intTypePromotion=3

Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
219
lượt xem
18
download

Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

  1. Mẫu số 4: Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội TÊN CƠ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ............./QĐ-................. ...................ngày tháng năm 200... QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập (tên cơ sở)..................................... THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Căn cứ Biên bản thẩm định ngày.........tháng...........năm 200...; Theo đề nghị của (tên cơ quan thẩm định)................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập (tên cơ sở).................................................................... ..................................... hoạt động trên phạm vi (huyện, tỉnh)................................... Điều 2. (Tên cơ sở).................................................. có chức năng, nhiệm vụ:
  2. 1) ..................................................................................................................... 2)...................................................................................................................... 3) ..................................................................................................................... ................................................................................................................................... Điều 3. Kinh phí hoạt động của ....................... (theo điều 7 Nghị định 68) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành.................................................... Điều 5. Thủ trưởng (cơ quan, tổ chức trình văn bản), Giám đốc (tên cơ sở) ..................................................., Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: ( cơ quan ban hành quyết định ký tên đóng dấu) - Như điều 5; - Thủ trưởng cấp trên (để B/c); - Lưu VT, CQ soạn thảo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản