MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất

Chia sẻ: Nguyễn NHi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
306
lượt xem
14
download

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Thừa Thiên Huế, ngày năm 2011 Số: /QĐ-UBND tháng QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất (Khu quy hoạch) …… CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-UBND ngày ...... tháng ..... năm ...... của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án bán đấu giá …….;
  2. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số …../TTr- TNMT-PTQĐ ngày …… tháng ….. năm ……., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu đất (Khu quy hoạch) ………. như sau: 1. Ký hiệu khu đất: ....................... 2. Diện tích: ................ m2 3. Mức giá trúng đấu: .................. . (Bằng chữ: ..............................) 4. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá: ....................... Điều 2. Mức giá trúng đấu nêu tại Điều 1 đã bao gồm lệ phí trước bạ nhà đất. Việc giao nhận đất tại hiện trường chỉ được thực hiện khi ..................... đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 1 Quyết định này và lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn tất các thủ tục có liên quan cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đăng ký cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất theo đúng quy định hiện hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản