Mẫu quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
8
download

Mẫu quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 2. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định Về việc phê duyệt Điều lệ trường cao đẳng nghề

  1. Mẫu số 2. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề TÊN CƠ QUAN (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /QĐ-…(2) ———————————— …(3)…, ngày… tháng… năm…(4) QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Điều lệ của…………………………(5) THẨM QUYỀN BAN HÀNH (6) Căn cứ………………………………………………(7). ............................... ....................................................................................................................... Theo đề nghị của ........................................................................................... QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ của ......................... (5) Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. ....................................................................................................... (8)
  2. Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9) - Như Điều 3; (Chữ ký, dấu) - …; Nguyễn Văn A - Lưu: VT,… Ghi chú: (1) Tên cơ quan ban hành quyết định. (2) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định. (3) Địa danh. (4) Năm ban hành quyết định. (5) Tên trường. (6) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định (Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương). (7) Các căn cứ để ban hành Quyết định. (8) Tên các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thi hành. (9) Quyền hạn, chức vụ của người ký.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản