intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Chia sẻ: Võ Lý Lý | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

712
lượt xem
81
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH VĨNH PHÚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------- ----- o0o ----- Số …….... / QĐ - UB Vĩnh Phúc, ngày ……. tháng ……. năm 2007 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Công trình : ------- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 21/06/1994. - Căn cứ Nghị định số 16/2005/ NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số - 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính Phủ về Quản lý Đầu tư và XD. - Xét tờ trình số : … / TT ngày … / … / 2007 của Chủ Đầu tư. - Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định số .../BCTĐ-KH&ĐT ngày ... / ... / 2007. QUYẾT ĐỊNH Điều I : Phê duyệt báo cáo NCKT đầu tư xây dựng công trình ........., gồm các nội dung chủ yếu sau : 1. Tên dự án : 2. Mục tiêu đầu tư : 3. Địa điểm xây dựng : 4. Hình thức đầu tư : 5. Quy mô : 5.1 Quy mô và tính chất phục vụ : - Chức năng sử dụng chính: + + 5.2 Quy mô xây dựng : Nhà cấp ... , DTXD ... m2 , DT sàn ... m2 6. Giải pháp : 6.1 Giải pháp kiến trúc : 6.2 Gải pháp xây dựng : - Kết cấu : - Hoàn thiện : - Hệ thống điện, chống sét : - Hệ thống cấp thoát nước : - Hệ thống PCCC : 7. Khái toán vốn đầu tư : Tổng mức đầu tư : Trong đó :
  2. - Xây lắp : - Thiết bị : - Kiến thiết cơ bản khác : - Dự phòng : Chi tiết khái toán vốn đầu tư phần xây lắp và thiết bị : - Xây lắp : - Thiết bị : 8. Nguồn vốn đầu tư : - Vốn ngân sách - Chủ Đầu tư tự huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 9. Kế hoạch đấu thầu xây lắp : - Phân chia gói thầu : - Giá gói thầu : - Phương thức đấu thầu : - Hình thức lựa chọn nhà thầu : - Loại hợp đồng : - Thời gian thực hiện : Điều II : Kế hoạch thực hiện : - Chủ Đầu tư : - Hình thức quản lý dự án : - Đơn vị lập thiết kế dự toán và thi công : Điều III : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Thủ trưởng các ngành : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ Đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận : - Như điều III - Lưu VT, XD
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2