intTypePromotion=1

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất

Chia sẻ: Nguyễn NHi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
139
lượt xem
7
download

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết định về việc phê duyệt phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NAM -------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Thừa Thiên Huế, ngày năm 2011 Số: /QĐ-UBND tháng QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất (Khu quy hoạch) …………… ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản; Căn cứ Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-UBND ngày ..... tháng ..... năm .... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về trình tự thực hiện, thời gian thẩm định, phê duyệt phương án giá tối thiểu, phương án đấu giá và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất;
  2. Căn cứ Quyết định số .... /QĐ-UBND ngày ..... tháng ..... năm ..... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định giá đất tối thiểu để giao quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá các lô đất tại khu đất (Khu quy hoạch) …; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ......../TNMT-PTQĐ ngày ....... tháng ...... năm ........, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất (Khu quy hoạch) ………… (có Phương án đính kèm). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND ......... , Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - Như điều 3; CHỦ TỊCH - CT và các PCT UBND tỉnh; - Lưu: VT, TC.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản