Mẫu số 1.4 Mẫu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
456
lượt xem
39
download

Mẫu số 1.4 Mẫu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu số 1.4 mẫu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số 1.4 Mẫu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

  1. Mẫu số 1.4 Mẫu quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ——— ———————————–––– Số: ......../QĐ-..... Hà Nội, ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư ——————— (CHỨC DANH ) Căn cứ ...... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...; Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư công nghệ thông tin; Căn cứ Quyết định số ...../QĐ-BTC ngày ...... của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính; Căn cứ ......; Theo đề nghị của ....., QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (tên dự án) như sau 1. Tên dự án: 2. Đơn vị Chủ đầu tư: 3. Mục tiêu đầu tư: 4. Nội dung đầu tư của dự án: 5. Tổng mức đầu tư (ước tính): 6. Thời gian thực hiện dự án: (Bắt đầu và kết thúc). Điều 2. Tổ chức thực hiện ...... Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. ..... các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN Nơi nhận: - Như điều 3; QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ - Lưu: .... (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản