intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU BÁO CÁO LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

131
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 32-CBH MẪU BÁO CÁO LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Tháng …….. Quý ….. Năm …. Nguồn kinh phí chi trả BHXH: ……………….. Số quyết định 1 Thời gian khấu trừ Số sổ Từ tháng 3 Đến tháng 4 Số tiền thi hành án bị khấu trừ 5 Chữ ký của đối tượng 6

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

  1. Mẫu số 32-CBH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI ……….. BÁO CÁO LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Tháng …….. Quý ….. Năm …. Nguồn kinh phí chi trả BHXH: ……………….. Thời gian khấu Số tiền Chữ Số trừ thi hành ký của Ghi Họ và Tên quyết Số sổ STT án bị đối chú Từ Đến định khấu tượng tháng tháng trừ A B 1 2 3 4 5 6 C Loại chế độ I Tổng cộng Tổng số người trong danh sách là: …………………………… Tổng số tiền trong danh sách là: …………………. đồng. Viết bằng chữ: ………………………………… …….., ngày …. tháng …. năm …. Người lập Phụ trách CĐ BHXH Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) Mẫu số 33-CBH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN BẢO HIỂM XÃ HỘI ……… T HÔNG BÁO KHẤU TRỪ LƯƠNG HƯU VÀ TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Kính gửi: Ông (Bà) ………………………….. Căn cứ Quyết định số …/QĐ-BHXH ngày … của Chi cục thi hành án, Bảo hiểm xã hội ………… thông báo khấu trừ một phần lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng của ông (bà): ……………….. để thực hiện thi hành án dân sự. Số sổ BHXH: ……………… Hiện đang lĩnh lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng tại : …………………………………….
  2. ………………………………………………………………………………………………………………… ….. Số tiền chế độ BHXH đang hưởng hàng tháng ………………………………………………………………. Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………. Số tiền bị khấu trừ hàng tháng: ……………………………………………………….. Bằng chữ: ………………………………………………….. Tổng số tiền được lĩnh sau khi đã khấu trừ: ………………………………………………… Bằng chữ ……………………………………………….. Thời gian khấu trừ: từ tháng …… năm …. đến tháng …. năm … Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thông báo đến Ông (bà) khi có thay đổi về mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hoặc mức khấu trừ. GIÁM ĐỐC BHXH (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2