intTypePromotion=3

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
235
lượt xem
20
download

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm xã hội ........................... Mẫu số B 08 – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH Năm................. PHẦN I – QUỸ HƯU TRÍ VÀ TRỢ CẤP STT 1 I II Chỉ tiêu 2 Số dư quỹ năm trước chuyển sang Số phát sinh tăng quỹ trong năm Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm Trong đó Chi lương hưu và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 08 – BH ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH Năm................. PHẦN I – QUỸ HƯU TRÍ VÀ TRỢ CẤP STT Chỉ tiêu Mã Thực hiện số 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi lương hưu và trợ cấp Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 04 03) Tổng cộng
  2. PHẦN II – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẮT BUỘC STT Chỉ tiêu Mã Thực hiện số 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi quỹ khám chữa bệnh bắt buộc Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 04 03) Tổng cộng
  3. PHẦN III – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH TỰ NGUYỆN STT Chỉ tiêu Mã Thực hiện số 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 - 04 03) Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưỏng ban KH-TC Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản