Mẫu số B 08 – BH

Chia sẻ: Lê Ngọc Bảo Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
76
lượt xem
3
download

Mẫu số B 08 – BH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU CHI QUỸ BHXH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số B 08 – BH

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 08 – BH ........................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –   BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài   Chính BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU ­ CHI QUỸ BHXH Năm................. PHẦN I – QUỸ HƯU TRÍ VÀ TRỢ CẤP STT Chỉ tiêu Mã  Thực hiện số 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi lương hưu và trợ cấp Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 ­ 03) 04 Tổng cộng
  2. PHẦN II – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH BẮT BUỘC ST Chỉ tiêu Mã  Thực hiện T số 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi quỹ khám chữa bệnh bắt buộc Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 ­ 03) 04 Tổng cộng
  3. PHẦN III – QUỸ KHÁM CHỮA BỆNH TỰ NGUYỆN ST Chỉ tiêu Mã  Thực hiện T số 1 2 3 4 I Số dư quỹ năm trước chuyển sang 01 II Số phát sinh tăng quỹ trong năm 02 Trong đó Thu từ các đối tượng Thu từ NSNN hỗ trợ, viện trợ Thu từ hoạt động đầu tư tài chính Thu khác III Số phát sinh giảm quỹ trong năm 03 Trong đó Chi quỹ khám chữa bệnh tự nguyện Chi khác IV Số dư quỹ chuyển sang năm sau ( 04 = 01 + 02 ­ 03) 04 Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưỏng ban KH­TC Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản