MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Truong Truong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
209
lượt xem
33
download

MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  1. Mẫu số: 04/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc T Ờ K H AI TH U Ế TH U NH Ậ P DO ANH NG H I Ệ P (Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu) [01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm ….... [02] Người nộp thuế :..................................................................................... [03] Mã số thuế: ............................................................................................. [04] Địa chỉ: ................................................................................................... [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: ..................................... [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: .................. Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Số tiền 1 Hàng hoá tồn kho đầu kỳ [10] 2 Hàng hoá, dịch vụ mua trong kỳ [11] 3 Doanh thu tính thuế [12] 4 Tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu [13] 5 Thu nhập chịu thuế [14]=[12]x[13] [14] 6 Thuế suất thuế TNDN (%) [15] 7 Số thuế TNDN phải nộp [16]=[14]x[15] [16] Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. ..........................., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản