intTypePromotion=1

Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB

Chia sẻ: Tiên Sinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
453
lượt xem
13
download

Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB UBND CẤP HUYỆN CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC............... Số: /TTr-..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày tháng năm 20..... TỜ TRÌNH Về việc thẩm định, phê duyệt Phuơng án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng ... Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc UBND cấp huyện); - Sở Tài nguyên và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB

  1. Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB UBND CẤP HUYỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC............... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr-..... ........, ngày tháng năm 20..... TỜ TRÌNH Về việc thẩm định, phê duyệt Phuơng án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng ... Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc UBND cấp huyện); - Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện). Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; Căn cứ Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết đơn khiếu nại về đất. Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Căn cứ Thông tư số 57/2010/TT-BTC ngày 16/4/2010 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, TĐC và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn Tỉnh; Căn cứ Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh về giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 và Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 20/3/2012 của UBND tỉnh về đơn giá cây trồng, vật nuôi; đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 29/3/2012 của UBND tỉnh ban hành về việc phê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đất nông nghiệp trong khu dân cư bị thu hồi trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh; Căn cứ các văn bản ngành liên quan... (bố trí theo cấp ban hành văn bản) Sau khi tổng hợp đầy đủ hồ sơ, Cơ quan làm nhiệm vụ BT,HT&TĐC ... kính trình UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duỵêt Phương án với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là: .... đồng. Trong đó: - Kinh phí bồi thường, hỗ trợ: .... đồng. - Chi phí tổ chức thực hiện GPMB (2%): .... đồng. - Chi phí khác ………….. (Đính kèm phương án)
  2. Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc huyện (thị xã, thành phố), Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét thẩm định, phê duyêt./. Nơi nhận: CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BT,HT&TĐC - Như trên; - Lưu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2