intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

326
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

  1. mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: ... (Địa danh), ngày… tháng … năm … V/v đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án “ …(2) …” Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: … (2) … Dự án (văn bản chiến lược/quy hoạch/kế hoạch) sẽ do … (4) … phê duyệt. Địa chỉ liên hệ: … Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau: - 09 (chín) bản dự thảo văn bản chiến lược/quy hoạch/kế hoạch; - 09 (chín) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Dự án bằng tiếng Việt. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị … (3) … thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho Dự án. … (5) … Nơi nhận: (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) - Như trên; - - Lưu … Ghi chú: (1) Cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định; (4) Cơ quan phê duyệt dự án chiến lược, kế hoạch, quy hoạch; (5) Thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2