intTypePromotion=3

Máy ép thủy lực - Chương phụ lục công

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
203
lượt xem
74
download

Máy ép thủy lực - Chương phụ lục công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông số kỹ thuật của một số máy ép thuỷ lực 1. Máy ép thuỷ lực một trụ YQ30-100T (Trung quốc) Hành trình đầu tr-ợt (mm) 500 600 Hành Kích th-ớc bàn máy Công suất trình tháo (mm) động cơ phôi (kW) Trái-Phải Tr-ớc-sau (mm) 800 600 7.5 200 680 580 7.5 http://www.ebook.edu.vn 2. Máy ép thuỷ lực dập tấm ?Máy ép thuỷ lực dập tấm một trụ ?3228?, ?3230?, ?3232? và ?3234? (Nga) - Chức năng cơ bản của máy là thực hiện các nguyên công dập các chi tiết vuốt sâu từ vật liệu tấm mỏng trong trạng thái nguội đòi hổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Máy ép thủy lực - Chương phụ lục công

 1. 148 Phô lôc Th«ng sè kü thuËt cña mét sè m¸y Ðp thuû lùc 1. M¸y Ðp thuû lùc mét trô YQ41-100T (Trung quèc) YQ30-100T (Trung quèc) Lùc Ðp Hµnh Hµnh KÝch th−íc bµn m¸y ¸p lùc Lùc th¸o C«ng suÊt danh tr×nh ®Çu tr×nh th¸o (mm) lµm viÖc KÝ hiÖu ph«i ®éng c¬ nghÜa tr−ît ph«i lín nhÊt (TÊn) (kW) Tr¸i-Ph¶i Tr−íc-sau (TÊn) (mm) (mm) (Mpa) YQ41-100T 100 - 25 500 - 800 600 7.5 YQ30-100T 100 19 25 600 200 680 580 7.5 http://www.ebook.edu.vn
 2. 2. M¸y Ðp thuû lùc dËp tÊm ♦M¸y Ðp thuû lùc dËp tÊm mét trô П3228А, П3230А, П3232А vµ П3234А (Nga) - Chøc n¨ng c¬ b¶n cña m¸y lµ thùc hiÖn c¸c nguyªn c«ng dËp c¸c chi tiÕt vuèt s©u tõ vËt liÖu tÊm máng trong tr¹ng th¸i nguéi ®ßi hæi cã th¸o ph«i hoÆc Ðp biªn d−íi. Ngoµi ra m¸y cßn cã thÓ sö dông ®Ó Ðp, ®ét, dËp tinh, uèn vµ c¸c c«ng viÖc t−¬ng tù mµ kh«ng ®ßi hái lç bµn m¸y. M¸y cã thÓ ®−a vµo trong d©y truyÒn tù ®éng toµn bé. - ChÕ ®é lµm viÖc theo møc ®é tù ®éng: + ChÕ ®é ®iÒu chØnh + ChÕ ®é b¸n tù ®éng + ChÕ ®é tù ®éng - ChÕ ®é lµm viÖc theo chøc n¨ng c«ng nghÖ: + ChÕ ®é kh«ng cã ®Öm thuû lùc + ChÕ ®é cã ®Öm thuû lùc (nh− cã Ðp biªn bªn d−íi) + ChÕ ®é cã sö dông ®Èy ph«i (kh«ng cã Ðp biªn d−íi) http://www.ebook.edu.vn 149
 3. ♦M¸y Ðp thuû lùc dËp tÊm th©n kÝn 3228А, П3230А, П3232А, ПК12.1.38.02 m¸y Ðp thuû lùc 4 cét 1232, 1236 150 M¸y Ðp thuû lùc dËp tÊm kiÓu 4 cét (Nga) M¸y Ðp thuû lùc dËp tÊm th©n kÝn (Nga) Моdel: 1232 & 1236 Моdel: 1234А, 1238А vµ ПК12.1.38.02 http://www.ebook.edu.vn
 4. Hµnh tr×nh cña ®Öm thñy lùc (mm) Kho¶ng Khèi l−îng m¸y (TÊn) KÝch th−íc m¸y KÝch th−íc Hµnh tr×nh ®Çu tr−ît c¸ch Tèc ®é ®Çu tr−ît Lùc Ðp danh nghÜa C«ng suÊt ®éng c¬ Lùc dÖm thuû lùc (m) bµn m¸y (mm/s) (m) KÝ hiÖu (TÊn) (TÊn) (mm) (kW) trôc ®Çu tr−ît vµ ®Çu tr−ît vµ bµn Th©n m¸y (mm) m¸y (m) Cao tõ nÒn Tr¸i-Ph¶i Tr−íc-sau Kh«ng t¶i Tr¸i-Ph¶i Tr−íc-sau C«ng t¸c Trë vÒ П3228А 63 500 0.71 320 0.63 0.56 220 10 310 25 180 15 1.06 1.8 2.9 3.6 П3230А 100 500 0.75 400 0.80 0.63 230 12.5 320 40 200 15 1.2 2.09 3.4 6.2 П3232А 160 500 0.75 400 0.80 0.63 180 6.5 180 63 200 15 1.25 2.09 3.5 7.88 П3234А 250 500 0.80 400 1.00 0.63 45 4.5 110 100 200 15 1.32 2.23 3.67 11 1234А 250 710 1.25 - 1.65 1.40 - 45-18 - 100 320 44 3.8 2.6 4.75 32 1238А 630 900 1.60 - 2.10 1.80 - 28-11 - 250 380 66 4.7 3.0 5.50 65 ПК12.1. 630 900 1.60 - 2.10 1.80 - 70-11 - 220 380 66 4.7 3.0 5.50 70 38.02 1232 160 630 1.00 - 1.00 0.90 36-18 63 250 37 2.80 2.50 4.40 13 1236 400 710 1.30 - 1.30 1.12 24-12 160 300 55 3.20 2.80 5.30 27 http://www.ebook.edu.vn 151
 5. 152 ♦ M¸y Ðp thuû lùc dËp tÊm kiÓu 4 cét YQ32-315T vµ YQ27-315T (Trung quèc) M¸y Ðp thuû lùc dËp tÊm kiÓu 4 cét YQ32-315T M¸y Ðp thuû lùc dËp tÊm kiÓu 4 cét YQ27-315T Lùc Ðp Hµnh Hµnh KÝch th−íc bµn m¸y ¸p lùc Lùc th¸o C«ng suÊt danh tr×nh ®Çu tr×nh th¸o (mm) lµm viÖc KÝ hiÖu ph«i ®éng c¬ nghÜa tr−ît ph«i lín nhÊt (TÊn) (kW) Tr¸i-Ph¶i Tr−íc-sau (TÊn) (mm) (mm) (Mpa) YQ32 315 63 25 800 300 1200 1200 22 YQ27 315 80 25 800 300 1200 1200 22 http://www.ebook.edu.vn
 6. 3. M¸y Ðp thuû lùc dËp khèi M¸y Ðp thuû lùc dËp khèi cña c«ng ty НКМЗ - Liªn bang Nga cã lùc dËp tíi 75000 tÊn (750MH). C¸c m¸y Ðp nµy dïng ®Ó dËp c¸c chi tiÕt cì lín tõ hîp kim nh«m, hîp kim titan vµ thÐp. Nhê cã ¸p lùc riªng cao trong khu«n dËp nªn cã thÓ sö dông ®Ó nhËn ®−îc vËt dËp víi h×nh d¸ng phøc t¹p, kÝch th−íc lín vµ l−îng d− lµ nhá nhÊt. Model C¸c th«ng sè 50 МН 100 МН 150 МН 300 МН 650 МН 750 МН Lùc Ðp danh nghÜa, tÊn 5000 10000 15000 30000 65000 75000 64 64 63 100 63 32 ¸p suÊt chÊt láng, Mpa ChiÒu dµi 2000 3000 3500 2700 6000 16000 KÝch th−íc bµn m¸y, mm ChiÒu ngang 1400 1600 1800 1800 3500 3500 ChiÒu cao hë kh«ng gian dËp, mm 2200 2300 2300 1650 5500 4500 Hµnh tr×nh cña xµ ngang, mm 650 750 700 300 1500 2000 §é chÊt t¶i lÖch t©m cho phÐp Trôc ®øng 200 240 300 150 300 600 so víi, mm Trôc ngang 140 160 200 150 200 300 Toµn bé 10345 - 11935 11410 39700 34700 ChiÒu cao m¸y, mm So víi sµn 6800 - 6800 4925 25700 21900 Dµi 12170 - 18170 4870 - 13600 KÝch th−íc m¸y, mm Réng 5400 - 5060 3700 - 13300 Khèi l−îng m¸y Ðp, tÊn 320 640 1030 1200 11760 20500 http://www.ebook.edu.vn 153
 7. 154 M¸y Ðp thuû lùc dËpkhèi M¸y Ðp thuû lùc dËpkhèi Model: 5000 - 75000 TÊn Model: 250 - 3150 tÊn http://www.ebook.edu.vn
 8. 4. M¸y Ðp thuû lùc ®Ó rÌn M¸y Ðp thuû lùc ®Ó rÌn (TQ) Model: J55-400, J55-630, J55-1000, J55-1250, J55-1600, M¸y Ðp thuû lùc ®Ó rÌn J55-2000, J55-2500, J55-3150, J55-4000 3500 tÊn (Euro) http://www.ebook.edu.vn 155
 9. ♦ M¸y Ðp thuû lùc ®Ó rÌn cña Trung quèc s¶n xuÊt Model: J55-400, J55-630, J55-1000, J55-1250, J55-1600, 156 J55-2000, J55-2500, J55-3150, J55-4000. KÝch th−íc bµn m¸y, C«ng Hµnh Khèi Tèc ®é ChiÒu mm Lùc danh Lùc cho tr×nh ®Çu suÊt l−îng KÝ hiÖu ®Çu tr−ît, cao kÝn, tr−ît, ®éng m¸y, nghÜa, tÊn phÐp, tÊn Tr−íc - Tr¸i- mm/s mm mm c¬, kW TÊn sau ph¶i J55-400 4000 5000 500 300 500 800 670 18 23 J55-630 6300 8000 500 335 560 900 750 30 32 J55-800 8000 10000 500 355 630 950 800 37 44 J55-1000 10000 12500 500 375 740 1000 850 45 56 J55-1250 12500 16000 500 400 760 1060 900 55 71 J55-1600 16000 20000 500 425 800 1250 1000 90 110 J55-2000 20000 25000 500 450 860 1200 1200 90 180 J55-2500 25000 40000 500 625 1150 1400 1400 132 250 J55-3150 31500 40000 500 500 950 1450 1450 132 290 J55-4000 40000 50000 500 530 1060 1600 1600 160 320 http://www.ebook.edu.vn
 10. ♦ M¸y Ðp thuû lùc ®Ó rÌn cña Nga s¶n xuÊt Model: 10000, 3500 tÊn C¸c th«ng sè Model 100 МН 35 МН Lùc Ðp danh nghÜa, tÊn 10500 3600 KÝch th−íc bµn m¸y, mm 4000x10000 2800x6000 ChiÒu cao hë kh«ng gian dËp, mm 7100 3950 Hµnh tr×nh cña ®Çu tr−ît, mm 3000 2060 §é lÖch t©m cho phÐp khi lùc lín nhÊt, mm 250 200 5700 Réng 8620 KÝch th−íc m¸y, mm Dµi 45110 36800 Cao 22535 13170 Khèi l−îng m¸y Ðp, tÊn 2300 730 M¸y Ðp thuû lùc ®Ó rÌn (Nga) N−íc s¶n xuÊt Nga Nga Model: 10000, 3500 tÊn http://www.ebook.edu.vn 157
 11. 158 5. M¸y thuû lùc ®Ó uèn tÊm M¸y thuû lùc uèn tÊm lµ c¸c m¸y ®−îc dïng ®Ó s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt cã nhiÒu bÒ mÆt uèn chuyÓn tiÕp kh¸c nhau tõ vËt liÖu thanh c¸n vµ tÊm c¸n. Lo¹i m¸y nµy sö dông khi chÕ t¹o c¸c d¹ng chi tiÕt d¹ng vá, hép b»ng vËt liÖu tÊm (thÐp vµ hîp kim). Nã ®−îc cung cÊp ®Çy ®ñ dông cô uèn (mét bé hoÆc nhiÒu bé chµy vµ khu«n nhiÒu lßng khu«n). C¸c dông cô uèn ®−îc x¾p xÕp, g¸ l¾p chÆt vµ ®¶m b¶o viÖc ®iÒu chØnh l¹i nhanh chãng. Th«ng sè cña mét sè m¸y thuû lùc uèn tÊm (Nga) ChiÒu Kho¶ng C«ng Lùc dµi bµn ChiÒu ChiÒu ChiÒu ch¸ch suÊt ChiÒu Khèi danh réng réng m¸y vµ cao KÝ hiÖu gi÷a c¸c ®éng c¬ dµi m¸y l−îng nghÜa bµn m¸y m¸y ®Çu m¸y trô ®iÖn (mm) (kG) (TÊn) tr−ît (mm) (mm) (mm) (mm) kW (mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И1424 250 1350 100 1050 2,2 1550 1040 1810 2000 И1426 350 2050 100 1550 4,0 2260 1075 1810 2500 И1428 630 2550 100 2050 5,5 2650 1130 2200 4150 И1428А 630 3050 100 2550 5,5 3150 1130 2200 4700 К10.4.30.01 1000 3150 200 2550 7,5 3450 1410 2730 8485 К10.4.30.01Ф2 1000 3150 200 2550 7,5 3450 1410 2730 8855 К10.4.32.01 1600 3150http://www.ebook.edu.vn 250 2550 11 3466 1530 3040 12195 К10.4.32.02 1600 2500 250 2050 11 2594 1530 3010 10850
 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 К10.4.32.01Ф2 1600 3150 250 2550 11 3465 1525 3030 12490 К10.4.32.05 1600 5000 250 4000 11 5100 1530 3030 17790 К10.4.34.04 2500 3150 320 2550 15 3510 1690 3105 17250 К10.4.34.04Ф2 2500 3150 320 2550 15 3510 1690 3115 17290 К10.4.34.05 2500 5000 320 4000 15 5100 1690 3980 22500 И1434А.Ф2 2500 5000 320 4000 15 5100 1680 3150 22230 К10.4.34.06 2500 6000 320 4000 15 6000 1690 3980 24970 К10.4.34.06Ф2 2500 6000 320 4000 15 6000 1690 3980 25390 К10.4.34.07 2500 7000 320 4000 15 7000 1690 3980 27466 К10.4.34.07Ф2 2500 7000 320 4000 15 7000 1690 3980 27466 К10.4.36.01 4000 6300 400 5000 30 6460 3300 4920 49190 К10.4.38.06 2 х 2400 6300 6300 400 30 6460 3300 4920 5800 http://www.ebook.edu.vn 159
 13. 160 M¸y thuû lùc uèn tÊm M¸y thuû lùc uèn tÊm Моdel И1424 Моdel И1426 M¸y thuû lùc uèn tÊm Моdel К10.4.30.01; К10.4.32.01; К10.4.32.02; M¸y thuû lùc uèn tÊm. К10.4.34.04; К10.4.34.05; К10.4.34.06; К10.4.34.07; Моdel И1434А.Ф2 К10.4.36.01; К10.4.38.06 ЕР http://www.ebook.edu.vn
 14. ИСТИ6. m¸y Ðp thuû lùc tù ®éng dïng ®Ó Ðp chi tiÕt tõ kim lo¹i bét C¸c th«ng sè KÝ hiÖu ДА1532Б ДА1534Б ДА1536Б ДА153Б.01 Lùc Ðp danh nghÜa, tÊn 160 250 400 400 Lùc danh nghÜa cña xi khi siÕt 630 1000 1600 1600 lanh d−íi, tÊn ®ì khu«n 1000 1600 2500 2500 ChiÒu cao hë kh«ng gian dËp, mm 1620 2060 2360 2360 Hµnh tr×nh cña ®Çu tr−ît, mm 630 670 710 710 Hµnh tr×nh cña xilanh d−íi, mm 200 250 300 300 Réng 2350 2700 2850 2890 KÝch th−íc m¸y, mm Dµi 2200 2400 2710 2880 Cao 4200 4800 5300 5300 C«ng suÊt ®éng c¬, kW 42.5 50.5 60.5 60.5 M¸y Ðp thuû lùc tù ®éng Ðp kim lo¹i S¶n l−îng, hµnh tr×nh kÐp/phót 6 5 3.8 3.8 bét (Nga) Model: ДА1532Б, ДА1534Б, Khèi l−îng m¸y Ðp, tÊn 12 22.37 29.6 31.75 ДА1536Б vµ ДА153Б.01 N−íc s¶n xuÊt Nga Nga Nga Nga http://www.ebook.edu.vn 161
 15. tµi liÖu tham kh¶o [1]. Bé m«n rÌn dËp (1977)- ThiÕt bÞ rÌn dËp (phÇn hai) - §¹i häc b¸ch khoa Hµ néi. [2]. TrÇn Do·n §Ønh, NguyÔn Ngäc Lª, Ph¹m Xu©n M·o, NguyÔn ThÕ Th−ëng, §ç V¨n Thi, Hµ V¨n Vui (1984)- TruyÒn dÉn thuû lùc trong chÕ t¹o m¸y - Nhµ xuÊt b¶n khoa häc kü thuËt. [3]. NguyÔn Ph−íc Hoµng, Ph¹m §øc NhuËn, NguyÔn Th¹c CÇn - Thuû lùc vµ m¸y thuû lùc - TËp 1,2 - Nhµ xuÊt b¶n §¹i häc vµ Trung häc chuyªn nghiÖp. [4]. Ph¹m V¨n nghÖ, §ç V¨n Phóc (2001) - M¸y bóa vµ m¸y Ðp thuû lùc - Nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc - N¨m 2001. [5]. NhiÒu t¸c gi¶ - Sæ tay thiÕt kÕ c¬ khÝ - Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc kü thuËt - N¨m 1977. [6]. А. Н. Банкетов, Ю. А. Бочанов, Н. С. Добринский, К. Н. Ланской, В. Ф. Прейс, И. Д. Трофимов (1970)- Кузнечно штамповочное оборудование - Издательство "Машиностроение" – Москва. [7]. А. Н. Гусев, В. П. Линц (1977)- Холодноштамповочное оборудование и его наладка - Москва - "Высшая школа". [8]. В. Ф. Щеглов, Л. Ю. Максимов, В. П. Линц (1968)- Кузнечно прессовые машин - Издательство "Машиностроение" – Москва. [9]. В. П. Линц, Л. Ю. Максимов (1982) - Кузнечно прессовое оборудование и ево наладка - Москва - "Высшая школа". [10]. В. Г. Воронин (1974)- Гидравлические прессы с безаккумуляторным маслонасосным приводом –Изд."Машиностроение", M.. http://www.ebook.edu.vn 162

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản