intTypePromotion=1

Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

Chia sẻ: Tran Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

1
326
lượt xem
101
download

Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô hình kinh doanh là bố trí các hoạt động kế hoạch hóa( trong một số trường hợp được nói đến như các quá trình kinh doanh) nhằm much đích thu lợi nhuận trên một thị trường.Mô hình kinh doanh là troạng tâm của một kế hoạch kinh doanh.Kế hoạch kinh doanh là tài liệu mô tả mô hình kinh doanh của một doanh nghiệp.Một mô hình kinh doanh thương mại điện tử nhằm much đích khai thác và tận dụng những đặc trưng riềng của internet và web...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mô hình kinh doanh trong thương mại điện tử

  1. M« h×nh doan thu ThÝ dô Nguån doanh thu Qu¶ng c¸o Yahoo.com Thu phÝ tõ nh÷ng ng­êi qu¶ng c¸o tr¶ cho c¸c qu¶ng c¸o cña m×nh §¨ng ký WSJ.com Thu phÝ tõ nh÷ng ng­êi ®¨ng ký tr¶ cho viÖc truy cËp c¸c néi dung vµ dÞch vô Consumerreports.org Sportsline.com PhÝ giao dÞch eBay.com Thu phÝ (hoa hång) khi thùc hiÖn c¸c giao dÞch mua b¸n E-Trade.com B¸n hµng Amazon.com B¸n hµng ho¸, th«ng tin vµ dÞch vô DoubleClick.net Salesforce.com Liªn kÕt MyPoints.com PhÝ liªn kÕt k inh doanh
  2. M« h×nh D¹ng thøc ThÝ dô M« t¶ M« h×nh kinh doanh thu
  3. doanh Cæng nèi ChiÒu réng/Tæng Yahoo.com §­a ra c¸c dÞch vô trän gãi vµ Qu¶ng c¸o qu¸t c¸c néi dung nh­ t×m kiÕm, tin PhÝ ®¨ng ký AOL.com tøc, th­ tÝn ®iÖn tö, chu yÖn gÉu PhÝ giao dÞch MSN.com (chat), ©m nh¹c, ch­¬ng tr×nh video, ch­¬ng tr×nh lÞch... Excite@home.com §èi t­îng chñ yÕu lµ nh÷ng ng­êi sö dông t¹i nhµ. ChiÒu s©u IBoats.com §­a ra c¸c dÞch vô vµ s¶n Qu¶ng c¸o (Vortal) / phÈm cho nh÷ng thÞ tr­êng PhÝ ®¨ng ký Chuyªn biÖt ho¸ chuyªn biÖt PhÝ giao dÞch Nhµ b¸n lÎ Ng­êi b¸n hµng Amazon.com Phiªn b¶n trùc tuyÕn cña cöa B¸n hµng ®iÖn tö ¶o hµng b¸n lÎ, n¬i kh¸ch hµng cã ho¸ (e-tailer) thÓ mua s¾m hµng ho¸ ngay t¹i nhµ hoÆc c«ng së vµo bÊt cø thêi gian nµo trong ngµy Có nh¾p vµ v÷a Walmart.com Kªnh ph©n phèi trùc tuyÕn cho B¸n hµng hå c¸c doanh nghiÖp kinh doanh ho¸ truyÒn thèng Danh môc ng­êi LandsEnd.com Phiªn b¶n trùc tuyÕn cña danh B¸n hµng b¸n hµng môc th­ tÝn trùc tiÕp ho¸ Phè bu«n b¸n Fashionmall.com Phiªn b¶n trùc tuyÕn cña phè B¸n hµng trùc tuyÕn bu«n b¸n ho¸ PhÝ dÞch vô C¸c nhµ s¶n xuÊt Dell.com ViÖc b¸n hµng trùc tuyÕn ®­îc B¸n hµng trùc tiÕp thùc hiÖn trùc tiÕp bëi c¸c nhµ ho¸ s¶n xuÊt Nhµ cung WSJ.com C¸c nhµ cung cÊp th«ng tin, Qu¶ng c¸o cÊp néi Sportsline.com c¸c ch­¬ng tr×nh gi¶i trÝ (nh­ PhÝ ®¨ng ký dung b¸o chÝ, c¸c vÊn ®Ò thÓ thao,...) PhÝ liªn kÕt CNN.com vµ c¸c ch­¬ng tr×nh trùc tuyÕn hoÆc tham kh¸c ®­a ra cho kh¸ch hµng kh¶o c¸c tin tøc thêi sù cËp nhËt, c¸c vÊn ®Ò quan t©m ®Æc biÖt, nh÷ng chØ dÉn hay lêi khuyªn trong c¸c lÜnh vùc vµ/hoÆc b¸n th«ng tin Nhµ trung E-Trade.om C¸c nhµ trung gian giao dÞch PhÝ giao dÞch gian giao Expedia.com cung cÊp nh÷ng bé xö lý giao dÞch Monster.com dÞch b¸n hµng trùc tuyÕn, gièng nh­ c¸c nhµ m«i giíi chøng kho¸n hay c¸c ®¹i lý du lÞch. B»ng viÖc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c ho¹t ®éng giao dÞch diÔn ra nhanh h¬n víi chi phÝ thÊp h¬n, c¸c nhµ m«i giíi nµy gãp phÇn t¨ng hiÖu suÊt mua b¸n cña kh¸ch hµng vµ cña c¸c doanh nghiÖp. Nhµ t¹o thÞ C¸c h×nh thøc eBay.com C¸c doanh nghiÖp trªn c¬ së PhÝ dÞch vô tr­êng ®Êu gi¸ vµ c¸c Priceline.com Web sö dông c¸c c«ng nghÖ (market d¹ng kh¸c cña Internet ®Ó t¹o nªn thÞ tr­êng, creator) m« h×nh gi¸ ®éng ®­a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n l¹i víi nhau. Nhµ cung xDrive.com C¸c doanh nghiÖp kiÕm tiÒn B¸n dÞch vô cÊp dÞch vô Whatsitworthtoyou.com chñ yÕu b»ng viÖc b¸n dÞch vô myCFO.com cho kh¸ch hµng.
  4. Nhµ cung About.com Nh÷ng site, n¬i c¸c c¸ nh©n cã Qu¶ng c¸o cÊp céng iVillage.com cïng mèi quan t©m, chung së PhÝ ®¨ng ký ®ång BlackPlanet.com thÝch riªng biÖt, cã thÓ tíi cïng PhÝ liªn kÕt (community nhau chia sÎ kinh nghiÖm, trao vµ tham provider) ®æi, th¶o luËn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò kh¶o quan t©m.
  5. M« h×nh kinh D¹ng thøc ThÝ dô M« t¶ M« h×nh doanh doanh thu ThÞ tr­êng/ Së ChiÒu s©u DirectAg.com Gióp ng­êi mua vµ ng­êi b¸n PhÝ giao dÞch giao dÞch gÆp gì nhau nh»m gi¶m chi e-Steel.com phÝ mua s¾m trong mét lÜnh (hay trun g t©m vùc kinh doanh nhÊt ®Þnh B2B) ChiÒu réng TradeOut.com Cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®Æc PhÝ giao dÞch thï cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c nhau Nhµ ph©n phèi Grainger.com KÕt nèi trùc tiÕp c¸c doanh B¸n hµng ho¸ ®iÖn tö nghiÖp víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh»m gi¶m thiÓu chu tr×nh b¸n hµng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Nhµ cung cÊp TruyÒn thèng Employeematters.com Hç trî c¸c doanh nghiÖp B¸n dÞch vô dÞch vô B2B th«ng qua c¸c dÞch vô kinh doanh trùc tuyÕn Nhµ cung cÊp Salesforce.com Cho c¸c doanh nghiÖp thuª PhÝ dÞch vô dÞch vô øng c¸c øng dông phÇn mÒm trªn Corio.com dông (ASP) c¬ së Internet M«i giíi giao iShip.com Gióp c¸c doanh nghiÖp t×m PhÝ giao dÞch dÞch B2B ®­îc c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô mµ hä cÇn (matchmaker) Trung gian M«i giíi qu¶ng DoubleClick.net Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ B¸n th«ng tin th«ng tin c¸o ng­êi tiªu dïng vµ sö dông chóng gióp c¸c nhµ qu¶ng c¸o x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh qu¶ng c¸o phï hîp
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2