intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
2.030
lượt xem
152
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Mầm non 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ cung cấp một số kiến thức, phương pháp, câu hỏi gợi mở và đánh giá nhằm giúp người học có thể tự tìm hiểu, vận vận dụng thực hành vào các hoạt động giáo dục thẫm mĩ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Mầm non - Modul 25: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ

 1. 9 | Üm mÈht nÓirt t¸hp cùv hnÜl gnort cùc hcÝt cäh y¹d p¸hp gn¬−hp gnôd gnø 52 nm ELUDOM GNỤD GNÔC GNÀOH
 2. 52 NM ELUDOM | 01 . ht c gnud i n gn t oeht m m ht àv c hn mâ c d oáig gn t oh c hc t oàv t oh hnil hcác t m c c hcít c h y d páhp gn hp gn d gn hcác t ib c h i gN G N Ă N Ĩ K ỀV .2 . rt ohc hnìh o t àv c hn mâ c h gn t oh c hc t oàv c c hcít c h y d páhp gn hp gn d gn c ht hcác ,íl nêyugn t iB — ;i m non m m c d oáig hnìrt gn hc gnort m m ht c d oáig gnud i n c hc m N — ;non m m rt a c m m ht n irt táhp m i c õr u ih àv m N — CỨH T N ẾI K ỀV .1 :uas hn ht c uêit c M . m m ht c d oáig gn t oh các oàv hnàh c ht gn d n v ,u ih mìt t ht óc c h i gn púig m hn áig hná àv m i g i h uâc ,páhp gn hp ,c ht n ik s t m p c gnuc u il iàT UÊI T CỤM .B .gn rt nàot a c gnuhc hc oh k oeht hnìm a c rt ohc m m ht n irt táhp c v hn l gnort c d oáig gn t oh các c hc t o t gnás ,gn hc hcác t ib nêiv oáig ohc gn h hn gn c i ht gn ,c d oáig páhp gn hp i m i gn h ux i v p h ùhp ,t hn n b n c m i gn hn c h i gn ohc p c gnuc , m m ht n irt táhp c v hn l gnort gn d s c c c hcít c h y d páhp gn hp v n b c c ht n ik i l aóh gn ht h u y hc àm l ,i m u i gn hn ar a hcí c m m hn gnôhk eludoM . rt a c o t gnás ,gn hc ,c c hcít hnít yuh táhp ,mât gnurt màl rt y l ,t oh hnil hcác t m c h y d gn t oh c hc t páhp gn hp các gn d pá n c nêiv oáig ,nêrt hn m m ht c d oáig uêit c m c t .t uht hgn gn t oh các oàv aig maht gn h oàh ,hcíht uêy m in rt ohc o t àl t ib c ;hnìh o t ,c hn mâ gn t oh các gnort o t gnás ,cúx m c n ih ht gn n hk óc ;t uht hgn m hp cát gnort àv gn s c uc ,nêihn nêiht gnort p v n hn m c gn n hk óc rt púig m hn t iht n c n ik u i gn hn ,non m m i ut a l rt i v p h ùhp m m ht n irt táhp c d oáig gn rt iôm o t àl non m m gn rt gnort m m ht c d oáiG .i h ãx àv i gn noc i v ,nêihn nêiht gn rt iôm i v i m m ht v n b c gn n k àv t ib u ih gn hn rt n irt táhp àv hnàht hnìh u c b m hn u y hc c v hn l m n gnort t m àl non m m gn rt gnort m m ht c d oáiG NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG .A
 3. 11 | ĨM MẨHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ : rt àhN — non m m rt ohc m m ht c d oáig v n b c gnud i N * :oáig u M — : rt àhN — ?ìg àl non m m rt ohc m m ht c d oáig a c uêit c M * :uas u c uêy iah n ih c ht ar t iv àv i l hn yãH .me rt c d oáig — cós m hc hnìrt áuq gnort yàn gnud i n n ih c ht ã ,non m m c d oáig hnìrt gn hc gnort m m ht c d oáig gnud i n u c nêihgn gn t ã n B )tếit 1( NON MẦM CỤD OÁ IG HNÌRT GNƠƯHC GNORT ĨM MẨHT CỤD OÁI G ỀV HNÍHC GNUD IỘN CÁC ÀV UÊIT CỤM HCÍT NÂHP 1 g nộđ tạoH GN UD I Ộ N .C .nâht n b c l gn n àv c d oáig uq u ih oac gnân nêyux gn ht m hp s gn t oh t m àl i m páhp gn hp các gn d gn c iv ioC — ;gn ht ,nòm i l yud t hnárt ,nôm nêyuhc gn t oh oàv gn n k ,c ht n ik gn d n v hnìrt áuq gnort o t gnás ,c c hcít hnít yuh táhp àv uht p iT — Ộ Đ I ÁHT ỀV .3
 4. 52 NM ELUDOM | 21 .t uht hgn m hp cát các gnort àv rt hnauq gnux i g n g gn s c uc ,nêihn nêiht a c p v c rt cúx m c n ih ht àv n hn m C — oáig u M .hnìh p x ,òv ,éx ,uàm id ,hnart mex rt ohc u y hc ,y v gn c hnìh o t gn t oh i v i .hníhc àl c hn mâ hnaht mâ i v neuq màl rt ohc àv rt ohc mâ táhp n yul àl u y hc t hc c ht táh rt y d c iv ;táh ehgn ,c hn ehgn rt ohc u y hc ìht c hn mâ gn t oh i v i ó od ,t u y nòc nâhc yat ,mâ táhp hn hc nàoh a hc ,ión p t gna i m c oh ión t ib a hc rt àl yàn i ut a l m i c .p h ùhp gnud i n gn hn óc àm i ut a l yùt :c hn oeht n ig n gn n v àv táh ,táh ehgN — rt àhN .non m m gn rt gnort m m ht c d oáig gnud i N * .t uht hgn gn t oh các oàv aig maht gn h oàh ,hcíht uêY — .hnìh o t ,c hn mâ gn t oh các gnort o t gnás ,cúx m c n ih ht gn n hk óC — .t uht hgn m hp cát gnort àv gn s c uc ,nêihn nêiht gnort p v n hn m c gn n hk óC — oáig u M …hnìh p x ,nád , v hcíht ;c hn oeht gn n v àv táh ,táh ehgn hcíhT — .t oh hnis gnort n ig n hn yuq s t m c n ih c hT — .i g n g t v s ,i gn noc i v cúx m c l u ib àv n hn m c gn n hk óC — .i g n g i gn gn hn i v p it oaig n d hn m ,nâht n b v c ht ý óC — rt àhN .non m m gn rt gnort m m ht c d oáig uêit c M * IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .yàn n v v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B :oáig u M —
 5. 31 | ĨM MẨHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ :c c hcít c h y d páhp gn hp a c m i c — :c c hcít c h y d páhp gn hp a c t hc n B — :àl c c hcít c h y d páhp gn hP — :yâ uas ý i g gn hn oeht ar t iv àv i l hn yãh ,me rt ohc m m ht c d oáig c c hcít c h y d páhp gn hp các gn d s gn t ã àv non m m c h y d gnort c c hcít c h y d páhp gn hp v u il iàt các u c nêihgn ã n B )tếit 2( NON MẦM ẺRT OHC ĨM MẨHT NỂ IRT TÁHP CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CỨHC ỔT GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP UỂI H MÌT 2 g nộđ tạoH .9002 m n hnàh nab o t oà àv c d oáiG B c ã i m non m m c d oái G hnìrt gn hc gnort ht c n ih ht c i ut oeht c d oáig gnud i N .)hnìh o t ,c hn mâ( t uht hgn gn t oh các aig maht ihk o t gnás s n ih hT — .)hnìh p x ,nád éx ,t c ,n n , v( hnìh o t gn t oh àv )c hn oeht gn n v ,táh ,ehgn( c hn mâ gn t oh gnort gn n k s t M —
 6. 52 NM ELUDOM | 41 .c ht n hn ,áhp máhk ,u ih mìt ,m ihgn i rt t rt ohc rt i m a c n irt táhp hnìrt i v p h ùhp gn t oh các péhg gn l hc oh k nêl , hc hn cáx nêiv oáiG . rt gn t a c hn m t m àv m ihgn hnik ,u c uhn ,úht gn h yuh táhp m hn gn t oh rt ohc n ik u i o t ,gn rt iôm c hc t i gn àl hníhc nêiv oáig a c òrt iaV . rt h màl c gnôhk gnàc hn gn c uâs p iht nac gnôhk nêiv oáig àm …nád t c ,gn d yâx ,n n , v hn gn t oh các auq m hp n s ar o t gnás yat t rt ó uas ;n b i v n ul o ht ,i hc cóg n hc péhp c rT .hníhc àl c h t ,nauq cáig các gn b m ihgn i rt ,u ih mìt ,áhp máhk auq ,i hc auq c h rT .gn ht gnôhk hc gn hc hcác t m c d oáig hnìrt áuq oàv c c hcít aig maht rt hcíhk n yuhk n c nêiv oáiG .gn t oh các oàv aig maht p it c rt c i hp rt , ht C . rt oàv gn h i hp c ht hnìh ,gnud i n i m ,mât gnurt màl rt y l i hp c d oáig gn t oh các y ht ohc ó T . rt a c c ht n hn gn t oh aóh c c hcít ,aóh gn t oh i t gn h c h y d páhp gn hp các móhn t m àl àm ht c páhp gn hp t m àl i hp gnôhk c c hcít c h y d páhp gn hp non m m c d oáig gnort ,cáhk hcác ión yaH . rt a c o t gnás yud t ,gn hc ,c c hcít hnít oac yuh táhp m hn ,íl p h hcác t m rt a c gn t oh các c hc t hnìrt áuq gnort ó páhp gn hp các p h i hp i ht gn ,gn ht n yurt páhp gn hp các a c n s óc gn n hk àv m i u gn hn t h yuh táhp ,p h ùhp hcác t m c h y d páhp gn hp các p h i hp ,gn d n v hnìrt áuq àl c c hcít c h y d gn t oh c hc T .nêiv oáig a c íl p h n d gn h s i d hcác nâhn n id nàot n irt táhp rt a c ht hc òrt iav n h m hn m yuh táhp m hn non m m c d oáig gnort c c hcít c h y d páhp gn hP non m m c d oáig gnort c c hcít c h y d páhp gn hP IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT . m m ht c d oáig gnort c c hcít c h y d páhp gn hp v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B :gn d s gn ht c c hcít c h y d páhp gn hp s t M —
 7. 51 | ĨM MẨHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .gn s c uc gnort ar t gn uh hnìt các t yuq i ig ,gn hnàh c l gn n n yul nèr c gn c rT .n h c s uâs àv cáx hníhc , y nên rt rt hnàht hnìh ã gn t u ib gn hn ,ó hN …nád t c ,n n , v ,gn oal ,i hc iuv gn t oh các auq gnôht hnàh c ht rt ohc c hc T — .n irt táhp rt a c gn nôgn ,yud t àv n h cáx hníhc ,gn r m , c gn c c rt a c t ib u ih ,ó auQ .p it c rt cúx p it yah gn t oh c ã rt àm gn t i yah hc v t ib u ih gn hn nêl ión ,n ul o ht rt ohc c hc T — .)…,m n ,i gn , s ,nìhn ,ehgn( nauq cáig các p h i hp s gn b n l u ihn gn t i i v cúx p it ,tás nauq gn t oh các c hc T — :uas t hnìrt t m oeht àv i ut gn t rt a c c ht n hn gn n hk i v p h ùhp gn t oh các c hc t n c nêiv oáig ,ó oàn gnud i n t m yah hc t m c t b i v neuq màl rt ohc c c hcít c h y d páhp gn hp gn d s ihK : d í V .gn s c uc a c gn n k ,c ht irt các hn l m ihc m ihgn i rt ,áhp máhk ,iòt mìt t c ,gn t oh các oàv túh n uc c rT . rt ohc gn t oh các c hc t c iv auq gnôht àl t h c rt c c hcít c h y d páhp gn hP .hnahn gnàc rt a c n irt táhp s ìht c c hcít gnàc gn t oh rT .gn t oh aig maht c ihk t t n irt táhp rT . rt a c gn t oh các c hc t gn c gn t c iv gn rt ioc c c hcít c h y d páhp gn hP .gnùc n gn uh hnìt các c oh n v các t yuq i ig T — .i hc ,gnùd i v gn t oh p it c rT — rt a c c c hcít n ih u ib gn hN .gn uh hnìt các t yuq i ig , n v uên rt hcíhk n yuhk n l i gN — .) gn nôgn( rt a c gn nôgn hníhc gn b màl gna rt ìg gn hn t ôm rT — .)n hc a l s( màl n um rt ìg gn hn n hc a l t rT — .)cát oaht s( od t hcác t m u il t v các i n ib màl p h t k ,cát oaht ,u ih mìt rT — .hcác u ihn oeht gn d s c u il t v cáC — n hp hnàht m n óc m g non m m c d oáig gnort c c hcít c H .nâht n b a c t ib u ih gn hn nên hnàht hnìh hnauq gnux i g n g gn rt iôm gnort i gn noc àv t c ht i v h nêil i m gnùc i hc ,t v các i v gn t oh c rt àl u ih c non m m c d oáig gnort c c hcít c H
 8. 52 NM ELUDOM | 61 m ihgn hnik àv t ib u ih oàv a D .gnêir u c uêy gn hn óc gn c c d oáig gn t oh i m oàv c c hcít c h y d páhp gn hp gn d gn ihk ,y v oD .gn rt c tén gn hn óc non m m gn rt c d oáig gn t oh i M )tếit 6( NON MẦM GNỜƯRT Ở CẠHN MÂ CỤD OÁIG GNỘĐ TẠOH CỨHC ỔT OÀV CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ 3 g nộđ tạoH . rt a c gn n hk àv gn hp a a c n ik u i oeht yùt n ut 1 n yàgn 4 — 3 àl ht óc ;hn t hn naig i ht t m gnort nêrt gn t oh các c hc t nên nêiv oáiG …v.v .)gn t oh gnùc rt àv nêiv oáiG( ál óc yâc v hnart c b các ar o t c oh ál óc yâc hnìh ar o t rt ohc c hc T — .)gn t oh t rT( yâc ál các nád rT — .)gn t oh t rT( yâc ál hnìh các n n rT — .)gn t oh t rT( yâc ál các v rT — .)gn t oh gnùc rt àv nêiv oáiG( yâc ál các ni rt ohc c hc T — .) rt n d gn h nêiv oáiG( yâc ál v i hc òrt i hc àv )…táh aúm ,gn n v yâc ál m c ,yâc ál v táh rt ohc( c hn mâ gn t oh các c hc T — .) púig nêiv oáig , k t rT( yâc ál các v n yuhc k rt ohc ý i G — .)gn t oh gnùc rt àv nêiv oáiG( c t ib n hn ã rt àm gnuhc m i c các oeht yâc ál các móhn hnàht p x p s rt ohC — .)gn t oh gnùc rt àv nêiv oáiG( yâc ál các m àv o rt ohc c hc T — .) rt n d gn h nêiv oáiG( yâc ál các a c uahn cáhk àv gn ig ,gnêir àv gnuhc m i c các hnás os rt ohC — .) rt n d gn h nêiv oáiG( yâc ál các a c c s uàm ,c ht hcík ,gn d hnìh v t ib u ih s rT .yâc ál các a c m i c v n ul o ht àv tás nauq c t p it rt ohC — .) rt i v aig maht gnùc nêiv oáiG( gn r àv uàm i ál c ihc gn hn óc ;yâc ál àv yâc i ol u ihn óc : hn t ib u ih gn hn c uht ht óc rt ,ó T .ó ál c ihc gn hn i v i hc àv i r ál t hn ,tás nauq rT .nêiv gnôc ,yâc n v nauq maht c oh gn rt hnauq i hc o d i rt ohC — :uas gn t oh các gn ht h c hc t ht óc nêiv oáig ,”yâc ál cáC“ — t v c hT hc oeht gn t oh i ut 5 — 4 oáig u m rt ohc ihK : ht c d í V
 9. 71 | ĨM MẨHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ ?non m m rt ohc c hn mâ c d oáig c hc t c c hcít c h y d páhp gn hp oàn ht hn gn d gn — :non m m rt ohc c hn mâ c d oáig c hc t ihk c c hcít c h y d páhp gn hp gn d n v ihk ý u l gn hN — :uas u c uêy các oeht hnìm a c n ik ý n g n gn t iv n b ,nâht n b a c n it c ht
 10. 52 NM ELUDOM | 81 u ih các ar o t s ht c c hn mâ i hc òrt các gnort cáht iahk c ó i hc ,gnùd các i b gn t oh aig maht úht gn h n hp mêht rt ohc o t s rt i v i g n g ,c uht neuq ,óc n s u il t v nêyugn ,i hc ,gnùd các gn d s c i V .táh ac gn t oh các i v ”i hc“ àv neuq màl rt ohc àl non m m c d oáig gnort c hn mâ gn t oh c hc t c iv an môn u ih ht óC óc n s u il t v nêyugn ,i hc gnùd uq u ih cáht iahK — .t hn t t àl gn hp a hníhc a c ur táh ,ac nâd u i nàl ,táh iàb các ehgn rt ohc cáht iahk nêN .cáhk gnud i n các n h tí íhc m ht ,i hp a v gn l i ht i v gnàhn hn hcác t m c hc t n c c hn ehgn c iv ,y v oD . rt n d p h óhk s c hn ehgn rt ohc c hc t c iv ,ó oD .nêiv oáig a c gn n hk ,hnít iv yám , t n i nagro nà ,gnás hná ,hnaht mâ b t iht gnart v n hk óhk p g gn ht hcí hc óc c hn ehgn n v i V .táh iàb m c hnìt iáht c s n ih ht t ib àv gnú táh hn uêit c m các oàv gn v ìk gnôhk nêiv oáiG .”nêiv oáig a c n d gn h oeht iàb a c u t t it oeht õg i hc ,c hn mâ c gn d gn d s t ib ;c hn n b ,táh iàb oeht gn n v t ib ;c hn n b ,táh iàb a c uahn cáhk u i iaig gn hn ar n hn àv ehgn gn l úhc m hc ;táh ehgn ,c hn ehgn hcíht ,táh hcíht“ hn t n c rt uêit c m các n h ý u L .uahn cáhk c m các hn cáx uahn cáhk n im gnùv ,c v uhk các ,ar non m m c d oáig hnìrt gn hc a c uêit c m các oàv c n C c ht hnìh ,gnud i n n hc a l ,uêit c m hn cáX — cạhn mâ cụd oái g gn ộđ tạoh cứhc ổt i hk ý u ưl ốs tộM .1 IỒ H N ẢHP N IT G N ÔHT .yàn n v v t ib u ih mêht gn t yâ i d nit gnôht gn hn i v u ihc i yãh n B :c c hcít c h y d páhp gn hp gn d s c hn mâ c d oáig c hc t c ht hnìh cáC —
 11. 91 | ĨM MẨHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .c t nâd c s n b à m ,gn hp a t hc uàig ý u l n c hgn n v n id u ib ,aúm táh gn t oh ohc c hp gnart ,gnùd .gn d s ar y l rt àv nêiv oáig ihk n it n uht àv t m p ,gnàg n g o b m i hp gn hn ý yùt t t rt oeht p x p s c oh )y g — i ht — õg c c hn ;i hc c c hn — t ht c c hn( gnêir móhn gn t oeht p x p s ht óc c hn mâ i hc ,gnùd cáC .)…,oás ,nèhk ,nèk( gn hp a c c hn cáht iahk ;c x cúx ,hcáhp hnaht hn óc n s u il nêyugn các gn b màl t c hn mâ i hc ,gnùd các gn d yâx hnyuh hp àv rt gnùc gn hc nêiv oáig ,)óc u n( p c c c hn mâ i hc ,gnùd iàogN .n h táol u l x gn ,gn n ión ,n h nit t ,n d hn m rt púig hn gn c c hn mâ i hc òrt ,ac i l ,u i iaig các auq i t iuv ,c c hcít cúx m c gn hn m ihgn i rt ,c c hcít gn t oh c rt ohc i h c o t àv hcíhk n yuhk ,i l n uht naig gnôhk t m óc rt ohc o t n v àm gnàhn hn ,aòh iàh hcác t m c hn mâ gn t oh c v uhk p x p s ,írt b rt gnùc nêiv oáiG c hn mâ gn t oh c v uhk t p S — .hnìm gn hp a i t gn d t v ,gnùd gn hn t ” c c hn“ các ar o t gnás ht óc nêiv oáiG .uahn cáhk òrt u ihn i hc gnùd ht óc yàn uas àm uêk gn it ar o t s nêl c l m C .p ohc iahc yá aíhp n t ht àv i l c ub ,nêl mùhc uàm i v hn m gnùd ,hn t hn gn l t m i v oàv …i s yah tác c oh ,ib nêiv các ;c gn c n c gnôhk c oh a ig oàv nêyux g c oh ert gn b euq n o t m y l ht óc ,a n t m y l t c ,)gnáohk c n iahc v hn d ív( a hn iahc t m T :c x cúX :gn hnis c c hn i ol các ar o t cáhk gn d t v các gnùd ht óC .i r c hn mâ gn t oh gnort gn hnis uêk gn it nêl o t ã gn c o k ,hnáb gn yât t s ,gnôt các p h các gnùd íhc m hT .) v óhk ,yàd iahc v gnùd ý u l( l iahc c oh ,uahn cáhk n gn iàd a c c a n ert gn các hn ,n ig n t r hcác t m màl ht óc c c hN .n ol n h , m hnaht mâ nên o t hnárt ,gn d m l gnôhk ;hnis v o b m gnôhk ,i h c ,n hn c s t v gn d s gnôhk hn n b c c t nêyugn s t m ý u l nêiv oáig ,gn d s ihK .gn hp a a c óc n s u il t v nêyugn các àv o hc ,i n ,gnoox gnuv ,a ,aìht c íhc m ht ;yât t s ,a hn p h ,a n ,ert ;u iht i t c m hnad gnort i hc gnùd các hn c hn mâ i hc òrt các oàv gn d s ht óc c uht neuq u il t v nêyugn ,i hc ,gnùd u ihn t R .i n ih hn hnìh ,hnaht mâ ,n it gn hp các gn v u iht ihk gn rt gn ohk gn hn c y p l , rt ohc gn t b yâg ht óc àv l ,i m gn
 12. 52 NM ELUDOM | 02 m l ias i hp c m hnárt ,gn ig u d àl t ib c àv gnud i n ,c v mâ v c t nêyugn ht nâut i t yut i hp ,nêihn yuT . l hcíhk gná àv o t gnás ,yah páhp gn hp gn hn gnort t m àl gn c yâ ,c uht neuq ac nâd ,táh iàb a c u i iaig oeht i l t c oh cát gnás ht óc nêiv oáig ,p ihgn nêyu hc s c hn c ác a c c hn n b ,táh iàb các n hc a l c iv iàogN — .n l ab iàv ó hc i l táh rt ohc p t nêiv oáig ,iàb t h táh ihk uas ìht oàn hc ias mâ táhp ,ias táh rt n ih táhp ehgn gn l nêiv oáig ,nà a c u i iaig c oh a gn b oeht táh rt ohc hnìrt áuq gnorT .a ,gn b c oh nagro nà nêrt táh iàb a c u i iaig oeht ,ôc oeht n l u ihn táh àv ehgn rt ohc àl táh iàb gnú táh i t gn h rt t hn t t hcác ,gn ht n yurt táh c h ,y d hcác các i n p iT :táh c h rT — .t hn n ig n táh iàb àl ó ùd ohc ,iàb a c hnaht mâ c b gnuc gn t hn gn c iàb a c m c hnìt ,gnud i n gnú oeht táh iàb c ht m c rt t hn cáx hníhc hcác t m táh iàb u m ehgn rt ohc c iv c c ht ý nôul i hp gn c nêiv oáig ,uâ n n hk óhk ùD .a m c oh nà a c u i iaig i v gnùc táh t hn t t ,gnú àv yah táh nit t gnôhk nêiv oáig u N :u m táH — . rt ohc y d ihk c rt gn l k t ht u ih mìt n c nêiv oáig ,ac nâd n hc ihk ,y v oD .c m gn v i hk hnárt óhk n hc c hc rt ohc a hgn hcíht i ig c i V . t h , d n péhp gnùd yah ac nâd gnort t aC .u ih rt ohc t ac gnort óc óhk t hcíht i ig ;ehgn rt ,mex rt ohc gn d t v ,hn hnìh gn d s ht óc ,iàb gnud i n u ih rt m i g ,n yuhc òrt nên nêiv oáiG : rt i v i g n g hn hnìh , gn t gn b táh iàb t hc hnít àv gnud i n u iht i iG — .)…”i r m l uâl t“ ,”a x yàgn a x yàgn“ t cát gnás maN n im nâd i gn od àl ” B maN ac nâD — hnax yâc íL“ iàb : d í V( ó oàn n im gnùv ar hnis c iàb c oh cát gnás i gn u ihn óc iàb àl n ig n rt ohc hcíht i ig ìht ur táh ,ac nâd àl u N . ig cát ,táh iàb nêt u iht i iG — :n c nêiv oáig ,táh rt n d gn h ihK .)t t gnàc ìht c t nâd gn it àv hniK gn it m g gn gnos c oh( ó c t nâd gn it gn b gn hp a a c rt i v p h ùhp gnud i n ,n ig n ac nâd iàb ,táh iàb t m rt y d m n t m gnort hcíhk n yuhk ,i gn tí c t nâd rt óc gnùv i v i .hnìm p l a c rt c s a v ohc oas hc oeht táh iàb n hc a l nêiv oáig ,táh iàb n hc a l c iv gnort m t r àv t oh hnil s o t i m NMDG hnìrt gn hC táh y D * cạhn mâ cụd oái g gnộ đ tạoh gn ud i ộn các cứhc ổt p áhp gn ơưhP .2
 13. 12 | ĨM MẨHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ màl gn d s c oh iàb a c gnud i n oàv gn h i hc òrt c hc t ;ehgn c a v uáhc các iàb hníhc táh rt ohc y d ht óC .n h úhp gnohp gn t oh t it ohc púig àv ehgn c rt àm c hn n b ,táh iàb u ih mìt ,n c p it c iv ohc mêht gnus b , rt h m hn p h t k gn t oh cáC p h t k gn t oh n hc a L — .i ol ht àv c ht hnìh ,gnud i n v uahn cáhk c h m n t m gnort ehgn iàb các n hc a L + …c l o b ,gn uêy n yuhc v ión gnud i n óc táh iàb ;óhk u i iaig ,u t t it óc iàb ,iàd áuq iàb các n hc gnôhK + .i hp a v iàb a c iàd ;gn hp a t c ht àv i ut a l , hc i v p h ùhp iàB + :uas hn rt ohc iàb n hc a l ihk m i s t m ý u l n c nêiv oáiG .gnurt p t t m ,náhc màhn s rt ohc yâg d t r gn c ón ,nêihn yuT .oeht b u i màl ,oeht táh hcác gn b yagn iàb i v ”p hn aòh“ ht óc s rt ìht c uht neuq iàb các i V .nà nêrt u i iaig hná yah mâ gn x hcác gn b ”iàb v“ gn n hk óc i hp hn gn c ,iàb a c gnud i n c u ih rt ohc i g àv táh iàb c n hn m c rt púig ht óc i m n h uhp gnôc ,n h u ihn b n uhc i hp i l nêiv oái g ,nêihn yuT .gn t oh n i h c ht iahk n irt ihk õr y ht ht óc rt nêrt uq t K .áhp máhk n um àv òm òt ,úht gn h s óc s rt ì ht ehgn c h a hc ,i m táh iàb àl u N .gn l k c hn nâc c n c rt i v c uht neuq ã yah i m táh iàb n hc c i V . rt ohc ehgn iàb a l n hc c iv gnort n l i l n uht t m àl s rt õr u ih nêiv oáiG c hn n b ,táh iàb n hc a L — :uas hn n ih c ht n c nêiv oáig , uq u ih óc yàn gn t oh c hc t .yàn gnud i n iahk n irt ihk gnút gnúl nòc nêiv oáig tí gnôhk n ihk àv m i m áhk àl i l ìht o hc gn t oh àl c hn ehgn àm t it t m c hc t ,nêihn yuT .c hn mâ c d oáig gn t oh t it t m a c u iht ht gnôhk n hp t m àl ,p l c gn t oh t m àl ioc c ã yan n c rt t d n v )c hn ehgn àl i g yâ uas( c hn n b ,táh iàb các ehgN táh ehgn ,c hn ehgN * …)òig g n c m ub hnàht óig gn c m ub( n yuh u d hnàht gn ux i táh c s u d ;)i ht àm ht hnàht iôht àm ht( c s u d hnàht ht óc oac áuq táh àm )gn b hnaht( u d gnôhk gn it hn d í V .i l t b mâ n ib gn hn hnàht nêl táh ihk
 14. 52 NM ELUDOM | 22 …oeht táh gnùc i r ,cát gn các oeht màl rt ohc m hp ht hn ó c ht hnìh gn r m i ht gn ;cáhk gn t oh i t b t c yah naig i ht m ig ht óc àv ar ná oáig i v os n h u ihn ó gn t oh ohc naig i ht hnàd i hp s nêiv oáig ó cúL .nêiv oáig i v táh aúm gnùc nêl y hc àv n id u ib a v táh a v nêiv oáig mex c iv i v úht gn h t r ht óc rt ìht hnít yám nêrt ,p l nêrt i hc òrt i hc ,nà ehgn ,hnìh gn b mex ,táh nêiv oáig ehgn cúl gn hn gnort hn d í V .p l nêrt ar y x gn t b ht óc b n uhc iàogn gn uh hnìt íl x t iht ig gn hn óc àv c rt t b n uhc ,náot hnít s óc i hp u yàn gn t oh cáC .ó oàn ht c gn t oh gn hn oàv aig maht rt ,iàb v rt i v n yuhc òrt i l gn d nên nêiv oáig ,) k gná iàd óc c hn n b c oh i l u ihn óc táh iàb hn u n( n o gn t uas íhc m ht c oh ehgn n l i m uas ,i l nòC .n l 3 n 2 gn ohk m hp cát n v n rt ehgn rt ohc p h hcíht m i i ht n hc a l nên hc gn t oh t it b nàot ,ó oD .naig i ht v n h i ig óc rt a c hcí hc óc ý úhc gnurt p t c s i b íl p h gnôhk àl ehgn i uc n u t n gn yagn i gn rt t b c iv ,non m m i ut a l .gn n v ,aúm a v táh a v ,hnìh/gn it a gn b m ,táh ôc hn n c p it rt ohc c ht hnìh các n hc nêiv oáig , ht c c hn n b ,táh iàb i m i V .oeht p it gn t oh các oàv túh uht ,náo yus , hgn yus rt hcíht hcík s m i g i h uâc các oàv mêht ,y v hn p it náig hcác gn b iàb oàV .ehgn c b n uhc táh iàb oàv rt gn h n gn , hn ohn m hp u it t m gn d yâx ht óc íhc m ht ,t v ,gnùd ,hn hnìh gn b ,i l gn b táh iàb m i g u iht i ig hcác gn b p it náig iàb oàv ht óc gn c nêiv oáiG .yagn táh iàb ehgn rt ohc àl c t ,p it c rt hcác t m iàb oàv ht óc nêiv oáiG t it ihc gn t oh gn d yâX — .gn t oh t it gnort n hn m i c o t s àv n m n t gn t oh các t ol gnàh m mô s c hnárt s i b t iht n c t r yàn u i .c hn ehgn àl hníhc gnud i n ohc rt h nôul p h t k gn t oh i m õr hn cáx n c nêiv oáiG .u nab hnás os m in iáhk gn hn óc rt ohc n im gnùv cáhk ,i ol ht cáhk c oh n im gnùv gnùc ,i ol ht gnùc c hn n b ,táh iàb t m mêht ehgn rt ohc ht óc gn r m n hP .ó c hn n b ,táh iàb oeht gn n v ;i hc òrt ohc n n c hn
 15. 32 | ĨM MẨHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ u N .aig maht gnùc n um rt u n oeht táh aúm ,gn n v rt gnùc ,iàb oàv rt gn h , rt a c iáht ý úhc ,tás nauq nôul nêiv oáig ,n id u ib ôc t hn gn c a ,gn b t c hn ehgn rt ihK .c hn ehgn rt ohc ihk gnort ”n id c “ c gnôhk t iht t hn nêiv oáig àl i l c hn n c gn C .táh s ac hnìh a ehgn rt ohc ìht )gnurt p t m ig p s rt cúl ,i l c gn c oh gn h oàh t r gna rt cúl àl ht óc( ó oàn p h hcíht m i i ht n ihK .cáhk c ht hnìh các n i r ,táh s ac od gn it a ehgn rt ohc nên nêit c rt ,ó oD . rt ý úhc gnurt p t t m s hnis y n d ,n c p it i m ihk t yagn m hp cát a c yah iác c n hn m c gnôhk rt ohc màl s t t táh gn ig óc gnôhk nêiv oáig u n i b u t táh t nên gnôhk gn c ;n h mék cáhk c ht hnìh các ehgn úht gn h óc óhk rt ó uas i b u t yagn ehgn rt ohc t hn yah c ht hnìh a nên gnôhk nêiv oáiG .táh ,nà nêiv oáig ,gn it a n i r ,t hn úhp gnohp ,t hn yah àl táh s ac hnìh a ó gnort s iG .nà i hc nêiv oáig àv táh s ac gn it a ,hnìh a ,táh nêiv oáig óc táh iàb b n uhc nêiv oáig d í V :ehgn rt ohc c ht hnìh t t rt p x p s ý i G .nêiv oáig a c t m tén , hc c ,cát gn các tás nauq m t rt rt àv nêiv oáig a ig hn t hn naig gnôhk hcác gn ohk óc n c n id u ib nêiv oáig ihK . hn áuq gnôhk ,ot áuq gnôhk ,i hp a v gn l mâ i hp u n ih ht c ht hnìh các c t T .cáhk c ht hnìh oeht iàb i l ehgn i r ,i hc òrt n p it ,i l ehgn ohc ,iàb nêt t t rt ohc ,iàb gnud i n v i h i r ,táh iàb a c ac i l c rt ohc nêiv oáig ,n l 2 — 1 ehgn rt ohc táh ôc ihk uas d í V .t hn t ,u i n ,náhc màhn hnárt íl p h t k nêil s óc n c hn gn t oh i m a iG .t oh hnil àv gnàhn p hn ,nàoh nêil hcác t m iahk n irt c i hp u gn t oh các c t t ,c hn ehgn rt ohc hnìrt áuq gnorT .yàn c hn ehgn gn t oh t it gnort hcí u h t r s ón i b …u ihc yám ,hnít yám ,oediv u ,ià ,nà ,hnaht mâ hn rt h c c hn , b t iht các a i t yuh táhp àm gn hp a a c n ik u i oeht yùT .y v hn oeht c m ht óc gn c ìht ìg p ihgn hgn v táh iàb gn hn ,ó c t nâd ,n im gnùv a c c m n hcác gn hp ôm c oh gn ig c m ìht …c t nâd các ac nâd ,gn b gn ,iún n im ac nâd v táh iàb hn d í V . ht óc u n p h ùhp c hp gnart c m nêiv oáig ;iàb gnud i n a h cáhp hn hnart ,gn d t v ,gnùd iàv t m óc ,yàgn i m i v cáhk ht iàv t m írt gnart c c h p L .n h t t iàb c n hn m c rt ohc i l n uht n ik u i o t s c hn ehgn rt ohc ihk c rt gn l k b n uhc c i V c hn ehgn rt ohc c hc T —
 16. 52 NM ELUDOM | 42 .ehgn iàb oàv gn h àv hnart c b v téx n hn rt ohc m i g i h ó uaS . rt ohc hn òc úhc các gn ht oart ,téx n hn nêiv oáiG .i l gn d c t t ìht c hn t H .gn iôs n hp mêht ohc n n màl c h ã iàb các a c c hn gnùd ht óC .gn b nêrt hnart péhg nêl rt ohc hn l u ih màl àv n d gn H .móhn iah hnàht p l aihC . r ,yahk c oh ig iah oàv gn c hnart c b gn t a c hn m cáC .gn b nêl c hní mâhc man óc hn m cáC . rt a c gn n hk àv i ut a l oàv c uht yùt d yah óhk ,tí yah u ihn hn m gn l S .hn m các hnàht aihc c uahn t h gn ig hnart c b iaH .gn h êuq gn hnáC i g nêt óc i hc òrT hnart péhg i hc òrT :1 gn t oH gn t oh c hc t ý i G .3 .cáhk u il t v c oh y ig gn b p g n hn hn òc noc 02 — 01 gn ohK — ;p h hcíht cúl gn hn oàv uáhc c oh nêiv oáig ohc gnùd ht óc yàn ht gn hN .uas aíhp c ub gn rt i v ,gnôb c oh y ig gn b iôu màl gnôl mút t m ,u auq c oh iat oàv oe yâd óc , uàm n s/nád gnôt các y ig ,aìb hn gn c u il t v gn b iàd m c ihc t M — . l òC iàb ac p t ,ac n ,u t aòh c hn a — .nagro nà ,hcáhp ,õM — .n l oahc òc hnác gn hn i v aúl gn hnác hnart c B — b n uhC .2 .táh ehgn ,c hn ehgn ý úhc t ib ; B c B ac nâd — l òC táh iàb nêt hn ; B c B ac nâd u i nàl i v neuq màl rt ohC u c uêY .1 l òC iàb a c u t t it neuq màL — gn h êuq gn hnáC :hnart péhg i hc òrT — p ht K ) B c B ac nâD( L ÒC :táh ehgN rt ohc c hn ehgn gn t oh c hc t t it t m ý i g àl yâ uaS . b n uhc ã hn ,n l s ehgn ohc i hp t iht t hn gnôhk hc cáhk c ht hnìh gnas i n yuhc ht óc nêiv oáig ,írt v i hk ar b c oh ehgn gn c n im rt u ihn
 17. 52 | ĨM MẨHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .oeht táh gnùc ht óc uáhc àv ôc c , l òC iàb m ,gn t oh t it cúht t K .táh iàb c u t t it oeht õg ht óc ,neuq ã rt ihK .c àl u t t it oeht õg a v ,táh a v c iv hc at ,gnàd d hcác t m yàn u t t it õg )2 )1 :oeht õg rt ohc m hp ht õg àv pít ôm 2 hnàht aihc nêiv oáiG :c l n ig u t t it hnìh mâ i v n c p it n c hc ìht rt i v ,nêihn yuT .áhn n hn ,yál n yul u i iaig tén gn hn auq yab òc hn hnìh tén m a h c hk óc p ihgn nêyuhc s ac s t m àl t ib c .uahn cáhk t it ihc s t m óc táh gn hp a i M . B c B gn b gn hn t các t h u h n ib hp táh u i àl l òC l òC iàb u t t it neuq màL :3 gn t oH . l òC iàb oediv mex rt ohc gnùc i uC .gn ht oart , l hcíhk nêiv oáiG . l òC iàb a c c hn oeht gn n v nêl gnohp gnux rt iàv t m i g ó c rT .u t aòh c hn m ó uaS .hnìm i v táh aúm gnùc rt ohc gn h àv l hcíhk u gn c nêiv oáig ,aig maht n um oàn rt c t B . rt a c iáht ý úhc ,tás nauq nôul nêiv oáiG .ehgn rt ohc táh a v aúm a v nêiv oáig oeht p iT . rt a c gn n hk oàv c uht yùt naig i ht n gn yah iàd oék ht óc yàn i hc òrT .nà i hc rt y d hcí c m m hn gnôhk hc iàb a c u i iaig t ib rt àv úhp gnohp mêht gn t oh ohc púig hc yàn i hc òrt ý u L . rt ohc y ig òc úhc gn hn gn ht oart , l hcíhk nêiv oáig ;i l hná nêl rt i g àv n l iàv t n 5 c oh t n 2 móhn gn t hná ó uaS .nà nêrt u t c ht óc ìht gn n hk óc u N .nagro nà nêrt táh iàb u i iaig i hc nêiv oáig oeht p iT .”gn hnác , hP a c ,òc noc hn maN t i V nôht gnôn a c hn hnìh s t m v ión iàb gnud i n ;iá mê ,gnàhn hn u i iaig óc ;n t ib i gn u ihn c ac nâd táh u i àl ; B c B gn b gn ac nâd àl“ :táh iàb v tén iô u iht i ig nêiv oáig ó uaS .téx n hn rt 2 — 1 i h ó uaS .n l t m l òC iàb ac n táh a ehgn rt ohc nêit c rT c hn ehgN :2 gn t oH
 18. 52 NM ELUDOM | 62 )n iM nâuQ ôgN ht ý gn hP :i L ;gn B n rT nahP :c hN( ”noc nagn úhc y M“ táh iàb oeht gn n V : d íV .hnìm hníhc a c cát gn gn hn gn b o t gnás rt l hcíhk àv n b c cát gn s t m aúm rt ohc n d gn h nêiv oáig ,n ig n gn n v cát gn các t t màl rt ihK .nêiv oáig a c c át gn oeht màl àv iõd oeht d gn c rt àv rt c táuq oab ht óc rt àv nêiv oáig a ig hn t hn hcác gn ohk t m ig àv c d ht hnì h i c oh gn uc gnòv ,nòrt gnòv hnàht gn rt ohc nêiv oáiG .p h ùhp t hc hnít óc iàb s t m oàv gn d pá cát gn các n hc a l nêiv oáiG .c hn oeht gn n v gn t oh ohc c c hcít rt h gn n v n irt táhp c d oáiG n hP — .c h i h cát gn gn hn óc ht gnôhk gnàhn hn — i hp a v iàb t m ,i l c gn ;p hc m hc cát gn gn hn óc ht gnôhk iuv — hnahn iàb t M .táh iàb a c u t t it ,u i iaig i v p h ùhp ,aòh iàh i hp gn n v cát gn các ìv gn rt nauq t ib c yàn u i :iàb a c ) p hn( c t ,iàb a c t hc hnít hn cáX — .iàb gnort ó oàn hn hnìh t m a h hnim ht óc ,gnàhn hn àv íl p h gn n v cát gn s t m a h cáhp nêiv oáig ,iàb a c gnud i n oàv c n C :táh iàb a c ac i l gnud i n hn cáX — :uas hn n ih c ht nêiv oáig ,yàn gn t oh t t c hc t .c hn mâ gn t oh gnort o t gnás s n ih ht i h c óc rt púig s yàn u i .c hn n b ,táh iàb các a c u i p hn i v p h ùhp ht c a c gn n v các gn b c hn mâ u i p hn n ih ht àv n hn m c rt púig m hn c hn oeht gn n v rt ohC .aúm t uht hgn a c n ig n ,iahk s c ht hnìh àl yâ .c hn oeht gn n v s àl hníhc …nâhc ,yat h — ig ,nâhc m d ,y hn ,y hc ,u t g — c l hn n ig n cát gn gn hn gn b )hnaht mâ a c … hn hn m ,m hc hnahn ,p ht oac ( c hn mâ t n id n it gn hp các oeht gn n v s n ih hT c hn oeht gn n V *
 19. 72 | ĨM MẨHT NỂIRT TÁHP CỰV HNĨL GNORT CỰC HCÍT CỌH YẠD PÁHP GNƠƯHP GNỤD GNỨ .uík àc uík uík àc uík uíK ,uík àc uík uík àc uík uíK :3 cát gn .)n l 2 — 1( cát gn 2 p h t k rt ohc nêiv oáiG + .nêiv oáig gnùc oh hnim gn n v rT + iárt nêb hn gn ig màl i hp nêb gnas i i r iárt nêb v u gnêihgn p h t k p hn 1 v yat iah ,nâhc tóg gn hc c rt aíhp v oéhc iárt nâhc c B uír uíl uêk m m nôul gnúhc ,ne ne m óc gnàV :2 cát gn .táh uâc gnùc péhg nêiv oáig oeht gn n v rT + .n l t m gn n v n ih c ht nêiv oáiG + .gnêihgn i h iav p h t k hc i t i gnùhc i h nâhc iah ,gn d yat c gn ht yat iaH .noc noc m um uq gn hn gn b uíx ít éb nagn úhc y M :1 cát gn :uas hn cát gn các màl rt ohc nêiv oáiG .i hc iuv tóhn y hn i l i gna uíx éb nagn úhc gn hn v ión táh iàB
 20. 52 NM ELUDOM | 82 .)t m t b gnùd( hn hn c gnàuq n hk c oh a l i d t m ,a iô t m ,m c gn rt t m ,a hn ac t m ,xoni gn b n táb t m ,ert c oh g gn im t M : b n uhC .uahn cáhk u il t hc óc t v t ar táhp hnaht mâ t ib nâhp àv n ig n u t t it i v neuq màl rt ohC :hcí c M ”éb a c hnaht m“ i hc òrT : d íV .c rt mex rt ohc u m i hc àv gnàr õr ,n g n gn hcác t m i hc hcác n ib hp ;i hc òrt u i ht i ig nêiv oáig ,i hc c hc t ihK .t hn i l n uht hcác t m c hn mâ ht m c àv neuq màl u c b rt púig s u t t it àv oac i v neuq màl rt ohc i hc òrt các ó gnort ,c hn mâ i hc òrt i ol u ihn óC . ht gn t oh aig maht ùd ohc ìg i l gn gnôhk rt gnox i hc c iv n n d d m mô hnárt ,gnùc àl gnud i n 2 — 1 i v p h i hp ó t ,o hc màl hn gnud i n t m n hc nên nêiv oáig ,i hc òrt i m c hc T .o t gnás ,gn n v c ,p l ,móhn a c gnuhc íhk gnôhk i v oàv aòh c rt ,i hc aig maht cúL .a n cáhk c v hn l u ihn nêrt n irt táhp rt púig nòc ón àm n h t t c hn mâ hnaht mâ v n hn m c rt púig gn hn gnôhk i hc aig maht rt ohc c hc t ,ó hn c nêB .t hn nêihn t hcác t m hnaht mâ a c hn ot ,p ht oac ,m hc hnahn s n hn m c àv n ih c ht p it c rt rt ,i hc òrt auq gnôhT .aig maht rt ohc c hn mâ i hc òrt các c hc t àl uq u ih c hn mâ i v neuq màl rt ohc hcác gn hn gnort t M c hn mâ i hc òrT * .)táh i l óc( c hn oeht iàb i uc n u t màl rt gnùc nêiv oáiG + .n l 2 — 1 uas cát gn iah péhg p t rt ohc nêiv oáiG + . hc i t hnauq gnòv y hc àv núhn i h nâhc y v gnuv yat iaH .uík àc uík uêk a v y hc a v gnúhc ,uík àc uík uêk a v y hc a V :5 cát gn .n l 2 — 1 nêiv oáig gnùc a h hnim gn n v rT + .nêb i ó uas c rt aíhp nêl iárt nâhc c b i ht gn iárt nêb gnas i gn gnêihgn noc nagn i g cát gn ig màl yat iaH .nâhc iô uír c n hgn gnúhC .noc nagn i g gn it t c mE :4 cát gn .n l 2 — 1 nêiv oáig gnùc oh hnim gn n v rT + .iárt gnas i hp t i r i hp gnas iárt t i gn gnêihgn p hn oeht núhn nâhc ,a gn yat nàb gnòl ,gn l uas gn ar iárt yat nòc ,nagn m gn ig y v y v gn im n g i hp yaT
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2