intTypePromotion=1
ADSENSE

Module Giáo dục thường xuyên 25: Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ - Phạm Xuân Luận

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

130
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua nghiên cứu module này, người học nêu được khái quát cấu trúc tổng thể, nội dung chủ yếu, nét đặc thù và những yêu cầu cơ bản đối với việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ, đồng thời biết vận dụng, lựa chọn chuyên đề để biên soạn tài liệu phục vụ nhu cầu học tập của nhân dân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module Giáo dục thường xuyên 25: Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ - Phạm Xuân Luận

 1. PHẠM XUÂN LUẬN MODULE gdtx 25 MéT Sè VÊN §Ò CHUNG VÒ ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¸p øng Y£U cÇu CñA ng−êi häc, cËp nhËt kiÕn thøc, kÜ n¨ng, chuyÓn giao c«ng nghÖ | 7
 2. A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN — ChDng trình Giáo d!c th8ng xuyên (GDTX) áp Mng yêu cGu cJa ng8i hc, c(p nh(t kin thMc, k^ nNng, chuy3n giao công ngh/ quy nh t"i i3m b, kho+n 1, *i@u 45 Lu(t Giáo d!c 2005. — ChDng trình GDTX áp Mng yêu cGu cJa ng8i hc, c(p nh(t kin thMc, k^ nNng, chuy3n giao công ngh/ ban hành theo Thông t 26/2010/TT— BGD*T, ngày 27 tháng 10 nNm 2010 cJa B
 3. trXng B
 4. GD&*T, g#m 05 ChDng trình: ChDng trình giáo d!c pháp lu(t; ChDng trình giáo d!c vNn hoá — xã h
 5. i; ChDng trình giáo d!c b+o v/ môi tr8ng; ChDng trình giáo d!c b+o v/ sMc khot; ChDng trình giáo d!c phát tri3n kinh t. — Trong chDng trình ã cung cp m
 6. t s chuyên @ chung trên ph"m vi toàn quc mà mi ng8i cGn quan tâm. — Giúp cho HV và báo cáo viên, h%ng d[n viên cNn cM vào ó mà biên so"n tài li/u, l$a chn phDng pháp và hình thMc tH chMc d"y hc, ki3m tra ánh giá nghi/m thu kt qu+ hc t(p. — Giúp cho các cD sX GDTX xây d$ng, qu+n lí n
 7. i dung chDng trình khai thác tài li/u, b trí GV/HDV chJ 
 8. ng và hi/u qu+ hDn. — V@ cu trúc cJa t]ng chDng trình (g#m 3 phGn): M!c tiêu; N
 9. i dung ChDng trình và yêu cGu cGn "t; H%ng d[n th$c hi/n ChDng trình. + M!c tiêu: V%i mSi chDng trình @u có xác nh m!c tiêu chung, m!c tiêu c! th3. + N
 10. i dung ChDng trình và yêu cGu cGn "t g#m: Tên các chuyên @, mMc 
 11. cGn "t, ghi chú. MMc 
 12. cGn "t quy nh rõ yêu cGu v@ kin thMc, k^ nNng, thái 
 13. cJa t]ng chuyên @. + H%ng d[n th$c hi/n ChDng trình: xác nh ph"m vi, quan i3m xây d$ng ChDng trình; phDng pháp và hình thMc tH chMc d"y hc; phDng ti/n d"y hc; ánh giá kt qu+ hc t(p; v(n d!ng chDng trình theo vùng mi@n, i tng ng8i hc. 8 | MODULE GDTX 25
 14. B. MỤC TIÊU TÀI LIỆU 1. MỤC TIÊU CHUNG Qua nghiên cMu chuyên @, ng8i hc nêu khái quát cu trúc tHng th3, n
 15. i dung chJ yu, nét -c thù và nhng yêu cGu cD b+n i v%i vi/c th$c hi/n ChDng trình GDTX áp Mng yêu cGu ng8i hc, c(p nh(t kin thMc, k^ nNng, chuy3n giao công ngh/, #ng th8i bit v(n d!ng, l$a chn chuyên @ 3 biên so"n tài li/u ph!c v! nhu cGu hc t(p cJa nhân dân. 2. MỤC TIÊU CỤ THỂ 2.1. Kiến thức — Xác nh c s$ cGn thit ban hành ChDng trình GDTX áp Mng yêu cGu cJa ng8i hc, c(p nh(t kin thMc, k^ nNng, chuy3n giao công ngh/. — Nêu c ý ngh^a, vai trò cJa ChDng trình i v%i vi/c nâng cao cht lng cu
 16. c sng cJa ng8i dân. — Nêu c cu trúc tHng th3 và nhng n
 17. i dung chJ yu v@ l^nh v$c kin thMc trong ChDng trình. — Xác nh c nhng yêu cGu cD b+n i v%i vi/c th$c hi/n ChDng trình. — Nêu c nhng nét -c thù cJa ChDng trình (ph"m vi, tính cht, i tng...). 2.2. Kĩ năng — Khái quát c các n
 18. i dung chJ yu, nét -c thù và yêu cGu cD b+n cJa ChDng trình. — Bit cách l$a chn tH chMc phát tri3n ChDng trình t"i các cD sX GDTX theo quy nh cJa ngành GD&*T và nhu cGu xã h
 19. i trong bi c+nh hi/n nay. 2.3. Thái độ Có tinh thGn trách nhi/m v%i nhu cGu cJa ng8i dân, mong mun cho c
 20. ng #ng dân c phát tri3n b@n vng. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC … CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ | 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2