intTypePromotion=1

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Chia sẻ: 10 10 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
697
lượt xem
42
download

Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Module Tiểu học 25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học giúp người học trình bày khái niệm và cách thức tiến hành của kĩ thuật quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra thực hành và xác định các biện pháp rèn kĩ năng đánh giá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Module bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học - Module 25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

 1. PHÓ ĐỨC HOÀ – NGUYỄN HUYỀN TRANG MODULE TH 25 KÜ THUËT KIÓM TRA, §¸NH GI¸ kÕt qu¶ häc tËp ë tiÓu häc | 61
 2. A. GIỚI THIỆU/TỔNG QUAN V!n $% $ánh giá tri th,c $./c xem nh. là m5t ph7n không th: thi;u trong quá trình dAy hCc. Eánh giá giúp cho nhà s. phAm thu $./c nhHng tín hiJu ng./c tK phía ng.Mi hCc, nOm $./c thPc trAng k;t quQ hCc tRp, phát hiJn ra nguyên nhân cUa thPc trAng này, tK $ó có ph.Wng pháp $i%u chXnh hoAt $5ng hCc và hoAt $5ng dAy cho phù h/p. ViJc $ánh giá tri th,c $./c ti;n hành m5t cách công b\ng và khách quan s] $em lAi nhHng tác $5ng tích cPc cho mCi n%n giáo d^c. Thông qua viJc ki:m tra, $ánh giá, ng.Mi hCc có cW h5i cUng c` nhHng ki;n th,c $ã hCc, hoàn thiJn các kb ncng, kb xQo và phát tri:n ncng lPc cUa bQn thân, $dng thMi có ccn c,, cW se $: tP $i%u chXnh ph.Wng pháp hCc tRp cUa mình. Không nhHng th;, thPc hiJn t`t viJc ki:m tra, $ánh giá s] tAo ra $5ng lPc hCc tRp cho ng.Mi hCc; cUng c` lòng kiên $inh, ni%m tin vào ncng lPc cUa bQn thân, $dng thMi hình thành cho ng.Mi hCc ncng lPc tP $ánh giá — m5t trong nhHng ncng lPc r!t c7n thi;t cUa ng.Mi công dân hiJn $Ai. Nh. vRy, $: thPc hiJn yêu c7u nOm vHng tri th,c môn hCc, $òi hli ng.Mi dAy và ng.Mi hCc phQi bi;t $ánh giá và tP $ánh giá. Eánh giá và tP $ánh giá giúp cho giáo viên (GV) $i%u khi:n và $i%u chXnh hoAt $5ng dAy hCc; còn HS tP $i%u khi:n, $i%u chXnh hoAt $5ng hCc cUa bQn thân. Qua $ó $At $./c m^c tiêu dAy hCc $% ra $dng thMi tKng b.sc nâng cao ch!t l./ng giáo d^c. Trong module này, chúng tôi mong mu`n cung c!p cho GV ti:u hCc các kb thuRt bt tr/ công tác $ánh giá k;t quQ hCc tRp, bao gdm: kb thuRt quan sát, ki:m tra miJng, ki:m tra thPc hành và các biJn pháp rèn kb ncng tP $ánh giá cho HS. B. MỤC TIÊU 1. Kiến thức — Trình bày khái niJm và cách th,c ti;n hành cUa kb thuRt quan sát, ki:m tra miJng, ki:m tra thPc hành. — Xác $inh các biJn pháp rèn kb ncng $ánh giá. 62 | MODULE TH 25
 3. 2. Kĩ năng V"n d%ng '()c nh,ng k. thu"t 'ánh giá '3 th4c hành s7 d%ng trong ho:t ';ng 'ánh giá k h?c t"p cAa HS. 3. Thái độ Có thái '; tích c4c trong viJc s7 d%ng các k. thu"t bL tr) trong 'ánh giá phù h)p vNi tOng 'Pi t()ng HS. C. NỘI DUNG Nội dung 1 KR THUUT QUAN SÁT TRONG ]ÁNH GIÁ GIÁO D`C Ho"t %&ng 1: Phân tích khái ni3m quan sát và các ki;u quan sát trong %ánh giá giáo d>c 1. Thông tin 1.1. Khái ni(m quan sát Quan sát là m;t ph(cng pháp 'dnh tính quan tr?ng trong quá trình 'ánh giá giáo d%c, cung cgp thông tin hi tr) cho ph(cng pháp 'ánh giá 'dnh l()ng bjng các bài ki3m tra. Thông qua quá trình tri giác và ghi chép l:i các yn xng cAa HS khi gi>i quy
 4. 2. Nhiệm vụ Nhi#m v' 1: Nghiên c(u tài li-u và trình bày v3 khái ni-m quan sát. Nhi#m v' 2: Phân l=p thành 4 nhóm. Nhóm (1), (2) phân loGi quan sát trong Hánh giá giáo dJc; nhóm (3), (4) phân tích Nu, nhNOc HiPm cQa phNRng pháp quan sát. Nhi#m v' 3: TTt cU 4 nhóm (cU l=p) trình bày sV hiPu biWt cQa mình v3 nhXng mJc tiêu có thP Hánh giá bYng phNRng pháp quan sát trong dGy hZc tiPu hZc. 3. Đánh giá hoạt động 1 Bài t/p 1: Trình bày khái ni-m quan sát. [u, nhNOc HiPm cQa phNRng pháp quan sát. Bài t/p 2: Phân loGi quan sát trong Hánh giá giáo dJc. Cho ví dJ minh hoG v=i t]ng loGi quan sát. Bài t/p 3: Có ý kiWn cho rYng, trong quá trình Hánh giá, ch_ c`n quan sát sUn pham sau hoGt Hbng là có thP Hánh giá HNOc ncng lVc hZc tdp cQa HS. Quan HiPm cQa anh/chi v3 vTn H3 này nhN thW nào? Bài t/p 4: Theo anh/chi, nhXng mJc tiêu nào có thP Hánh giá bYng phNRng pháp quan sát trong dGy hZc tiPu hZc? 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 1 Bài t/p 1: a) Khái ni(m quan sát — Quan sát là mbt phNRng pháp Hinh tính quan trZng trong quá trình Hánh giá giáo dJc, cung cTp thông tin hn trO cho phNRng pháp Hánh giá Hinh lNOng bYng các bài kiPm tra. — Thông qua quá trình tri giác và ghi chép lGi các yWu tp liên quan HWn hoGt Hbng hZc tdp, GV có thP thu thdp các thông tin c`n thiWt phJc vJ cho vi-c Hánh giá kWt quU hZc tdp cQa HS. b) /u, nh12c 4i5m c6a ph18ng pháp quan sát — /u 4i5m: + Quan sát là con HNtng nhanh nhTt tiWp cdn trVc tiWp v=i các hoGt Hbng hZc tdp thVc tW cQa ngNti hZc. + Quan sát cung cTp các thông tin, hình Unh cJ thP, xác thVc. 64 | MODULE TH 25
 5. + Thông tin t) quan sát /em l3i nh4ng d6u hi7u c9n thi:t, h< tr> cho các k:t quA /ánh giá /Bnh lC>ng. — Nh"#c &i(m: + Quan sát là khA nHng cAm thI hi7n thJc cKa con ngCLi nhL vào các cN quan cAm giác, chK y:u là thB giác và thính giác. Do /ó, quan sát thCLng /em l3i nh4ng thông tin /Bnh tính, mô tA bên ngoài. Chính vì vWy, trong quá trình quan sát, c9n xác /Bnh rõ trZng tâm, chú ý t^i các d6u hi7u /_c trCng, bAn ch6t cKa hi7n tC>ng /` có th` thu thWp thông tin mbt cách chính xác. + Ho3t /bng quan sát chBu Anh hCdng cKa các y:u te chK quan nhC tr3ng thái tâm lí, kinh nghi7m… cKa bAn thân ngCLi quan sát. + Ho3t /bng quan sát bB gi^i h3n bdi thLi gian, không gian. Bài t%p 2: Có hai ki(u quan sát trong &ánh giá giáo d:c: — Quan sát quá trình: Là theo dõi ho_c lhng nghe trong khi HS /ang thJc hi7n các ho3t /bng hZc tWp. Quan sát quá trình sj cho GV bi:t /C>c cách cC xm, phAn nng cKa HS khi giAi quy:t các nhi7m vI hZc tWp; cách các em hZc cá nhân hay tp chnc nhóm; bi:t các em /ang làm gì, g_p nh4ng khó khHn nào trong hZc tWp. Ví dI: Khi d3y bài Di>n tích hình tam giác (l^p 5), GV yêu c9u HS thAo luWn, tìm cách cht ghép 2 tam giác /` t3o thành hình bình hành. So sánh di7n tích cKa 2 tam giác v^i di7n tích hình bình hành m^i t3o thành. Quan sát ho3t /bng cht ghép hình và trao /pi gi4a HS trong nhóm /` th6y cách tC duy cKa các em khi ti:n hành lhp ghép hình, cách các em vWn dIng ki:n thnc vx di7n tích cKa mbt hình /` /Ca ra k:t quA so sánh. T) /ó, GV có th` th6y nHng lJc hZc tWp, ky nHng ho3t /bng nhóm cKa các em /zng thLi th6y /C>c khó khHn cKa HS /` t) /ó /Ca ra nh4ng câu h{i g>i ý phù h>p. — Quan sát s@n phBm: Là xem xét, /ánh giá sAn ph}m cKa HS sau ho3t /bng. Khi nhWn xét sAn ph}m c9n dJa trên các tiêu chí cI th`. Ví dI: Khi quan sát, nhWn xét sAn ph}m thK công cKa HS sau ti:t hZc, GV c9n cHn cn vào các tiêu chí /ã /Ca ra trC^c /ó /` /ánh giá. DJa trên sAn ph}m HS làm /C>c, GV có th` bi:t HS hi`u bài và nhm /C>c các bC^c t3o thành sAn ph}m /:n /âu, t) /ó /ixu chnh phCNng pháp d3y hZc cKa mình cho phù h>p. CÁC KĨ THUẬT BỔ TRỢ TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 65
 6. Bài t%p 3: Vi"c quan sát s,n ph/m sau ho2t 34ng ch6 là m4t cách 39 có th9 3ánh giá n;ng lp c?a HS chB không ph,i là cách tEi Fu nhGt. Khi quan sát s,n ph/m c?a HS, GV ch6 có th9 thGy 3FMc m4t phNn kOt qu, c?a quá trình h=c t>p mà không th9 biOt rõ cách thBc 39 t2o ra s,n ph/m 3ó. Vì v>y trong quá trình 3ánh giá, cNn ph,i kOt hMp c, hai lo2i quan sát 39 có th9 3Fa ra kOt qu, 3ánh giá khách quan và chính xác. Bài t%p 4: M4t sE mXc tiêu có th9 3ánh giá bZng phF[ng pháp quan sát trong d2y h=c nhF: N"i dung Các hành vi .i/n hình K^ n;ng Nói, viOt, làm thí nghi"m, v`, hát, ch[i nh2c cX, th9 dXc… Thói quen h=c t>p Sdp xOp thei gian h=c t>p hMp lí, sf dXng 3g dùng h=c t>p, kiên trì, óc sáng t2o… Quan tâm 3On ngFei khác, tôn tr=ng c?a công, pháp lu>t; có mong muEn làm vi"c trong t>p th9, nh2y c,m vmi vGn 3n xã Thái 34 xã h4i h4i, tôn tr=ng quynn so hpu c?a ngFei khác… (th9 hi"n thông qua các hành vi cX th9 nhF: không lGy 3g 32c c?a ngFei khác, không hái hoa n[i công c4ng, giúp 3s b2n bè…). Thái 34 h=c t>p Svn sàng tiOp thu cái mmi, có óc hoài nghi khoa h=c (hwi, t< 3xt câu hwi, tìm cách tr, lei…). Thái 34 th/m m^ Yêu thích thiên nhiên, ngh" thu>t, yêu thích môn h=c, có óc th/m m^… Ho"t %&ng 2: Tìm hi0u các b56c ti7n hành quan sát 1. Thông tin Các bFmc tiOn hành quan sát: — B!"c 1: L(p k+ ho.ch quan sát. Khi l>p kO ho2ch quan sát, cNn lFu ý: + Xác 3nh mXc 3ích quan sát (s` tìm hi9u 3inu gì khi quan sát?). + Xác 3nh 3Ei tFMng quan sát. + Xác 3nh n4i dung (s` ghi nh>n nhpng thông tin nào?), ph2m vi quan sát (quan sát vào thei 3i9m nào, o 3âu?). + D< kiOn m4t sE tình huEng có th9 ,nh hFong 3On vi"c quan sát. — B!"c 2: Xác 9:nh các tiêu chí 9ánh giá và ph!Ang tiBn hC trE quan sát. 66 | MODULE TH 25
 7. — B!"c 3: Ghi chép n-i dung quan sát. + S$ d&ng các ph-.ng ti1n h2 tr4 56 quan sát. + Thu th=p các d> li1u, 5Am bAo tính khách quan. — B!"c 4: X9 lí các thông tin quan sát =!>c. — B!"c 5: TAng h>p thông tin và =!a ra kFt luGn. Sau khi thGng kê các d> li1u ghi thu th=p 5-4c, cIn 5Gi chiJu vLi kJt quA 5ánh giá tr-Lc 5ây 56 có th6 thPy tiJn trình hRc t=p cSa các em. TU 5ó, GV có th6 5-a ra h-Lng phát huy hoXc 5iYu chZnh ho[t 5\ng hRc t=p cSa HS. Th-^ng xuyên tham chiJu và c=p nh=t các thông tin h-Lng dbn chi tiJt vY 5ánh giá xJp lo[i HS ti6u hRc theo thông t- cSa B\ Giáo d&c và dào t[o. Trên c. se 5ó, GV theo dõi và ghi nh=n xét HS vào sh theo dõi kJt quA ki6m tra, 5ánh giá HS ti6u hRc. 2. Nhiệm vụ ThAo lu=n nhóm 56 5-a ra các b-Lc tiJn hành quan sát trong 5ánh giá. 3. Đánh giá hoạt động 2 Bài t%p 1: Trình bày các b-Lc tiJn hành quan sát trong 5ánh giá. Bài t%p 2: Hãy nGi các c&m tU e c\t A vLi các c&m tU e c\t B sao cho phù h4p: A B 1) L=p kJ ho[ch a) Chuqn br ph-.ng ti1n h2 tr4 quan sát và 5-a ra các tiêu chí 5ánh giá. 2) Xác 5rnh các tiêu chí b) Tóm l-4c các thông tin thu th=p 5-4c; so 5ánh giá và ph-.ng ti1n sánh, 5Gi chiJu vLi các nguvn thông tin, d> h2 tr4 quan sát li1u khác, l-u ý các phát hi1n mLi. 3) Ghi chép n\i dung c) Thng h4p thông tin, 5Gi chiJu vLi kJt quA quan sát 5ánh giá tr-Lc 56 5-a ra kJt lu=n. 4) X$ lí các thông tin d) Quan sát và ghi chép các thông tin chính quan sát 5-4c trong quá trình quan sát. 5) Thng h4p thông tin và e) Xác 5rnh m&c 5ích, 5Gi t-4ng và n\i dung 5-a ra kJt lu=n quan sát. Bài t%p 3: Anh/chr hãy lPy m\t ví d& minh ho[ ho[t 5\ng quan sát trong 5ánh giá kJt quA hRc t=p cSa HS. CÁC KĨ THUẬT BỔ TRỢ TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 67
 8. 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 2 Bài t%p 1: Các b%&c ti)n hành quan sát trong 4ánh giá là: B%&c 1: L:p k) ho=ch quan sát. B%&c 2: Xác 4Anh các tiêu chí 4ánh giá và ph%Eng tiFn hG trH quan sát. B%&c 3: Ghi chép nLi dung quan sát. B%&c 4: XO lí các thông tin quan sát 4%Hc. B%&c 5: TSng hHp thông tin và 4%a ra k)t lu:n. Bài t%p 2: Táp án: — NWi 1) v&i e). — NWi 2) v&i a). — NWi 3) v&i d). — NWi 4) v&i b). — NWi 5) v&i c). Bài t%p 3: Ví d[: Quan sát ho=t 4Lng xé, dán l_ hoa 4En gi`n caa HS l&p 1: — Quan sát sd chuen bA 4f dùng h_c t:p, nguyên liFu, d[ng c[ thdc hành. — Quan sát sd tích cdc, cha 4Lng caa HS trong quá trình h_c t:p (hkng hái phát bilu, tích cdc tham gia ho=t 4Lng nhóm, td 4ot các câu hqi…). — Nhsng bilu hiFn bi)t, hilu bài caa HS (trình bày 4%Hc các b%&c xé, dán l_ hoa 4En gi`n). — Quan sát quá trình thdc hiFn s`n phem xé, dán l_ hoa caa HS. — Quan sát s`n phem l_ hoa xé, dán caa HS (S`n phem hoàn thiFn hay ch%a? Màu svc hài hoà hay không? Kx thu:t xé, dán nh% th) nào? Sd sáng t=o caa HS khi trình bày s`n phem). Ho"t %&ng 3: Tìm hi0u công c4 ghi nh5n k7t qu9 quan sát 1. Thông tin Tl có thl thu th:p và l%u trs thông tin cho quá trình 4ánh giá, GV cyn sO d[ng các công c[ ghi nh:n k)t qu` quan sát. 1.1. S$ ch' nhi*m NLi dung caa sS cha nhiFm th%zng bao gfm: danh sách HS kèm theo nhsng thông tin cE b`n v| gia 4ình, 4Aa ch}, nhsng ho=t 4Lng cha y)u caa l&p trong nkm h_c. Ngoài ra, GV còn ghi nh:n nhsng quan sát v| HS theo nhsng cha 4ilm. SS cha nhiFm th%zng 4%Hc thWng nht theo m€u chung caa phòng giáo d[c và 4ào t=o các qu:n/huyFn. 68 | MODULE TH 25
 9. 1.2. S% theo dõi k.t qu1 ki2m tra, 7ánh giá (s% 7i2m) S! theo dõi, +ánh giá k0t qu3 h4c t6p c8a HS (hay còn g4i là s! +iAm) +DEc cung cFp theo mGu thHng nhFt do BJ Giáo dLc và Nào tOo ban hành. GV sS ghi k0t qu3 +Ot +DEc trong nUm h4c c8a HS vV h4c lWc (nhXng môn +ánh giá bZng +iAm sH và nhXng môn +ánh giá bZng nh6n xét) và vV hOnh kiAm theo hD]ng dGn c8a BJ Giáo dLc và Nào tOo. 1.3. B1n báo cáo B3n báo cáo g^m các mô t3 vV nhXng sW ki_n có ý nghba trong hoOt +Jng c8a HS mà GV quan sát +DEc. Nó là nhXng ghi chép ngcn g4n ngay sau khi sW vi_c didn ra. Các mô t3 có thA ghi trong cuHn s! v]i mfi trang giFy riêng bi_t dành cho thng HS. VV thWc chFt, b3n báo cáo tDing tW nhD s! nh6t kí c8a GV. NhXng thông tin ghi chép +DEc sS là cUn cl +A GV có thA +Da ra nhXng nh6n +mnh xác thWc và chính thlc trong s! theo dõi c8a HS. 1.4. Thang mDc 7E Thang mlc +J hD]ng dGn vi_c cho +iAm hay ghi nh6n xét các bài kiAm tra. Nó cho ra các mlc +J mà HS +Ot +DEc trong mJt nJi dung +ánh giá nhFt +mnh. Thang mlc +J cung cFp cho GV mJt phDing pháp ti_n lEi +A ghi nh6n và báo cáo các +iVu quan sát +DEc trên mJt nJi dung kiAm tra rJng l]n hay phlc tOp. Thang mlc +J thDpng +DEc xác l6p v]i nhXng +ánh giá +mnh tính nhD: xuFt scc, giri, khá, trung bình... Tut thuJc vào thng trDpng hEp, có thA quy D]c con sH v]i mfi mlc +J. Chung hOn: 1 tDing lng v]i kém; 2 tDing lng v]i trung bình; 3 tDing lng v]i khá... 1.5. B1ng ki2m B3ng kiAm là b3ng li_t kê nhXng hành vi, tính chFt… kèm v]i yêu c|u xác +mnh và +DEc dùng nhD b3ng hD]ng dGn theo dõi, xem xét, ghi nh6n các quan sát. B3ng kiAm cho yêu c|u +in gi3n là nh6n +mnh có ho~c không cho mJt hành vi c8a HS. Nây là mJt trong nhXng phDing ti_n +in gi3n và ti_n lEi ghi lOi nh6n +mnh c8a GV. Ví dL: Khoanh tròn vào chX C (có) ho~c K (không) cho kb nUng +DEc mô t3: N4c +úng C K N4c trin, lDu loát toàn bài thi C K N4c didn c3m C K CÁC KĨ THUẬT BỔ TRỢ TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 69
 10. 2. Nhiệm vụ Nhi#m v' 1: — Nhóm 1: Tìm hi+u v. s0 ch2 nhi4m. — Nhóm 2: Tìm hi+u v. s0 theo dõi k=t qu? ki+m tra, Cánh giá HS. — Nhóm 3: Tìm hi+u v. b?n báo cáo. — Nhóm 4: Tìm hi+u v. thang mKc CL và b?ng ki+m. — C? 4 nhóm trình bày k=t qu? th?o luQn theo hình thKc: thông tin — ph?n hTi (nhóm trình bày và nhóm ph?n hTi). Nhi#m v' 2: Thuy=t trình cá nhân v. các vXn C. c2a nhi4m vY 1 theo yêu c[u c2a ng\]i d^y. Nhi#m v' 3: M`i nhóm C\a ra 1 ví dY minh ho^ cho thang mKc CL và b?ng ki+m trong Cánh giá giáo dYc b ti+u hcc. 3. Đánh giá hoạt động 3 Bài t/p 1: Trình bày v. s0 ch2 nhi4m và s0 theo dõi k=t qu? ki+m tra, Cánh giá HS. Bài t/p 2: Phân tích công cY ghi nhQn k=t qu? quan sát B!n báo cáo. Che ra \u, nh\fc Ci+m c2a vi4c sg dYng B!n báo cáo trong Cánh giá giáo dYc. Bài t/p 3: Trình bày v. thang mKc CL và b?ng ki+m. Che ra sh khác bi4t giia thang mKc CL và b?ng ki+m. Cho ví dY minh ho^ trong Cánh giá giáo dYc b ti+u hcc. Bài t/p 4: jánh dXu × vào câu tr? l]i mà anh/chl cho là phù hfp nhXt: Công cY ghi nhQn k=t qu? quan sát yêu c[u sg dYng mnu thong nhXt trên toàn quoc: a) S0 theo dõi k=t qu? ki+m tra, Cánh giá HS. b) S0 Ci+m. c) Thang mKc CL. d) B?ng ki+m. e) B?n báo cáo. 70 | MODULE TH 25
 11. 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 3 Bài t%p 1: — S! ch% nhi(m: N#i dung c*a s- ch* nhi/m th23ng bao g6m: danh sách HS kèm theo nh>ng thông tin c@ bAn vC gia Dình, DGa chH, nh>ng hoIt D#ng ch* yKu c*a lMp trong nPm hQc. Ngoài ra, GV còn ghi nhWn nh>ng quan sát vC HS theo nh>ng ch* DiYm. S- ch* nhi/m th23ng D2Zc th[ng nh\t theo m]u chung c*a phòng giáo d^c và Dào tIo các quWn/huy/n. — S! theo dõi k1t qu4 ki5m tra, 9ánh giá (s! 9i5m): S- theo dõi, Dánh giá kKt quA hQc tWp c*a HS (hay còn gQi là s- DiYm) D2Zc cung c\p theo m]u th[ng nh\t do B# Giáo d^c và dào tIo ban hành. GV se ghi kKt quA DIt D2Zc trong nPm hQc c*a HS vC hQc lfc (nh>ng môn Dánh giá bgng DiYm s[ và nh>ng môn Dánh giá bgng nhWn xét) và vC hInh kiYm theo h2Mng d]n c*a B# Giáo d^c và dào tIo. Bài t%p 2: — BAn báo cáo g6m các mô tA vC nh>ng sf ki/n có ý nghla trong hoIt D#ng c*a HS mà GV quan sát D2Zc. dó là nh>ng ghi chép ngmn gQn ngay sau khi sf vi/c dinn ra. Các mô tA có thY ghi trong cu[n s- vMi mpi trang gi\y riêng bi/t dành cho trng HS. — VC thfc ch\t, bAn báo cáo t2@ng tf nh2 s- nhWt kí c*a GV. Nh>ng thông tin ghi chép D2Zc se là cPn ct DY GV có thY D2a ra nh>ng nhWn DGnh xác thfc và chính thtc trong s- theo dõi c*a HS. Trong thfc tK, có r\t nhiCu hoIt D#ng dinn ra hgng ngày mà HS có thY tham gia nh2ng GV không thY quan sát và ghi chép hKt D2Zc. Do Dó, cwn dfa vào m^c Dích giáo d^c mà chú ý quan sát, ghi chép các sf ki/n m#t cách có chQn lQc nhgm tIo DiCu ki/n cho HS phát triYn m#t cách toàn di/n. — yu DiYm c*a vi/c sz d^ng bAn báo cáo trong Dánh giá: BAn báo cáo có thY mô tA xác thfc các hành vi thfc tK dinn ra trong hoàn cAnh tf nhiên c*a HS. dây là công c^ h>u ích DY kiYm tra lIi kKt quA Dánh giá bgng nh>ng ph2@ng pháp khác, giúp xác DGnh nh>ng thay D-i trong hành vi c*a HS. BAn báo cáo giúp thu thWp D2Zc các thông tin ngoIi l/ nh2ng có ý nghla. Ch|ng hIn nh2 m#t HS nghGch ngZm, hay gây g- trong lMp lIi có nh>ng CÁC KĨ THUẬT BỔ TRỢ TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 71
 12. hành $%ng giúp $* b,n, ho/c m%t HS luôn nói quan tâm $i khác nh=ng l,i có thái $% ích kB, không bi
 13. nh"n $%nh có ho)c không cho tính ch/t c0a hành vi. Trong khi $ó, thang m:c $; l=i $>a ra các m:c $ánh giá v@ tính ch/t ho)c m:c $; th>Ang xuyên c0a hành vi. Ví dH minh ho= (hJc viên tK l/y). Bài t%p 4: Mánh d/u × vào câu trO lAi mà anh/ch% cho là phù hSp nh/t: Công cH ghi nh"n kVt quO quan sát yêu cYu sZ dHng m[u th\ng nh/t trên toàn qu\c là: × a) S^ theo dõi kVt quO kiam tra, $ánh giá HS. Nội dung 2 KIeM TRA MIiNG TRONG MÁNH GIÁ KnT QUq HrC TsP CuA HrC SINH TIeU HrC Ho"t %&ng 1: Phân tích khái ni3m và vai trò c:a ki;m tra mi3ng trong %ánh giá 1. Thông tin 1.1. Khái ni(m ki+m tra mi(ng Kiam tra mivng là ho=t $;ng $ánh giá th>Ang xuyên và trKc tiVp giwa GV và txng cá nhân HS nhym $o l>Ang kiVn th:c, kz n{ng, kz xOo và ho=t $;ng sáng t=o mà HS $ã thu nh"n $>Sc. 1.2. Vai trò c4a ki+m tra mi(ng trong 6ánh giá — Kiam tra mivng giúp GV có $>Sc nhwng phOn hi trKc tiVp và nhanh chóng v@ trình $; nh"n th:c c0a HS, $ng thAi có tha theo dõi quá trình lznh h;i và phát trian n{ng lKc t> duy c0a các em m;t cách liên tHc. Mi@u này giúp GV và HS có nhwng $i@u chnh liên tHc và k%p thAi v@ ph>‚ng pháp d=y cƒng nh> ph>‚ng pháp hJc c0a mình nhym $=t $>Sc mHc tiêu giáo dHc $ã $@ ra. — Kiam tra mivng không ch nhym mHc $ích $ánh giá tri th:c, kz n{ng, kz xOo HS thu nh"n $>Sc, mà quan trJng h‚n nó cung c/p hình Onh rõ nét v@ trình $; c0a ng>Ai hJc. NhA v"y, GV có tha $;ng viên, khuyVn khích ho)c giúp $… HS trong hJc t"p nhanh chóng, k%p thAi. 2. Nhiệm vụ Nhi+m v. 1: Trình bày khái nivm kiam tra mivng. Nhi+m v. 2: SZ dHng kz thu"t kh{n trOi bàn, thOo lu"n $a $>a ra lSi ích c0a kiam tra mivng trong $ánh giá giáo dHc. CÁC KĨ THUẬT BỔ TRỢ TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 73
 14. 3. Đánh giá hoạt động 1 Bài t%p 1: Anh/ch& hãy )i+n các c-m t0 phù h3p vào ch7 tr9ng: Ki=m tra mi?ng là hoAt )Bng )ánh giá ....(1)....... và ....(2)....... giHa GV và HS nhMm ...(3)..... kiPn thQc, kS nTng, kS xVo và hoAt )Bng sáng tAo mà HS )ã thu nhYn )Z3c. Bài t%p 2: Khoanh tròn vào chH cái trZ\c )áp án mà anh/ch& cho là )úng nh^t: A. Ki=m tra mi?ng là hoAt )Bng )ánh giá di`n ra )au tiPt hbc. B. Ki=m tra mi?ng là hoAt )Bng nhMm )ánh giá nTng ldc nhYn thQc cea HS thông qua các câu hii v^n )áp trdc tiPp. C. Ki=m tra mi?ng là hoAt )Bng )ánh giá trdc tiPp giHa GV và HS nhMm )o lZkng nTng ldc nhYn thQc cea ngZki hbc. D. T^t cV các phZnng án trên. Bài t%p 3: TAi sao nói ki=m tra mi?ng )Vm bVo m9i liên h? ngZ3c cea quá trình dAy hbc? Bài t%p 4: Hãy )i+n các c-m t0 thích h3p vào ch7 ch^m trong các câu sau )ây: a) Ki=m tra mi?ng giúp GV có )Z3c …(1)… trdc tiPp và nhanh chóng v+ ……(2)….. cea HS, )vng thki có th= theo dõi quá trình lSnh hBi và phát tri=n nTng ldc tZ duy cea các em mBt cách liên t-c. yi+u này giúp GV có th= )i+u chznh k&p thki v+ …(3)…. c{ng nhZ ….(4)…. nhMm )At )Z3c m-c tiêu giáo d-c )ã )+ ra. b) ……(5)….. cung c^p hình Vnh rõ nét v+ trình )B cea ngZki hbc. Nhk vYy, GV có th= …(6)…, ….(7)….. ho‚c ….(8)….. HS trong hbc tYp nhanh chóng, k&p thki. 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 1 Bài t%p 1: Anh/ch& hãy )i+n các c-m t0 phù h3p vào ch7 tr9ng: (1) thZkng xuyên; (2) trdc tiPp; (3) )o lZkng. Bài t%p 2: Khoanh tròn vào chH cái trZ\c )áp án mà anh/ch& cho là )úng nh^t: C. Ki=m tra mi?ng là hoAt )Bng )ánh giá trdc tiPp giHa GV và HS nhMm )o lZkng nTng ldc nhYn thQc cea ngZki hbc. 74 | MODULE TH 25
 15. Bài t%p 3: Ki"m tra mi(ng là ho/t 01ng 0ánh giá di4n ra th56ng xuyên và trp gi@a GV và HS. Do 0ó, GV có th" nhIn 05Jc thông tin phLn hMi liên tNc trong quá trình d/y hQc. Rây là cT sV 0" GV 05a ra nh@ng 0iWu chXnh vW ph5Tng pháp d/y và giúp HS 0iWu chXnh ph5Tng pháp hQc cho phù hJp nh[m 0/t 05Jc mNc tiêu d/y hQc 0W ra. Bài t%p 4: Hãy 0iWn các cNm t] thích hJp vào ch_ ch`m trong các câu sau 0ây: a) (1) phLn hMi b) (5) Ki"m tra mi(ng (2) trình 01 nhIn thfc (6) 01ng viên (3) ph5Tng pháp d/y (7) khuy>n khích (4) ph5Tng pháp hQc (8) giúp 0o Ho"t %&ng 2: Tìm hi0u m&t s3 hình th4c ki0m tra mi9ng 1. Thông tin Thái 01 và cách fng xq cra GV 0si vti HS có ý nghva to ltn trong khi ki"m tra mi(ng. S< hi"u bi>t cra GV vW cá tính HS, s< t> nhw và nh/y cLm s5 ph/m trong nhiWu tr56ng hJp là nh@ng y>u ts cT bLn giúp ng56i GV th`y rõ thn thfc và kv nyng cra HS 05Jc ki"m tra. R" có th" 0ánh giá nyng l thoLi mái cho HS khi 05Jc ki"m tra, GV có th" sq dNng nhiWu hình thfc ki"m tra mi(ng khác nhau. D5ti 0ây là m1t ss hình thfc ki"m tra mi(ng th56ng 05Jc sq dNng trong 0ánh giá k>t quL hQc tIp V ti"u hQc: — H{i — 0áp vti nh@ng câu h{i 0óng ho|c mV (ki"u t< luIn h/n ch>) — H{i — 0áp vti nh@ng câu h{i tr}c nghi(m khách quan. — Trò chTi/tình husng/thLo luIn/trình bày. — Bài tIp tht quL hQc tIp V ti"u hQc. Có th" nh5 sau: CÁC KĨ THUẬT BỔ TRỢ TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 75
 16. Nhóm trình bày Nhóm ph-n h.i Nhóm 1: Hình th+c h-i — 0áp v4i nh5ng câu h-i 0óng ho:c m; Nhóm 2 Nhóm 2: Hình th+c h-i — 0áp v4i nh5ng câu h-i tr>c nghi?m Nhóm 3 khách quan Nhóm 3: Trò chFi/tình huHng Nhóm 4 Nhóm 4: Bài tLp thMc hành Nhóm 1 3. Đánh giá hoạt động 2 Bài t%p 1: Trình bày các hình th+c kiPm tra mi?ng thQRng 0QSc sU dWng trong 0ánh giá kXt quY hZc tLp ; tiPu hZc. Bài t%p 2: Anh/ch] hãy l`y ví dW minh hob trong 0ánh giá kXt quY hZc tLp ; tiPu hZc v4i tcng hình th+c kiPm tra mi?ng nêu trên. 4. Thông tin phản hồi cho hoạt động 2 Bài t%p 1: Có nhifu hình th+c kiPm tra mi?ng 0QSc sU dWng trong 0ánh giá kXt quY hZc tLp ; tiPu hZc. — H-i — 0áp v4i nh5ng câu h-i 0óng ho:c m; (kiPu tM luLn hbn chX). + Câu h&i (óng: Là lobi câu h-i chj có mkt 0áp án duy nh`t. Lobi câu h-i này chl yXu chj clng cH tQ duy tái hi?n cla HS. + Câu h&i m.: Là lobi câu h-i có thP 0Qa ra nhifu phQFng án trY lRi khác nhau nhnm phát triPn tQ duy phê phán cla HS. Tuo thukc vào mWc 0ích 0ánh giá mà GV có thP lMa chZn sU dWng các lobi câu h-i khác nhau. — H-i — 0áp v4i nh5ng câu h-i tr>c nghi?m khách quan. Khi muHn kiPm tra kXt quY nhLn th+c cla HS trong khoYng thRi gian ng>n, GV có thP sU dWng các câu h-i tr>c nghi?m khách quan. V4i câu h-i tr>c nghi?m khách quan, nhà sQ phbm 0Qa ra các m?nh 0f v4i các câu trY lRi khác nhau, yêu ctu ngQRi hZc phYi chZn 0áp án phù hSp. Tr>c nghi?m khách quan không 0ánh giá 0QSc quá trình nhLn th+c cla ngQRi 0QSc kiPm tra mà chj 0ánh giá 0QSc kXt quY nhLn th+c. Do 0ó vi?c 0ánh giá chính xác phW thukc r`t nhifu vào vi?c sobn câu h-i tr>c nghi?m khách quan. 76 | MODULE TH 25
 17. — Trò ch'i/tình hu.ng/th0o lu3n/trình bày. — Bài t3p th:c hành. Bài t%p 2: Ví d> minh ho@: — Hình thCc hDi — Eáp vHi câu hDi Eóng hoKc mL: + Câu hDi Eóng: ThO nào là câu ghép? + Câu hDi mL: Hãy EKt mSt câu ghép có sU d>ng c>m tV chW quan hZ “NOu — thì”. — Hình thCc hDi — Eáp vHi câu hDi tr^c nghiZm khách quan: Khoanh tròn vào ch, cái tr/0c câu tr3 l5i 6úng nh9t: Hoa th> ph`n nha côn trùng thdang có EKc Eiem gì? E. Màu s^c sKc sh và hd'ng th'm ngào ng@t. — Trò ch'i/tình hu.ng: ida ra mSt tình hu.ng Eóng Ee HS Eánh giá cách gi0i quyOt, hoKc sU d>ng tình hu.ng mL Ee HS Eda ra cách gi0i quyOt. Chlng h@n, khi d@y vm viZc nhKt Ednc coa r'i tr0 ngdai Eánh m`t, GV có the Eda ra tình hu.ng: “Em Eang trên Edang Ei hrc vm thì nhìn th`y mSt ta timn 50.000 bu r'i. Lúc Eó em sy làm gì?”. — Bài th:c hành: ida ra bài t3p Ee Eánh giá nh3n thCc coa HS. Ví d>: Ghép 4 tam giác Emu nhau thành 2 hình vuông. Ho"t %&ng 3: Tìm hi0u tính ch4t và nguyên t9c c:a ho"t %&ng ki0m tra mi>ng 1. Thông tin 1.1. Tính ch(t c*a ho-t ./ng ki3m tra mi6ng C|n cC vào tính ch`t coa nh3n thCc, có the chia kiem tra miZng thành 3 mCc ES: — Ki;m tra mi=ng ghi nh0 — tái hiZn E'n gi0n: ~ mCc ES này chW yêu cu HS nhH và nh^c l@i chính xác nhng kiOn thCc thu nh3n Ednc. iây là mCc ES Eu tiên, E'n gi0n coa n|ng l:c td duy. CÁC KĨ THUẬT BỔ TRỢ TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC | 77
 18. — Ki"m tra mi(ng ghi nh, — tái hi&n sáng t*o: - m/c 12 này yêu c7u ng89i h:c không ch= tái hi&n ki>n th/c m2t cách máy móc mà c7n hi@u và th@ hi&n nhBng ki>n th/c thu nhCn 18Dc bFng cách diHn 1*t riêng. — Ki"m tra mi(ng ghi nh, — vCn dKng — giLi quy>t vNn 1O: M/c 12 này 1òi hRi ng89i h:c phLi sT dKng các ki>n th/c 1ã h:c m2t cách linh ho*t, th89ng là 1@ giLi quy>t các tình huYng mà GV 18a ra trong quá trình ki@m tra. 1.2. Nguyên t+c c-a ho1t 23ng ki6m tra mi9ng ]@ 1Lm bLo tính chính xác và khách quan trong 1ánh giá, GV c7n phLi 1Lm bLo các nguyên t`c sau khi ti>n hành ki@m tra mi&ng: — N`m rõ n2i dung c7n ki@m tra (ki>n th/c/ke nfng/thái 12). — Ch:n l:c các ho*t 12ng 1@ 1ánh giá trên ci sj n2i dung ki@m tra 1ã xác lCp. — ST dKng phYi hDp nhiOu hình th/c, ke thuCt ki@m tra nhFm tránh sl 1in 1i&u cho HS. — Tránh sT dKng l*i nguyên vfn nhBng câu hRi, bài tCp 1ã 18Dc dùng trong quá trình giLng d*y tr8qc. — Tfng c89ng sT dKng các câu hRi nêu vNn 1O nh8: T*i sao? Nh8 th> nào?… 1@ HS có th@ vCn dKng nhBng ki>n th/c, ke nfng 1ã h:c vào giLi quy>t các tình huYng thlc tiHn. 1.3. M3t s= l?u ý khi tiAn hành ki6m tra mi9ng — Khi ki@m tra mi&ng, c7n l8u ý cho HS m2t khoLng th9i gian c7n thi>t 1@ chuvn bw câu trL l9i. ]iOu này vxa t*o ra tâm th> syn sàng cho HS, vxa nâng cao chNt l8Dng câu trL l9i. Nh9 1ó, vi&c 1ánh giá trình 12 nhCn th/c cza các em trj nên sát thlc hin. — Các câu hRi 1|t ra nên ng`n g:n, tr:ng tâm 1@ tránh sl phân tán, khó khfn cho HS ti@u h:c. — GV c7n chú ý l`ng nghe khi HS trL l9i, k>t hDp vqi vi&c quan sát ho*t 12ng cza các em 1@ có 18Dc k>t luCn chính xác nhNt. ]iOu này t*o h/ng thú, niOm tin cho HS, 1~ng th9i khi>n các em có trách nhi&m hin vqi câu trL l9i cza mình. 2. Nhiệm vụ Nhi#m v' 1: Nghiên c/u tài li&u và trình bày các nguyên t`c khi ti>n hành ki@m tra mi&ng. 78 | MODULE TH 25
 19. Nhi#m v' 2: Th#o lu'n và trình bày theo nhóm v3 các tính ch7t c8a ki
 20. Bài t%p 2: Ví d$ minh ho* t,-ng /ng v1i các m/c 45 c6a ki9m tra mi;ng: — Ki9m tra mi;ng ghi nh1 — tái hi;n 4-n gi?n: Ví d$: Sau khi hBc xong vD quy tGc c5ng phân sK cùng mMu sK, GV có th9 yêu cRu HS nhGc l*i quy tGc c5ng 2 phân sK cùng mMu sK. — Ki9m tra mi;ng ghi nh1 — tái hi;n sáng t*o: Ví d$: Sau khi hBc câu chuy;n T!m Cám, GV có th9 yêu cRu HS k9 l*i câu chuy;n bXng lYi c6a mình. — Ki9m tra mi;ng ghi nh1 — v[n d$ng — gi?i quy\t v]n 4D: Ví d$: Khi hBc vD M_t TrYi, M_t Trang và Trái c]t, em hãy gi?i thích t*i sao l*i có hi;n t,fng nh[t thgc và nguy;t thgc? Bài t%p 3: Các nguyên tGc khi ti\n hành ki9m tra mi;ng: — NGm rõ n5i dung cRn ki9m tra (ki\n th/c/kn nang/thái 45). — ChBn lBc các ho*t 45ng 49 4ánh giá trên c- sp n5i dung ki9m tra 4ã xác l[p. — Sq d$ng phKi hfp nhiDu hình th/c, kn thu[t ki9m tra nhXm tránh sg 4-n 4i;u cho HS. — Tránh sq d$ng l*i nguyên van nhrng câu hsi, bài t[p 4ã 4,fc dùng trong quá trình gi?ng d*y tr,1c. — Tang c,Yng sq d$ng các câu hsi nêu v]n 4D nh,: T*i sao? Nh, th\ nào?… 49 HS có th9 v[n d$ng nhrng ki\n th/c, kn nang 4ã hBc vào gi?i quy\t các tình huKng thgc tiun. Nguyên tGc n(m rõ n+i dung c1n ki3m tra là quan trBng nh]t, vì chv khi nGm rõ cRn ki9m tra ki\n th/c, kn nang nào, ng,Yi GV m1i có th9 thi\t k\ các câu hsi, tình huKng, lga chBn hình th/c ki9m tra và chBn lBc các ho*t 45ng c6a HS 49 quan sát, 4ánh giá. Bài t%p 4: cáp án: (1) chuxn by các câu tr? lYi. (2) ngGn gBn. (3) trBng tâm. (4) chú ý lGng nghe. (5) quan sát ho*t 45ng. 80 | MODULE TH 25
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2