intTypePromotion=1

Một số đánh giá về kết quả thực hiện phân cấp quản lý các trường đại học ở nước ta hiện nay - ThS. Bùi Thị Ngọc Mai

Chia sẻ: Thuỳ Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
6
download

Một số đánh giá về kết quả thực hiện phân cấp quản lý các trường đại học ở nước ta hiện nay - ThS. Bùi Thị Ngọc Mai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc phân cấp quản lý giáo dục nước ta được bắt đầu từ những năm 90 thế kỷ XX. Cho đến nay, đã có khá nhiều văn bản quy định về vấn đề phân cấp quản lý đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói chung và đối với trường đại học nói riêng được ban hành. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số đánh giá về kết quả thực hiện phân cấp quản lý các trường đại học ở nước ta hiện nay - ThS. Bùi Thị Ngọc Mai

  1. NGHIEN CL/U - TRAO DOI /f ^' UOT iO OaNH 6M UE HET OUH WU^C HIEN Pf/AIV CU 0(/ditf 1*1 cac uu^ciNc oai HOC d Nifdc ra HIEN NM ThS BUI THI NGOC MAI 1. Viec phdn cap quan ly gido diic nude - Hai trudng Dai hge Qud'c gia (DHQG) ta dugc bat ddu tir nhu'ng nam 90 theki XX. dugc quyen tu chit hoan toan. Cho den nay, da cd kha nhiSu van ban quy - Ba trudng dai hge khu vue dugc quyen dinh v6 vdn de phan cap qudn ly ddi vdi tu chu tuong dd'i rdng. llnh vue giao due vd dao tao (GD&DT) ndi - Cdc trudng dai hoc khde dugc quy6n tu chung vd dd'i vdi trudng dai hge ndi rieng chit mdt phdn. dugc ban hdnh. Day la kei qua dugc ghi lai tir cudc hgp Ludt Gido due nam 1998 da budc ddu ban v6 cdc van de gido due giira Bg the cbe hod quan diem ciia Dang ve phan GD&DT va Nhdm cdng tdc Gido due ciia cap qudn ly gido due. Tiep den, Ludt Gido Dien dan doanh nghiep Viet Nam vao ngay due nam 2005 tiep tuc de cap den van de 24-10-2007. Nhu vay, den cudi nam 2007, nay theo hudng md rdng hon quy6n tu chii viec giao quydn tu chu cho cac trudng dai CLia cdc don vi GD&DT; trong dd, cd cdc hge da cd nhtrng kei qud budc ddu. trudng dai hge. Di6u le trudng dai bgc nam Hai trudng DHQG dugc tu chit hoan 2003 cd mdt sd quy dinh kha cu the ve loan, dd la DHQG Ha Ndi (ra ddi nam quy6n tU chu ciia cdc trudng dai hoc. Dac 1993) vd DHQG TR Hd Chi Minh (ra ddi biet, Nghi quyei sd 14/2005/NQ-CP eua nam 1995). Chinh phii da ban hdnh mot Chfnh phii \6 ddi mdi can ban va toan dien quy cbe rieng cho hai trudng nay, ggi la gido due dai bgc Viet Nam giai doan 2006- quy ehe DHQG, hodn todn khde vdi Dieu 2020 la van ban phdp ly cd tinh loan dien, le cdc trudng dai hoc ndi chung. Cu the, triet de vd sau sde nhai tir trudc den nay ve ngdy 01-02-2001, Chinh phii ban hdnh ddi mdi gido due dai hge Viet Nam. Nhieu Nghi dinh sd 07/2001/ND-CP vg DHQG. ndi dung ciia van ban nay da neu len khd cu Ngdy 12-02-2001, Tbii tudng Chfnh phii ki the va chi tiei van de giao quyen tu chii cbo Quyei dinh sd 16/2001/QD-TTg ban hdnh cdc trudng dai bgc. Quy cbe ve td cbiic va hoat ddng ciia Rieng vdi llnh vue lai chfnh, thdng 01- DHQG, khang dinh va tang cudng hon nufa 2002, Nghi dinh sd 10/2002/ND-CP ciia quyen tu chu ciia cdc DHQG trong nhifiu Chinh phii ve ehe do tai chfnh dp dung cho llnh vue hoat ddng, dac biet Id dao lao, don vi su nghiep cd thu ra ddi. Sau dd, nghien ciai khoa hge vd cdng nghe, td ehirc ngdy 25-4-2006, Chfnh phii da ban hdnh cdn bd, ke hoach - tai chfnh va hgp tac Nghi dinh sd 43/2006/ND-CP ve viec quy qud'c te. Quy cbe nay Id hanh lang phdp ly dinh quyen tu chit, tu chiu trdch nhiem ve cho viec thitc hien tu chu d DHQG; trong thuc hien nhiem vii, td chiic bd may, bien dd, ndi rd trudng dugc lam nhiing gi, den ehe va tai chfnh ddi vdi don vi sir nghiep dau, phan cap gitra DHQG vdi Bd GD&DT cdng lap thay the cho Nghi dinh sd (noi quan ly nhd nude vi mat chuyen mdn) 10/2002/ND-CR Cho den thdng 10-2007, quy^n tu chii Hoc vi^n Hdnh chinh. da dugc trao d nhi6u cap do khde nhau: 30 TAP CHI QUAN LY NHA NUOC - SO 162 (7-2009)
  2. NGHIEN CL/U - TRAO DOI nhu the ndo. dao tao kl thuat. Theo cdc van bdn nay, hai trudng Thit tu, ve tdi chfnh, cac trudng dugc DHQG hoat ddng theo co ehe tu chu, tu quy6n tu chii tdi chfnh theo Nghi dinh sd chiu trach nhiem cao, dudi su quan ly true 43. Tuy nhien, co ehe tu chii ve tai chinh tiep ciia Thu tudng Chfnh phu. Cdc trudng trong cdc co sd gido due cdng lap chua dai hge vd cdc vien nghien cihi thude hai phdt huy hieu qud tren thuc te. Hien chi cd DHQG la cac co sd ddo tao, nghien euu mdt yeu td dugc thuc hien, dd la viec cdc khoa hge cd tu cdch phap nhdn vd quyen tu trudng dai bgc se nhan dugc ngay cang it chii nhu cac trudng dai hge, vien nghien hon tien hd trg tir Nhd nude. ciiu khde dugc quy dinh trong Ludt Gido Nhin chung, ddi vdi da so cac trudng dai due va Ludt Khoa hge - Cong nghe. Gidm bgc tren cd nude, quydn tir chii dang dirng ddc kiem Chii tich Hdi ddng qudn tri vd cdc d miic do tu chu vi tdi chfnh theo Nghi phd gidm ddc eua hai trudng DHQG do dinh sd 43, vd dugc tir chii trong viec thuc Thii tudng Chfnh phu bd nhiem. hien mdt sd ndi dung trong cdc llnh vue Cdc trudng cdn lai dugc phep tu cbii mdt lien quan den ddo tao va id chiic nhan su. phdn; dd la, quy6n tu chii ve tdi chfnh, Ba trudng dai hge khu vue cd quyen tU ddng thdi, tu chit trong mdt sd khau ciia chu rdng hon, dd la Dai hge Hue, Dai hge llnh vue tuyen sinh, chuong trinh gidng day Da Ndng, Dai hge Thai Nguyen. Ve co va nhan sU. bdn, cac trudng nay cd cdc quyen tu chii Trong llnh vue tuyen sinh, Bd GD&DT nhu cac trudng ndi tren, nhung rdng hon. dua ra diem san vd cung cap cdc quy dinh Cdc trudng nay dugc tu chu trong van de de giam sat viec tuyen sinh. Cdc trudng tU tuyen sinh, luyen dung nhan sir, cdp bang quyei dinh mirc diem triing tuyen vao (cir nhan, thac si, lien si). Trong cac van de trudng minh mien Id khdng thap hon mufc nay, Bd chi ddng vai trd giam sat. diem san do Bd quy dinh. Viec quyei dinh Ngoai ra, cdn cd De an xoa bd cO ehe ve hd so du thi, ngdy thi, ra de... vdn do Bd chii qudn ciia cdc trudng diii bgc, cao ddng, thuc hien. du kien hodn tiii viio thang 12-2008. Dieu Thii hai, cdc trudng dugc tu quyei dinh dd cd kha nang md ra quyen tu chii rdng rai va van de nhan su. Hieu trudng cd quy6n hon niia cho cdc trudng dai hge. thanh lap vd gidi the cdc td cbirc thude bd 2. Tuy nhien, qua trinh phan cap cdn may ciia trudng; ban hdnh va bai bd cac ndi nhieu diem hiin ehe. quy, quy dinh trong ndi bd trudng, quyei Thit nhdl, phcim vi phan cap hep, chua dinh bd nhiem vd miln nhiem cdc ehirc dap ling dugc yeu cau eua cdc trudng dai danh trong cdc td cbirc ciia trudng; td chiirc bgc. thi tuyen cdn bd, nhan vien, quyei dinh tiep Nhin vao nhu'ng kei qua da dat dugc, cd nhan, chuyen ngaeh tir gidng vien chinh trd the de dang nhan thay cdc trudng dugc thuc xudng; dugc uy quyen td cbirc thi nang hien quyen tu ehu tren ca nude la rdt ft. ngaeh va bd nhiem vao ngaeh tir giang vien Hien nay viec giao quyen tu chii cho cac chinh trd xudng. trudng dai bgc ihuc te mdi chi dien ra d hai Thi( ba, ve chuong trinh gidng day, Bd trudng DHQG (miic do tir chu cao, khdng GD&DT cung cap chuong trinh khung quy cd bd chii qudn), ba trudng dai hge khu vue dinh Ciiu true chuong trinh va cdc mdn (tir ciiii tren mdt sd mat), cdn lai cdc trudng chfnh, chiem khoang 50% chuong trinh khac chii yeu chi tu chii ve mat tai chfnh. dao tao. Phdn cdn lai do trudng tu quyei Neu de an trao quyen tir chu cho 14 trudng dinh. Trong tuong lai se giam bdt nhtrng dai hge trgng diem thuc hien cd kei qua, thi mdn hge ft lien quan den chuong trinh, vf con sd cdc trudng dugc quyen tu chii cting du mdn chfnh tri trong mdt sd chuong trinh mdi chi dirng lai d con sd 14. TAP CHI QUAN LY NHA NUOC - SO 162 (7-2009) 31
  3. NGHIEN CL/U - TRAO DOI Trong khi con sd cdc trudng dai hge vay, sir phan cap diin ra khdng hodn loan cdng lap tren ca nude len tdi con sd xap xi tren tat ca cdc llnh vue, ngay cd vdi trudng 100 trudng, cd the ddnh gid pham vi phan dugc trao quyen tu chu cao nhat. Nhieu nha cap nhu vay la qud hep. Thuc te, hdu hei nghien ciiu ggi dd la su tir cbii "nira vdi". cdc trudng deu btic xuc trudc sir qudn ly Dieu dd gay ra nhieu kbd khan cho cac qud chat cbe ciia Bd va mong mudn dugc trudng trong qud trinh thuc hien nhiem vii. cd quyen tu chii rdng rai. Thir ba, co quan qudn ly vdn "ndm" Nhieu y kien cho rdng, viec trao quyln nhu'ng viec cd the giao cho cdc trudng dai tu chu cho cdc trudng cdn thuc hien mdt bgc. cdch than trgn^. De trdnh nhting hdu qua Hien tai, cd mdt so khau, mdt sd cdng ddng tie'e cd the xdy ra, nen tiing budc thuc viec Bd GD&DT van dang thuc hien ma hien thf diem d mdt sd trudng Idn, cd tiem tren thuc te, vdi yeu cau phan cdp, thi luc tdt, sau dd mdi md rdng quyen tu chit nhiing khau, nhung viec dd hoan todn cd cho cdc trudng khde. Tuy nhien, thuc te' the giao cho cdc trudng thuc hien. Cu the, dang dat ra nhieu dp lire budc co quan qudn dd la nhiing ndi dung vi llnh virc tuyen ly khdng the tri hoan viec phan cap rdng rai sinh, ve chuong trinh ddo tao, ve van de cho tat cd cdc trudng. bgc phi... Chiing tdi xin phan tfch mdt vf Viet Nam da gia nhap WTO, theo dd, du ve llnh virc tuyen sinh. cdc CO sd gido due dai bgc nude ngodi cd Llnh vue tuyen sinh vdo cdc trudng dai quyen lap dai hge lien doanh d Viet Nam. bgc hien nay cd rdt nhieu bat cap. Ve van Tir thang 01-2009, cac co sd gido due dai de nay, hien nay Bd vdn la co quan dau mdi hge nude ngodi se cd quyen lap dai hge quyei dinh chi tieu tuyen sinh cho cdc 100% vd'n nude ngoai vdi quyen tu chii dai trudng, quy dinh ve hd so tuyen sinh, ngay hge rat cao. Nhu vay, neu khdng cd quyen thi, dirng ra td chiic kl thi tuyen sinh chung tu chu dai bgc nhu cdc co sd gido due dai cho tai cd cdc trudng dai hge, quy dinh bgc nude ngoai thi cdc trudng dai hge Viet diem sdn xet tuyen... Cd nghia la, Bd van Nam khd ldng canh tranh vdi nhau cung chua phan cap cbo cdc trudng thuc hien nhu canh tranh vdi cdc dai bgc cd yeu id cdng viec lien quan den llnh vue nay. Dilu nude ngodi de phat trien. Nghia la van de ndy ldm ndy sinh rat nhieu bdt cap, cu the dang rat cap bdeb vi vdi mirc do tir cbii thap la su kem chu ddng ciia cdc trudng va sir vd mdi dugc thuc hien tren pham vi hep nang nl cho chfnh co quan qudn ly. Don cir nhu tren, thi cdc trudng dai bgc Viet Nam nhu vl cdch thiic tuyen sinh. Hien nay cd the bi mat binh ddng. chiing ta sir dung mdt ki thi dai bgc chung Thii hai, phan ca'p khdng ddng bd. cho tat cd cdc trudng, theo md hinh 3 Cung nhu tren da phan tich, chi cd bai chung: chung dgt, chung dl, chung kei qua trudng DHQG cd nhieu quyen tu chii hon, xet tuyen. Bd GD&DT thuc hien rat nhilu mdt so trudng trgng diem dugc tu chii cdng viec nhu: ra dl thi, td chiic thanh tra, trong van de nhan su. Cdn lai, hdu hei cdc kiem tra dam bdo cho ki thi diin ra an loan, trudng chi dugc tu cbii ve tai chinh (tuy cdn de' viec cham thi khdng ndy sinh tieu cue... gap nhieu khd khan trong qud trinh thuc Cdc trudng hdu nhu chi thirc hien khdu xet hien), cdn lai, chua dugc tu quyet dinh tuyen. chuong trinh ddo tao, chi tieu tuyen sinh, Viec Bd GD&DT dirng ra td chiirc thuc hge phi, qudn ly cdn bd, hgp tdc qude te, hien ki thi dai hge chung cho tat ca cac bang cap... Ngay trudng DHQG cd quyen trudng dai hge cd rat nhilu ban ehe. Ddi tu cbii rat cao nhung vdn phdi phu thude vdi thf sinh, ki thi nay gay nen tam ly cang vao Bd GD&DT ve chi tieu tuyen sinh, td thdng va ton kem. Dd'i vdi co quan qudn ly, cbirc tuyen sinh. khung chuong trinh ddo dd la mdt ganh nang ca vl cdng viec, ca vl tao, quy dinh thu va sir dung bgc phi... Nhu chi phi. Rieng viec dam bdo cho ki thi dugc 32 TAP CHI QUAN LY NHA NUOC - SO 162 (7-2009)
  4. NGHIEN CL/U - TRAO DOI an loan, Bd phdi huy ddng bd mdy nhan sir (J nudc ta chua the thuc hien hinh thiic rai Idn de di bdo ve, lam giam thi coi thi, tuyln sinh nhe nhang vd don gian nhu vay. huy ddng bd mdy thanh tra, kilm tra... Bdi xuai phat diem eua each thiic tuyen Nhtrng dieu dd gay ra mdt dp lire nang nl sinh nhu hien nay nudc ta dang dp dung la cho loan xa bdi. Diic biet, dd'i vdi cac do d Viet Nam. nhu cau bgc dai bgc qud trudng, viec sir dung chung ket qud cho tat Idn, trong khi cdc trudng dai hge cdn it vl cd cdc trudng cd nghia la yeu edu vl tinh sd lugng x'd yeu vl nang luc dap ting, do dac thu vl nang lire cho lirng chuyen nganh dd, Nha nudc phdi diing den ki thi nay dl ciia mdi trudng khdng dugc tfnh den. ban cbe so lugng ddu vao. Tuy nhien, Chuyen nganh ddo lao ciia cac trudng hei khdng the vi ly do dd ma khdng xay dung sire da dang, nhu vay, nhtrng yeu edu ddi mgt hinh thirc tuyen sinh khac hieu qud vdi ngudi hge cung da dang. Nhung hien hon, theo dd can hudng tdi yeu cau gidm nay Bd chi phan chia thanh cdc khdi thi bdt su can thiep true tie'p eua Bd GD&DT, nhu A, B, C... de dp dung chung cbo cdc de cdc trudng tu thuc hien cdc cdng x iec trudng. Nhu vay, dp diing mdt cdi "chung" tuyen sinh theo tieu chi vd mong mudn ciia de ddp ling cdc ddi hdi rat "rieng" vl nang minh. luc CLia thf sinh cac trudng cd le la bat hgp Hien nay, Bd GD&DT cung dang xay ly. Vf du, thf sinh thi vdo Trudng Dai hge dung mdt dl an ddi mdi hinh thirc thi tuyen Ngoai ngtr thi khdng cdn phai bgc toan hay dai bgc theo hudng bd ki thi nay. Hien Bd nhu mdt so trudng thi ddu vdo ca 2 khdi A dang tien hanh lay y kien lan cudi cung va C, hoac A va D, thi su luyen sinh ddu trudc khi trinh Chinh phii dl an mdt ki thi vao dd dua tren tieu chi gi la chua rd PTTH qud'c gia va sir dung kit qua ciia ki rang... thi nay de cac trudng dai bgc xet tuyen vao Nhu vay, cd the tha'y, "ba chung" da trudng. Theo tinh than ciia dl an nay, thi khien cdc trudng, bat ke llnh vue, muc dich viec tuyln sinh vao cac trudng dai hge se dao tao \'di cdc yeu cau chuyen mdn khac cd sir thay ddi co ban. chuyen tir viec Bd Id nhau diu chung mdt "barem" luyen sinh cbirc ki thi tuyen sinh diii hge sang viec cac dau vao gidng nhau. Va nhu the, vdi "ba trudng dai bgc dugc tu tuyen sinh can cir chung", cdc trudng da khdng the tu chii, tu vao kei qua ki thi phd thong trung hge qud'c chiu trdch nhiem, khdng dugc tu xet tuyen gia do Bd GD&DT td chire trudc dd. Dilu sinh vien phu hgp vdi nhu edu va dieu kien dd ddng nghia vdi viec tang quyIn tu chu dao tao cu the ciia minh. ciia cdc trudng d;ii bgc trong van dl tuyen Md hinh td chiic mdt ki thi dai bgc sau sinh. kl thi tdt nghiep PTTH bien nay cdn rat ft Cd nhilu y kiln iing hd cung nhu phdn qud'c gia dp dung. Hien tiii, Viet Nam ndrn ddi de an nay. Y kiln iing hd cho rang dl trong khoang 10% sd nudc tren the gidi td an nay ldi d ehd bd dugc mdt ki thi, dd la chire 2 ki thi PTTH vd dai hge, cao ddng ki thi dai hge, vdn la mdt ki thi gay nhilu rieng biet. Trong khi dd, da sd cdc nudc tdn kem va dp luc cho cd thi sinh, co quan tren the gidi thirc hien tbi tuyen vao diii hge quan ly va loan xa hdi. Tuy nhien, theo y hei su:c don gian. Cdc trudng diii hge tir lam kiln CLia nhilu nha nghien ciiu vl gido due, cdng tdc tuyen sinh ciia trudng minh bdng thuc hien mdt ki tbi qud'c gia nhu dl dn dl each xem xet hd so ciia cac thi sinh da cd ra cd nhilu diem ban ehe. bdng trung bgc phd thdng va ggi den kiem Thit nhdt, muc tieu ciia hai ki thi la khac tra them hoac thi kiem tra mdt hoac hai hdn nhau vd vl nguyen tac thi khdng the mdn luy theo yeu cau eua lirng trudng. Nhu nhap lam mdt. Ki thi trung bgc phd thdng x'iiy, cac CO quan quan ly nha nude. Bd la dl cap bdng tdi nghiep, nham kiem tra GD&DT khdng ciin thiep vdo qua trinh xem cdc thi sinh cd dat dugc yeu edu tdi luyen sinh ciia cdc trudng. thilu da dl ra cho 3 nam phd thdng trung TAP CHi QUAN LY NHA NUOC - SO 162 (7-2009) 33
  5. NGHIEN CL/U - TRAO DOI hge hay khdng, neu dat thi cap bdng tdt ddi thi ngoai kl nang dgc hieu, ta khd cd nghiep. Cdn ki thi tuyen dai hge Id nhdm the ndi gi thdm vl cdc kl nang khac ciia hg. lira chgn ra nhu'ng ngudi cd nang luc hon Vdi nbilu ban cbe Idn nhu vay, dl an vl ngudi khde vl nhung mat ndo dd de tiep tuc ki thi phd thdng trung bgc qude gia, mdt dl hge lap cao hon. Nhu vay thi miic do khd an dugc xem nhu mdt each thiic nhdm ddi de CLia cdc d l thi Id rat khde nhau, tuy vdn mdi hinh thiic td chiic thi tuyen dai hge vdn chi ndm trong pham vi kien thiic ciia ciing cd nhilu ban cbe' trong sudt nhilu chuong trinh phd thdng. Ve mat kl thuat vd nam qua cdn chua dugc dp dung trong kl hge thuat, khd Idng tim ra dugc mdt d l thi chung cho cd hai mirc do nhu vay. thi tuyen sinh dai hge nam 2009 va 2010. De dl dn trd thanh hien thuc cdn phdi xem Thit hai, mdt ki thi nhu vay de lam can cii cho cac trudng dai bgc tuyen chgn sinh xet, nghien ciru tir nhieu gde do khac nhau. vien vdo hge thi do tin cay Id rdt thdp. Do 3. Nhu vay, cd the thay, thuc hien cdch tin cay ciia mdt ki thi pbii thude vdo mgi tuyen sinh theo phuong phdp 3 chung hien cdng doan ciia ki thi, tir viec ra d l cho phu nay, hay thuc hien theo d l dn td cbirc mdt hgp, bao mat dl, td cbiic coi thi, cham kl thi phd thdng trung bgc qud'c gia va tren thi... Tuy nhien, thuc te trong nhiing nam CO sd dd cdc trudng dai hge tuyen sinh cho qua cho thay, ki thi tdt nghiep phd thdng trudng minh, hai each ldm dd diu cd nhtrng trung bgc cd do tin cay thdp hon nhieu so diem ban ehe nhu da phan tich d tren. Ca vdi ki tbi dai hge vd cao dang, dac biet Id d hai cdch deu the hien su can thiep ciia Bg khau coi thi vd cham thi. Chiing ta da biet vao cdng tdc tuyen sinh ciia cdc trudng dai nhtrng tieu circ trong cdc ki thi tdt nghiep bgc d miic do nay bay miic do khde. Va cdc hau nhu Id phd bien vd nghiem trgng. Cdn d cdc kl tbi dai bgc va cao ddng thi ft hon. trudng vdn chua the cbii ddng dugc vl Mdt trong nhtrng nguyen nhan phai ke den ngudn thf sinh ddu vao cho trudng minh. la dia diem thi: thi tdt nghiep phd thdng Dilu nay cung cd nghia la cac trudng vdn trung bgc dugc td chiic d dia phuong sd tai khdng cd quyIn tu cbii luyen sinh theo nhu d xa, huyen... khdp noi tren loan qud'c, cdn edu vd yeu edu rieng ciia tirng trudng. thi dai hge thi chi d thanh phd Idn. Nhu Tdm lai, thirc hien phan cdp qudn ly cac vay, khi nhap hai ki thi ldm mdt va dugc td trudng dai bgc tren thuc te da dat dugc mdt ehirc d dia phuong thi lieu cue se tang len. sd kei qud the hien d quyIn tu chu cao ciia Thii ba, neu nhu ki thi nay dugc id chiic hai trudng DHQG, ba trudng DH khu vuc mdt each nghiem tiic. khdng lieu cue. thi vd quyen tu chii ciia cdc trudng tren mdt sd do lin cay vdn la van dl dat ra, khi Bd dung mat. Tuy nhien, qua trinh thuc hien cung hinh thiic tbi trdc nghiem. Theo GS. Van bgc Id mgt sd han cbe co ban nhu pham vi Nhu Cuong: gid sir mdt trudng dai bgc nhu phan cap cdn hep, khdng ddng bd, ddng Trudng Dai bgc Ngoai ngtr cdn tuyen thdi CO quan qudn ly md cu the la Bd Giao nhiing bgc sinh khd mdt ngoai ngtr. Hg due va Dao tao vdn "ndm" mdt sd cdng mudn kiem tra xem kl nang nghe, ndi, viet, viec ma tren thirc te cd the giao cho cac dgc eua thi sinh dd nhu the nao. Trong trudng thuc hien, nhu llnh vuc luyen sinh. trudng hgp dd. thi theo hinh thiic van ddp Nhtrng kit qud da dat dugc la tiln dl thuan la tdt nhdt va dang tin cdy nhai. Nhung vi dieu kien khd khan nen trudc day ddnh Igi de qud trinh phan cdp qudn ly 0 nude ta phai chdp nhan hinh ihiic ra dl thi tir luan. tiep luc dugc thuc hien theo chieu hudng Tuy nhien. neu dp dung theo dl an mdi. chi tang quyen tu chii cho cdc trudng dai bgc. duy nhat mdt bai trac nghiem khdch quan Tuy nhien, nhtrng ban cbe nhu da phan Itch thi cdc thi sinh cd bdi trdc nghiem tieng d tren lai la luc cdn khien qua trinh dd chua Anh dat diim cao. tham chi la diim tuyet dat dugc kei qua nhu mong mudnG 34 TAP C H I Q U A N LY NHA NU6C - SO 162 (7-2009)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2