intTypePromotion=1

Một số nét về điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thái Lan

Chia sẻ: Nguyen Khi Ho | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
6
lượt xem
0
download

Một số nét về điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thái Lan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày khái quát về thống kê công nghiệp Thái Lan; một số nhận định về điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thái Lan và một số kiến nghị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số nét về điều tra hàng tháng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của Thái Lan

Mét sè nÐt vÒ ®iÒu tra hµng th¸ng c¸c s¶n phÈm<br /> c«ng nghiÖp chñ yÕu cña Th¸i Lan<br /> I. Kh¸i qu¸t vÒ thèng kª c«ng nghiÖp phÈm (so s¸nh l­îng tån kho gi÷a c¸c kú),<br /> Th¸i Lan (6) ChØ sè tû lÖ tån kho (so s¸nh gi÷a tû lÖ<br /> tån kho/tiªu thô gi÷a c¸c kú), (7) ChØ sè n¨ng<br /> Theo ®Ò nghÞ cña ChÝnh phñ Th¸i Lan<br /> suÊt lao ®éng.<br /> (trùc tiÕp lµ Bé C«ng nghiÖp), C¬ quan Hîp<br /> t¸c Quèc tÕ NhËt B¶n (JICA) ®· triÓn khai dù 2. Dµn mÉu ®iÒu tra hµng th¸ng (tõ th¸ng<br /> ¸n “Nghiªn cøu ph¸t triÓn Thèng kª C«ng 1 n¨m 2000 ®Õn nay)<br /> nghiÖp Th¸i Lan” tõ n¨m 1998 ®Õn n¨m<br /> - Tæng sè c¬ së mÉu ®­îc chän: 2000<br /> 2000 víi träng t©m lµ “§iÒu tra hµng th¸ng<br /> c¬ së (trong tæng sè 120000 c¬ së c«ng<br /> c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu” ®Ó<br /> nghiÖp chÕ biÕn).<br /> ®¸nh gi¸ xu h­íng ph¸t triÓn cña ngµnh<br /> c«ng nghiÖp chÕ biÕn Th¸i Lan. - Tæng sè ngµnh ®­îc chän: 50 ngµnh<br /> 1. Tæ chøc thùc hiÖn ISIC cÊp 4 (trong tæng sè 148 ngµnh), t­¬ng<br /> øng víi m· ngµnh kinh tÕ Th¸i Lan cÊp<br /> Bé C«ng nghiÖp Th¸i Lan lµ c¬ quan<br /> 5-TSIC chiÕm 70% GDP cña ngµnh c«ng<br /> chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn ®iÒu tra<br /> nghiÖp chÕ biÕn.<br /> ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn hµng th¸ng.<br /> C¸c b­íc thiÕt kÕ b¶ng hái, chän mÉu c¬ së, - Tæng sè s¶n phÈm ®­îc chän: 400<br /> thu thËp, nhËp tin vµ tæng hîp sè liÖu do c¸c s¶n phÈm (trong ®ã c«ng bè th­êng xuyªn<br /> c¬ quan ngoµi ngµnh thèng kª tróng thÇu tùc chØ sè cña 203 s¶n phÈm).<br /> hiÖn. Bé C«ng nghiÖp Th¸i Lan chÞu tr¸ch<br /> Dµn mÉu ®¹i diÖn cho cÊp quèc gia<br /> nhiÖm xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh sè liÖu. §©y<br /> (kh«ng ®¹i diÖn cho cÊp tØnh, TP).<br /> còng lµ m« h×nh tæ chøc c¸c cuéc ®iÒu tra<br /> nãi chung ë Th¸i Lan. II. Mét sè nhËn ®Þnh vÒ ®iÒu tra hµng<br /> th¸ng c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ<br /> Sè liÖu sau khi tæng hîp s¬ bé lÇn thø<br /> yÕu cña Th¸i Lan<br /> nhÊt, Bé C«ng nghiÖp tæ chøc cuéc häp<br /> th­êng kú vµo ngµy cuèi th¸ng ®Ó thÈm ®Þnh 1. Nh÷ng thuËn lîi vµ kÕt qu¶ ®¹t ®­îc<br /> kÕt qu¶. Sau khi kÕt qu¶ ®­îc thÈm ®Þnh, sè - Cuéc ®iÒu tra hµng th¸ng c¸c s¶n<br /> liÖu s¬ bé cña th¸ng b¸o c¸o sÏ ®­îc xuÊt phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu cña Th¸i Lan<br /> b¶n vµ ph¸t hµnh s¬ bé lÇn thø nhÊt, tiÕp ®­îc thùc hiÖn ë cÊp quèc gia. ViÖc tæ chøc<br /> ®Õn lµ xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh sè liÖu ®iÒu ®iÒu tra, chän mÉu, tæng hîp vµ phæ biÕn kÕt<br /> chØnh lÇn thø hai vµo ngµy thø 45 sau th¸ng qu¶ chung cho toµn quèc t­¬ng tù nh­ nhiÒu<br /> b¸o c¸o. n­íc trªn thÕ giíi ®ang ¸p dông. C¸ch thøc<br /> C¸c chØ sè ®­îc tÝnh to¸n hµng th¸ng tæ chøc ®iÒu tra vµ c«ng bè sè liÖu theo m«<br /> gåm: (1) ChØ sè s¶n xuÊt, (2) ChØ sè tiªu thô, h×nh nµy t¹o thuËn lîi trong viÖc tæ chøc ®iÒu<br /> (3) ChØ sè sö dông lao ®éng, (4) ChØ sè sö tra, dÔ dµng trong viÖc chän mÉu ngµnh, s¶n<br /> dông c«ng suÊt, (5) ChØ sè tån kho s¶n phÈm vµ c¬ së ®iÒu tra, tiÕt kiÖm ®­îc kinh<br /> <br /> Chuyªn san chØ sè s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 29<br /> phÝ ®iÒu tra, kÞp thêi trong c«ng bè sè liÖu do tham dù, ®¸nh gi¸ cña c¸c c¬ quan, ®èi<br /> gi¶m bít ®­îc sè l­îng ngµnh, s¶n phÈm vµ t­îng dïng tin chñ yÕu, c¸c nhµ chuyªn<br /> ®¬n vÞ ®iÒu tra. m«n vµ c¸c hiÖp héi SXKD nªn cã ®iÒu kiÖn<br /> lµm t¨ng thªm ®é tin cËy cña th«ng tin ®­îc<br /> - Ph©n tæ thèng kª trong viÖc phæ biÕn<br /> c«ng bè. HiÖn nay c¸c th«ng tin hµng th¸ng<br /> th«ng tin hµng th¸ng ë Th¸i Lan chØ ®¬n<br /> vÒ c¸c ngµnh vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp<br /> thuÇn lµ ph©n tæ theo ngµnh vµ theo s¶n<br /> ®­îc c«ng bè kh¸ chi tiÕt vµ phong phó víi<br /> phÈm nªn viÖc chän mÉu vµ tæng hîp, c«ng<br /> 50 ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn cÊp 4, 203<br /> bè sè liÖu ®¬n gi¶n vµ dÔ thùc hiÖn.<br /> s¶n phÈm chñ yÕu. Ên phÈm ®­îc cÊp<br /> - C«ng t¸c ®iÒu tra vµ tæng hîp sè liÖu miÔn phÝ (hµng th¸ng ph¸t hµnh kho¶ng<br /> hµng th¸ng vÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë Th¸i 2000 b¶n) cho mét sè ®èi t­îng dïng tin<br /> Lan do c¸c c¬ quan chuyªn tr¸ch thùc hiÖn, chñ yÕu vµ tÊt c¶ c¸c c¬ së ®­îc chän ®iÒu<br /> nªn tÝnh chuyªn m«n ho¸ ®èi víi cuéc ®iÒu tra. Ngoµi ra th«ng tin tæng hîp cßn ®­îc<br /> tra lµ t­¬ng ®èi cao, th­êng xuyªn cã tõ 20 c«ng bè c«ng khai trªn internet b»ng tiÕng<br /> ®Õn 25 ®iÒu tra viªn hµng ngµy chuyªn ®¶m Th¸i Lan.<br /> nhiÖm c«ng t¸c thu thËp, kiÓm tra, nhËp tin vµ<br /> tæng hîp sè liÖu nªn nh×n chung kÕt qu¶ cña - Cuéc ®iÒu tra hµng th¸ng ë Th¸i Lan<br /> cuéc ®iÒu tra cã ®iÒu kiÖn ®¹t kÕt qu¶ tèt. ®­îc tæ chøc ë cÊp toµn quèc nªn Th¸i Lan<br /> cã thÓ dÔ dµng chän ®¬n vÞ ®iÒu tra lµ c¸c c¬<br /> - PhiÕu ®iÒu tra hµng th¸ng c«ng së kinh tÕ. §èi víi c¸c c¬ së cã ®ñ ®iÒu kiÖn<br /> nghiÖp Th¸i Lan kh¸ chi tiÕt, h÷u Ých cho cung cÊp sè liÖu hµng th¸ng sÏ chñ ®éng<br /> viÖc cung cÊp vµ phæ biÕn th«ng tin ®a d¹ng<br /> ®iÒn th«ng tin vµo phiÕu ®iÒu tra vµ göi trùc<br /> vÒ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh<br /> tiÕp cho c¬ quan ®iÒu tra. C¸c c¬ së kh«ng<br /> s¶n xuÊt, tiªu thô, tån kho cña ngµnh c«ng<br /> cã ®ñ ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin chi tiÕt sÏ<br /> nghiÖp.<br /> do c¸c doanh nghiÖp mÑ ®iÒn phiÕu vµ göi<br /> - PhiÕu ®iÒu tra kh«ng chØ ®­îc in s½n trùc tiÕp cho c¬ quan ®iÒu tra. Chän ®¬n vÞ<br /> göi xuèng c¸c c¬ së ®iÒu tra mµ cßn l­u ®iÒu tra lµ c¬ së kinh tÕ sÏ thuËn lîi cho viÖc<br /> d¹ng ®iÖn tö trªn m¹ng. C¸c c¬ së cã thÓ thu thËp th«ng tin chi tiÕt vÒ c¸c s¶n phÈm<br /> ®iÒn th«ng tin vµo phiÕu ®iÒu tra in s½n hoÆc chñ yÕu vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c h¬n vÒ kÕt<br /> kÕt nèi qua m¹ng ®Ó ®iÒn th«ng tin vµo qu¶ tÝnh to¸n c¸c chØ sè.<br /> phiÕu ®iÒu tra ®iÖn tö ®Ó truyÒn nhanh<br /> chãng, tù ®éng cho c¬ quan ®iÒu tra (tuy - HÖ thèng l­u tr÷, cËp nhËt, xö lý sè<br /> nhiªn hiÖn nay tû lÖ sö dông vµ göi phiÕu liÖu vµ cung cÊp th«ng tin cña Th¸i Lan kh¸<br /> ®iÒu tra ®iÖn tö chØ ®¹t 2-3% hµng th¸ng). hiÖn ®¹i vµ cã tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao.<br /> C«ng viÖc nµy th­êng xuyªn do trung t©m<br /> - VÒ c«ng bè th«ng tin, Th¸i Lan c«ng th«ng tin cña Bé C«ng nghiÖp ®¶m nhËn,<br /> bè th«ng tin 2 lÇn/th¸ng, b¸o c¸o s¬ bé ®­îc lu«n ®­îc quan t©m ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn.<br /> c«ng bè kho¶ng 1 th¸ng sau th¸ng b¸o c¸o<br /> vµ b¸o c¸o ®iÒu chØnh ®­îc c«ng bè vµo 2. Mét sè h¹n chÕ trong viÖc tæ chøc<br /> ngµy thø 45 sau th¸ng b¸o c¸o. Tr­íc khi ®iÒu tra<br /> c«ng bè, mét cuéc häp thÈm ®Þnh ®­îc tæ + Th¸i Lan tæ chøc thèng kª theo m«<br /> chøc th­êng kú t¹i Bé C«ng nghiÖp víi sù h×nh ph©n t¸n nªn viÖc tæ chøc ®iÒu tra hµng<br /> <br /> 30 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª<br /> th¸ng phô thuéc vµo nhiÒu c¬ quan trong ®é t¨ng tr­ëng cña s¶n xuÊt c«ng nghiÖp<br /> viÖc thu thËp vµ cËp nhËt th«ng tin ®Ó tÝnh theo gi¸ cè ®Þnh 1994.<br /> to¸n c¸c quyÒn sè (ngµnh, c¬ së, lao ®éng,<br /> Do ®Æc ®iÓm cña ViÖt Nam trong viÖc<br /> s¶n phÈm s¶n xuÊt, xuÊt khÈu,...). Nguån sè<br /> ph©n cÊp qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ<br /> liÖu ®Ó tÝnh to¸n c¸c quyÒn sè ë Th¸i Lan<br /> hiÖn ®ang ®ßi hái ë hÇu hÕt c¸c cÊp: Trung<br /> kh«ng ®Çy ®ñ vµ Ýt ®­îc cËp nhËt.<br /> ­¬ng, tØnh, huyÖn, thËm chÝ c¶ cÊp x· nªn<br /> + Tû lÖ tr¶ lêi cña c¸c c¬ së ®iÒu tra ë ph¶i cã th«ng tin hµng th¸ng vÒ t×nh h×nh<br /> Th¸i Lan kh«ng cao, c¸c ®iÒu tra viªn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp nãi riªng vµ c¸c ngµnh<br /> chuyªn tr¸ch ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian ®Ó kinh tÕ nãi chung ®¸p øng cho c¸c cÊp qu¶n<br /> tiÕp xóc víi c¸c c¬ së hoÆc th­êng xuyªn lý. §ßi hái nµy ®Æt ngµnh thèng kª vµo thÕ<br /> ®iÖn tho¹i thuyÕt phôc c¬ së göi b¸o c¸o. ph¶i tæ chøc c¸c cuéc ®iÒu tra sao cho cã<br /> + Kinh phÝ dµnh cho cuéc ®iÒu tra hµng thÓ cung cÊp ®­îc sè liÖu hµng th¸ng cho<br /> th¸ng ë Th¸i Lan, theo ph¶n ¸nh cña Bé mçi cÊp qu¶n lý. §iÒu ®ã lµ hÕt søc khã<br /> C«ng nghiÖp vµ c¸c c¬ quan tróng thÇu tæ kh¨n, tèn kÐm kinh phÝ, c«ng søc vµ ¶nh<br /> chøc ®iÒu tra lµ thÊp vµ kh«ng ®­îc bæ h­ëng ®Õn tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu tæng hîp<br /> sung, c¶i thiÖn kÞp thêi. vµ c«ng bè. §©y còng chÝnh lµ ®iÓm kh¸c<br /> Th¸i Lan ®· ¸p dông chÝnh thøc ph­¬ng biÖt lín nhÊt gi÷a ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh c¸c<br /> ph¸p thèng kª s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ cuéc ®iÒu tra th­êng xuyªn ë ViÖt Nam vµ<br /> yÕu víi sù hç trî kü thuËt cña JICA ®­îc 6 Th¸i Lan. T­¬ng tù nh­ ë NhËt B¶n vµ Th¸i<br /> n¨m vµ liªn tôc ®­îc c¶i tiÕn, hoµn thiÖn. Lan, hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi hiÖn nay<br /> Cho ®Õn nay, c¬ b¶n kÕt qu¶ c«ng bè hµng th­êng tæ chøc ®iÒu tra vµ c«ng bè sè liÖu<br /> th¸ng ®­îc c¸c ®èi t­îng dïng tin chñ yÕu hµng th¸ng ë cÊp quèc gia.<br /> nh­ c¸c c¬ quan ChÝnh phñ, c¸c hiÖp héi XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nh­ vËy, ®Ó ¸p<br /> SXKD, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c nhµ ®Çu t­ dông ph­¬ng ph¸p míi vÒ ®iÒu tra hµng<br /> n­íc ngoµi ®¸nh gi¸ tèt. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh th¸ng c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu<br /> viÖc ¸p dông ph­¬ng ph¸p thèng kª míi vÒ<br /> do JICA hç trî kü thuËt vµo ViÖt Nam phï<br /> c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu hµng<br /> hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ, kiÕn nghÞ:<br /> th¸ng ë Th¸i Lan lµ phï hîp vµ h÷u Ých.<br /> + CÊp ¸p dông ®Ó ®iÒu tra vµ phæ biÕn<br /> III. Mét sè kiÕn nghÞ<br /> th«ng tin hiÖn nay ®èi víi b¸o c¸o nhanh<br /> Cã thÓ nãi, Th¸i Lan ®· ¸p dông thµnh hµng th¸ng nªn thùc hiÖn ë cÊp Trung ­¬ng,<br /> c«ng ph­¬ng ph¸p míi vÒ ®iÒu tra hµng tØnh/thµnh phè vµ cÊp huyÖn/quËn. Cã nghÜa<br /> th¸ng c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp chñ yÕu lµ, ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, viÖc<br /> do JICA hç trî kü thuËt. ViÖt Nam ®ang tiÕn chän mÉu ngµnh, c¬ së vµ s¶n phÈm chñ<br /> hµnh cuéc ®iÒu tra thö nghiÖm lÇn thø 2 yÕu ®Ó tæng hîp vµ phæ biÕn th«ng tin hµng<br /> trong khu«n khæ dù ¸n “Nghiªn cøu Ph¸t th¸ng lµ ®¹i diÖn cho cÊp tØnh, TP.<br /> triÓn Thèng kª C«ng nghiÖp ViÖt Nam” nh»m<br /> thö nghiÖm ®Ó t×m ra ph­¬ng ph¸p ®iÒu tra + ChØ ph©n theo ngµnh kinh tÕ tíi cÊp 4<br /> phï hîp nhÊt ¸p dông vµo thùc tÕ ®Ó thay vµ chi tiÕt cho c¸c s¶n phÈm chñ yÕu mµ<br /> thÕ cho ph­¬ng ph¸p hiÖn t¹i lµ ®¸nh gi¸ tèc kh«ng ph©n tæ theo lo¹i h×nh kinh tÕ trong<br /> <br /> <br /> Chuyªn san chØ sè s¶n xuÊt c«ng nghiÖp 31<br /> viÖc thu thËp th«ng tin vµ phæ biÕn kÕt qu¶ c¬ së ®iÒu tra cã kh¶ n¨ng tr¶ lêi kh¸c nhau,<br /> nhanh hµng th¸ng.. tiÕn tíi ngµy cµng t¨ng tû lÖ sè c¬ së tham<br /> gia tr¶ lêi b»ng phiÕu ®iÒu tra ®iÖn tö.<br /> + Chän mÉu ®¬n vÞ ®iÒu tra theo lý<br /> thuyÕt tèt nhÊt lµ chän c¸c c¬ së. Tuy nhiªn + ViÖc tæ chøc ®iÒu tra vµ tæng hîp, phæ<br /> do ®Æc ®iÓm cña ViÖt Nam ph¶i tæ chøc chän biÕn th«ng tin cÇn ®­îc tin häc ho¸ cao ®Ó<br /> ®¬n vÞ ®iÒu tra ®¹i diÖn cho cÊp tØnh, TP nªn ®¶m b¶o ngµy cµng cung cÊp th«ng tin chi<br /> khã cã thÓ chØ hoµn toµn ¸p dông ®¬n vÞ tiÕt vÒ sè ngµnh vµ sè s¶n phÈm chñ yÕu cña<br /> ®iÒu tra lµ cÊp c¬ së mµ ph¶i kÕt hîp gi÷a ngµnh c«ng nghiÖp, t¹o thuËn tiÖn cho c¸c<br /> chän doanh nghiÖp vµ c¬ së ®iÒu tra. §Õn ®èi t­îng dïng tin, ®Æc biÖt cung cÊp cho<br /> khi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cho phÐp ®iÒu tra c«ng chÝnh c¸c doanh nghiÖp tham gia ®iÒu tra ®Ó<br /> nghiÖp hµng th¸ng ®¹i diÖn cho cÊp toµn phôc vô cho c«ng t¸c kinh doanh cña hä.<br /> quèc th× ®¬n vÞ chän mÉu lµ c¬ së sÏ lµ ®¬n Tuy ®iÒu kiÖn ¸p dông ph­¬ng ph¸p<br /> vÞ ®iÒu tra phï hîp nhÊt. §èi víi mét sè luËn míi vÒ ®iÒu tra c¸c s¶n phÈm c«ng<br /> ngµnh ®Æc thï chØ tËp trung vµo mét sè Ýt nghiÖp chñ yÕu do JICA hç trî kü thuËt vµo<br /> c¸c tæng c«ng ty lín nh­: ngµnh khai than, ViÖt Nam gÆp nhiÒu khã kh¨n h¬n trong viÖc<br /> dÇu khÝ vµ ngµnh s¶n xuÊt, tËp trung vµ ¸p dông vµo thùc tiÔn so víi Th¸i Lan,<br /> ph©n phèi ®iÖn, khÝ ®èt vµ n­íc (chñ yÕu lµ nh­ng víi sù quan t©m chØ ®¹o cña L·nh<br /> SX vµ ph©n phèi ®iÖn) nªn lÊy ®¬n vÞ ®iÒu ®¹o Tæng côc Thèng kª, sù phèi hîp cña<br /> tra lµ c¸c Tæng C«ng ty (ph¹m vi toµn quèc). c¸c ®¬n vÞ liªn quan trong Tæng côc, sù hç<br /> + PhiÕu ®iÒu tra cÇn ®­îc thiÕt kÕ vµ trî cña Nhãm Nghiªn cøu JICA vµ sù nç lùc,<br /> ®­a vµo ¸p dông theo møc ®é t¨ng dÇn tõ sù vËn dông s¸ng t¹o cña c¸c c¸n bé Tæng<br /> ®¬n gi¶n, Ýt th«ng tin ®Õn ®Çy ®ñ vµ phong côc Thèng kª vµ c¸c Côc Thèng kª tØnh, TP,<br /> phó th«ng tin h¬n theo thêi gian vµ ®iÒu kiÖn dù ¸n “Nghiªn cøu ph¸t triÓn thèng kª C«ng<br /> ¸p dông. PhiÕu ®iÒu tra nªn ¸p dông theo 2 nghiÖp ViÖt Nam” ch¾c ch¾n sÏ thùc hiÖn<br /> lo¹i gåm cã phiÕu ®iÒu tra in s½n vµ phiÕu thµnh c«ng ë ViÖt Nam<br /> ®iÒu tra ®iÖn tö ®Ó ¸p dông phï hîp cho c¸c Vô Thèng kª C«ng nghiÖp vµ X©y dùng<br /> <br /> <br /> Sù cÇn thiÕt ph¶i chuyÓn ®æi..... (TiÕp theo trang 5)<br /> - ¸p dông ph­¬ng ph¸p míi, ®ßi hái thèng kª c«ng nghiÖp hµng th¸ng hiÖn nay<br /> ph¶i ®æi míi gÇn nh­ toµn bé chÕ ®é b¸o lµ cÊp b¸ch mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan.<br /> c¸o vµ ®iÒu tra hµng th¸ng, ch¼ng h¹n ®æi Tuy vËy, qu¸ tr×nh thay thÕ c¸i cò b»ng c¸i<br /> míi vÒ chØ tiªu, tæ chøc, bé m¸y, ph­¬ng míi diÔn ra kh«ng ®¬n gi¶n dÔ dµng, ®ßi hái<br /> thøc thu thËp sè liÖu vµ ph­¬ng ph¸p tÝnh ph¶i cã sù chuÈn bÞ kü l­ìng, ®Çy ®ñ vÒ<br /> to¸n tæng hîp, ph©n tæ sè liÖu. Do vËy cÇn ph­¬ng ph¸p luËn vµ c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt<br /> ®µo t¹o l¹i kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô chuyªn kh¸c; nh­ng còng kh«ng v× thÕ mµ chËm trÔ<br /> m«n cho ®éi ngò c¸n bé thèng kª c«ng kÐo dµi, kh«ng khÈn tr­¬ng ®Ó thay thÕ<br /> nghiÖp tõ trung ­¬ng ®Õn c¸c ®Þa ph­¬ng. ph­¬ng ph¸p cò ®· kh«ng cßn phï hîp<br /> Tãm l¹i yªu cÇu thay ®æi ph­¬ng ph¸p Vô Thèng kª C«ng nghiÖp vµ X©y dùng<br /> <br /> <br /> 32 Th«ng tin Khoa häc Thèng kª<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2