intTypePromotion=1

Một số nhận xét về mối liên quan giữa các thông số của tinh dịch đồ ở những cặp vô sinh

Chia sẻ: Sunshine_3 Sunshine_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
10
download

Một số nhận xét về mối liên quan giữa các thông số của tinh dịch đồ ở những cặp vô sinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàng năm dân số trên thế giới không ngừng tăng lên. Nhiều nước trong đó có Việt Nam đã thực hiện việc sinh đẻ có kế hoạch. Bên cạnh việc hạn chế sinh nhiều con, vấn đề vô sinh đang là mối quan tâm lớn trong công tác chăm sóc sức khoẻ sinh sản. Nguyên nhân gây vô sinh ở người chồng và người vợ là tương đương nhau, vì vậy việc thăm khám phải tiến hành cho cả hai người [3]. Về phía người chồng, nguyên nhân phổ biến của tình trạng giảm khả năng sinh sản là những rối loạn về tinh trùng như: thiểu tinh, tinh trùng yếu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số nhận xét về mối liên quan giữa các thông số của tinh dịch đồ ở những cặp vô sinh

  1. TCNCYH 25 (5) - 2003 Mét sè nhËn xÐt vÒ mèi liªn quan gi÷a c¸c th«ng sè cña tinh dÞch ®å ë nh÷ng cÆp v« sinh NguyÔn ThÞ B×nh, NguyÔn Xu©n B¸i §¹i häc Y Hµ Néi TiÕn hµnh nghiªn cøu 1000 mÉu tinh dÞch ng−êi chång ë ®é tuæi tõ 20 – 49 cña 1000 cÆp v« sinh ®ang ®iÒu trÞ t¹i c¸c c¬ së s¶n phô khoa ë Hµ Néi. Kü thuËt xÐt nghiÖm tinh dÞch ®å ®−îc thùc hiÖn t¹i Labo B¶o qu¶n m« vµ ph«i Tr−êng §¹i häc Y Hµ Néi. KÕt qu¶ cho thÊy: mËt ®é tinh trïng thÊp gÆp nhiÒu h¬n ë c¸c mÉu cã thÓ tÝch tinh dÞch Ýt hoÆc cã pH tinh dÞch d−íi giíi h¹n b×nh th−êng. Kh¶ n¨ng di ®éng cña tinh trïng kÐm gÆp nhiÒu h¬n trong c¸c mÉu tinh dÞch cã mËt ®é tinh trïng thÊp hoÆc mÉu cã tØ lÖ tinh trïng cã h×nh th¸i bÊt th−êng cao hoÆc nh÷ng mÉu cã mËt ®é b¹ch cÇu cao. Tû lÖ tinh trïng cã h×nh th¸i bÊt th−êng cao th−êng gÆp ë nh÷ng mÉu cã mËt ®é tinh trïng Ýt. I. §Æt vÊn ®Ò - X¸c ®Þnh t×m hiÓu mèi liªn quan gi÷a c¸c Hµng n¨m d©n sè trªn thÕ giíi kh«ng ngõng th«ng sè trong tinh dÞch ®å cña c¸c cÆp v« t¨ng lªn. NhiÒu n−íc trong ®ã cã ViÖt Nam ®· sinh. thùc hiÖn viÖc sinh ®Î cã kÕ ho¹ch. Bªn c¹nh - M« t¶ ®Æc ®iÓm g©y bÊt th−êng tinh dÞch viÖc h¹n chÕ sinh nhiÒu con, vÊn ®Ò v« sinh ®å. ®ang lµ mèi quan t©m lín trong c«ng t¸c ch¨m II. §èi t−îng vµ ph−¬ng ph¸p sãc søc khoÎ sinh s¶n. Nguyªn nh©n g©y v« nghiªn cøu sinh ë ng−êi chång vµ ng−êi vî lµ t−¬ng ®−¬ng 1. §èi t−îng nghiªn cøu. nhau, v× vËy viÖc th¨m kh¸m ph¶i tiÕn hµnh cho c¶ hai ng−êi [3]. VÒ phÝa ng−êi chång, 1000 mÉu tinh dÞch ng−êi chång ë ®é tuæi tõ nguyªn nh©n phæ biÕn cña t×nh tr¹ng gi¶m kh¶ 20 ®Õn 49 cña c¸c cÆp v« sinh, ®−îc xÐt n¨ng sinh s¶n lµ nh÷ng rèi lo¹n vÒ tinh trïng nghiÖm t¹i Labo B¶o qu¶n m« vµ ph«i Tr−êng nh−: thiÓu tinh, tinh trïng yÕu, tinh trïng dÞ §¹i häc Y Hµ Néi, tõ th¸ng 10/1998 ®Õn th¸ng d¹ng vµ kh«ng cã tinh trïng [5]. Do vËy, 7/2001. ph−¬ng c¸ch phæ biÕn nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ chøc Tiªu chuÈn chän ®èi t−îng nghiªn cøu: n¨ng sinh s¶n nam giíi nãi chung vµ chøc Ng−êi chång cña c¸c cÆp v« sinh ®Õn ®iÒu trÞ n¨ng tinh trïng nãi riªng lµ xÐt nghiÖm tinh v« sinh t¹i mét sè c¬ së kh¸m vµ ®iÒu trÞ s¶n dÞch. Qua ®ã sÏ gióp cho c¸c nhµ l©m sµng cã phô khoa t¹i Hµ Néi tuæi tõ 20 ®Õn 49, ®· kiªng ®Þnh h−íng ®óng ®¾n trong viÖc sö dông c¸c xuÊt tinh tõ 3 – 5 ngµy. biÖn ph¸p ®iÒu trÞ, nh»m ®em l¹i nh÷ng h¹nh 2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu. phóc cho c¸c cÆp v« sinh. Sö dông ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ngang Tõ tr−íc tíi nay ®· cã kh¸ nhiÒu c«ng tr×nh m« t¶, gåm c¸c b−íc sau: nghiªn cøu vÒ tinh dÞch cña nh÷ng cÆp v« sinh • LËp phiÕu xÐt nghiÖm tinh dÞch nh−ng mèi liªn quan gi÷a c¸c th«ng sè trong ®¸nh gi¸ tinh dÞch l¹i Ýt ®−îc ®Ò cËp ®Õn. Víi • Kü thuËt ¸p dông: XÐt nghiÖm tinh dÞch ®å mong muèn gãp phÇn vµo viÖc ch¨m sãc søc theo c¸c b−íc th−êng qui t¹i Labo B¶o qu¶n khoÎ sinh s¶n nãi chung vµ cho nam giíi nãi m« vµ ph«i: Tinh dÞch ®−îc lÊy chñ ®éng, cèc riªng, chóng t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi ®ùng tinh dÞch ®−îc ®Æt trong tñ Êm 370C, sau nµy. Môc tiªu cña ®Ò tµi lµ: 30 phót lÊy ra ®Ó ®¸nh gi¸ c¸c chØ sè. * Kh¶o s¸t ®¹i thÓ: 28
  2. TCNCYH 25 (5) - 2003 - X¸c ®Þnh mµu s¾c tinh dÞch b»ng m¾t • C¸ch ®¸nh gi¸ vµ nhËn ®Þnh kÕt qu¶ th−êng tinh dÞch ®å - §o thÓ tÝch tinh dÞch b»ng cèc ®ong cã - XÕp lo¹i tinh dÞch ®å b×nh th−êng: Khi mÉu chia ®é thÓ tÝch tinh dÞch cã tÊt c¶ c¸c th«ng sè vÒ thÓ tÝch, ®é - X¸c ®Þnh ®é qu¸nh b»ng c¸ch dïng pipet pH, ®é qu¸nh, ®é ly gi¶i tinh dÞch, mËt ®é tinh nhá giät trïng; tû lÖ tinh trïng di ®éng tiÕn tíi nhanh ®¹t gi¸ trÞ theo tiªu chuÈn WHO (1999) [8] vµ tû lÖ - §o ®é pH tinh dÞch b»ng giÊy quú tinh trïng cã h×nh th¸i b×nh th−êng trªn 60%. - X¸c ®Þnh ®é ly gi¶i b»ng m¾t th−êng - XÕp lo¹i tinh dÞch ®å bÊt th−êng khi mÉu * Kh¶o s¸t vi thÓ: tinh dÞch cã Ýt nhÊt mét trong c¸c th«ng sè trªn - §¸nh gi¸ ®é di ®éng vµ mËt ®é tinh trïng ë ngoµi giíi h¹n b×nh th−êng. b»ng hai lo¹i buång ®Õm • Xö lý sè liÖu: Theo ch−¬ng tr×nh EPI - Markler vµ Neubauer INFO 6.0. - §¸nh gi¸ h×nh th¸i: nhuém phiÕn ®å b»ng III. KÕt qu¶ giemsa vµ ph©n lo¹i h×nh th¸i tinh trïng, ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c lo¹i tÕ bµo kh¸c trong khi ®Õm tinh trïng B¶ng 1. Liªn quan gi÷a thÓ tÝch tinh dÞch víi mËt ®é tinh trïng ThÓ tÝch tinh dÞch Ýt (< 2ml) B×nh th−êng (≥ 2ml) p MËt ®é tinh trïng n % n % 6 BÊt th−êng (n = 254) (< 20.10 / ml) 55 40,7 199 23,0 < 0,001 B×nh th−êng (n = 746) (≥ 20. 106/ ml) 80 59,3 666 77,0 < 0,001 Tæng 135 100,0 865 100,0 Tû lÖ nh÷ng mÉu cã mËt ®é tinh trïng b×nh th−êng trong nhãm cã thÓ tÝch tinh dÞch b×nh th−êng lµ 77,0% cao h¬n ë møc cã ý nghÜa thèng kª so víi nhãm cã thÓ tÝch Ýt (59,3%). B¶ng 2. Liªn quan gi÷a ph tinh dÞch víi mËt ®é tinh trïng. pH tinh dÞch pH < 7,2 hoÆc > 8 pH: 7,2 – 8,0 p MËt ®é tinh trïng n % n % < 0,001 Kh«ng cã tinh trïng 20 36,4 60 6,3 < 0,001 ThiÓu tinh (< 20.106) 5 9,1 169 17,9 > 0,05 6 B×nh th−êng (≥ 20.10 ) 30 54,5 716 75,8
  3. TCNCYH 25 (5) - 2003 B¶ng 3. Liªn quan gi÷a mËt ®é tinh trïng víi kh¶ n¨ng di ®éng tinh trïng. MËt ®é tinh trïng ThiÓu tinh B×nh th−êng p (< 20.106 ml) (≥ 20.106) Di ®éng tinh trïng n % n % YÕu (n = 287) 108 62,0 179 24,0 < 0,001 (< 25% di ®éng tiÕn tíi nhanh) B×nh th−êng (n = 633) 66 38,0 567 76,0 1.106/ ml p Di ®éng tinh trïng N % n % YÕu (n = 287) 277 30,7 10 58,8 < 0,001 (< 25% di ®éng tiÕn tíi nhanh) B×nh th−êng (n = 633) 626 69,3 7 41,2 < 0,001 (≥ 25% di ®éng tiÕn tíi nhanh) Tæng (n = 920) 903 100,0 17 100,0 Nh÷ng mÉu tinh dÞch cã mËt ®é b¹ch cÇu ≤ 1.106/ml cã tíi 69,3% sè mÉu cã kh¶ n¨ng di ®éng tinh trïng lµ b×nh th−êng. ë nh÷ng mÉu cã mËt ®é b¹ch cÇu lín h¬n 1 triÖu/ ml tinh dÞch chØ cã 7/17 30
  4. TCNCYH 25 (5) - 2003 mÉu (= 41,2%) cã kh¶ n¨ng di ®éng tinh trïng b×nh th−êng. Sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª (p< 0,05). B¶ng 6. Liªn quan gi÷a mËt ®é tinh trïng víi h×nh th¸i tinh trïng MËt ®é tinh trïng ThiÓu tinh B×nh th−êng p (< 20.106/ ml) (≥ 20.106/ ml H×nh th¸i tinh trïng n % n % BÊt th−êng (n = 196) 70 40,2 126 16,9 < 0,001 (< 60% cã h×nh th¸i b×nh th−êng) B×nh th−êng (n = 724) 104 59,8 620 83,1
  5. TCNCYH 25 (5) - 2003 2. (1996)[4], Nares (1995)[6] còng ®· ®−a tinh trïng cña 100 thanh niªn kháe m¹nh. ra nhËn xÐt nh− vËy. C«ng tr×nh nghiªn cøu y häc qu©n sù, Häc viÖn qu©n y (2), trang 6 – 11. 3. §Æc ®iÓm g©y bÊt th−êng tinh dÞch ®å: trong nh÷ng mÉu tinh dÞch ®å bÊt th−êng, sè 3. Gerd Ludwig, Julian F (1990), mÉu bÊt th−êng vÒ ®é di ®éng tinh trïng chiÕm Spermatology: Atlas and Manual, Springer – tØ lÖ cao nhÊt (47,8%). KÕt qu¶ cña chóng t«i Verlog – Heidelberg – Newyork – London – phï hîp víi nghiªn cøu cña Bostoff vµ céng sù Pari – Tokyo – Hongkong – Germany. (1984) [trÝch dÉn theo 3], Hollander vµ céng sù 4. Hollanders J. M. GS, carver Word J. A (1996) [4]. MËt ®é tinh trïng vµ h×nh th¸i tinh (1996), Male infertility from A. to Z: Aconcise trïng còng lµ nh÷ng nguyªn nh©n th−êng g©y encyclopedia,The partheron publishing group, bÊt th−êng tinh dÞch ®å ë nh÷ng cÆp v« sinh. London. V. KÕt luËn 5. Jimtsaltas (1997), Introduction. The 1. MËt ®é tinh trïng thÊp, gÆp nhiÒu h¬n Subfertility hand book a clinicians guide, PP: 1 ë c¸c mÉu cã thÓ tÝch tinh dÞch Ýt hoÆc cã pH – 8. tinh dÞch d−íi giíi h¹n b×nh th−êng. 6. Nares S. (1995). Semenanalysis. Work 2. Kh¶ n¨ng di ®éng cña tinh trïng kÐm, shop in Andrology, PP: 55 – 77. gÆp nhiÒu h¬n trong c¸c mÉu tinh dÞch cã mËt 7. Schroeder P.I, Ludwig M. (2000), ®é tinh trïng thÊp hoÆc cã tû lÖ tinh trïng cã Surgical therapy in infertility men with h×nh th¸i bÊt th−êng cao hoÆc nh÷ng mÉu cã ejaculatory duct obstruction: technique and out mËt ®é b¹ch cÇu cao. come of a standardized surgical approach. 3. Tû lÖ tinh trïng cã h×nh th¸i bÊt th−êng Hum Reprod, 15 (6), pp: 1364 – 1368. cao, th−êng gÆp ë nh÷ng mÉu cã mËt ®é tinh 8. World health organisation (1999), Who trïng Ýt. laboratory manual for the examination of 4. Nguyªn nh©n th−êng gÆp nhÊt g©y bÊt human semen and sperm – cervical mucus th−êng tinh dÞch ®å lµ ®é di ®éng cña tinh trïng interaction, Fourth edition, Cambridge 47,8% vµ mËt ®é tinh trïng 42,3%. University press. Tµi liÖu tham kh¶o 1. §ç KÝnh (1998), HÖ sinh dôc nam. M« häc, trang 368 - 397 2. Mai §¾c ViÖt, TrÇn Huy Ngäc, Mai §øc ThuËn (2000), Nghiªn cøu sè l−îng, chÊt l−îng Summary A few remark on correlation of semen parameters of male infertility We have examined 1000 semen samples of male partner infetile couples ranging from 20 to 49 years of age. We have considered different parameters of valuation, such as semen volume, pH, motility, concentraition,morphology of spermatozoa and leukocytes. RESULT: Low concentraition frequent in the semen samples, that have a little volume or pH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2