intTypePromotion=1

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 11

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
341
lượt xem
141
download

một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 11', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: một số ứng dụng của điện tử công suất trong điều chỉnh tốc độ động cơ 3 pha, chương 11

  1. Chương 11: Boä bieán taàn aùp duøng Transistor Sô ñoà nguyeân lyù bieán taàn aùp duøng Transistor. T ÑK T1 T3 T5 a C1 Th2 C2 Th1 V1~ b c ÑC T4 T6 T2 Hình II-12 : Sô ñoà nguyeân lyù bieán taàn aùp duøng Transistor Veà phöông dieän ñieàu khieån ñoäng cô, nhöõng nhaän xeùt veà coâng suaát cuûa boä nghòch löu duøng transistor cuõng gioáng nhö ñoái vôùi boä nghòch löu duøng thyristor. Caùc transistor laøm vieäc ôû cheá ñoä chuuyeån maïch, cho soùng ñaàu ra gaàn nhö laø hình chöõ nhaät hay laøm vieäc nhö boä ñieàu cheá beà roäng xung. Maïch nhö hình veõ treân coù daïng soùng gaàn nhö hình chöõ nhaät. Transistor T ñoùng vai troø nhö moät boä ñieàu chænh ñieän aùp moät chieàu ñeå ñieàu khieån ñieän aùp lieân laïc. Taàn soá ñoùng caét coù theå lôùn hôn vaø caùc thaønh phaàn boä loïc nhoû hôn so vôùi tröôøng hôïp duøng thyristor. Ñieàu cheá beà roäng xung cho pheùp loaïi boû Transistor naøy.
  2. Caùc thyristor Th1 vaø Th2 coù nhieäm vuï baûo veä ngaén maïch, hay noù baûo veä cho Transistor khi coù doøng quaù lôùn trong boä nghòch löu, luùc naøy Thyristor ñöôïc moài, ngaén maïch boä nghòch löu vaø taùc ñoäng thieát bò baûo veä. Ngöôøi ta coù theå khoùa taát caû Transistor baèng caùch khöû caùc taùc ñoäng leân cöïc goác cuûa noù ñeå loaïi tröø söï soá. Öu ñieåm deã thaáy cuûa Transistor so vôùi thyristor laø boû ñöôïc chuyeån maïch cöôõng böùc. Hôn nöõa caùc toån hao ñoåi chieàu nhoûù hôn cuõng coù khaû naêng cho boä nghòch löu laøm vieäc vôùi taàn soá cao hôn. Khuyeát ñieåm cuûa noù laø ñoøi hoûi lieân tuïc taùc ñoäng vaøo cöïc goác trong chu kyø daãn cuûa Transistor, nhöng neáu duøng sô ñoà Darlington coù theå coù heä soá khuyeách ñaïi doøng ñieän tôùi 400. Moät khuyeát ñieåm khaùc laø ñieän aùp ñònh möùc hôi thaáp hôn ñieän aùp ñònh möùc thyristor.  Boä bieán taàn aùp giaùn tieáp coù daûi ñieàu taàn roäng, taàn soá ra fr coù theå lôùn hôn hoaëc nhoû hôn taàn soá vaøo f1 , do ñoù coù theå ñieàu chænh voâ caáp ñöôïc. Vieäc ñieàu chænh vr, fr ñôn giaûn bieán taàn tröïc tieáp. Ñieän aùp ra vr coù daïng baäc thang neân gaây ra caùc soùng haøi baäc cao vì vaäy khi laøm vieäc ñoäng cô seõ sinh ra töø tröôøng coù taàn soá cao taïo ra trong ñoäng cô moät heä thoáng doøng ñieän, moment coù haïi ñoát noùng ñoäng cô taêng toån hao saét vaø laøm giaûm tính oån ñònh ñoäng cô.
  3. 2. Bieán taàn doøng. a. Bieán taàn doøng duøng Thyristor. Hình II-13:Sô ñoà nguyeân lyù. ÑK T3 T5 T1 T7 T9 T11 V1 D1 D5 ~ D3 D4 D6 D2 ÑKÑ T10 T12 T8 T4 T6 T2 Caàu chænh löu ñieåu khieån goàm 6 Thyristor T7-T12 caàu bieán taàn goàm 6 thyristor T1-T6. Moãi Thyristor ñöôïc noái tieáp qua moät Diode vaø trong moãi nöûa caàu coù 3 tuï ñieän. - Caàu chænh löu thoâng qua ñieän caûm ÑK san baèng cung caáp cho caàu bieán taàn doøng ñieän Id. Ôû moïi thôøi ñieåm coù hai Thyristor daãn ñieän caùc Thyristor ñöôïc ñieàu khieån môû
  4. theo thöù töï 1,2,....,6,1,,,, moãi thyristor daãn trong khoaûng 1200. - Daïng soùng doøng ñieän vaø ñieän aùp ra treân moät pha ñöôïc trình baøy nhö hình sau. Hình II-14: Ñoà thò daïng soùng doøng ñieän vaø ñieän aùp ra cuûa boä bieán taàn doøng giaùn tieáp Doøng ñieän ra coù daïng gaàn nhö baäc thang. Ñieän aùp ra coù daïng hình sin nhöng mang caùc ñiûnh nhoïn taïi caùc thôøi ñieåm chuyeån maïch. Ta bieát raèng caùc diode noái ngöôïc ôû boä nghòch löu aùp ngaên caûn ñieän aùp lieân laïc moät chieàu ñoåi cöïc tính vaø cho doøng ñieän ngöôïc chaïy qua. Khi vöôït quaù toác ñoä coù theå ñoäng cô trôû thaønh maùy phaùt. Do ñoåi cöïc tính ñieän aùp goùc môû coù theå laøm boä bieán taàn laøm vieäc ôû cheá ñoä nghòch löu vaø traû naêng löôïng veà nguoàn. Daïng soùng doøng ñieän hình baäc thang gaây khoù khaên khi laøm vieäc ôû toác ñoä raát thaáp. Cuoän daây lieân laïc moät chieàu ngaên caûn bieán thieân ñoät ngoät cuûa doøng ñieän. Moät öu ñieåm khaùc cuûa boä nghòch löu doøng laø ngaén maïch ñaàu
  5. cöïc ñoäng cô khoâng gaây hö hoûng boä nghòch löu vì doøng ñieän coù xu höôùng giöõ khoâng ñoåi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2