Muối amoni

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

2
638
lượt xem
52
download

Muối amoni

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Amoniac có tính khử. Amoniac là chất khí không màu, không mùi, không tan trong nước. Phản ứng tổng hợp NH3 từ N2 và H2 là thuận nghịch. Đốt cháy NH3 không có xúc tác thu được N2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Muối amoni

 1. b) Kiểm tra bài cũ d) Câu 2: Qua pư Câu 1: Tìm câu trả lời sai trong số các câu sau: 2NH3 + 3Cl2 -> 6HCl + N2 a) Amoniac có tính khử. ta có kết luận: b) Amoniac là chất khí không a) NH3 là chất khử. màu, không mùi, không tan b) NH3 là chất oxi hoá. trong nước. c) Cl2 là chất oxi hoá. c) Phản ứng tổng hợp NH3 từ d) Câu a, c đúng. N2 và H2 là thuận nghịch. d) Đốt cháy NH3 không có xúc tác thu được N2.
 2. B. Muèi amoni I. TÝnh chÊt vËt lÝ. II. TÝnh chÊt ho¸ häc.
 3. I. TÝnh chÊt vËt lÝ. I. NH4Cl lµ tinh thÓ kh«ng mµu, tan dÔ dµng trong n−íc Dung dÞch cã pH < 7. Kh¸i qu¸t: Muèi amoni lµ hîp chÊt tinh thÓ ion, ph©n tö gåm cation NH4+ vµ anion gèc axit. DÔ tan trong n−íc, ®iÖn li hoµn toµn thµnh c¸c ion.
 4. II. TÝnh chÊt ho¸ häc. ThÝ nghiÖm: Cho 2 èng nghiÖm ®ùng dd muèi amoni + èng 1: nhá vµi giät dd NaOH. Hãy dự đoán + èng 2: nhá vµi giät dd AgNO3. hiện tượng xảy ra?
 5. 1.Phản ứng trao đổi Dùng để nhận biết muối amoni. HiÖn t−îng: - èng1: cã mïi khai tho¸t ra. NH4Cl + NaOH -> NH3 + H2O + NaCl NH4+ + OH- -> NH3 + H2O -> NH4+ là một axit. - èng 2: xuÊt hiÖn kÕt tña mµu tr¾ng. NH4Cl + AgNO3 -> AgCl + NH4NO3 Ag+ + Cl- -> AgCl Đặc điểm: C¸c ph¶n øng trªn lμ ph¶n øng trao ®æi ion. xem
 6. 2. Ph¶n øng nhiÖt ph©n Khi ®un nãng muèi amoni dÔ t¹o ra c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau. a. Muèi amoni t¹o bëi axit kh«ng cã tÝnh oxi ho¸ khi ®un nãng bÞ ph©n huû thμnh khÝ NH3 vμ axit. ThÝ nghiÖm: NH4Cl(r) -> NH3 + HCl(k) ë gÇn miÖng èng do nhiÖt ®é thÊp NH3 + HCl -> NH4Cl -> hiện tượng muối NH4Cl thăng hoa hoá học(xem)
 7. Thí nghiệm 2: Nhiệt phân muối amoni cacbonat và hiđrocacbonat. (NH4)2CO3 -> NH3 + NH4HCO3 NH4HCO3 -> NH3 + CO2 + H2O
 8. B. Víi muèi amoni t¹o bëi axit cã tÝnh oxi ho¸ nh− axit nitr¬, axit nitric NH4NO2 -> N2 + 2 H2O (xem) NH4NO3 -> N2O + 2 H2O L−u ý: nh÷ng ph¶n øng nµy ®−îc dïng ®Ó ®iÒu chÕ c¸c khÝ N2 vµ N2O trong phßng thÝ nghiÖm.
 9. Trả lời1 C©u hái 1: Cã 5 b×nh riªng biÖt ®ùng 5 chÊt khÝ : N2, O2, NH3, Cl2, CO2. H·y tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng khÝ. C©u hái 2: Muối amoni là chất điện li : a. Yếu c.Trung bình Mạnh d. Tất cả đều sai b. Mạnh Trả lời2
 10. Câu hỏi 3: Khí A B khí A + dd HCl(1) + NaOH(2) C D + H2O. + dd HNO3(3) nung(4) Trả lời3
 11. C©u tr¶ lêi 1: - dïng qu× Èm + NH3 lµm qu× ho¸ xanh + CO2 lµm qu× chuyÓn ®á + Cl2 tÈy mµu qu× - O2 duy trì sự cháy - N2 không có hiện tượng gì.
 12. Câu trả lời 3: Ptpư: 1) NH3 + HCl -> NH4Cl 2) NH4Cl + NaOH -> NH3 + H2O + NaCl 3) NH3 + HNO3 -> NH4NO3 t0 4) NH4NO3 -> N2O + 2 H2O BTVN: 7, 8 – SGK trang 64. Tham khảo sách bài tập. End show
Đồng bộ tài khoản