Muối phản ứng với muối

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
320
lượt xem
79
download

Muối phản ứng với muối

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BaCl2 + K2SO4 2KCl + BaSO4 BaCl2 + K2SO3 2KCl + BaSO3 BaCl2 + K2CO3 2KCl + BaCO3 3BaCl2+2K3PO4 6KCl + Ba3(PO4)2 BaCl2 + K2SiO3 2KCl + BaSiO3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Muối phản ứng với muối

 1. GV. NGUYEÃN TAÁN TRUNG (Trung Taâm Luyeän Thi Chaát Löôïng Cao VÓNH VIEÃN)
 2. Baøi 23 Coù 3 coâng thöùc vieát phaûn öùng
 3. Coâng thöùc 1: Muoái + Muoái 2 Muoái môùi (Phaûn öùng trao ñoåi) Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan Saûn phaåm phaûi coù: Chaát keát tuûa Chaát bay hôi Chaát khoù ñieän ly hôn
 4. Coâng thöùc 1: 2 Muoái môùi Muoái + Muoái Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Aùp duïng 1: Vieát caùc phaûn öùng a. BaCl2 + ddNa2SO4 →BaSO4 ↓ + 2 NaCl Na 2 4 b. AgNO3 + ddNaCl 3 c. FeCl3 + Ag2SO4 d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3
 5. Coâng thöùc 1: 2 Muoái môùi Muoái + Muoái Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan Aùp duïng 1: b. AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 c. FeCl3 + Ag2SO4 d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3
 6. Coâng thöùc 1: 2 Muoái môùi Muoái + Muoái Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan Aùp duïng 1: c. 2 FeCl3 +3 Ag2SO4→ 6 AgCl↓ + Fe2(SO4)3 d. Ba(HCO3)2 + Na2SO4 e. Ba(HCO3)2 + Na2CO3 Aùp duïng 2:
 7. Coâng thöùc 1: 2 Muoái môùi Muoái + Muoái Saûn phaåm phaûi coù:Chaát ↓;Chaát ↑;Chaát Ñ.li yeáu Muoái pöù: Tan hoaëc ít tan Aùp duïng 1: d. Ba(HCO3)2+Na2SO4 BaSO4↓ +2 NaHCO3 → e. Ba(HCO3)2 + Na2CO→ BaCO3↓+2 NaHCO3 3 Aùp duïng 2: Vieát 5 phaûn öùng coù daïng: KCl + ? BaCl2 + ?
 8. Aùp duïng 2: Vieát 5 phaûn öùng coù daïng: KCl + ? BaCl2 ? Giaûi: BaCl2 + K2SO4→ 2KCl + BaSO4↓ BaCl2 + K2SO3→ 2KCl + BaSO3↓ BaCl2 + K2CO3→ 2KCl + BaCO3↓ BaCl2 + K2SiO3→ 2KCl + BaSiO3↓ 3BaCl2+2K3PO4→ 6KCl + Ba3(PO4)2↓
 9. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) Vieát vaø caân baèng phaûn öùng a. ddAlCl3+ ddKAlO2 b. ddAlCl3 + ddNa2S c. ddAlCl3 + dd NaHCO3 Coâng thöùc 2: Khi gaëp Caùc muoái Al3+, Fe3+, Zn2+ Muoái A Phaûn öùng vôùi caùc muoái: CO32-; HCO3- ; SO32-; B - ; HSO - Muoái S2- ; HS AlO -; 3
 10. Coâng thöùc 2: Aùp duïng rieâng cho caùc muoái Caùc muoái Al3+, Fe3+, Zn2+ muoái A Pöù:? Phaûn öùng vôùi caùc muoái: CO32-; HCO3- ; SO32-; muoái B 2- ; HS- ; AlO - ; HSO - S 3 Thöù töï pöù: Muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit + Muoái B + Axit → Muoái môùi + Axit môùi PÖÙ cuoái cuøng
 11. CO3 ; HCO3- 2- Coâng thöùc 2: muoái A + muoái B : SO 2-; HSO - 3 3 ( Al3+, Fe3+, Zn2+ ) S2- ; HS- ; PÖÙ: Muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit → Muoái môùi + Axit môùi Muoái B + Axit Ví duï: AlCl3 + dd Na2CO3 :? AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl X2 2 HCl + Na2CO3→2 NaCl + CO2↑+ H2O X3
 12. CO3 ; HCO3- 2- Coâng thöùc 2: Muoái A + Muoái B : SO 2-; HSO - 3 3 ( Al3+, Fe3+, Zn2+ ) S2- ; HS- ; PÖÙ: muoái A + H2Odd Hydroxyt ↓ + Axit → Muoái môùi + Axit môùi muoái B + Axit Ví duï: AlCl3 + dd Na2CO3 :? 2AlCl3 + 6H2O →2Al(OH)3↓ + 6 HCl 6 HCl +3Na2CO3→ 6NaCl +3CO2↑+3H2O 2AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO3→ → 2Al(OH)3↓ + 6NaCl + 3CO2↑
 13. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) Vieát vaø caân baèng phaûn öùng a. ddAlCl3 + ddKAlO2 3+ b. ddAlCl3 + ddNa2S 2 c. ddAlCl3 + dd NaHCO3 AlCl3 + dd KAlO2 :? AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl 3HCl +3KAlO2 +3 H2O →3Al(OH)3↓+3 KCl X 3 AlCl3 + 6H2O + 3KAlO2→ → 4Al(OH)3↓ + 3 KCl
 14. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) b. ddAlCl3 +ddNa2S AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl X2 2 HCl + Na2S→ 2 NaCl + H2S X3 AÙP duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2
 15. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) b. ddAlCl3 +ddNa2S 2 AlCl3+ 3 H2O →2Al(OH)3↓ + 6 HCl + 6H 2O 3 X2 6 HCl + 3Na2S→ 2 NaCl +3 H2S X3 2 6 2AlCl3 + 6H2O + 3Na2S→ → 2Al(OH)3↓ + 6 NaCl + 3 H2S AÙP duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2
 16. AÙp duïng 3: (HVQY-2001) c. ddAlCl3 +ddNaHCO3 AlCl3 + 3 H2O → Al(OH)3↓ + 3 HCl 3HCl +3 NaHCO3→ 3 NaCl +3 CO2↑+ 3H2O X 3 AlCl3+3NaHCO3→ Al(OH)3↓+ 3 NaCl +3 CO2↑ AÙP duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2
 17. AÙp duïng 4: (ÑHSP TPHCM -2000) a. ddAl2(SO4)3 +ddNa2CO3 b. ddAgNO3 + ddFe(NO3)2 2 Al(OH)3↓ Al2(SO4)3 +3H2O +3Na2CO3→ 3 Na2SO4 3 CO2↑ AÙp duïng 5: (HVKTQS-1999) Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng heát vôùi dd Na2CO3 dö, thu ñöôïc chaát khí vaø keát tuûa. Laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì thu ñöôïc bao nhieâu gam chaát raén?
 18. AÙp duïng 5: (HVKTQS-1999) Cho 0,1 mol FeCl3 taùc duïng heát vôùi dd Na2CO3 dö thu dö, ñöôïc chaát khí vaø keát tuûa. chaá khí vaø keá tuû Laáy keát tuûa ñem nung ôû nhieät ñoä cao ñeán khoái löôïng khoâng ñoåi thì thu ñöôïc bao nhieâu gam chaát raén?
 19. Toùm taét aùp duïng 5:(HVKTQS-1999) 0,1 mol FeCl3 to Raén: ? g ↓ dd Na2CO3 dö Giaûi PÖÙ: 2FeCl3+3Na2CO3→ 2Fe(OH)3↓+ 3 NaCl +3 CO2↑ (1) 0,15 mol 0,1 0,1 to 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3 H2O (2) 0,05 (mol) 0,1 Theo (1),(2) ⇒Raén laø Fe2O3: 0,05(mol) Vaäy mRaén = 0,05. 160 = 8 gam
Đồng bộ tài khoản