Năm sai lầm dễ mắc phải dẫn đến phá sản thương hiệu

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
81
lượt xem
23
download

Năm sai lầm dễ mắc phải dẫn đến phá sản thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một công ty muốn quảng bá chính họ như một hình ảnh mới mẻ nhất, ngay cả khi họ không chi trả một đồng nào trong việc nghiên cứu và phát triển. Một số khác được đối thủ cạnh tranh tôn trọng và nhanh chóng thay đổi tên sau đó, bỏ lại hàng triệu đô-la hàng hóa có giá trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Năm sai lầm dễ mắc phải dẫn đến phá sản thương hiệu

  1. Năm sai l m d m c ph i d n n phá s n thương hi u Trong su t 25 năm là nhà tư v n thương hi u, tôi ã ch ng ki n nhi u công ty ph m ph i nh ng sai l m ch y u v qu ng bá thương hi u, nh ng i n hình trong th c t . M t công ty mu n qu ng bá chính h như m t hình nh m i m nh t, ngay c khi h không chi tr m t ng nào trong vi c nghiên c u và phát tri n. M t s khác ư c i th c nh tranh tôn tr ng và nhanh chóng thay i tên sau ó, b l i hàng tri u ô-la hàng hóa có giá tr . ây là nh ng vi ph m quá rõ ràng. Nhi u công ty khác thì m c ph i nh ng l i chung có th làm m t i giá tr thương hi u c a h nhưng v n có th tránh ư c. ây là 5 sai l m chúng ta c n th n tr ng i phó. Sai l m th 1: Cân b ng thương hi u v i các thông tin liên l c. úng v y, thương hi u bao g m c các phương ti n thông tin liên l c. Nhưng n u chi n lư c thương hi u c a b n t t c ch là nh ng dòng tin nh n và m u qu ng cáo, không có gì v chi n lư c kinh doanh và con ngư i thì b n không th nào chuy n t i h t qua các
  2. phương ti n thông tin i chúng. N u b n có nhi u d ch v chăm sóc khách hàng, hãy nói v i m i ngư i r ng ó là i u tuy t v i ưa khách hàng n g n b n hơn. Nhưng u tư vào vi c ào t o và cơ s h t ng c i thi n d ch v s giúp b n t o ư c nh ng d ch v l n hơn mà v n theo dõi ư c ho t ng c a mình.Vì nh ng thông tin v công ty và các s n ph m là ư ng dây tr c tuy n n i doanh nghi p v i khách hàng - m t doanh nghi p l n và s n ph m c a nó chính là s m b o duy nh t cho thương hi u . Sai l m th 2: nh giá thương hi u. Không nên làm như v y. D a vào giá c th p c a thương hi u là con ư ng d n n nh ng ánh giá th p và ngư i ta s ánh b i b n t i i m cu i cùng ó. Ngay c khi n u giá c c a b n ngang b ng v i giá c a các i th c nh tranh thì b n v n c n ph i cung c p cho khách hàng gía mua ph i chăng và h p d n. S khác nhau gi a các s n ph m cung c p b Morton Salt và các thương hi u khác trên th trư ng là gì? Không nhi u l m . S khác bi t v giá c ? 40%. Gi i h n ây là làm th nào Morton có th t o d ng nên s cu n hút c a thương hi u t t n v y. Thi t l p s tin tư ng v i khách hàng giúp b n c m th y d th hơn khi i th c nh tranh m i nh t ưa ra giá c r hơn b n. Sai l m th 3: Thay i l i h a. Như là chú chó c kh t kh t
  3. quanh van l y nư c ch a cháy, m t phó giám c ti p th ư c m i n công ty vào m i lúc, ây là m t nguy cơ c nh báo cô s th thay i thương hi u và ghi d u n c a mình vào ó. Trong khi l i h a thương hi u c a b n c n ph i thích ng và h p th i thì s thay i m t cách toàn di n gi ng như chuy n i t m t nhà lãnh o khuôn m u sang m t nhà lãnh o có tư tư ng hoàn toàn m i và làm r i lo n h th ng kinh doanh c a b n. B n ã sãn sàng thay i thông i p hay hình nh ? Các công ty c m th y chán v i cách ti p th c a riêng h trư c khi th trư ng nhàm chán. (B n thì s ng v i nó t lúc b t u n khi k t thúc, còn ngư i ta ch nhìn th y nó trong ch c lát). Hãy nh l i khi nào Jack Box sa th i CEO luân phiên? Khách hàng thì yêu m n và òi ưa ông tr l i, nhưng doanh nghi p thì thông minh hành x b ng s l a ch n khác m i m hơn, h p th i hơn. B t c i u gì b n làm, ng nét c trưng trong thương hi u ã t a sáng c a b n và s c m nh thông i p b thay i trong l i h a c a thương hi u. Sai l m th 4: Hơn c m t l i h a. Cách th c ít t n kém nh t qu ng bá chính b n là hãy khách hàng giúp b n làm i u ó. Làm th nào làm cho h tr nên nh ng nhà truy n bá cho b n? B ng cách gi l i h a và hơn c s h p d n. h không th
  4. cư ng l i s quy n rũ trong thương hi u c a b n nghe có v t t hơn là : H a nh ng gì b n có th cung c p, r i th c hi n cho n cùng. B n có ph i là ngư i nhanh nh t? ng b t khách hàng ph i nghe nh ng thông i p quá dài trư c khi h có th ti p c n thương hi u c a b n. B n có ph i là ngư i thân thi n nh t? ng nhân viên ph i àm ti u sau lưng b n. B n có ph i là ngư i c i m ? Hãy ch c ch n r ng cách s ng c a b n luôn n tư ng và có s c cu n hút tuy t v i. Cùng v i l i khuyên này, tôi khuy n cáo r ng b n nên t p trung vào thông i p c a thương hi u – ng c g ng là m i th v i t t c m i ngư i. Tính n nh ng ph n h p d n nh t c a l i h a và hoàn thành nó, hơn là c g ng truy n t 10 y u t khác nhau c a l i h a thương hi u. Sai l m th 5: Tôi cũng chính là thương hi u. Tôi không th th ng kê ư c có bao nhiêu nhà ph trách thương hi u ã t ng nói: “N u tôi ch vi c thu th p m t % nào ó trên thương trư ng thì tôi s giàu to”.B n ph i ưa cho nh ng khách hàng m t lý do h p d n h ưa cho b n t l ph n trăm ó. B n không th mong i có th ưa s nghi p c a mình d n u trong th trư ng mà không có m t lý do chính áng. ng c g ng tr thành hình nh c a m t công ty khác: Hãy là chính b n. S có m t hi u ng dây chuy n
  5. trong th trư ng r ng nh ng gì b n làm ư c còn hơn c nh ng gì ngư i d n u thương trư ng ã làm. ó chính là % b n nh n ư c. c nh tranh v i các i th khác, ph i th c s khác bi t. N u b n ang c nh tranh v i Starbucks, hãy zic khi h zac. Hãy t o nên phong cách c a riêng b n, khuy n khích khách hàng chơi trò chơi t m b ng, phơi khô h t cafe hay có ư c m t b a ti c thư ng th c café. Hãy t o nên d u n c a riêng b n. Nh n th c rõ ràng v các sai l m này, b n s làm t t vi c qu ng bá thương hi u – ư c bi t n v i nh ng giá tr h p d n và khác bi t. Lynn Parker là nhà sáng l p c a Parker LePla- m t Công ty tư v n chi n lư c thương hi u.
Đồng bộ tài khoản