intTypePromotion=1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Nguyen Hong Dien | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:70

1
425
lượt xem
63
download

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức 2013 chuyên ngành Quản lý - Bảo vệ môi trường được trình bày dưới dạng bảng biểu. Mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn. Tài liệu hữu ích cho những ai chuẩn bị thi công chức chuyên ngành Quản lý - Bảo vệ môi trường tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trường

 1. NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ­BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Loài mang các hợp chất  Loài mang các hợp  có hoạt tính sinh học sử  chất được sử dụng  Loài mang các nguyên  Theo Nghị định số 160/2013/NĐ­CP ngày 11/12/2013  1 dụng làm nguyên liệu  trực tiếp hoặc làm  liệu điều chế các sản  của chính phủ thì Loài có giá trị đặc biệt về y tế là: điều chế các sản phẩm  nguyên liệu điều chế  phẩm y dược y dược các sản phẩm y dược Theo Thông tư số 01/2012/TT­BTNMT ngày  16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thời  hạn tối đa cấp giấy xác nhận hoàn thành đề án bảo  vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở có quy mô, tính  chất tương đương với đối tượng lập báo cáo đánh  2 15 ngày 25 ngày 35 ngày giá tác động môi trường quy định tại  Phụ lục III ban  hành theo Nghị định số 29/2011/NĐ­CP (thời hạn  xác nhận này không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở  hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thường  trực thẩm định) là bao nhiêu ngày làm việc? Theo Thông tư số 04 /2012/TT­BTNMT ngày  08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì cơ  sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về chất  thải rắn là cơ sở có hành vi chôn lấp, thải vào đất,  môi trường nước các chất gây ô nhiễm ở thể rắn,  3 03 lần 02 lần 04 lần bùn, làm ít nhất 01 thông số môi trường của khu vực  tiếp nhận chất thải rắn (môi trường đất, nước,  không khí) về hóa chất, kim loại nặng vượt quy  chuẩn kỹ thuật về môi trường từ bao nhiêu lần trở  lên?
 2. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Thuế gián thu, thu vào  Thuế thu trực tiếp với  Thuế thu trực tiếp đối  Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì thuế bảo vệ  sản phẩm, hàng hóa khi  mọi hàng hóa gây tác  4 với mọi hàng hóa lưu  môi trường là sử dụng gây tác động  động xấu đến môi  thông trên thị trường xấu đến môi trường trường Thuốc bảo quản lâm  Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì đối tượng  Thuốc bảo quản lâm  5 sản thuộc loại hạn chế  Thuốc diệt cỏ  nào sau đây phải chịu thuế bảo vệ môi trường? sản  sử dụng Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì hàng hóa nào  Túi ni lông thuộc diện  6 dưới đây phải chịu mức thuế tuyệt đối theo quy định  Thuốc diệt cỏ Thuốc trừ mối chịu thuế tại Biểu khung thuế bảo vệ môi trường? Thời điểm chuyển  Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì thời điểm  Thời điểm hàng hóa mới  giao quyền sở hữu  Thời điểm hàng hóa  7 tính thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa sản  hình thành hoặc quyền sử dụng  chưa được lưu thông xuất bán ra, trao đổi, tặng cho là hàng hóa Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì thời điểm  Thời điểm hàng hóa  Thời điểm hàng hóa  Thời điểm đăng ký tờ  8 tính thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hóa nhập  được chuyển giao  được lưu thông trên  khai hải quan khẩu là quyền sở hữu thị trường Theo Luật Thuế bảo vệ môi trường thì hàng hóa sản  9 xuất hoặc nhập khẩu phải nộp thuế bảo vệ môi  Chỉ nộp một lần Phải nộp hai lần Phải nộp ba lần trường mấy lần? Có hệ sinh thái tự  Có hệ sinh thái tự  nhiên quan trọng đối  Có giá trị về sinh thái,  Theo Nghị định số 65/2010/NĐ­CP ngày 11/6/2010  nhiên, hệ sinh thái  với địa phương, hệ  môi trường phục vụ  10 của Chính phủ thì Khu dự trữ thiên nhiên cấp tỉnh là  đặc thù hoặc đại diện  sinh thái đặc thù hoặc  mục đích vui chơi, giải  khu bảo tồn đáp ứng tiêu chí chủ yếu nào sau đây? cho các hệ sinh thái  đại diện cho các hệ  trí của địa phương đó sinh thái của địa  phương đó
 3. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Có hệ sinh thái tự  Có cảnh quan môi  Có giá trị đặc biệt về  nhiên quan trọng đối  trường, nét đẹp, độc  sinh thái, môi trường  Theo Nghị định số 65/2010/NĐ­CP ngày 11/6/2010  với địa phương, hệ  đáo của thiên nhiên  phục vụ mục đích  11 của Chính phủ thì Khu bảo vệ cảnh quan cấp tỉnh là  sinh thái đặc thù hoặc  nhưng không đáp ứng  nghiên cứu khoa học,  khu bảo tồn đáp ứng tiêu chí chủ yếu nào sau đây? đại diện cho các hệ  các tiêu chí thành lập  giáo dục, du lịch, nghỉ  sinh thái của địa  khu bảo vệ cảnh quan  dưỡng phương đó cấp quốc gia Bộ Nông nghiệp và  Bộ Tài nguyên và Môi  Theo Nghị định số 65/2010/NĐ­CP ngày 11/6/2010  Phát triển nông thôn  trường chủ trì, phối  của Chính phủ thì trách nhiệm lập, thẩm định dự án  Ủy ban nhân dân cấp  12 chủ trì, phối hợp với  hợp với Ủy ban nhân  thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia có toàn bộ diện  tỉnh Ủy ban nhân dân cấp  dân cấp tỉnh có liên  tích tại một tỉnh thuộc cơ quan tỉnh có liên quan quan Theo Nghị định số 65/2010/NĐ­CP ngày 11/6/2010  của Chính phủ thì cơ quan nào có thẩm quyền chấp  Ủy ban nhân dân cấp  Bộ Tài nguyên và Môi  Bộ Nông nghiệp và  13 thuận đưa loài được ưu tiên bảo vệ vào cơ sở bảo  tỉnh trường Phát triển nông thôn tồn đa dạng sinh học và thả ra nơi sinh sống tự  nhiên của chúng? Danh mục các chương trình thực hiện chiến lược  quốc gia về quản lý chất thải tổng hợp chất thải  rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành  14 11 chương trình 08 chương trình 09 chương trình kèm theo Quyết định số 2149/QĐ­TTg ngày  17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ gồm bao  nhiêu chương trình
 4. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo Luật Đa dạng sinh học thì tổ chức, cá nhân  Tuân thủ các quy định  Tuân thủ các quy định  Tuân thủ các quy định  15 được cấp giấy phép tiếp cận nguồn gen có nghĩa vụ  của giấy chứng nhận  của giấy phép đăng  của giấy phép tiếp  nào sau đây? quyền sở hữu nguồn gen ký kinh doanh cận nguồn gen Theo Nghị định số 29/2011/NĐ­CP ngày 18/4/2011  của Chính phủ thì thời hạn thẩm định báo cáo đánh  16 giá môi trường chiến lược rút gọn tối đa là bao nhiêu  30 ngày 40 ngày 45 ngày ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp  lệ? Ban hành ngày  Ban hành ngày  Ban hành ngày  Nghị định 29/2011/NĐ­CP của Chính phủ được ban  14/08/2011, có hiệu lực  18/03/2011, có hiệu  18/04/2011, có hiệu  17 hành vào ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành  thi hành từ ngày  lực thi hành từ ngày  lực thi hành từ ngày  kể từ ngày tháng năm nào? 05/09/2011 05/05/2011 05/06/2011 Theo Thông tư số 04/2012/TT­BTNMT ngày  08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì  18 pH ≤ 2 hoặc pH > 12,5 pH 10 pH 11 nước thải có pH bằng bao nhiêu thì gây ô nhiễm môi  trường nghiêm trọng? Loài giữ vai trò quyết  định trong việc duy trì  Loài giữ vai trò quyết  Loài có tính đại diện  Theo Nghị định số 160/2013/NĐ­CP ngày 11/12/2013 sự cân bằng của các loài  định trong việc duy trì  hay tính độc đáo của  19 của chính phủ thì Loài có giá trị đặc biệt về sinh  khác trong quần xã;  sự cân bằng của các  khu vực địa lý tự  thái, cảnh quan và môi trường là: hoặc có tính đại diện  loài khác trong quần  nhiên hay tính độc đáo của khu  xã vực địa lý tự nhiên Đầu tư xây dựng toàn  Theo Nghị định số 59/2007/NĐ­CP ngày 09/4/2007  Đầu tư cho nghiên  Đầu tư xây dựng các  bộ hoặc từng hạng  của Chính phủ thì nội dung nào sau đây nằm trong  cứu phát triển và hoàn  20 trạm trung chuyển chất  mục công trình thuộc  nội dung đầu tư hoạt động thu gom, vận chuyển  thiện công nghệ xử lý  thải rắn cơ sở xử lý chất thải  chất thải rắn? chất thải rắn rắn
 5. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phân loại chất thải  Phải ký hợp đồng dịch  rắn bằng các dụng cụ  vụ thu gom, vận  Theo Nghị định số 59/2007/NĐ­CP ngày 09/4/2007  Nộp phí vệ sinh theo  chứa hợp vệ sinh  chuyển, xử lý chất thải  21 của Chính phủ thì trách nhiệm nào sau đây là của  quy định của chính  hoặc trong các túi có  rắn; thanh toán toàn bộ  chủ nguồn chất thải rắn nguy hại? quyền địa phương màu sắc phân biệt, đổ  kinh phí dịch vụ theo  chất thải vào đúng nơi  hợp đồng quy định Theo Nghị định số 59/2007/NĐ­CP ngày 09/4/2007  22 của Chính phủ thì thời gian lưu giữ chất thải rắn  Không quá 02 ngày Không quá 05 ngày Không quá 03 ngày thông thường là bao nhiêu ngày? Chịu trách nhiệm về  Thông báo rộng rãi về  Theo Nghị định số 59/2007/NĐ­CP ngày 09/4/2007  Đặt các thùng lưu giữ  việc làm rơi vãi, rò rỉ,  thời gian, địa điểm và  23 của Chính phủ thì trách nhiệm nào sau đây là của  chất thải ở các nơi  phát tán chất thải nguy  tuyến thu gom chất  chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn nguy hại? được quy định hại ra môi trường thải  Theo Nghị định số 59/2007/NĐ­CP ngày 09/4/2007  của Chính phủ thì chủ xử lý chất thải rắn phải tiến  24 6 tháng một lần 3 tháng một lần 1 năm một lần hành quan trắc môi trường tại cơ sở xử lý chất thải  rắn định kỳ ít nhất là Thu trực tiếp từ chủ  Theo Nghị định số 59/2007/NĐ­CP ngày 09/4/2007  Chủ thu gom, vận  nguồn thải hoặc thông  Từ ngân sách nhà  25 của Chính phủ thì chi phí xử lý chất thải rắn công  chuyển theo hợp đồng  qua chủ thu gom, vận  nước nghiệp được thu từ đâu? dịch vụ. chuyển. Theo Nghị định số 81/2007/NĐ­CP ngày 23/5/2007  Trung tâm quan trắc  của Chính phủ thì tổ chức nào sau đây là tổ chức  Ban Xây dựng và Môi  Chi cục Bảo vệ Môi  môi trường trong lĩnh  26 chuyên môn về bảo vệ môi trường của Bộ Tài  trường thuộc Ban Quản  trường vực, chuyên ngành  nguyên và Môi trường, của các Bộ, ngành ở Trung  lý khu kinh tế thuộc Cục, Tổng cục ương?
 6. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Được thu gom và xử  Theo Nghị định số 88/2007/NĐ­CP ngày 28/5/2007  Tiến hành lấy mẫu,  lý qua hệ thống xử lý  của Chính phủ thì đối với các đô thị đã có hệ thống  phân tích chất lượng  nước thải cục bộ đảm  27 thoát nước chung hoặc nửa riêng thì nước thải sinh  Được phép xả thẳng nước thải trước khi xả  bảo quy chuẩn cho  hoạt được thải vào hệ thống thu gom nước thải  vào điểm đấu nối phép trước khi xả vào  dưới hình thức nào? điểm đấu nối Theo Nghị định số 88/2007/NĐ­CP ngày 28/5/2007  của Chính phủ thì đối với nước thải sinh hoạt,  28 trường hợp không sử dụng nước sạch từ hệ thống  10 m3/người/tháng 06 m3/người/tháng 08 m3/người/tháng nước cấp tập trung, khối lượng nước thải tính thu  phí được lấy bằng Thông tư số 10/2009/TT­BTNMT ngày 11/8/2009   của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về bộ  Ngày 25 tháng 9 năm  Ngày 24 tháng 8 năm  Ngày 26 tháng 10 năm  29 chỉ thị môi trường quốc gia đối với môi trường  2009 2009 2009 không khí, nước mặt lục địa, nước biển ven bờ có  hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm nào? Thương nhân nhập  Thương nhân có khả  khẩu phế liệu để  Đối tượng nào sau đây được phép nhập khẩu phế  Thương nhân trực tiếp  năng sử dụng được  phân phối cho thương  liệu theoThông tư liên tịch số 34/2012/TTLT­BTC­ sử dụng phế liệu nhập  30 phế liệu nhập khẩu  nhân trực tiếp sử  BTNMT ngày 15/11/2012 của Liên Bộ Công thương  khẩu làm nguyên liệu  vào kinh doanh, sản  dụng phế liệu làm  và Bộ Tài nguyên và Môi trường?  sản xuất xuất nguyên liệu sản xuất,  tái chế Giấy chứng nhận đủ  Theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT­BTC­ điều kiện nhập khẩu  BTNMT ngày 15/11/2012 của Liên Bộ Công thương  phế liệu còn hiệu lực  và Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thủ tục nhập  được Sở Tài nguyên  khẩu phế liệu thực hiện tại hải quan cửa khẩu,  Bản Thông báo nhập  Bản cam kết pháp lý về  và Môi trường nơi đặt  31 ngoài các hồ sơ theo quy định hiện hành về pháp  khẩu phế liệu làm  tài chính cơ sở sản xuất cấp  luật hải quan, thương nhân nhập khẩu phế liệu có  nguyên liệu sản xuất (bản sao có xác nhận  cơ sở sản xuất trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm  và có đóng dấu sao y  nguyên liệu sản xuất phải nộp bổ sung cho cơ quan  bản chính của thương  Hải quan hồ sơ nào sau đây? nhân)
 7. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Giấy chứng nhận đủ  Theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT­BTC­ điều kiện nhập khẩu  BTNMT ngày 15/11/2012 của Liên Bộ Công thương  phế liệu còn hiệu lực  và Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thủ tục nhập  của thương nhân ủy  Bản Thông báo nhập  khẩu phế liệu thực hiện tại hải quan cửa khẩu,  32 Cả 3 phương án còn lại thác nhập khẩu (bản  khẩu phế liệu làm  ngoài các hồ sơ theo quy định hiện hành về pháp  sao có xác nhận và có  nguyên liệu sản xuất luật hải quan, thương nhân nhập khẩu ủy thác phải  đóng dấu sao y bản  nộp bổ sung cho cơ quan Hải quan hồ sơ nào sau  chính của thương  đây? nhân) Theo Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT­BTC­ Có kho bãi dành riêng  BTNMT ngày 15/11/2012 của Liên Bộ Công thương  Đã chấp hành tốt các  Có phương án, giải  cho việc dành riêng  33 và Bộ Tài nguyên và Môi trường thì điều kiện để  quy định về bảo vệ môi  pháp xử lý phế liệu  cho việc tập kết phế  Thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên  trường nhập khẩu liệu liệu sản xuất được nhập khẩu phế liệu? Sự suy giảm về chất  Các chất hoặc yếu tố  Chất hoặc yếu tố vật  lượng của thành phần  Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì ô nhiễm  vật lý khi xuất hiện thì  34 lý khi xuất hiện gây ô  môi trường ảnh  môi trường là làm cho môi trường bị  nhiễm môi trường hưởng đến sức khoẻ  thay đổi của con người Vật chất ở thể rắn,  lỏng, khí được thải ra  Chất hoặc yếu tố vật  Các chất khi xuất hiện  Chất thải nguy hại theo quy định tại Luật Bảo vệ  từ sản xuất, kinh  lý khi xuất hiện trong  35 sẽ làm cho nguồn nước  môi trường năm 2005 là doanh, dịch vụ, sinh  môi trường thì làm cho  bị ô nhiễm hoạt hoặc hoạt động  môi trường bị ô nhiễm khác
 8. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Hoạt động đánh giá về  Hoạt động phòng  Hoạt động nhằm khắc  mức độ môi trường bị ô  ngừa, hạn chế tác  Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì thế nào  phục ô nhiễm, suy  36 nhiễm, suy thoái và  động xấu đến với môi  là hoạt động Đánh giá tác động môi trường? thoái, phục hồi và cải  thông tin về các vấn đề  trường, ứng phó sự  thiện môi trường môi trường khác cố môi trường Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì có bao  37 17 14 15 nhiêu nhóm hành vi gây ô nhiễm môi trường bị cấm? Là quá trình sử dụng các  giải pháp công nghệ, kỹ  thuật nhằm biến đổi,  Là quá trình chuyên  loại bỏ, cách ly, tiêu huỷ  Là các hoạt động liên  chở chất thải nguy  hoặc phá huỷ tính chất,  quan đến việc phòng  hại từ nơi phát sinh  thành phần nguy hại của  ngừa, giảm thiểu,  đến nơi xử lý, có thể  Theo Thông tư số 12/2011/TT­BTNMT ngày  CTNH (kể cả việc tái  phân định, phân loại,  kèm theo việc thu  38 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thế  chế, tận thu, thiêu đốt,  tái sử dụng trực tiếp,  gom, đóng gói, bảo  nào là xử lý chất thải nguy hại?  đồng xử lý, cô lập, chôn  lưu giữ tạm thời, vận  quản, lưu giữ tạm  lấp) với mục đích cuối  chuyển và xử lý  thời, trung chuyển, sơ  cùng là không gây tác  CTNH chế chất thải nguy  động xấu đến môi  hại trường và sức khoẻ con  người Là quá trình chuyên  Là quá trình sử dụng  Là các hoạt động liên  chở CTNH từ nơi phát  các giải pháp công  quan đến việc phòng  sinh đến nơi xử lý, có  nghệ, kỹ thuật nhằm  Theo Thông tư số 12/2011/TT­BTNMT ngày  ngừa, giảm thiểu, phân  thể kèm theo việc thu  biến đổi, loại bỏ, cách  39 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì thế  định, phân loại, tái sử  gom, đóng gói, bảo  ly, tiêu huỷ hoặc phá  nào là Quản lý chất thải nguy hại? dụng trực tiếp, lưu giữ  quản, lưu giữ tạm  huỷ tính chất, thành  tạm thời, vận chuyển và  thời, trung chuyển, sơ  phần nguy hại của  xử lý chất thải nguy hại  chế CTNH chất thải nguy hại
 9. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo Thông tư số 01/2013/TT­BTNMT ngày  28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì  QCVN  QCVN  40 phế liệu giấy hoặc hoặc bìa nhập khẩu thuộc nhóm  QCVN 33:2010/BTNMT 32:2010/BTNMT 34:2010/BTNMT 4707 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  môi trường nào sau đây Là chất hoặc yếu tố vật  Là chất ở thể rắn,  Là chất thải chứa yếu  Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì chất  lý khi xuất hiện trong  lỏng, khí được thải ra  41 tố độc hại, gây ngộ  gây ô nhiễm là môi trường thì làm cho  từ quá trình sản xuất,  độc môi trường bị ô nhiễm kinh doanh dịch vụ Là các yếu tố vật chất  Bao gồm các yếu tố  Bao gồm các yếu tố  như đất, nước, không  tự nhiên bao quanh  xã hội  ảnh hưởng  Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì môi  42 khí ảnh hưởng đến đời  con người có ảnh  đến đời sống, sự tồn  trường được hiểu là sống, sự tồn tại và phát  hưởng đến sự tồn tại  tại và phát triển của  triển của con người của con người con người Nghị định số 179/2013/NĐ­CP ngày 14/11/2013 của  Chính phủ qui định về xử phạt hành chính trong lĩnh  43 Ngày 31/12/2013 Ngày 28/12/2013 Ngày 29/12/2013 vực bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành kể từ  ngày tháng năm nào?
 10. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Cá nhân, tổ chức trong  nước và cá nhân, tổ  chức nước ngoài (sau  đây gọi chung là cá  nhân, tổ chức) có hành   Cá nhân, tổ chức có  Cá nhân có hành vi vi  vi vi phạm hành chính  hành vi vi phạm hành  Theo quy định tại Nghị định 179/2013/NĐ­CP, ngày  phạm hành chính trong  trong lĩnh vực bảo vệ  chính trong lĩnh vực  44 14/11/2013 của Chính phủ, đối tượng bị xử phạt vi  lĩnh vực bảo vệ môi  môi trường trong phạm  bảo vệ môi trường  phạm hành chính là trường trên lãnh thổ  vi lãnh thổ, vùng tiếp  trên lãnh thổ Việt  Việt Nam  giáp lãnh hải, vùng đặc  Nam  quyền kinh tế và thềm  lục địa của nước Cộng  hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐ­CP, ngày  14/11/2013 của Chính phủ, mức phạt tiền tối đa đối  45 2.000.000.000 đồng 500.000.000 đồng 700.000.000 đồng với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực  bảo vệ môi trường  đối với cá nhân là? Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐ­CP, ngày  14/11/2013 của Chính phủ, mức phạt tiền tối đa đối  46 3.000.000.000 đồng 1.000.000.000 đồng 1.500.000.000 đồng với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực  bảo vệ môi trường  đối với tổ chức là Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐ­CP, ngày  14/11/2013 của Chính phủ, hành vi thực hiện không  đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương  Từ 50.000.000 đồng đến  Từ 10.000.000 đồng  Từ 30.000.000 đồng  47 trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định  60.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi  trường) bị phạt tiền Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐ­CP, ngày  14/11/2013 của Chính phủ, hành vi chôn vùi hoặc  Từ 3.000.000 đồng đến   Từ 5.000.000 đồng  Từ 15.000.000 đồng  48 thải vào đất các chất gây ô nhiễm ở thể lỏng, bùn,  5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng chất thải vệ sinh hầm cầu không đúng quy định của  pháp luật về bảo vệ môi trường, bị phạt tiền
 11. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐ­CP, ngày  14/11/2013 của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp  49 huyện có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm  50.000.000 đồng 20.000.000 đồng 30.000.000 đồng hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến  bao nhiêu tiền Theo quy định của Nghị định 179/2013/NĐ­CP, ngày  14/11/2013 của Chính phủ, Thanh tra viên chuyên  ngành bảo vệ môi trường, người được giao thực  50 hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bảo vệ môi  500.000 đồng 1.000.000 đồng 2.000.000 đồng trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục  Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thi  hành công vụ có quyền phạt đến báo nhiêu tiền Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xây lắp  không đúng, không vận hành thường xuyên, vận  Từ 11.000.000 đ đến  Từ 13.000.000 đ đến  Từ 14.000.000 đ đến  51 hành không đầy đủ hoặc vận hành không đúng quy  13.000.000 đ 15.000.000 đ 16.000.000 đ trình đối với công trình xử lý nước thải đã cam kết  trong Đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được  xác nhận thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không  Từ 13.000.000 đ đến  Từ 7.000.000 đ đến  Từ 9.000.000 đ đến  52 xây lắp, không vận hành công trình xử lý nước thải  15.000.000 đ 9.000.000 đ 11.000.000 đ đã cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường đơn giản  đã được xác nhận thì bị xử phạt
 12. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xây lắp  không đúng, không vận hành thường xuyên, vận  Từ 70.000.000 đ đến  Từ 60.000.000 đ đến  Từ 80.000.000 đ đến  53 hành không đầy đủ hoặc vận hành không đúng quy  80.000.000 đ 70.000.000 đ 90.000.000 đ trình đối với công trình xử lý nước thải đã cam kết  trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê  duyệt thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không  Từ 90.000.000 đ đến  Từ 60.000.000 đ đến  Từ 70.000.000 đ đến  54 xây lắp, không vận hành công trình xử lý nước thải  110.000.000 đ 80.000.000 đ 90.000.000 đ đã cam kết trong Đề án bảo vệ môi trường chi tiết  đã được phê duyệt thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không  xây lắp công trình xử lý nước thải; không vận hành  thử nghiệm công trình xử lý nước thải; không  nghiệm thu công trình xử lý nước thải theo quy định;  Từ 100.000.000 đ đến  Từ 60.000.000 đ đến  Từ 70.000.000 đ đến  55 không lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu  110.000.000 đ 80.000.000 đ 90.000.000 đ dọn, vệ sinh vùng lòng hồ trước khi tích nước trong  trường hợp dự án có nội dung đầu tư xây dựng hồ  chứa thủy lợi hoặc hồ chứa thủy điện theo nội dung  báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê  duyệt thì bị xử phạt
 13. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không  có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật  Từ 2.000.000 đ đến  Từ 500.000 đ đến  Từ 1.000.000 đ đến  56 về môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh  2.500.000 đ 1.000.000 đ 1.500.000 đ doanh và dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương  với trường hợp phải lập bản cam kết bảo vệ môi  trường của các đối tượng không phải lập dự án đầu  tư thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không  có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ  thống thoát nước mưa trong trường hợp có nước  Từ 15.000.000 đ đến  Từ 10.000.000 đ đến  Từ 10.000.000 đ đến  57 thải sản xuất vượt quy chuẩn môi trường đối với  30.000.000 đ 20.000.000 đ 25.000.000 đ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có quy mô,  công xuất tương đương với trường hợp phải lập  bản cam kết bảo vệ môi trường của các đối tượng  phải lập dự án đầu tư thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không  có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật  Từ 20.000.000 đ đến  Từ 10.000.000 đ đến  Từ 10.000.000 đ đến  58 về môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh  30.000.000 đ 15.000.000 đ 20.000.000 đ doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương  với trường hợp phải lập bản cam kết bảo vệ môi  trường của các đối tượng phải lập dự án đầu tư thì  bị xử phạt
 14. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không  có hệ thống thu gom nước thải riêng biệt với hệ  thống thoát nước mưa trong trường hợp có nước  Từ 50.000.000 đ đến  Từ 100.000.000 đ đến  Từ 100.000.000 đ đến  59 thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi  100.000.000 đ 150.000.000 đ 200.000.000 đ trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch  vụ có quy mô, công xuất tương đương với trường  hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi không  có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật  Từ 50.000.000 đ đến  Từ 100.000.000 đ đến  Từ 100.000.000 đ đến  60 về môi trường đối với hoạt động sản xuất kinh  100.000.000 đ 200.000.000 đ 150.000.000 đ doanh, dịch vụ có quy mô, công xuất tương đương  với trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động  môi trường thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  Từ 5.000.000 đ đến  Từ 1.000.000 đ đến  Từ 3.000.000 đ đến  61 nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  10.000.000 đ 3.000.000 đ 7.000.000 đ trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng  nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 5.000.000 đ đến  Từ 5.000.000 đ đến  Từ 5.000.000 đ đến  62 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  20.000.000 đ 10.000.000 đ 15.000.000 đ chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng  nước thải từ 5 m3/ngày đêm đến dưới 10m3/ngày  đêm thì bị xử phạt
 15. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 600.000.000 đ đến  Từ 500.000.000 đ đến  Từ 650.000.000 đ đến  63 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  650.000.000 đ 600.000.000 đ 700.000.000 đ chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng  nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến dưới  10.000m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 700.000.000 đ đến  Từ 500.000.000 đ đến  Từ 600.000.000 đ đến  64 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  750.000.000 đ 600.000.000 đ 650.000.000 đ chất thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng  nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên thì bị xử  phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 10.000.000 đ đến  Từ 15.000.000 đ đến  Từ 20.000.000 đ đến  65 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  20.000.000 đ 20.000.000 đ 25.000.000 đ chất thải từ 02 đến dưới 05 lần trong trường hợp  thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm thì bị  xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 30.000.000 đ đến  Từ 10.000.000 đ đến  Từ 15.000.000 đ đến  66 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  40.000.000 đ 15.000.000 đ 20.000.000 đ chất thải từ 02 đến dưới 05 lần trong trường hợp  thải lượng nước thải từ 5 m3/ngày đêm đến dưới  10m3/ngày đêm thì bị xử phạt
 16. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 650.000.000 đ đến  Từ 500.000.000 đ đến  Từ 600.000.000 đ đến  67 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  700.000.000 đ 600.000.000 đ 650.000.000 đ chất thải từ 02 đến dưới 05 lần trong trường hợp  thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến  dưới 10.000m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 700.000.000 đ đến  Từ 500.000.000 đ đến  Từ 600.000.000 đ đến  68 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  750.000.000 đ 600.000.000 đ 650.000.000 đ chất thải từ 02 đến dưới 05 lần trong trường hợp  thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên  thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 10.000.000 đ đến  Từ 20.000.000 đ đến  Từ 15.000.000 đ đến  69 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  20.000.000 đ 30.000.000 đ 20.000.000 đ chất thải từ 05 đến dưới 10 lần trong trường hợp  thải lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm thì bị  xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 30.000.000 đ đến  Từ 20.000.000 đ đến  Từ 30.000.000 đ đến  70 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  50.000.000 đ 30.000.000 đ 40.000.000 đ chất thải từ 05 đến dưới 10 lần trong trường hợp  thải lượng nước thải từ 5 m3/ngày đêm đến dưới  10m3/ngày đêm thì bị xử phạt
 17. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 700.000.000 đ đến  Từ 700.000.000 đ đến  Từ 750.000.000 đ đến  71 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  750.000.000 đ 800.000.000 đ 900.000.000 đ chất thải từ 05 đến dưới 10 lần trong trường hợp  thải lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến  dưới 10.000m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 700.000.000 đ đến  Từ 750.000.000 đ đến  Từ 850.000.000 đ đến  72 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  800.000.000 đ 850.000.000 đ 950.000.000 đ chất thải từ 05 đến dưới 10 lần trong trường hợp  thải lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên  thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 30.000.000 đ đến  Từ 20.000.000 đ đến  Từ 30.000.000 đ đến  73 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  50.000.000 đ 30.000.000 đ 40.000.000 đ chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải  lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm thì bị xử  phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 50.000.000 đ đến  Từ 40.000.000 đ đến  Từ 40.000.000 đ đến  74 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  100.000.000 đ 60.000.000 đ 80.000.000 đ chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải  lượng nước thải từ 5 m3/ngày đêm đến dưới  10m3/ngày đêm thì bị xử phạt
 18. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 800.000.000 đ đến  Từ 700.000.000 đ đến  Từ 700.000.000 đ đến  75 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  900.000.000 đ 750.000.000 đ 800.000.000 đ chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải  lượng nước thải từ 8.000m3/ngày đêm đến dưới  10.000m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 850.000.000 đ đến  Từ 700.000.000 đ đến  Từ 750.000.000 đ đến  76 trường không nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về  950.000.000 đ 800.000.000 đ 850.000.000 đ chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải  lượng nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên thì bị  xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  Từ 3.000.000 đ đến  Từ 1.000.000 đ đến  Từ 3.000.000 đ đến  77 nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  5.000.000 đ 3.000.000 đ 7.000.000 đ trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất  thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước  thải nhỏ hơn 5m3/ngày đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 5.000.000 đ đến  Từ 5.000.000 đ đến  Từ 5.000.000 đ đến  78 trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất  25.000.000 đ 15.000.000 đ 20.000.000 đ thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước  thải từ 5 m3/ngày đêm đến dưới 10m3/ngàyđêm thì  bị xử phạt
 19. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  Từ 650.000.000 đ đến  Từ 500.000.000 đ đến  Từ 600.000.000 đ đến  79 trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất  700.000.000 đ 600.000.000 đ 650.000.000 đ thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước  thải từ 8.000m3/ngày đêm đến dưới 10.000m3/ngày  đêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  Từ 650.000.000 đ đến  Từ 500.000.000 đ đến  Từ 600.000.000 đ đến  80 nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi  700.000.000 đ 600.000.000 đ 650.000.000 đ trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất  thải dưới 02 lần trong trường hợp thải lượng nước  thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại  Từ 850.000.000 đ đến  Từ 700.000.000 đ đến  Từ 750.000.000 đ đến  81 vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất  950.000.000 đ 800.000.000 đ 850.000.000 đ thải từ 05 lần trở lên trong trường hợp thải lượng  nước thải từ 10.000m3/ngày đêm trở lên thì bị xử  phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có  Từ 20.000.000 đ đến  Từ 10.000.000 đ đến  Từ 15.000.000 đ đến  82 độ pH từ 04 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ  30.000.000 đ 15.000.000 đ 25.000.000 đ thuật cho phép hoặc từ cận trên của quy chuẩn kỹ  thuật cho phép đến dưới 10,5 trong trường hợp thải  lượng nước thải nhỏ hơn 5m3/ngàyđêm thì bị xử  phạt
 20. STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có  Từ 750.000.000 đ đến  Từ 750.000.000 đ đến  Từ 800.000.000 đ đến  83 độ pH từ 04 đến dưới cận dưới của quy chuẩn kỹ  850.000.000 đ 900.000.000 đ 900.000.000 đ thuật cho phép hoặc từ cận trên của quy chuẩn kỹ  thuật cho phép đến dưới 10,5 trong trường hợp thải  lượng nước thải từ 10.000m3/ngàyđêm trở lên thì bị  xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  Từ 30.000.000 đ đến  Từ 10.000.000 đ đến  Từ 20.000.000 đ đến  84 nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có  40.000.000 đ 20.000.000 đ 30.000.000 đ độ pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới  12,5 trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn  5m3/ngàyđêm thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  Từ 850.000.000 đ đến  Từ 750.000.000 đ đến  Từ 750.000.000 đ đến  85 nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có  950.000.000 đ 850.000.000 đ 900.000.000 đ độ pH từ 02 đến dưới 04 hoặc từ 10,5 đến dưới  12,5 trong trường hợp thải lượng nước thải từ  10.000m3/ngàyđêm trở lên thì bị xử phạt Theo quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ­CP  ngày 14/11/2013 về xử phạt vi phạm hành chính  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì hành vi xả  Từ 50.000.000 đ đến  Từ 50.000.000 đ đến  Từ 60.000.000 đ đến  86 nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có  100.000.000 đ 70.000.000 đ 100.000.000 đ độ pH từ 0 đến dưới 02 hoặc từ 12,5 đến 14 trong  trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn  5m3/ngày.đêm thì bị xử phạt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản