intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Nghệ thuật sống

Chia sẻ: Hoangdung Hoangdung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

297
lượt xem
84
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiều lần trong đời chúng ta cần phải nổ lực đến kiệt sức để có thể đạt được điều mình mơ ước.Nếu cuộc sống cho chúng ta một cuộc đời không có những trở ngại gian truân thì chính cuộc đời làm chúng ta què quặt.Chúng ta sẽ rất yếu ớt và không thể có được một sự mạnh mẽ mà lẽ ra chúng ta phải có.Chúng ta cũng chẳng thể nào tung bay được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghệ thuật sống

  1. Ngheä thuaät soáng BÖÔM BÖÔÙM BAY Khi con nhoäng chui ra khoûi ñöôïc caùi keùn chaät heïp cuûa mình noù seõ tung bay vaøo baàu trôøi xanh roäng bao la ñaày hoa vaø naéng aám.Vaø ñaây laø giaây phuùt haïnh phuùc nhaát trong cuoäc ñôøi noù. Moät ngaøy kia,toå keùn treân caønh caây heù môû moät chuùt.Moät ngöôøi ngoài gaàn ñoù quan saùt:ñaõ haøng maáy tieáng ñoàng hoà chuù böôùm cöù coá gaéng chui ra khoûi caùi loã nhoû xíu ôû ñaàu keùn.Roài boãng chuù böôùm baát ñoäng,döôøng nhö noù ñaõ kieät söùc vaø khoâng theå chui ra theâm moät ñoaïn naøo nöõa.Theá laø ngöôøi ñaøn oâng quyeát ñònh giuùp ñôõ chuù böôùm.OÂng ñaõ laáy keùo vaø tæa cho caùi mieäng keùn roäng ra theâm.Chuù böôùm lieàn chui ra moät caùch deã daøng.Nhöng noù chæ laø moät thaân nhoäng traàn truïi vôùi ñoâi caùnh nhaên nhuùm vaø khoâ heùo nhö moät chieác laù chaùy seùm döôùi söùc noùng cuûa aùnh saùng maët trôøi.Ngöôøi ñaøn oâng tieáp tuïc quan saùt chuù böôùm vì oâng ta nghó raèng theá naøo ñoâi caùnh ñoù cuõng moïc lôùn leân ñeå kòp naâng thaân böôùm rôøi khoûi keùn.Theá nhöng caû hai ñieàu ñoù ñeàu khoâng xaûy ra.Chuù böôùm duøng thôøi gian ngaén nguûi coøn laïi cuûa ñôøi mình tröôøn quanh vôùi moät thaân nhoäng traàn truïi vaø ñoâi caùnh khoâ nhaên nhuùm.Noù chaúng bao giôø coù theå bay ñöôïc. Ñieàu ngöôøi ñaøn oâng toát buïng kia khoâng bieát ñeán laø mieäng keùn chæ môû raát heïp vaø con nhoäng kia caàn phaûi noå löïc heát söùc mình ñeán möùc kieät söùc ñeå coù theå chui ra.Vaø caùch thieân nhieân taïo ra loaøi böôùm laø chính khi con nhoäng duøng heát söùc ñeå chui ra khoûi mieäng keùn nhö vaäy cô theå noù seõ tieát ra moät loaïi dòch nhôøn vaø bôm vaøo ñoâi caùnh cuûa noù ñeå ñoâi caùnh lôùn daàn leân vaø chuù böôùm coù theå tung bay vaøo baàu trôøi xanh bao la ngay khi noù rôøi haún caùi keùn. Nhieàu laàn trong ñôøi chuùng ta caàn phaûi noå löïc ñeán kieät söùc ñeå coù theå ñaït ñöôïc ñieàu mình mô öôùc.Neáu cuoäc soáng cho chuùng ta moät cuoäc ñôøi khoâng coù nhöõng trôû ngaïi gian truaân thì chính cuoäc ñôøi laøm chuùng ta queø quaët.Chuùng ta seõ raát yeáu ôùt vaø khoâng theå coù ñöôïc moät söï maïnh meõ maø leõ ra chuùng ta phaûi coù.Chuùng ta cuõng chaúng theåánaøo tung bay ñöôïc. Neáu chuùng ta xin söùc maïnh,cuoäc soáng seõ göûi ñeán cho chuùng ta nhöõng gian truaân ñeå chuùng ta maïnh meõ hôn. Neáu chuùng ta xin söï khoân ngoan,cuoäc soáng seõ göûi ñeán cho chuùng ta nhöõng vaán naïn ñeå chuùng ta phaùn ñoaùn vaø giaûi quyeát. Neáu chuùng ta xin söï thònh vöôïng,cuoäc soáng seõ göûi ñeán cho chuùng ta moät khoái oùc vaø söùc maïnh cô baép ñeå laøm vieäc. Neáu chuùng ta xin loøng can ñaûm.cuoäc soáng seõ göûi ñeán cho chuùng ta nhöõng hieåm nguy ñeå chuùng ta phaûi vöôït qua. Neáu chuùng ta xin tình yeâu,cuoäc soáng seõ göûi ñeán cho chuùng ta nhöõng ngöôøi ñang gaëp hoaïn naïn ñeå chuùng ta giuùp ñôõ. Neáu chuùng ta xin söï giuùp ñôõ,cuoäc soáng seõ göûi ñeán cho chuùng ta nhöõng cô hoäi. Chuùng ta thöôøng khoâng nhaän ñöôïc nhöõng gì mình muoán nhöng laïi nhaän ñöôïc moïi  thöù mình caàn. 6.7.2001
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2