Nghị định 06/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
4
download

Nghị định 06/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 06/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 7 Nghị định của Chính phủ số 79/CP ngày 6/11/1993 quy định chi tiết thi hành Luật Xuất bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 06/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  6/1999/N§­C P  S ö a  ® æ i  kh o¶ n  1 §i Ò u   C 7  N g h Þ  ® Þ n h  c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  79/CP  g µ y  06 th¸ng 11  m  1993 q u y  n n¨ ® Þ n h   hi ti Õt c  thi µ n h  L u Ë t X u Ê t  ¶ n  h b C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt XuÊt b¶n  µy  th¸ng7  cø      ng 07    n¨m  1993; C¨n  LuËtBan  µnh    quy  ¹m    Ëtngµy  th¸ng11  1996; cø    h v¨nb¶n  ph ph¸plu   12    n¨m  Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B Tr B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    öa  æi  1. S ® kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è  1  7  ®Þ c Ch ph s 79/ CP   µy  th¸ng 11  ng 06    n¨m 1993  quy  nh    Õtthihµnh  Ët XuÊt  ®Þ chiti     Lu   b¶n    nh sau: Nhµ   Êt  Xu b¶n  Ban  do  T«n    ña  Ýnh  ñ  ùc tiÕp  ô  gi¸o c Ch ph tr   ph tr¸chcã    nhiÖ m   ô  Êt b¶n  v xu   kinh bæn   µ      È m     v c¸c t¸cph t«n    ña    chøc    gi¸o c c¸c tæ  t«n gi¸o. §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 3. Bé   ëng  é   tr B V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ïng  ëng  tinc Tr ban Ban    T«n gi¸o cña  Ýnh  ñ  µ  é   ëng    é,  ñ  ëng    µnh  ÷u    Ch ph v B tr c¸c B Th tr c¸c ng h quan  ã  c tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản