Nghị định 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
162
lượt xem
17
download

Nghị định 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị Quyết 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 129/2003/N§-CP ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2003 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh NghÞ quyÕt sè 15/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Quèc héi vÒ miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 15/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Quèc héi níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam khãa XI, kú häp thø 3 (tõ ngµy 03 th¸ng 5 ®Õn ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003) vÒ viÖc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nghÞ ®Þnh: §iÒu 1. §èi tîng ®îc miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp 1. MiÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trong h¹n møc ®èi víi: a) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n n«ng d©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (kÓ c¶ ®Êt ®îc thõa kÕ, cho tÆng, nhËn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt); b) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ x· viªn Hîp t¸c x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp nhËn ®Êt giao kho¸n æn ®Þnh cña Hîp t¸c x· ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; c) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n lµ n«ng trêng viªn, l©m trêng viªn nhËn ®Êt giao kho¸n æn ®Þnh cña N«ng trêng, L©m trêng ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp; d) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cã quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp gãp ruéng ®Êt cña m×nh ®Ó thµnh lËp Hîp t¸c x· s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo LuËt Hîp t¸c x·. H¹n møc ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña tõng lo¹i ®Êt, tõng vïng ®Ó tÝnh miÔn thuÕ cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 2. MiÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trªn toµn bé diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®èi víi hé nghÌo, hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n. X· ®Æc biÖt khã kh¨n lµ c¸c x· ®· ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ trong Ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa theo QuyÕt ®Þnh sè 135/1998/Q§-TTg ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ.
  2. 2 ChuÈn hé nghÌo trong ph¹m vi c¶ níc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. §iÒu 2. §èi tîng ®îc gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp Gi¶m 50% sè thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ghi thu hµng n¨m ®èi víi diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c ®èi tîng kh«ng thuéc diÖn ®îc miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy gåm: 1. C¸c tæ chøc kinh tÕ; tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ lùc lîng vò trang vµ c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp ®ang qu¶n lý sö dông ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (kÓ c¶ diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña c¸c tæ chøc ®ang qu¶n lý nhng giao cho tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c nhËn thÇu theo hîp ®ång ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp). 2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh«ng thuéc diÖn ®îc Nhµ níc giao ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai nhng cã ®Êt do ®îc thõa kÕ, cho tÆng, nhËn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt, ®Êt khai hoang phôc hãa ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. 3. Hé n«ng d©n, hé x· viªn Hîp t¸c x·, hé n«ng, l©m trêng viªn nhËn ®Êt giao kho¸n æn ®Þnh cña Hîp t¸c x·, cña N«ng trêng, L©m trêng ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh¸c cã diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vît h¹n møc. §iÒu 3. Thêi h¹n miÔn, gi¶m thuÕ ViÖc miÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cho c¸c ®èi tîng quy ®Þnh t¹i §iÒu 1, §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn tõ n¨m thuÕ 2003 ®Õn n¨m thuÕ 2010. §iÒu 4. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản