Nghị định 13/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
470
lượt xem
73
download

Nghị định 13/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 13/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 13/2009/NĐ-CP của Chính phủ

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------ ð c l p – T do – H nh phúc -------------------- S : 13/2009/Nð-CP Hà N i, ngày 13 tháng 02 năm 2009 NGH ð NH S A ð I, B SUNG M T S ðI U C A NGH ð NH S 98/2007/Nð-CP NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2007 C A CHÍNH PH QUY ð NH V X LÝ VI PH M PHÁP LU T V THU VÀ CƯ NG CH THI HÀNH QUY T ð NH HÀNH CHÍNH THU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Qu n lý thu ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp l nh s a .vn ñ i, b sung m t s ñi u c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; am Xét ñ ngh c a B trư ng B Tài chính, atV ietn .Lu NGH ð NH: w ww ði u 1. S a ñ i, b sung m t s ñi u c a Ngh ñ nh s 98/2007/Nð-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph quy ñ nh v x lý vi ph m pháp lu t v thu và cư ng ch thi hành quy t ñ nh hành chính thu như sau: 1. S a ñ i ñi m b kho n 1 ði u 6 như sau: “b) Ph t ti n: Hình th c ph t ti n ñư c quy ñ nh c th ñ i v i t ng hành vi vi ph m pháp lu t v thu như sau: - Ph t ti n t i ña không quá 100 tri u ñ ng ñ i v i các hành vi vi ph m th t c thu . Khi ph t ti n, m c ti n ph t c th ñ i v i m t hành vi vi ph m v th t c thu là m c trung bình c a khung ti n ph t ñư c quy ñ nh ñ i v i hành vi ñó; n u có tình ti t gi m nh thì m c ti n ph t có th gi m xu ng, nhưng không ñư c gi m quá m c t i thi u c a khung ti n ph t, n u có tình ti t tăng n ng thì m c ti n ph t có th tăng lên nhưng không ñư c vư t quá m c t i ña c a khung ti n ph t; - Ph t 0,05% m i ngày tính trên s ti n thu ch m n p ñ i v i hành vi ch m n p ti n thu , ti n ph t; - Ph t 10% s ti n thu thi u ñ i v i hành vi khai sai d n ñ n thi u s ti n thu ph i n p ho c tăng s ti n thu ñư c hoàn; - Ph t ti n tương ng v i s ti n không trích vào tài kho n c a ngân sách nhà nư c ñ i v i hành vi vi ph m theo quy ñ nh t i ñi m b kho n 1 ði u 114 c a Lu t Qu n lý thu ; - Ph t t 1 ñ n 3 l n s ti n thu tr n ñ i v i hành vi tr n thu , gian l n thu . Khi xác ñ nh m c ph t ti n ñ i v i ngư i n p thu vi ph m v a có tình ti t tăng n ng, v a có tình ti t gi m nh thì xem xét gi m tr tình ti t tăng n ng theo nguyên t c n u có m t tình ti t gi m
  2. nh ñư c gi m tr m t tình ti t tăng n ng. Sau khi gi m tr theo nguyên t c trên, n u còn m t tình ti t tăng n ng ho c m t tình ti t gi m nh thì tùy theo tính ch t, m c ñ c a hành vi vi ph m và thái ñ kh c ph c h u qu c a ñ i tư ng vi ph m, ngư i có th m quy n x lý xem xét áp d ng m c ph t ti n ñ i v i trư ng h p có m t tình ti t tăng n ng ho c trư ng h p không có tình ti t tăng n ng, không có tình ti t gi m nh . ð i v i hành vi vi ph m th t c thu thì m i tình ti t tăng n ng ho c gi m nh ñư c tính tăng ho c gi m 20% m c ph t trung bình c a khung ti n ph t”. 2. S a ñ i, b sung kho n 5 ði u 9 như sau: “5. Ph t ti n t 500.000 ñ ng ñ n 5.000.000 ñ ng ñ i v i các hành vi: a) N p h sơ khai thu quá th i h n quy ñ nh t trên 40 ñ n 90 ngày; b) N p h sơ khai thu quá th i h n quy ñ nh trên 90 ngày nhưng không phát sinh s thu ph i n p”. 3. B sung thêm ñi m o vào kho n 1 ði u 14 như sau: “o) H kinh doanh, cá nhân kinh doanh n p thu theo phương pháp khoán ñang trong th i gian xin t m ng ng kinh doanh nhưng th c t v n kinh doanh”. 4. S a ñ i ði u 18 như sau: “ði u 18. Th m quy n x lý vi ph m pháp lu t v thu c a cơ quan thu thu 1. Nhân viên Thu ñang thi hành công v có quy n: a) Ph t c nh cáo; am .vn ietn b) Ph t ti n ñ n 200.000 ñ ng ñ i v i các hành vi vi ph m v th t c thu quy ñ nh t i Ngh ñ nh này. atV 2. ð i trư ng ð i Thu trong ph m vi ch c năng, nhi m v có quy n: .Lu ww a) Ph t c nh cáo; ñ nh này.w b) Ph t ti n ñ n 5.000.000 ñ ng ñ i v i các hành vi vi ph m v th t c thu quy ñ nh t i Ngh 3. Chi c c trư ng Chi c c Thu , trong ph m vi ñ a bàn qu n lý c a mình, có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n ñ n 20.000.000 ñ ng ñ i v i hành vi vi ph m quy ñ nh t i các ði u 7, 8, 9, 10 và ði u 11 Ngh ñ nh này; c) Ph t ti n ñ i v i hành vi vi ph m quy ñ nh t i các ði u 12, 13, 14, 16 và ði u 17 Ngh ñ nh này; d) T ch thu tang v t, phương ti n ñư c s d ng ñ th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v thu ; ñ) Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 6 Ngh ñ nh này. 4. C c trư ng C c Thu , trong ph m vi ñ a bàn qu n lý c a mình, có quy n: a) Ph t c nh cáo; b) Ph t ti n ñ n 100.000.000 ñ ng ñ i v i hành vi vi ph m các th t c thu quy ñ nh t i các ði u 7, 8, 9, 10 và ði u 11 Ngh ñ nh này; c) Ph t ti n ñ i v i hành vi vi ph m quy ñ nh t i các ði u 12, 13, 14, 16 và ði u 17 Ngh ñ nh này; d) T ch thu tang v t, phương ti n ñư c s d ng ñ th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t v thu ; ñ) Áp d ng bi n pháp kh c ph c h u qu quy ñ nh t i kho n 3 ði u 6 Ngh ñ nh này”.
  3. 5. S a ñ i ði u 22 như sau: “ði u 22. L p biên b n vi ph m pháp lu t v thu Vi c l p biên b n vi ph m pháp lu t v thu ñư c quy ñ nh như sau: 1. Ngư i có th m quy n ñang thi hành công v phát hi n hành vi vi ph m pháp lu t v thu có trách nhi m l p biên b n theo ñúng m u quy ñ nh và chuy n k p th i t i ngư i có th m quy n x ph t. Biên b n ph i có ñ y ñ ch ký theo quy ñ nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính; trư ng h p ngư i vi ph m không ký vào biên b n vi ph m thì ngư i l p biên b n ph i ghi rõ lý do vào biên b n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung ñã ghi trong biên b n. 2. Trư ng h p không ph i l p biên b n khi ban hành quy t ñ nh x ph t: a) Ngư i n p thu có hành vi vi ph m pháp lu t v thu ñã ñư c cơ quan thu ki m tra, thanh tra phát hi n, ghi nh n vào biên b n ki m tra, k t lu n thanh tra; b) Ngư i n p thu ch m n p ti n thu ñã ñư c ghi trên thông báo n p ti n thu , ti n ph t ch m n p c a cơ quan thu ”. 6. S a ñ i, b sung kho n 1 ði u 39 như sau: “1. Quy t ñ nh cư ng ch thi hành quy t ñ nh hành chính thu có hi u l c thi hành trong th i h n 01 năm, k t ngày ban hành quy t ñ nh. Riêng ñ i v i quy t ñ nh cư ng ch thi hành quy t ñ nh hành chính thu b ng bi n pháp trích ti n t tài kho n c a ñ i tư ng b cư ng ch có hi u l c thi hành trong th i h n 30 ngày, k t ngày ban hành quy t ñ nh”. ði u 2. ði u kho n thi hành am .vn ietn 1. Ngh ñ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 04 năm 2009. atV 2. B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh ñ nh này. ww .Lu 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân liên quan ch u w trách nhi m thi hành Ngh ñ nh này. Ni nh n: TM. CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ð ng; TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BCð TW v phòng, ch ng tham nhũng; - HðND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ð ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ñ ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các ñoàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TTðT, các V , C c, ñơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTTH (5b).
  4. am .vn atV ietn ww .Lu w
Đồng bộ tài khoản