Nghị định 147/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
67
lượt xem
6
download

Nghị định 147/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 147/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 147/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 147/2004/N§-CP ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 2004 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao sè 35/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2001 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi; Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao sè 14/2004/PL-UBTVQH11 ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 2004 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Ph¹m vi ¸p dông §iÒu 1. §èi tîng ph¶i nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (sau ®©y gäi t¾t lµ Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp) bao gåm: 1. C«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc hoÆc ®i c«ng t¸c, lao ®éng ë níc ngoµi cã thu nhËp; 2. C¸ nh©n lµ ngêi kh«ng mang quèc tÞch ViÖt Nam nhng ®Þnh c kh«ng thêi h¹n t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp; 3. Ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i ViÖt Nam kÓ c¶ ngêi níc ngoµi kh«ng sinh sèng ë ViÖt Nam nhng cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam. §iÒu 2. Thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm thu nhËp thêng xuyªn vµ thu nhËp kh«ng thêng xuyªn, trõ c¸c kho¶n thu nhËp quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy. 1. Thu nhËp thêng xuyªn gåm: a) C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, kÓ c¶ c¸c kho¶n thu nhËp ®îc chi tr¶ hé kh«ng tÝnh trong tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng nh tiÒn nhµ, ®iÖn, níc, riªng tiÒn nhµ tÝnh theo sè thùc chi tr¶ hé nhng kh«ng qu¸ 15% tæng thu nhËp chÞu thuÕ; c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c do tham gia dù ¸n, hiÖp héi kinh doanh, héi ®ång qu¶n trÞ doanh nghiÖp; c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n thëng b»ng tiÒn vµ hiÖn vËt;
  2. 2 b) C¸c kho¶n thu nhËp vÒ tiÒn b¶n quyÒn sö dông s¸ng chÕ, nh·n hiÖu, t¸c phÈm; thu nhËp vÒ tiÒn nhuËn bót; thu nhËp vÒ dÞch vô khoa häc, kü thuËt; dÞch vô tin häc, dÞch vô t vÊn, thiÕt kÕ, ®µo t¹o, dÞch vô ®¹i lý; hoa hång m«i giíi; c) C¸c kho¶n thu nhËp ngoµi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng do tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh: thu nhËp tõ ho¹t ®éng biÓu diÔn, tæ chøc biÓu diÔn, tr×nh diÔn thêi trang, qu¶ng c¸o vµ dÞch vô kh¸c. 2. Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn gåm: a) Thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ, trõ trêng hîp biÕu, tÆng; b) Tróng thëng xæ sè díi c¸c h×nh thøc, kÓ c¶ tróng thëng khuyÕn m¹i. §iÒu 3. T¹m thêi cha thu thuÕ thu nhËp ®èi víi c¸c kho¶n thu nhËp vÒ l·i tiÒn göi ng©n hµng, l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm, l·i mua tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu, kú phiÕu, cæ phiÕu; thu nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n, chªnh lÖch mua b¸n chøng kho¸n. §iÒu 4. C¸c kho¶n thu nhËp thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gåm: 1. C¸c kho¶n phô cÊp díi ®©y do Nhµ níc ViÖt Nam quy ®Þnh ®èi víi thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam gåm: a) Phô cÊp lu ®éng; b) Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; c) Phô cÊp chøc vô, phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé c«ng chøc; d) Phô cÊp khu vùc; phô cÊp thu hót; phô cÊp ®Æc biÖt ®èi víi mét sè ®¶o xa vµ vïng biªn giíi cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n; ®) Phô cÊp th©m niªn ®èi víi lùc lîng vò trang, h¶i quan vµ c¬ yÕu; e) Phô cÊp ®Æc thï ®èi víi mét sè ngµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; g) Phô cÊp u ®·i ®èi víi c¸n bé ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945; h) C¸c kho¶n phô cÊp kh¸c tõ ng©n s¸ch nhµ níc. 2. C¸c kho¶n thu nhËp kh¸c ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam gåm: a) TiÒn c«ng t¸c phÝ; b) TiÒn ¨n ®Þnh lîng ®èi víi mét sè ngµnh nghÒ ®Æc biÖt theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh; c) C¸c kho¶n trî cÊp x· héi cña c¸c ®èi tîng hëng chÝnh s¸ch x· héi vµ c¸c kho¶n trî cÊp kh¸c tõ ng©n s¸ch nhµ níc; d) TiÒn båi thêng b¶o hiÓm do tham gia b¶o hiÓm con ngêi vµ tµi s¶n;
  3. 3 ®) Trî cÊp th«i viÖc, trî cÊp mÊt viÖc lµm theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh; e) Trî cÊp ®iÒu ®éng vÒ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm c¶ trî cÊp chuyÓn vïng mét lÇn; g) TiÒn thëng vÒ c¶i tiÕn kü thuËt, s¸ng chÕ ph¸t minh, c¸c gi¶i thëng quèc tÕ, c¸c gi¶i thëng quèc gia do Nhµ níc ViÖt Nam tæ chøc; h) TiÒn thëng kÌm theo c¸c danh hiÖu ®îc Nhµ níc phong tÆng nh: Gi¸o s, Nhµ gi¸o Nh©n d©n, Anh hïng Lao ®éng, Anh hïng Lùc lîng vò trang nh©n d©n vµ c¸c danh hiÖu kh¸c ®îc Nhµ níc phong tÆng; tiÒn thëng hoÆc chÕ ®é ®·i ngé kh¸c tõ ng©n s¸ch nhµ níc; i) TiÒn nép b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ tõ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng. 3. Thu nhËp cña chñ hé kinh doanh c¸ thÓ thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Ch¬ng II C¨N Cø TÝNH THUÕ Vµ BIÓU THUÕ §iÒu 5. C¨n cø tÝnh thuÕ lµ thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. §iÒu 6. Thu nhËp chÞu thuÕ. 1. Thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ: a) §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam: - §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam: thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ lµ tæng sè tiÒn thu ®îc cña tõng c¸ nh©n b×nh qu©n th¸ng trong n¨m trªn 5 triÖu ®ång. Riªng ®èi víi ca sÜ, nghÖ sÜ xiÕc, móa, cÇu thñ bãng ®¸, vËn ®éng viªn chuyªn nghiÖp ®îc trõ 25% thu nhËp khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ; - §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam võa cã thêi gian lµm viÖc ë trong níc, võa cã thêi gian lµm viÖc ë níc ngoµi th× thu nhËp chÞu thuÕ b×nh qu©n th¸ng ®- îc x¸c ®Þnh b»ng tæng thu nhËp ph¸t sinh ë trong níc vµ ë níc ngoµi chia cho 12 th¸ng. b) §èi víi ngêi níc ngoµi vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi: - §èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi, thu nhËp thêng xuyªn chÞu thuÕ lµ tæng sè thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam vµ thu nhËp ph¸t sinh ë níc ngoµi, tÝnh b×nh qu©n th¸ng trong n¨m trªn 8 triÖu ®ång. Trêng hîp kª khai thu nhËp b×nh qu©n th¸ng ë níc ngoµi thÊp h¬n ë ViÖt Nam mµ kh«ng chøng minh ®îc, th× c¨n cø vµo thu nhËp b×nh qu©n th¸ng ë ViÖt Nam ®Ó tÝnh cho thêi gian ë níc ngoµi. Th¸ng tÝnh thuÕ quy íc lµ 30 ngµy.
  4. 4 - §èi víi ngêi níc ngoµi kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam th× thu nhËp chÞu thuÕ lµ tæng sè thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam, ®îc chi tr¶ cho c«ng viÖc tiÕn hµnh t¹i ViÖt Nam, kh«ng ph©n biÖt n¬i nhËn thu nhËp ë ViÖt Nam hay ë n- íc ngoµi. Ngêi níc ngoµi ®îc coi lµ c tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn tÝnh cho 12 th¸ng kÓ tõ khi ®Õn ViÖt Nam; ®îc coi lµ kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë t¹i ViÖt Nam díi 183 ngµy. 2. Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn chÞu thuÕ: a) §èi víi thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ lµ kho¶n thu nhËp cã gi¸ trÞ trªn 15 triÖu ®ång tÝnh theo trÞ gi¸ tõng hîp ®ång, kh«ng ph©n biÖt sè lÇn chi tr¶; b) §èi víi thu nhËp vÒ tróng thëng xæ sè díi c¸c h×nh thøc, kÓ c¶ tróng thëng khuyÕn m¹i lµ kho¶n thu nhËp cã gi¸ trÞ trªn 15 triÖu ®ång tÝnh cho tõng lÇn tróng thëng vµ nhËn gi¶i thëng. §iÒu 7. ThuÕ suÊt 1. ThuÕ suÊt ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn: a) §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc vµ c¸ nh©n kh¸c ®Þnh c t¹i ViÖt Nam ¸p dông BiÓu thuÕ lòy tiÕn tõng phÇn, nh sau: §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång BËc Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/ngêi ThuÕ suÊt (%) 1 §Õn 5.000 0 2 Trªn 5.000 ®Õn 15.000 10 3 Trªn 15.000 ®Õn 25.000 20 4 Trªn 25.000 ®Õn 40.000 30 5 Trªn 40.000 40 b) §èi víi ngêi níc ngoµi c tró t¹i ViÖt Nam vµ c«ng d©n ViÖt Nam lao ®éng, c«ng t¸c ë níc ngoµi ¸p dông BiÓu thuÕ lòy tiÕn tõng phÇn, nh sau: §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång BËc Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng/ngêi ThuÕ suÊt (%) 1 §Õn 8.000 0 2 Trªn 8.000 ®Õn 20.000 10 3 Trªn 20.000 ®Õn 50.000 20 4 Trªn 50.000 ®Õn 80.000 30 5 Trªn 80.000 40 c) §èi víi ngêi níc ngoµi kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam, ¸p dông thuÕ suÊt 25% trªn tæng thu nhËp chÞu thuÕ. d) §èi víi c«ng d©n ViÖt Nam nÕu trong n¨m tÝnh thuÕ võa cã thêi gian ë trong níc, võa cã thêi gian ë níc ngoµi th× thu nhËp b×nh qu©n th¸ng ®èi víi
  5. 5 thêi gian ë trong níc ¸p dông BiÓu thuÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy, ®èi víi thêi gian ë níc ngoµi ¸p dông BiÓu thuÕ quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. 2. ThuÕ suÊt ®èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn ®îc x¸c ®Þnh trªn tæng thu nhËp chÞu thuÕ: a) ThuÕ suÊt 5% ®èi víi thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ; b) ThuÕ suÊt 10% ®èi víi thu nhËp vÒ tróng thëng xæ sè, tróng thëng khuyÕn m¹i. §iÒu 8. C¸c kho¶n thu nhËp b»ng ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh thu nhËp b»ng ngo¹i tÖ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ. Thu nhËp b»ng hiÖn vËt ®îc tÝnh theo gi¸ thÞ trêng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh thu nhËp. Ch¬ng III Kª KHAI, NéP THUÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ §iÒu 9. Tæ chøc, c¸ nh©n chi tr¶ thu nhËp hoÆc c¬ quan ®îc uû quyÒn chi tr¶ thu nhËp (gäi t¾t lµ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp) thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp theo híng dÉn cña c¬ quan ThuÕ. §iÒu 10. ViÖc kª khai, nép thuÕ thu nhËp theo nguyªn t¾c khÊu trõ t¹i nguån. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã nghÜa vô khÊu trõ tiÒn thuÕ tríc khi chi tr¶ thu nhËp cho ®èi tîng nép thuÕ ®Ó nép thay tiÒn thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 11. C¸ nh©n cã thu nhËp chÞu thuÕ cã tr¸ch nhiÖm kª khai, nép thuÕ ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n; hµng n¨m thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 12. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô vµ quyÒn lîi: 1. §¨ng ký, kª khai, khÊu trõ vµ nép thuÕ ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n vµo ng©n s¸ch nhµ níc; lËp b¶ng tæng hîp kª khai, tÝnh thuÕ vµ chuyÓn cho c¬ quan ThuÕ danh s¸ch nh÷ng ®èi tîng ph¶i nép thuÕ thu nhËp; 2. Híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ nhËn tê khai, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp víi c¬ quan ThuÕ; 3. Lu gi÷ sæ s¸ch, chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc kª khai, tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ thu nhËp, thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan ThuÕ;
  6. 6 4. TÝnh thuÕ, khÊu trõ tiÒn thuÕ, tÝnh sè tiÒn thï lao ®îc hëng vµ nép thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc; 5. CÊp biªn lai thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n ph¶i nép thuÕ, qu¶n lý, sö dông vµ quyÕt to¸n biªn lai thuÕ theo chÕ ®é quy ®Þnh; 6. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp thùc hiÖn khÊu trõ tiÒn thuÕ ®îc hëng kho¶n tiÒn thï lao 0,5% tÝnh trªn sè tiÒn thuÕ ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn, 1% tÝnh trªn sè tiÒn thuÕ ®èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn tríc khi nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. §iÒu 13. C¸c tæ chøc qu¶n lý, chi tr¶ thu nhËp cho ngêi níc ngoµi cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, hoµn tÊt c¸c thñ tôc nép thuÕ thu nhËp tríc khi lµm thñ tôc xuÊt c¶nh cho ngêi níc ngoµi. Ngêi níc ngoµi thuéc ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp tríc khi rêi khái ViÖt Nam ph¶i xuÊt tr×nh biªn lai nép thuÕ thu nhËp. §iÒu 14. C¸c c¬ quan gåm: c¬ quan qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh, c¬ quan cÊp giÊy phÐp lao ®éng cho ngêi níc ngoµi, c¬ quan qu¶n lý lao ®éng vµ c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸c cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho c¬ quan ThuÕ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn thu nhËp chÞu thuÕ, ®èi tîng nép thuÕ khi c¬ quan ThuÕ cã yªu cÇu. Ch¬ng IV MIÔN, gi¶m THUÕ §iÒu 15. XÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ thu nhËp ®èi víi: 1. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ bÞ thiªn tai, ®Þch ho¹, tai n¹n lµm thiÖt h¹i ®Õn tµi s¶n, thu nhËp vµ ®êi sèng; møc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ t¬ng øng víi møc ®é thiÖt h¹i nhng kh«ng vît qu¸ sè thuÕ ph¶i nép; 2. Trêng hîp ®Æc biÖt, nÕu viÖc nép thuÕ cña c¸ nh©n lµm ¶nh hëng ®Õn lîi Ých kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña quèc gia, Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ t- íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m thuÕ ®èi víi tõng trêng hîp cô thÓ. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh thñ tôc xÐt miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. Ch¬ng V Xö lý vi ph¹m vµ khen thëng
  7. 7 §iÒu 16. §èi tîng nép thuÕ, c¸n bé thuÕ vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao th× tuú theo hµnh vi vµ møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 21, 23 vµ §iÒu 24 Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp sè 35/2001/PL-UBTVQH10 ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2001 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi. §iÒu 17. C¬ quan ThuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao; ngêi cã c«ng ph¸t hiÖn c¸c vô vi ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ®îc khen thëng theo quy ®Þnh chung cña ChÝnh phñ. Ch¬ng VI KHIÕU N¹I, THêI HIÖU §iÒu 18. Tæ chøc, c¸ nh©n cã quyÒn khiÕu n¹i viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao kh«ng ®óng ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n m×nh. §¬n khiÕu n¹i ph¶i ®îc göi ®Õn c¬ quan ThuÕ trùc tiÕp qu¶n lý hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o khÊu trõ, th«ng b¸o thuÕ, lÖnh thu hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý. Trong khi ®îi gi¶i quyÕt, ngêi khiÕu n¹i vÉn ph¶i nép ®ñ vµ ®óng thêi h¹n sè tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t ®· ®îc th«ng b¸o. C¬ quan nhËn ®¬n khiÕu n¹i cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, gi¶i quyÕt trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n; ®èi víi nh÷ng vô phøc t¹p, cã thÓ kÐo dµi thêi h¹n nhng kh«ng qu¸ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n; nÕu vô viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh th× ph¶i chuyÓn hå s¬ hoÆc b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vµ th«ng b¸o cho ngêi khiÕu n¹i biÕt trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n. §iÒu 19. Trong trêng hîp ngêi khiÕu n¹i kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña c¬ quan nhËn ®¬n hoÆc qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh nµy mµ c¬ quan nhËn ®¬n cha gi¶i quyÕt th× ngêi khiÕu n¹i cã quyÒn khiÕu n¹i lªn c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp cña c¬ quan nhËn ®¬n. §iÒu 20. C¬ quan ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm tho¸i tr¶ tiÒn thuÕ hoÆc tiÒn ph¹t thu kh«ng ®óng quy ®Þnh vµ tr¶ tiÒn båi thêng (nÕu cã) trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp trªn hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  8. 8 §iÒu 21. Trong trêng hîp ph¸t hiÖn vµ kÕt luËn cã sù khai man trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ, c¬ quan ThuÕ cã tr¸ch nhiÖm truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t hoÆc hoµn tr¶ tiÒn thuÕ trong thêi h¹n 5 n¨m trë vÒ tríc, kÓ tõ ngµy kiÓm tra ph¸t hiÖn cã sù khai man trèn thuÕ hoÆc nhÇm lÉn vÒ thuÕ. Trêng hîp c¸ nh©n kh«ng ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ th× thêi h¹n truy thu tiÒn thuÕ, tiÒn ph¹t ®îc tÝnh kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ. Ch¬ng VII §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 22. Trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh vÒ viÖc nép thuÕ thu nhËp kh¸c víi NghÞ ®Þnh nµy th× ¸p dông theo §iÒu íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 23. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§-CP ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao. ViÖc kª khai, tÝnh thuÕ thu nhËp tríc ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004 thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 78/2001/N§-CP ngµy 23 th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ; tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2004 trë ®i ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 24. Bé trëng Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn, kiÓm tra c«ng t¸c thuÕ thu nhËp trong ph¹m vi c¶ níc; gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i, kiÕn nghÞ vÒ thuÕ thu nhËp thuéc thÈm quyÒn cña m×nh. §iÒu 25. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản