Nghị định 148/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
132
lượt xem
12
download

Nghị định 148/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 148/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Nghị định 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 148/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 148/2004/N§-CP ngµy 23 th¸ng 7 n¨m 2004 vÒ söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 7 nghÞ ®Þnh sè 158/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 02/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng sè 07/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh sè 158/2003/ N§-CP ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nh sau: "1. Møc thuÕ suÊt 0% ®èi víi: hµng hãa, dÞch vô xuÊt khÈu, kÓ c¶ hµng gia c«ng xuÊt khÈu, hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng xuÊt khÈu. a. DÞch vô xuÊt khÈu bao gåm: dÞch vô ®· ®îc cung cÊp trùc tiÕp cho tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi vµ tiªu dïng ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam; dÞch vô cung cÊp cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt; b. Hµng hãa xuÊt khÈu bao gåm: hµng hãa xuÊt khÈu ra níc ngoµi, hµng hãa xuÊt khÈu vµo khu chÕ xuÊt hoÆc hµng hãa xuÊt khÈu cho doanh nghiÖp chÕ xuÊt vµ trêng hîp cô thÓ kh¸c ®îc coi lµ xuÊt khÈu theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; c. C¸c trêng hîp sau kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo thuÕ suÊt 0%: vËn t¶i quèc tÕ; hµng hãa, dÞch vô cung øng trùc tiÕp cho vËn t¶i quèc tÕ; dÞch vô du lÞch l÷ hµnh ra níc ngoµi; dÞch vô t¸i b¶o hiÓm ra níc ngoµi; tÝn dông, ®Çu t tµi chÝnh, ®Çu t chøng kho¸n ra níc ngoµi; s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ tµi nguyªn kho¸ng s¶n khai th¸c cha qua chÕ biÕn quy ®Þnh t¹i kho¶n 26 §iÒu 4 cña NghÞ ®Þnh nµy thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng".
  2. 2 §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §iÒu 3. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản