Nghị định 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
129
lượt xem
11
download

Nghị định 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 149/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh Cña chÝnh phñ Sè 149/2003/N§-CP ngµy 04 th¸ng 12 n¨m 2003 Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 05/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 08/2003/QH11 ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: Ch¬ng I §èi tîng, Ph¹m vi ¸p dông thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt §iÒu 1. §èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ hµng hãa, dÞch vô sau ®©y, trõ c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy. 1. Hµng hãa: a) Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ; b) Rîu; c) Bia; d) ¤ t« díi 24 chç ngåi; ®) X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng; e) §iÒu hßa nhiÖt ®é c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng; g) Bµi l¸; h) Vµng m·, hµng m·. 2. DÞch vô: a) Kinh doanh vò trêng, m¸t-xa (Massage), ka-ra-«-kª (Karaoke); b) Kinh doanh ca-si-n« (casino), trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt (jackpot); c) Kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt cîc; d) Kinh doanh g«n (golf): b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n; ®) Kinh doanh xæ sè.
 2. 2 §iÒu 2. §èi tîng nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n (gäi chung lµ c¬ së) cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa, kinh doanh dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy. C¬ së s¶n xuÊt hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸ nµy ë kh©u s¶n xuÊt. C¬ së nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiÖu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng ho¸ nµy ë kh©u nhËp khÈu. C¬ së kinh doanh dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. §iÒu 3. Hµng ho¸ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 cña NghÞ ®Þnh nµy kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong c¸c trêng hîp sau ®©y: 1. Hµng hãa do c¸c c¬ së s¶n xuÊt, gia c«ng trùc tiÕp xuÊt khÈu hoÆc b¸n, ñy th¸c cho c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu ®Ó xuÊt khÈu. Trêng hîp c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu mua hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña c¬ së s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu nhng kh«ng xuÊt khÈu mµ tiªu thô trong níc th× c¬ së kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i kª khai nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2. Hµng ho¸ nhËp khÈu trong c¸c trêng hîp sau: a) Hµng ho¸ nhËp khÈu lµ: - Hµng viÖn trî nh©n ®¹o, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i; - Quµ tÆng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cho c¸c c¬ quan nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n. Quµ tÆng ®îc x¸c ®Þnh trong møc quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; - §å dïng cña tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ®îc hëng tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao do ChÝnh phñ ViÖt Nam quy ®Þnh phï hîp víi c¸c ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia; - Hµng ho¸ mang theo ngêi trong tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ nhËp khÈu; b) Hµng ho¸ chuyÓn khÈu qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua ViÖt Nam theo c¸c h×nh thøc: - Hµng hãa chuyÓn th¼ng tõ c¶ng níc xuÊt khÈu ®Õn c¶ng níc nhËp khÈu, kh«ng ®Õn c¶ng ViÖt Nam; - Hµng hãa ®Õn c¶ng ViÖt Nam nhng kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam mµ ®i th¼ng tíi c¶ng níc nhËp khÈu; - Hµng hãa ®a vµo Kho ngo¹i quan råi chuyÓn ®Õn níc kh¸c, kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam theo Quy chÕ Kho ngo¹i quan;
 3. 3 - Hµng qu¸ c¶nh, mîn ®êng qua cöa khÈu, biªn giíi ViÖt Nam trªn c¬ së hiÖp ®Þnh ®· ký kÕt gi÷a hai ChÝnh phñ hoÆc ngµnh, ®Þa ph¬ng ®îc Thñ t- íng ChÝnh phñ cho phÐp; c) Hµng hãa t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu vµ hµng hãa t¹m xuÊt khÈu, t¸i nhËp khÈu trong thêi h¹n cha ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; d) Hµng hãa nhËp khÈu ®Ó b¸n miÔn thuÕ cho c¸c c¬ quan vµ ngêi níc ngoµi ë ViÖt Nam ®îc hëng tiªu chuÈn miÔn trõ ngo¹i giao theo chÕ ®é quy ®Þnh ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu; Hµng hãa nhËp khÈu ®Ó b¸n miÔn thuÕ ë c¸c cöa hµng miÔn thuÕ t¹i c¸c s©n bay, bÕn c¶ng, nhµ ga quèc tÕ vµ c¸c cöa khÈu biªn giíi. C¬ së nhËp khÈu c¸c mÆt hµng kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy, nÕu dïng vµo môc ®Ých kh¸c th× ph¶i kª khai nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong thêi h¹n 03 ngµy, kÓ tõ ngµy xuÊt dïng vµo môc ®Ých kh¸c. Ch¬ng II C¨n cø tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt §iÒu 4. C¨n cø tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. §iÒu 5. Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. §èi víi hµng hãa s¶n xuÊt trong níc lµ gi¸ do c¬ së s¶n xuÊt b¸n ra cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi rîu, bia s¶n xuÊt trong níc ®îc quy ®Þnh nh sau: a) §èi víi rîu, bia chai cña c¬ së s¶n xuÊt rîu, bia trong níc b¸n theo gi¸ cã c¶ vá chai th× gi¸ b¸n ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc trõ gi¸ trÞ vá chai theo gi¸ thùc tÕ cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. b) §èi víi bia hép cña c¬ së s¶n xuÊt bia trong níc b¸n theo gi¸ cã c¶ vá hép (vá lon) th× gi¸ b¸n ®Ó lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc trõ gi¸ trÞ vá hép (vá lon) theo møc gi¸ Ên ®Þnh tÝnh cho 1 lÝt bia. Giao Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ møc gi¸ vá hép (vá lon) ®îc trõ trong tõng thêi kú cho phï hîp. 2. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu lµ gi¸ tÝnh thuÕ nhËp khÈu céng víi thuÕ nhËp khÈu. Trêng hîp hµng hãa nhËp khÈu ®îc miÔn hoÆc gi¶m thuÕ nhËp khÈu th× gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng bao gåm phÇn thuÕ nhËp khÈu ®îc miÔn, gi¶m. 3. §èi víi hµng hãa gia c«ng lµ gi¸ do c¬ së ®a gia c«ng b¸n ra cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.
 4. 4 4. §èi víi hµng hãa b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp lµ gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña hµng hãa ®ã b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ tiÒn mét lÇn (kh«ng bao gåm kho¶n l·i tr¶ gãp). Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh b¸n hµng qua c¸c chi nh¸nh, cöa hµng, c¬ së trùc thuéc, ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång, gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ c¸c cöa hµng, chi nh¸nh, c¬ së trùc thuéc, ®¹i lý hëng hoa hång b¸n ra. 5. §èi víi dÞch vô lµ gi¸ cung øng dÞch vô cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ cha cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Gi¸ cung øng dÞch vô lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi mét sè dÞch vô ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: - §èi víi kinh doanh g«n lµ gi¸ b¸n thÎ héi viªn, gi¸ b¸n vÐ ch¬i g«n. - §èi víi dÞch vô ca-si-n«, trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt, kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt cîc lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng nµy trõ sè tiÒn ®· tr¶ thëng cho kh¸ch. 6. §èi víi hµng hãa, dÞch vô dïng ®Ó trao ®æi, tiªu dïng néi bé, biÕu, tÆng, khuyÕn m¹i lµ gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cña hµng hãa, dÞch vô cïng lo¹i hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c ho¹t ®éng nµy. Gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa, dÞch vô quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy bao gåm c¶ kho¶n thu thªm tÝnh ngoµi gi¸ b¸n hµng hãa, dÞch vô mµ c¬ së kinh doanh ®îc hëng. Trêng hîp ®èi tîng nép thuÕ cã doanh thu b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ cha cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt lµm c¨n cø tÝnh thuÕ ®èi víi hµng hãa, dÞch vô chÞu thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 6. ThuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa, dÞch vô ®îc quy ®Þnh theo BiÓu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sau ®©y: BiÓu thuÕ Tiªu thô ®Æc biÖt TT Hµng ho¸, dÞch vô ThuÕ suÊt (%) I Hµng ho¸ 1 Thuèc l¸ ®iÕu, x× gµ a) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp khÈu, x× gµ 65 b) Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong níc 45 c) Thuèc l¸ ®iÕu kh«ng ®Çu läc 25 2. Rîu
 5. 5 a) Rîu tõ 40 ®é trë lªn 75 b) Rîu tõ 20 ®é ®Õn díi 40 ®é 30 c) Rîu díi 20 ®é, rîu hoa qu¶ 20 d) Rîu thuèc 15 3. Bia a) Bia chai, bia hép, bia t¬i 75 b) Bia h¬i 30 4. ¤ t« a) ¤ t« tõ 5 chç ngåi trë xuèng 80 b) ¤ t« tõ 6 ®Õn 15 chç ngåi 50 c) ¤ t« tõ 16 ®Õn díi 24 chç ngåi 25 5. X¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naptha), chÕ phÈm t¸i hîp (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c dïng ®Ó pha chÕ x¨ng 10 6. §iÒu hoµ nhiÖt ®é cã c«ng suÊt tõ 90.000 BTU trë xuèng 15 7. Bµi l¸ 40 8. Vµng m·, hµng m· 70 II. DÞch vô 1. Kinh doanh vò trêng, m¸t-xa, (Massage), ka-ra-«-kª (Karaoke) 30 2. Kinh doanh ca-si-n« (canino), trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt 25 (jackpot) 3. Kinh doanh gi¶i trÝ cã ®Æt cîc 25 4. Kinh doanh g«n (golf); b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n 10 5. Kinh doanh xæ sè 15 Quy ®Þnh cô thÓ viÖc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi mét sè hµng hãa, dÞch vô nh sau: 1. §èi víi hµng hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ suÊt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng ph©n biÖt hµng hãa nhËp khÈu hay hµng hãa s¶n xuÊt trong níc. 2. Thuèc l¸ ®iÕu cã ®Çu läc s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp khÈu lµ lo¹i thuèc l¸ ®iÕu sö dông sè lîng nguyªn liÖu sîi thuèc nhËp khÈu tõ 51% trë lªn so víi tæng sè nguyªn liÖu sîi thuèc dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã. 3. MÆt hµng rîu thuèc kh«ng ph©n biÖt theo ®é cån. C¬ së s¶n xuÊt rîu thuèc ph¶i cã giÊy phÐp s¶n xuÊt rîu thuèc vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký tªn, m¸c nh·n, chÊt lîng s¶n phÈm rîu thuèc do c¬ quan y tÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. §èi víi rîu thuèc nhËp khÈu ph¶i ®îc c¬ quan Y tÕ hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn x¸c ®Þnh lµ rîu thuèc. NÕu kh«ng cã ®ñ nh÷ng giÊy tê quy ®Þnh trªn ®©y th× c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo thuÕ suÊt cña lo¹i rîu cã ®é cån t¬ng øng. 4. Hµng m· thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng bao gåm lo¹i hµng m· lµ ®å ch¬i trÎ em vµ c¸c lo¹i hµng m· dïng ®Ó trang trÝ. 5. C¸c mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thuéc nhãm "x¨ng c¸c lo¹i, nap-ta (naphtha), chÕ phÈm t¸i hîp (reformade component) vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó pha chÕ x¨ng" do Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan quy ®Þnh cô thÓ.
 6. 6 Ch¬ng III §¨ng ký, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ §iÒu 7 . C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan ThuÕ n¬i c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®Æt trô së chÝnh theo quy ®Þnh vÒ ®¨ng ký thuÕ vµ theo híng dÉn cña c¬ quan ThuÕ. Thêi h¹n ®¨ng ký thuÕ chËm nhÊt lµ mêi ngµy, kÓ tõ ngµy ®îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. Trong trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp nhµ níc, thay ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh hoÆc ngõng kinh doanh, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i khai b¸o víi c¬ quan ThuÕ chËm nhÊt lµ n¨m ngµy tríc khi cã nh÷ng thay ®æi trªn. §iÒu 8. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã sö dông nh·n hiÖu hµng hãa ph¶i ®¨ng ký mÉu nh·n hiÖu hµng hãa víi c¬ quan ThuÕ n¬i c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh chËm nhÊt kh«ng qu¸ n¨m ngµy kÓ tõ ngµy sö dông nh·n hiÖu. Khi thay ®æi nh·n hiÖu hµng hãa, c¬ së ph¶i khai b¸o víi c¬ quan ThuÕ vµ ®¨ng ký mÉu nh·n hiÖu hµng hãa míi sö dông thay thÕ nh·n hiÖu hµng hãa cò chËm nhÊt lµ n¨m ngµy kÓ tõ ngµy thay ®æi nh·n hiÖu. §iÒu 9. C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng th¸ng khi tiªu thô hµng hãa, dÞch vô vµ nép tê khai thuÕ cho c¬ quan ThuÕ trong thêi h¹n chËm nhÊt kh«ng qu¸ mêi ngµy ®Çu cña th¸ng tiÕp theo. §èi víi c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép lín th× kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®Þnh kú n¨m ngµy hoÆc mêi ngµy mét lÇn theo quy ®Þnh cña c¬ quan ThuÕ. Trêng hîp trong th¸ng kh«ng ph¸t sinh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh vÉn ph¶i kª khai vµ göi tê khai thuÕ cho c¬ quan ThuÕ biÕt. 2. C¬ së nhËp khÈu hµng hãa ph¶i kª khai vµ nép tê khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng lÇn nhËp khÈu cïng víi viÖc kª khai thuÕ nhËp khÈu víi c¬ quan H¶i quan n¬i nhËp khÈu hµng ho¸. 3. C¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt b»ng nguyªn liÖu ®· nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× khi kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë kh©u s¶n xuÊt ®îc khÊu trõ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép ®èi víi nguyªn liÖu nÕu cã chøng tõ hîp ph¸p. Sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc khÊu trõ ®èi víi
 7. 7 nguyªn liÖu tèi ®a kh«ng qu¸ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép ë kh©u s¶n xuÊt. 4. C¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nhiÒu lo¹i hµng hãa, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã thuÕ suÊt kh¸c nhau th× ph¶i kª khai thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng møc thuÕ suÊt quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i hµng hãa, dÞch vô; nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc theo tõng møc thuÕ suÊt, th× c¬ së ph¶i tÝnh theo møc thuÕ suÊt cao nhÊt cña hµng hãa, dÞch vô mµ c¬ së cã s¶n xuÊt, kinh doanh. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh mÉu tê khai vµ híng dÉn viÖc kª khai thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 10. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh sau ®©y: 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµo ng©n s¸ch nhµ níc t¹i n¬i s¶n xuÊt, kinh doanh. Thêi h¹n nép thuÕ cña th¸ng chËm nhÊt kh«ng qu¸ ngµy hai m¬i l¨m cña th¸ng tiÕp theo; trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép lín th× ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo ®Þnh kú n¨m ngµy hoÆc mêi ngµy mét lÇn theo quy ®Þnh cña c¬ quan ThuÕ. §èi víi nh÷ng c¸ nh©n, hé s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ë xa Kho b¹c Nhµ níc th× c¬ quan ThuÕ tæ chøc thu thuÕ vµ nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. Thêi h¹n c¬ quan ThuÕ nép tiÒn vµo ng©n s¸ch nhµ níc chËm nhÊt kh«ng qu¸ ba ngµy kÓ tõ ngµy thu ®îc tiÒn. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ thñ tôc kª khai, nép thuÕ phï hîp víi yªu cÇu c¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së kinh doanh tríc ph¸p luËt, ®ång thêi t¨ng cêng c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra xö lý vi ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan ThuÕ, b¶o ®¶m qu¶n lý thu thuÕ chÆt chÏ, cã hiÖu qu¶. 2. C¬ së nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo tõng lÇn nhËp khÈu t¹i n¬i kª khai thuÕ. Thêi h¹n th«ng b¸o vµ thêi h¹n nép thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu thùc hiÖn theo thêi h¹n th«ng b¸o vµ nép thuÕ nhËp khÈu. 3. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc b»ng ®ång ViÖt Nam. Trêng hîp c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cã doanh thu b¸n hµng hãa, dÞch vô b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ hèi ®o¸i do Ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép b»ng ®ång ViÖt Nam.
 8. 8 §iÒu 11. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i quyÕt to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng n¨m víi c¬ quan ThuÕ. N¨m quyÕt to¸n thuÕ tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch. Trêng hîp c¬ së kinh doanh ®îc ¸p dông n¨m quyÕt to¸n tµi chÝnh kh¸c víi n¨m d¬ng lÞch th× vÉn ph¶i quyÕt to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo n¨m d¬ng lÞch. Trong thêi h¹n bèn m¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m, c¬ së ph¶i nép b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan ThuÕ vµ ph¶i nép ®Çy ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy, kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n, nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo. 2. Trong trêng hîp s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp nhµ níc, chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh, c¬ së ph¶i thùc hiÖn quyÕt to¸n thuÕ víi c¬ quan ThuÕ vµ göi b¸o c¸o quyÕt to¸n thuÕ cho c¬ quan ThuÕ trong thêi h¹n bèn m¬i l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy cã quyÕt ®Þnh s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp nhµ níc, chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh vµ ph¶i nép ®Çy ®ñ sè thuÕ cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch nhµ níc trong thêi h¹n mêi ngµy kÓ tõ ngµy nép b¸o c¸o quyÕt to¸n; nÕu nép thõa th× ®îc trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép cña kú tiÕp theo hoÆc ®îc hoµn thuÕ theo quy ®Þnh. §iÒu 12. C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép trong c¸c trêng hîp sau: 1. Hµng hãa t¹m nhËp khÈu, t¸i xuÊt khÈu. 2. Hµng hãa lµ nguyªn liÖu nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu theo hîp ®ång s¶n xuÊt, gia c«ng víi níc ngoµi. 3. QuyÕt to¸n thuÕ khi s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n, chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u; giao, b¸n, kho¸n, cho thuª doanh nghiÖp nhµ níc, chuyÓn ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh mµ cã sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· nép thõa. 4. QuyÕt ®Þnh xö lý hoµn thuÕ cña c¬ quan cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ViÖc hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy chØ thùc hiÖn ®èi víi hµng hãa thùc tÕ xuÊt khÈu. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ thñ tôc vµ thÈm quyÒn gi¶i quyÕt hoµn thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy.
 9. 9 §iÒu 13. C¬ së s¶n xuÊt, nhËp khÈu hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã tr¸ch nhiÖm: 1. Thùc hiÖn ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ theo quy ®Þnh; ph¶i kª khai ®Çy ®ñ, ®óng mÉu tê khai thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, hoµn thuÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña viÖc kª khai, quyÕt to¸n thuÕ, hoµn thuÕ. 2. Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ khi mua, b¸n hµng hãa, dÞch vô vµ vËn chuyÓn hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c hå s¬, tµi liÖu, sè liÖu vµ c¨n cø cã liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ, ®Ò nghÞ hoµn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cho c¬ quan ThuÕ. §iÒu 14. C¬ quan thuÕ cã nh÷ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm sau ®©y: 1. Híng dÉn ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn chÕ ®é ®¨ng ký, kª khai, nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2. Th«ng b¸o sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh kh«ng kª khai ®ñ sè thuÕ ph¶i nép vµ ®èi víi hé, c¸ nh©n s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kÕ to¸n vµ ho¸ ®¬n, chøng tõ; ®«n ®èc ®èi tîng nép thuÕ nép ®óng thêi h¹n quy ®Þnh; nÕu qu¸ thêi h¹n quy ®Þnh mµ ®èi tîng nép thuÕ cha nép thuÕ th× ra th«ng b¸o vÒ sè thuÕ ph¶i nép vµ sè tiÒn ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3 §iÒu 17 cña LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 05/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; nÕu ®èi tîng nép thuÕ vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t theo th«ng b¸o th× cã quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 17 cña LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 05/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998 ®Ó b¶o ®¶m thu ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t; nÕu ®· thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ trªn ®©y mµ ®èi tîng nép thuÕ vÉn kh«ng nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t th× chuyÓn hå s¬ sang c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. KiÓm tra, thanh tra viÖc kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ cña ®èi t- îng nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i vÒ thuÕ. 5. Yªu cÇu ®èi tîng nép thuÕ cung cÊp sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ hå s¬ tµi liÖu kh¸c cã liªn quan tíi viÖc tÝnh thuÕ vµ nép thuÕ. 6. Lu gi÷ vµ sö dông sè liÖu, tµi liÖu mµ ®èi tîng nép thuÕ vµ ®èi tîng kh¸c cung cÊp theo chÕ ®é quy ®Þnh.
 10. 10 §iÒu 15. ViÖc Ên ®Þnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau: 1. C¬ quan thuÕ cã quyÒn Ên ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) §èi tîng nép thuÕ kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng chÕ ®é kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ; b) §èi tîng nép thuÕ kh«ng kª khai hoÆc nép tê kª khai qu¸ thêi h¹n ®· ®îc quy ®Þnh; ®· nép tê khai nhng kª khai kh«ng ®óng c¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; c) §èi tîng nép thuÕ tõ chèi viÖc xuÊt tr×nh sæ kÕ to¸n, hãa ®¬n, chøng tõ vµ c¸c tµi liÖu cÇn thiÕt liªn quan ®Õn viÖc tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; d) Kinh doanh nhng kh«ng cã ®¨ng ký kinh doanh, kh«ng kª khai nép thuÕ mµ bÞ ph¸t hiÖn; ®) Kª khai gi¸ b¸n lµm c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thÊp h¬n 10% gi¸ b¸n h×nh thµnh trªn thÞ trêng cña hµng ho¸, dÞch vô ®ã. Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ thÞ trêng lµm c¨n cø Ên ®Þnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2. C¬ quan ThuÕ c¨n cø vµo tµi liÖu ®iÒu tra vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®èi tîng nép thuÕ, gi¸ b¸n cña hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ trêng hoÆc c¨n cø vµo sè thuÕ ph¶i nép cña c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh cïng ngµnh nghÒ cã quy m« kinh doanh t¬ng ®¬ng ®Ó Ên ®Þnh sè thuÕ ph¶i nép ®èi víi c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. Ch¬ng IV Gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt §iÒu 16. ViÖc gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt theo §iÒu 16 LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. C¬ së s¶n xuÊt hµng hãa thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt gÆp khã kh¨n do thiªn tai, ®Þch häa, tai n¹n bÊt ngê ®îc xÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. ViÖc gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ ®îc gi¶i quyÕt theo n¨m x¶y ra thiÖt h¹i. Møc gi¶m ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së sè thiÖt h¹i do thiªn tai, ®Þch häa, tai n¹n bÊt ngê g©y ra nhng kh«ng qu¸ 30% sè thuÕ ph¶i nép theo luËt. Trêng hîp bÞ thiÖt h¹i nÆng kh«ng cßn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ nép thuÕ th× ®îc xÐt miÔn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2. C¬ së s¶n xuÊt, l¾p r¸p « t« ®îc gi¶m thuÕ trªn møc thuÕ suÊt theo BiÓu thuÕ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy nh sau: a) N¨m 2004 gi¶m 70%; b) N¨m 2005 gi¶m 50%; c) N¨m 2006 gi¶m 30%; d) Tõ n¨m 2007 nép ®óng thuÕ suÊt quy ®Þnh.
 11. 11 Bé Tµi chÝnh híng dÉn thñ tôc, tr×nh tù, thÈm quyÒn xÐt gi¶m thuÕ, miÔn thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. Ch¬ng V Xö lý vi ph¹m, khen thëng §iÒu 17. §èi tîng nép thuÕ, c¸n bé thuÕ vµ c¸ nh©n kh¸c vi ph¹m LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× tïy theo hµnh vi vµ møc ®é vi ph¹m bÞ xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 vµ §iÒu 19 LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt sè 05/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998. Trêng hîp, LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh«ng quy ®Þnh møc xö ph¹t cô thÓ th× thùc hiÖn xö ph¹t theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc thuÕ. §iÒu 18. C¬ quan ThuÕ, c¸n bé thuÕ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao; tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc thùc hiÖn LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; ®èi tîng nép thuÕ thùc hiÖn tèt nghÜa vô nép thuÕ ®îc khen th- ëng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. Ch¬ng VI Tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 19. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 vµ thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 84/1998/N§-CP ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. ViÖc gi¶i quyÕt c¸c tån t¹i vµ xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tríc ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004 ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh t¬ng øng cña LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ c¸c quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cã hiÖu lùc t¹i thêi ®iÓm ®ã.
 12. 12 §iÒu 20. Trêng hîp ®iÒu íc quèc tÕ mµ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia cã quy ®Þnh kh¸c víi LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt th× thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu íc quèc tÕ ®ã. §iÒu 21. ViÖc tæ chøc thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh nh sau: 1. C¬ quan ThuÕ chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt hµng hãa, kinh doanh dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 2. C¬ quan H¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi c¬ së nhËp khÈu hµng hãa chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 3. C¬ quan ThuÕ vµ c¬ quan H¶i quan cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp trong viÖc qu¶n lý thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt trong ph¹m vi c¶ níc. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ viÖc tæ chøc thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §iÒu 22. Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản