intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 170/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

125
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 170/1999/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 05/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với ngươì có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 170/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA nghÞ   Þ nh   ® c ña ch Ý n h  p h ñ  S è  170/1999/N§­C P  n g µy  06  th¸ng 12 n¨ m  1999 S ö a  ® æ i  m ét sè ®i Ò u  cña  g h Þ  ® Þ n h   N sè 05/CP  n g µ y 20  th¸ng 01 n¨ m   1995 c ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h   c hi  tiÕt   h µ n h  P h¸p lÖn h  thu Õ  thu n h Ë p   thi ® èi víi g êi cã thu  h Ë p  cao   n n ch Ýnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  14/1999/PL­ sè  UBTVQH10 ngµy  th¸ng6  30    n¨m 1999  cña  ban  ñy  Thêng  Quèc    vô  héisöa ®æi  mét  ®iÒu  sè  cña Ph¸p  lÖnh thuÕ  thu  nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp cao;  Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    nghÞ   Þ nh: ® §iÒu 1. Söa ®æi mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ  ®Þnh  05/CP  sè  ngµy 20  th¸ng  n¨m  01  1995 cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh         chi tiÕtthihµnh Ph¸p lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao  sau: nh  1.§iÓm   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa    10  1  4    ®æi  sau: nh  ' ­Trî cÊp    '    th«iviÖc, trîcÊp      mÊt viÖc lµm cho c¸c ®èi  îng  t theo quy  ®Þnh cña  LuËt lao®éng'' Bé      . 2.Kho¶n  vµ    2  kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi  sau: 3  7    ® nh  ' . '2 C«ng  d©n ViÖt Nam   thu nhËp      cã    ph¸tsinh ë    trong níc vµ        thu nhËp  ph¸tsinh ë        níc ngoµi ¸p    dông  BiÓu  thuÕ  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  3  1  lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp  cao (söa ® æi) ® îcñy        ban  Thêng  vô Quèc   héi th«ng qua ngµy  th¸ng 02  06    n¨m  1997  kho¶n  §iÒu  Ph¸p  vµ  2  1  lÖnh  14/1999/PL­ sè  UBTVQH10   ngµy  th¸ng 6  30    n¨m  1999  cña  ban  ñy  Th­ êng  Quèc    vô  héisöa  æi  ® mét  ®iÒu  sè  cña Ph¸p lÖnh  thuÕ    thu nhËp      ®èi víi ngêicã      thu nhËp  cao;thu nhËp      chÞu  thuÕ  îcx¸c ®Þnh    së    ®     trªnc¬  lÊy tæng  thu nhËp  trong níc vµ  níc ngoµichia cho  th¸ng ®Ó   dông  ë              12    ¸p  theo BiÓu  thuÕ ¬ng  t øng. 3.Ngêinícngoµic              trót¹ ViÖtNam     i   tõ183 ngµy      c«ng  trëlªnvµ  d©n  ViÖt  Nam     lao ®éng, c«ng    níc ngoµi ¸p    t¸cë      dông  BiÓu thuÕ    lòy tiÕn tõng phÇn  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  2  1  lÖnh  14/1999/PL­ sè  UBTVQH10   ngµy  30  th¸ng 6    n¨m  1999 cña  ban  ñy  Thêng  Quèc    vô  héisöa  æi  ® mét  ®iÒu  sè  cña  Ph¸p lÖnh thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã      thu nhËp cao''. 3.Kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi  sau:   2  12    ® nh  ' .     '2 §èivíi   ngêinícngoµi:     ­ NÕu   trót¹ ViÖtNam     ngµy    c      i   tõ 30  ®Õn   182  ngµy      th× kª khainép    thuÕ  theo BiÓu thuÕ quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  3  10  lÖnh thuÕ    thu nhËp    ®èi
  2. 2 víingêi cã  nhËp      thu  cao  îc ñy  ®   ban Thêng  Quèc    vô  héi th«ng qua ngµy 19  th¸ng5    n¨m 1994. ­ NÕu   trót¹    c    i ViÖt Nam       tõ 183 ngµy      trëlªnth×    kª khainép    thuÕ theo  BiÓu  thuÕ    lòy tiÕn tõng phÇn quy ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  Ph¸p  t¹  2  1  lÖnh sè  14/1999/PL­ UBTVQH10   ngµy  th¸ng  n¨m   30  6  1999 cña  ban  ñy  Thêng  vô  Quèc    héisöa  æi  ® mét  ®iÒu  sè  cña Ph¸p lÖnh thuÕ    thu nhËp      ®èi víingêicã    thu nhËp    cao. ­ Thêi gian c tró cña ngêi níc ngoµi t¹ ViÖt Nam  ® îc tÝnh cho  i 12 th¸ng li       ªntôc ®èi    víin¨m tÝnh thuÕ ®Çu  tiªn,nh÷ng    n¨m sau    x¸c ®Þnh  theo n¨m    d¬ng lÞch,ngµy    ®Õn   ngµy  ® îctÝnh    (mét)ngµy' . vµ  ®i    lµ01    ' §iÒu    2. NghÞ  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy  th¸ng 7  kÓ    01    n¨m  1999. Nh÷ng quy ®Þnh  i t¹ NghÞ ®Þnh  05/CP  sè  ngµy  th¸ng 01  20    n¨m  1995  cña ChÝnh phñ  c¸c v¨n b¶n  vµ      híng dÉn    kh¸c tr¸víi       i NghÞ  ®Þnh nµy  ®Òu     b∙i bá. §iÒu    tr Bé    3. Bé  ëng  TµichÝnh  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung  ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh NghÞ  ®Þnh  nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2