Nghị định 18/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
130
lượt xem
7
download

Nghị định 18/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 18/2004/NĐ-CP về việc thành lập phường thuộc quận Lê Chân, xã thuộc các huyện Thuỷ Nguyên, Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 18/2004/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 18/2004/N -CP Hà N i, ngày 10 tháng 1 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 18/2004/N -CP NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2004 V VI C THÀNH L P PHƯ NG THU C QU N LÊ CHÂN; XÃ THU C CÁC HUY N TH Y NGUYÊN, KI N TH Y, THÀNH PH H I PHÒNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân thành ph H i Phòng, NGHN NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng thu c qu n Lê Chân; xã thu c các huy n Th y Nguyên, Ki n Th y, thành ph H i Phòng như sau: 1. Thành l p phư ng Nghĩa Xá thu c qu n Lê Chân trên cơ s 64 ha di n tích t nhiên và 13.779 nhân khNu c a phư ng Ni m Nghĩa. Phư ng Nghĩa Xá có 64 ha di n tích t nhiên và 13.779 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Nghĩa Xá: ông giáp phư ng Dư Hàng Kênh; Tây giáp phư ng Ni m Nghĩa; Nam giáp phư ng Vĩnh Ni m và qu n Ki n An; B c giáp phư ng Tr n Nguyên Hãn. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p phư ng Nghĩa Xá, phư ng Ni m Nghĩa còn l i 45,91 ha di n tích t nhiên và 11.913 nhân khNu. 2. Sáp nh p phư ng Mê Linh vào phư ng An Biên thu c qu n Lê Chân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính sáp nh p phư ng Mê Linh, phư ng An Biên có 29 ha di n tích t nhiên và 12.361 nhân khNu: a gi i hành chính phư ng An Biên: ông giáp qu n Ngô Quy n, Tây giáp phư ng Cát Dài; Nam giáp các phư ng H Nam, Tr i Cau; B c giáp qu n H ng Bàng. 3. Thành l p xã Lưu Kỳ thu c huy n Th y Nguyên trên cơ s 417,03 ha di n tích t nhiên và 2.528 nhân khNu c a xã Lưu Ki m.
  2. Xã Lưu Kỳ có 417,03 ha di n tích t nhiên và 2.528 nhân khNu. a gi i hành chính xã Lưu Kỳ: ông giáp xã Gia Minh; Tây giáp xã Liên Khê; Nam giáp xã Lưu Ki m; B c giáp t nh Qu ng Ninh. Sau i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Lưu Kỳ, xã Lưu Ki m còn l i 865,36 ha di n tích t nhiên và 10.338 nhân khNu. 4. Thành l p xã Du L thu c huy n Ki n Th y trên cơ s 301,61 ha di n tích t nhiên và 4.649 nhân khNu c a xã Ki n Qu c. Xã Du L có 301,61 ha di n tích t nhiên và 4.649 nhân khNu. a gi i hành chính xã Du L : ông giáp xã Th y Hương; Tây giáp xã Ngũ Phúc; Nam giáp xã Ki n Qu c; B c giáp huy n An Lão. Sau i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Du L , xã Ki n Qu c còn l i 825,98 ha di n tích t nhiên và 8.559 nhân khNu. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H i Phòng, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản