Nghị định 213/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
69
lượt xem
5
download

Nghị định 213/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 213/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc bổ sung 19 mặt hàng vào Danh mục hàng hoá và thuế suất thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) cho các năm 2004 - 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 213/2004/NĐ-CP của Chính phủ

  1. nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 213/2004/N§-CP ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ viÖc bæ sung 19 mÆt hµng vµo Danh môc hµng hãa vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh ¦u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho c¸c n¨m 2004 - 2006 ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 292/NQ-UBTVQH9 ngµy 08 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ñy ban Thêng vô Quèc héi vÒ Ch¬ng tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh ¦u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy 19 mÆt hµng bæ sung vµo Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®· ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§-CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 vµ NghÞ ®Þnh sè 151/2004/N§-CP ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh ¦u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho c¸c n¨m 2004 - 2006 (Danh môc kÌm theo). §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu ®· ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2004. §iÒu 3. Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
  2. 2 dANH MôC 19 MÆT HµNG Bæ SUNG VµO DANH MôC HµNG HO¸ Vµ THUÕ SUÊT THUÕ NHËP KHÈU CñA VIÖT NAM §Ó THùC HIÖN HIÖP §ÞNH ¦U §·I THUÕ QUAN Cã HIÖU LùC CHUNG (CEPT) CñA C¸C N¦íC ASEAN CHO C¸C N¡M 2004 – 2006 (Ban hành kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 213/2004/N§-CP ngày 24 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ) ThuÕ suÊt CEPT M· hàng M« t¶ hµng ho¸ (%) 2004 2005 2006 4011 Lèp míi, lo¹i dïng h¬i b¬m, b»ng cao su 4011 40 00 - Lo¹i dïng cho xe m« t« 20 15 5 4013 S¨m c¸c lo¹i b»ng cao su 4013 90 - Lo¹i kh¸c: 4013 90 20 - - Lo¹i dïng cho xe m¸y 20 15 5 7315 XÝch vµ c¸c bé phËn rêi cña xÝch, b»ng s¾t hoÆc thÐp - XÝch gåm nhiÒu m¾t ®îc nèi b»ng khíp d¹ng b¶n lÒ vµ c¸c bé phËn cña nã: 7315 11 - - XÝch con l¨n: - - - B»ng thÐp mÒm: 7315 11 12 - - - - XÝch xe m«t« 20 15 5 - - - Lo¹i kh¸c: 7315 11 22 - - - - XÝch xe m«t« 20 15 5 7315 19 - - C¸c bé phËn: 7315 19 20 - - - Cña xÝch xe m«t« kh¸c 20 15 5 - XÝch kh¸c: - - Lo¹i kh¸c: - - - B»ng thÐp mÒm: 7315 89 12 - - - - XÝch xe m«t« 1 1 1 - - - Lo¹i kh¸c 7315 89 22 - - - - XÝch xe m«t« 1 1 1 - C¸c bé phËn kh¸c: 7315 90 10 - - Cña xÝch xe ®¹p vµ xÝch xe m«t« 20 15 5 8407 §éng c¬ ®èt trong kiÓu piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn hoÆc kiÓu piston chuyÓn ®éng quay trßn, ®èt ch¸y b»ng tia löa ®iÖn - §éng c¬ ®èt trong kiÓu piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn, dïng ®Ó t¹o ®éng lùc cho c¸c lo¹i cho xe thuéc ch¬ng 87: 8407 31 00 - - Cã dung tÝch xilanh kh«ng qu¸ 50 cc 20 15 5
  3. 3 8483 Trôc truyÒn ®éng (kÓ c¶ trôc cam vµ trôc khñyu) vµ tay biªn; gèi ®ì trôc dïng æ l¨n vµ gèi ®ì trôc dïng æ trît, b¸nh r¨ng vµ côm b¸nh r¨ng, vÝt bi hoÆc vÝt ®òa; hép sè vµ c¸c c¬ cÊu ®iÒu tèc kh¸c, kÓ c¶ bé biÕn ®æi m« men xo¾n; b¸nh ®µ vµ rßng räc, kÓ c¶ pa l¨ng; ly hîp vµ khíp nèi trôc (kÓ c¶ khíp nèi v¹n n¨ng) 8483 30 - Gèi ®ì, kh«ng dïng æ bi hay æ ®òa, æ trît: 8483 30 20 - - Dïng cho xe cã ®éng c¬ 0 0 0 8483 40 - B¸nh r¨ng vµ côm b¸nh r¨ng, trõ b¸nh xe cã r¨ng, ®Üa xÝch vµ c¸c bé phËn truyÒn chuyÓn ®éng riªng biÖt, vÝt bi hoÆc vÝt ®òa; hép sè vµ c¸c c¬ cÊu ®iÒu tèc kh¸c, kÓ c¶ bé biÕn ®æi m« men xo¾n: - - Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc ch¬ng 87: 8483 40 13 - - - Dïng cho ®éng c¬ cña xe thuéc nhãm 15 10 5 87.11 8512 ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng hoÆc thiÕt bÞ tÝn hiÖu b»ng ®iÖn (trõ c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 85.39), c¸i g¹t níc, g¹t s¬ng, g¹t tuyÕt trªn kÝnh ch¾n, lo¹i dïng cho xe ®¹p, hoÆc xe cã ®éng c¬ 8512 20 - ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng hoÆc thiÕt bÞ tÝn hiÖu trùc quan lo¹i kh¸c: 8512 20 20 - - ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng hoÆc thiÕt bÞ 15 10 5 tÝn hiÖu trùc quan, cha l¾p r¸p hoµn chØnh 8539 §Ìn ®iÖn d©y tãc hoÆc ®Ìn phãng ®iÖn, kÓ c¶ ®Ìn chïm hµn kÝn vµ ®Ìn tia cùc tÝm hoÆc tia hång ngo¹i; ®Ìn hå quang 8539 10 - §Ìn chïm hµn kÝn: 8539 10 10 - - Dïng cho xe cã ®éng c¬ thuéc ch¬ng 20 15 5 87 8714 Bé phËn vµ phô tïng cña xe thuéc c¸c nhãm tõ 87.11 ®Õn 87.13 - Cña m« t« (kÓ c¶ xe ®¹p m¸y - mopeds): 8714 11 - - Yªn xe: 8714 11 10 - - - Dïng cho xe m« t« thuéc ph©n nhãm 20 15 5 8711.10, 8711.20 hoÆc 8711.90 8714 11 20 - - - Dïng cho xe m« t« thuéc ph©n nhãm 20 15 5 8711.30, 8711.40 hoÆc 8711.50 8714 19 - - Lo¹i kh¸c: 8714 19 10 - - - Bé chÕ hoµ khÝ 20 15 5 8714 19 50 - - - Nan hoa vµ mò nan hoa 20 15 5
  4. 4 8714 19 60 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe m« t« thuéc 20 15 5 ph©n nhãm 8711.10, 8711.20 hoÆc 8711.90 8714 19 70 - - - Lo¹i kh¸c, dïng cho xe m« t« thuéc 20 15 5 ph©n nhãm 8711.30, 8711.40 hoÆc 8711.50
Đồng bộ tài khoản