Nghị định 26/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
78
lượt xem
2
download

Nghị định 26/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 26/2000/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/CP ngày 17/7/1995 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động điện ảnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 26/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  26/2000/N§­C P   g µ y  03 th¸ng 8 n¨ m  2000  C n V Ò  s ö a ® æ i, b æ  s u n g   é t s è  ® i Ò u  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h  s è   m 48/CP n g µ y 17 th¸ng 7 n¨ m  1995 v Ò  t æ  c h ø c v µ  h o ¹t ® é n g  ® i Ö n   n h¶ ChÝnh  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; § Ó   ¸p  ® øng  nhu  Çu  ëng  ô  hãa  µ  c h th v¨n  v nghÖ   Ët cña  ©n  ©n,  thu   nh d m ë   éng  r giao u  iÖn  l® ¶nh  èc  Õ, t¹o ®iÒu  Ön  qu t     ki ph¸ttr Ón h Ö   èng  ¹p  i   th r  chiÕu  phim;   Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B V¨n  ãa   h ­Th«ng  tin, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    1. Nay  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/ CP,  µy  th¸ng  n¨m  ng 17  7  1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  c Ch ph v tæ  v ho   ®iÖn ¶nh. §i Ò u    öa  æi,bæ   2. S ®   sung  Òu    Òu  thuéc Ch ¬ng  I µ  Òu  §i 14,§i 15    II v §i   24  éc Ch ¬ng  NghÞ   nh  è  thu   IV  ®Þ s 48/CP. 1.  Òu  ® îc söa  æi, bæ   §i 14    ®   sung   sau: C¬   ë  nh   s s¶n  Êt xu phim  îc ®  quyÒn  Êt khÈu  xu   hoÆc   y    Êt khÈu  ñ th¸cxu   phim  m ×nh  do  s¶n  Êt ®∙  îcBé  xu   ®   V¨n  ãa   h ­Th«ng    tincho  Ðp  ph phæ   Õn. bi 2.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     15    ®   sung    nh sau: C¬   ë  s kinh doanh  iÖn    ® ¶nh  îc thµnh  Ëp  îp  ®  l h ph¸p  ¹  Öt Nam,    ti Vi   bao gå m   doanh  c¶  nghiÖp  ªndoanh  íiníc ngoµi,cã  ¹p chiÕu  li   v      r  phim  ùa  ¸p  nh ® øng      Èn  Bé  c¸ctiªuchu do  V¨n  ãa    h ­ Th«ng   tinquy  nh, th× ® îcquyÒn  Ëp  ®Þ     nh khÈu  phim  ùa    Õu  ¹    ¹p thuéc  ¬  ë  nh ®Ó chi t i r   c¸c c s kinh doanh  iÖn    ® ¶nh  ña  c m × nh.  ViÖc  Ëp  Èu  nh kh phim  ùa, b¨ng  ×nh,  a   ×nh  Bé   nh   h ®Ü h do  V¨n ho¸    ­ Th«ng      Öt néidung  µ  Õ   ¹ch.  tinphª duy     v k ho   ViÖc  Ëp  Èu  nh kh phim      ãng    µiTruyÒn  ×nh  Öt Nam     ®Ó ph¸ts trªn§   h Vi   do §µi TruyÒn  ×nh  Öt    h Vi Nam   ¶m   Ö m,  ã  ù  èi hîp  íiBé   ® nhi c s ph   v   V¨n  ãa    h ­ Th«ng tin. ViÖc  Ëp  Èu  nh kh phim   u  ÷vµ  ®Ó l tr   nghiªncøu  îc thùc hiÖn    ®    theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtvÒ   Êt,nhËp  Èu    ãa  È m.     xu   kh v¨n h ph 3.§iÒu  (kho¶n    îcsöa  æi      24  4) ®   ® nh sau: Bé   V¨n     ho¸ ­Th«ng    ã  Òn: tinc quy  
  2. 2 a)  Êp   Êy  Ðp  µm  C gi ph l phim  Êt  êitheo  nh th   quy  nh   ¹  Òu  cña  ®Þ t i§i 9  NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/CP  µy  th¸ng 7  ng 17    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  Ò   chøc  c Ch ph v tæ  vµ  ¹t®éng  iÖn  ho   ® ¶nh; b) Quy Õt  nh    åi,tÞch    Ê m  u  µnh, tiªuhñy  ÷ng  ®Þ thu h   thu,c lh    nh phim  ã  c néi dung  Þ   Ê m     bc s¶n  Êt,nhËp  Èu  µ  xu   kh v phæ   Õn  bi quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    3, §iÒu  cña  2  NghÞ   nh  µy; ®Þ n c)§×nh    chØ  ¹t®éng  ña    ¬  ë  ho   c c¸cc s s¶n  Êt,nhËp  Èu  µ  xu   kh v phæ   Õn  bi c¸c phim  ã  éi dung  Þ   Ê m   îc quy  nh  ¹    cn  bc ®  ®Þ ti kho¶n    Òu  cña  3, §i 2  NghÞ   ®Þnh  µy. n §i Ò u 3. 1. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  15  k t  k  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 48/CP  µy  th¸ng 7  ng 17    n¨m 1995  µ     íiquy  m tr¸ v   i ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  µy  u   îcb∙i á. t i ®Þ n ®Ò ®     b 2. Bé     V¨n  ãa    h ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m   íng dÉn    µnh    h  thih NghÞ   nh   ®Þ nµy. 3.  é   ëng    é,  ñ   ëng  ¬  B tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   Ch ph v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản