Nghị định 29/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
2
download

Nghị định 29/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 29/2003/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 29/2003/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2003/N -CP Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 29/2003/N -CP NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2003 QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XI, kỳ h p th nh t quy nh danh sách các b và cơ quan ngang b c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Theo ngh c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B trư ng B N iv , NGHN NNH : i u 1. V trí và ch c năng B Lao ng - Thương binh và Xã h i là cơ quan c a Chính ph , th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lao ng, vi c làm, an toàn lao ng, d y ngh , chính sách i v i thương binh, li t s và ngư i có công, b o tr xã h i, phòng ch ng t n n xã h i (g i chung là lao ng, thương binh và xã h i) trong ph m vi c nư c; qu n lý nhà nư c các d ch v công và th c hi n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n B Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n nhi m v , quy n h n theo quy nh t i Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b và nh ng nhi m v , quy n h n c th sau: 1. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph các d án lu t, pháp l nh và các văn b n quy ph m pháp lu t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v lao ng, thương binh và xã h i.
  2. 2. Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph chi n lư c, quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, năm năm và hàng năm v lĩnh v c lao ng, thương binh và xã h i và các chương trình, d án quan tr ng c a B . 3. Ban hành các quy t nh, ch th , thông tư thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 4. Ch o, hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ư c phê duy t v lao ng, thương binh và xã h i; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B . 5. V lao ng, vi c làm: a) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : Chính sách lao ng, ti n lương, ti n công khu v c s n xu t, kinh doanh, b o hi m xã h i; Chính sách v vi c làm, xu t khNu lao ng và chuyên gia, lao ng là ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam và m t s quan h lao ng khác; Chương trình và qu qu c gia v vi c làm, qu qu c gia v tr c p m t vi c làm, ch tiêu t o vi c làm m i trong k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a Nhà nư c; Quy nh i u ki n, th t c thành l p và ho t ng c a t ch c gi i thi u vi c làm; b) Th ng nh t qu n lý v xu t khNu lao ng và chuyên gia; c p và thu h i gi y phép ho t ng xu t khNu lao ng và chuyên gia. 6. V an toàn lao ng: a) Ch trì, ph i h p v i các b , cơ quan có liên quan trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : Chính sách, ch v b o h lao ng, i u ki n lao ng; trang b phương ti n b o h cá nhân i v i ngư i lao ng; b i thư ng tai n n lao ng, b nh ngh nghi p; ch làm vi c, th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi; Chương trình qu c gia v b o h lao ng, an toàn lao ng, v sinh lao ng; Quy trình, quy ph m v an toàn lao ng; b) Ban hành danh m c công vi c n ng nh c c h i, c bi t n ng nh c c h i; danh m c máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng; quy nh và hư ng d n th t c ăng ký và ki m nh các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng; c) Ph i h p v i B Y t ban hành danh m c các lo i b nh ngh nghi p;
  3. d) Th ng nh t qu n lý vi c khai báo, i u tra, th ng kê báo cáo v tai n n lao ng. 7. V d y ngh : a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : Chính sách, ch v d y ngh và h c ngh ; Quy nh v i u ki n, th t c thành l p các cơ s d y ngh ; tiêu chuNn giáo viên d y ngh ; án quy ho ch m ng lư i các cơ s d y ngh ; b) Ban hành i u l m u c a cơ s d y ngh ; c) Th ng nh t qu n lý tiêu chuNn c p b c k thu t ngh , danh m c ngh ào t o; chương trình, n i dung, phương pháp ào t o; quy ch thi tuy n, quy ch c p các lo i văn b ng, ch ng ch t t nghi p; ào t o b i dư ng giáo viên d y ngh , cán b qu n lý cơ s d y ngh ; ánh giá ch t lư ng d y ngh ; d) Ch trì, ph i h p v i các b , ngành có liên quan trong vi c ch o và ki m tra ho t ng c a các cơ s d y ngh . 8. V thương binh, li t s và ngư i có công: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : Chính sách, ch ưu ãi i v i ngư i ho t ng cách m ng, li t s và gia ình li t s , thương binh, b nh binh, ngư i ho t ng kháng chi n và ngư i có công giúp cách m ng; Quy ho ch, quy t p m , nghĩa trang li t s , ài tư ng ni m và các công trình ghi công li t s ; b) Ch o và ki m tra vi c nuôi dư ng, i u dư ng i v i thương binh, b nh binh và ngư i có công v i cách m ng; vi c cung c p chân tay gi , d ng c ch nh hình, phương ti n tr giúp khác cho thương binh, b nh binh và ngư i có công. 9. V b o tr xã h i: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : Chính sách xóa ói, gi m nghèo, c u tr xã h i, tr giúp xã h i; Chương trình qu c gia v xóa ói, gi m nghèo; Quy ho ch m ng lư i cơ s b o tr xã h i; t ch c và ho t ng c a các cơ s b o tr xã h i;
  4. b) Ch o, ki m tra vi c th c hi n chính sách xóa ói, gi m nghèo; c u tr xã h i, tr giúp xã h i i v i ngư i tàn t t, tr m côi, tr lang thang, ngư i già cô ơn không nơi nương t a, ngư i g p thiên tai, lũ l t, n n nhân trong chi n tranh. 10. V phòng, ch ng t n n xã h i: a) Trình Chính ph , Th tư ng Chính ph : Chính sách và gi i pháp phòng ng a t n n m i dâm, cai nghi n ma túy; t ch c và ho t ng c a các cơ s ch a tr , cai nghi n; Quy ho ch m ng lư i cơ s ch a tr , cai nghi n cho i tư ng ma túy; b) Ch o, ki m tra vi c th c hi n t ch c ch a tr , cai nghi n, giáo d c, d y ngh , t o vi c làm, tái hòa nh p c ng ng cho i tư ng m i dâm và nghi n ma túy. 11. Th c hi n h p tác qu c t trong lĩnh v c lao ng, thương binh và xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 12. T ch c và ch o th c hi n k ho ch nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c k thu t, công ngh trong lĩnh v c lao ng, thương binh và xã h i. ư13. Quy t nh các ch trương, bi n pháp c th và ch o vi c th c hi n cơ ch ho t ng c a các t ch c s nghi p, d ch v công trong lĩnh v c lao ng, thương binh và xã h i theo quy nh c a pháp lu t; qu n lý và ch o ho t ng i v i các t ch c s nghi p thu c B . 14. Th c hi n nhi m v , quy n h n c th thu c quy n i di n ch s h u ph n v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p có v n nhà nư c thu c B qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 15. Qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng c a h i và t ch c phi Chính ph trong lĩnh v c lao ng, thương binh và xã h i theo quy nh c a pháp lu t. 16. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý vi ph m theo thNm quy n v lao ng, thương binh và xã h i. 17. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a B theo m c tiêu và n i dung chương trình c i cách hành chính nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 18. Qu n lý t ch c b máy, biên ch ; ch o th c hi n ch ti n lương và các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t; t ch c công tác ào t o, b i dư ng, xây d ng i ngũ cán b , công ch c, viên ch c nhà nư c thu c thNm quy n. Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v i v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v lao ng, thương binh và xã h i a phương. 19. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t.
  5. i u 3. Cơ c u t ch c c a B a) Các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c : 1. V Lao ng - Vi c làm; 2. V Ti n lương - Ti n công; 3. V B o hi m xã h i; 4. V B o tr xã h i; 5. V Pháp ch ; 6. V H p tác qu c t ; 7. V K ho ch - Tài chính; 8. V T ch c cán b ; 9. C c Qu n lý lao ng ngoài nư c; 10. C c An toàn lao ng; 11. C c Thương binh - Li t s và ngư i có công; 12. C c Phòng, ch ng t n n xã h i; 13. T ng c c D y ngh ; 14. Thanh tra; 15. Văn phòng. b) Các t ch c s nghi p thu c B : 1. Vi n Khoa h c Lao ng và Xã h i; 2. Vi n Khoa h c Ch nh hình - Ph c h i ch c năng; 3. Trung tâm Tin h c; 4. Báo Lao ng và Xã h i; 5. T p chí Lao ng và Xã h i. B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i B trư ng B N i v xây d ng phương án s p x p các ơn v s nghi p hi n có trình Th tư ng Chính ph quy t nh trong năm 2003.
  6. i u 4. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Ngh nh s 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này. i u 5. Trách nhi m thi hành B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản