Nghị định 48/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
134
lượt xem
29
download

Nghị định 48/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 48/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng để thực hiện thoả thuận giữa VN và Thái Lan liên quan đến việc VN hoãn thực hiện Hiệp định CEPT của các nước ASEAN đối với một số mặt hàng phụ tùng, linh kiện xe máy và ôtô tải nhẹ nguyên chiếc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 48/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 48/2005/N§-CP ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ viÖc gi¶m thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mét sè mÆt hµng ®Ó thùc hiÖn tho¶ thuËn gi÷a ViÖt Nam vµ Th¸i Lan liªn quan ®Õn viÖc ViÖt Nam ho·n thùc hiÖn HiÖp ®Þnh CEPT cña c¸c níc ASEAN ®èi víi mét sè mÆt hµng phô tïng, linh kiÖn xe m¸y vµ xe « t« t¶i nhÑ nguyªn chiÕc ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 292/NQ-UBTVQH9 ngµy 08 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vÒ Ch¬ng tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN; §Ó gi¶i quyÕt ®Ò nghÞ cña Th¸i Lan do viÖc ViÖt Nam ho·n thùc hiÖn CEPT/AFTA ®èi víi mét sè mÆt hµng lµ phô tïng, linh kiÖn xe m¸y vµ xe « t« t¶i nhÑ nguyªn chiÕc; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn tho¶ thuËn gi÷a ViÖt Nam vµ Th¸i Lan liªn quan ®Õn viÖc ViÖt Nam ho·n thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN ®èi víi mét sè mÆt hµng phô tïng, linh kiÖn xe m¸y vµ xe « t« t¶i nhÑ nguyªn chiÕc víi tæng träng lîng cã t¶i tèi ®a kh«ng qu¸ 05 tÊn. §iÒu 2. Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy chØ ¸p dông ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu tõ Th¸i Lan cã ®ñ ®iÒu kiÖn ¸p dông thuÕ suÊt CEPT. Hµng ho¸ nhËp khÈu tõ c¸c níc thµnh viªn ASEAN kh¸c cã trong Danh môc nµy tiÕp tôc ®îc ¸p dông c¸c møc thuÕ suÊt ®· ban hµnh kÌm theo c¸c NghÞ ®Þnh sè 78/2003/N§-CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003; NghÞ ®Þnh sè 151/2004/N§-CP ngµy 05 th¸ng 8 n¨m 2004 vµ NghÞ ®Þnh sè 13/2005/N§- CP ngµy 03 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ.
  2. 2 §iÒu 3. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 4 n¨m 2005 ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2007 theo v¨n b¶n tho¶ thuËn gi÷a ViÖt Nam vµ Th¸i Lan. §iÒu 4. Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
  3. 3 Danh môc hµng hãa vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña viÖt nam ®Ó thùc hiÖn tho¶ thuËn gi÷a viÖt nam vµ th¸i lan liªn quan ®Õn viÖc viÖt nam ho·n thùc hiÖn hiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN ®èi víi mét sè mÆt hµng phô tïng, linh kiÖn xe m¸y vµ xe « t« t¶i nhÑ nguyªn chiÕc (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 48/2005/N§-CP ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ) M· hµng M« t¶ hµng hãa ThuÕ suÊt CEPT 2005 2006 2007 ChÕ phÈm dïng trong ch¨n nu«i ®éng 2309 vËt - - ChÊt tæng hîp, chÊt bæ trî, chÊt phô 2309 90 20 0 0 0 gia thøc ¨n Xi m¨ng Portland, xi m¨ng nh«m, xi m¨ng xØ (xèp), xi m¨ng super sulfat vµ xi m¨ng 2523 chÞu níc (xi m¨ng thuû lùc) t¬ng tù, ®· hoÆc cha pha mµu hoÆc ë d¹ng clanhke 2523 10 10 - - §Ó s¶n xuÊt xi m¨ng tr¾ng 5 5 5 2523 10 90 - - Lo¹i kh¸c 5 5 5 Bån röa, chËu giÆt, bÖ chËu giÆt, bån t¾m, chËu vÖ sinh dµnh cho phô n÷, bÖ 6910 xÝ bÖt, b×nh xèi níc, bÖ ®i tiÓu nam vµ c¸c s¶n phÈm vÖ sinh t¬ng tù g¾n cè ®Þnh b»ng gèm, sø 6910 10 00 - B»ng sø hoÆc b»ng sø China 5 5 5 6910 90 00 - Lo¹i kh¸c 5 5 5 M¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ, gåm cã mét qu¹t ch¹y b»ng m« t¬ vµ c¸c bé phËn lµm 8415 thay ®æi nhiÖt ®é vµ ®é Èm kÓ c¶ c¸c lo¹i m¸y kh«ng ®iÒu chØnh ®é Èm mét c¸ch riªng biÖt - - Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng 8415 10 20 10 5 5 kh«ng qu¸ 26,38 kW - - Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng 8415 10 30 5 5 5 kh«ng qu¸ 52,75kW 8415 10 40 - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 5 5 5 8415 81 11 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 10 5 5 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng 8415 81 12 10 5 5 kh«ng qu¸ 26,38 kW - - - - Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng 8415 81 13 0 0 0 kh«ng qu¸ 52,75kW 8415 81 14 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 0 0 0 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng 8415 81 22 5 5 5 kh«ng qu¸ 26,38 kW
  4. 4 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng 8415 81 23 0 0 0 kh«ng qu¸ 52,75 kW 8415 81 24 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 0 0 0 8415 81 31 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 5 5 5 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng 8415 81 32 5 5 5 kh«ng qu¸ 26,38 kW - - - - Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng 8415 81 33 5 5 5 kh«ng qu¸ 52,75 kW 8415 81 34 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 5 5 5 8415 81 91 - - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 21,1 kW 5 5 5 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 21,1 kW nhng 8415 81 92 5 5 5 kh«ng qu¸ 26,38 kW - - - - Cã c«ng suÊt trªn 26,38 kW nhng 8415 81 93 5 0 0 kh«ng qu¸ 52,75 kW 8415 81 94 - - - - Cã c«ng suÊt trªn 52,75 kW 5 0 0 M¸y lµm l¹nh, m¸y lµm ®¸ vµ thiÕt bÞ lµm l¹nh hoÆc lµm ®«ng l¹nh kh¸c, lo¹i dïng 8418 ®iÖn hoÆc lo¹i kh¸c; b¬m nhiÖt trõ m¸y ®iÒu hßa kh«ng khÝ thuéc nhãm 84.15 8418 10 10 - - Lo¹i dïng cho gia ®×nh 10 5 5 8418 10 90 - - Lo¹i kh¸c 0 0 0 8418 21 00 - - Lo¹i nÐn 10 5 5 8418 29 00 - - Lo¹i kh¸c 10 5 5 M¸y giÆt gia ®×nh hoÆc trong hiÖu 8450 giÆt, kÓ c¶ m¸y giÆt cã chøc n¨ng sÊy kh« - - - Lo¹i cã søc chøa kh«ng qu¸ 6 kg v¶i 8450 11 10 10 5 5 kh« mét lÇn giÆt - - - Lo¹i cã søc chøa trªn 6 kg v¶i kh« 8450 11 20 10 5 5 mét lÇn giÆt - - - Lo¹i cã søc chøa kh«ng qu¸ 6 kg v¶i 8450 12 10 10 5 5 kh« mét lÇn giÆt - - - Lo¹i cã søc chøa trªn 6 kg v¶i kh« 8450 12 20 10 5 5 mét lÇn giÆt - - - Lo¹i cã søc chøa kh«ng qu¸ 6 kg v¶i 8450 19 10 10 5 5 kh« mét lÇn giÆt - - - Lo¹i cã søc chøa trªn 6 kg v¶i kh« 8450 19 20 10 5 5 mét lÇn giÆt - M¸y cã søc chøa tõ 10kg v¶i kh« trë lªn 8450 20 00 10 5 5 mét lÇn giÆt - - Cña hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8450 90 10 10 5 5 8450.20 - - Cña hµng ho¸ thuéc ph©n nhãm 8450 90 20 10 5 5 8450.11, 8450.12 hoÆc 8450.19
Đồng bộ tài khoản