intTypePromotion=1

Nghị định 53/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mã số, tên gọi và thuế suất của một số nhóm mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá và thuế suất của VN để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 ban hành kèm theo NĐ số 21/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
84
lượt xem
4
download

Nghị định 53/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mã số, tên gọi và thuế suất của một số nhóm mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá và thuế suất của VN để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 ban hành kèm theo NĐ số 21/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 53/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mã số, tên gọi và thuế suất của một số nhóm mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá và thuế suất của VN để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 ban hành kèm theo NĐ số 21/2002/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 53/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mã số, tên gọi và thuế suất của một số nhóm mặt hàng thuộc danh mục hàng hoá và thuế suất của VN để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2002 ban hành kèm theo NĐ số 21/2002/NĐ-CP

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 53/2002/N§-CP ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 2002 Söa ®æi, bæ sung m· sè, tªn gäi vµ thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng thuéc Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho n¨m 2002 ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 21/2002/N§-CP ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2002 ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 26 th¸ng 12 n¨m 1991; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1993 vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 292/NQ-UBTVQH9 ngµy 08 th¸ng 11 n¨m 1995 cña ñy ban Thêng vô Quèc héi vÒ Ch¬ng tr×nh gi¶m thuÕ nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, NghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy Danh môc söa ®æi, bæ sung m· sè, tªn gäi vµ thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng thuéc Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho n¨m 2002 ®· ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 21/2002/N§-CP ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ. §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2002. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. Bé Tµi chÝnh híng dÉn chi tiÕt thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 3. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
  2. 2 Danh môc söa ®æi, bæ sung m· sè, tªn gäi vµ thuÕ suÊt cña mét sè mÆt hµng thuéc Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh ¦u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho n¨m 2002 (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 53/2002/N§-CP ngµy 13 th¸ng 05 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ) M· HS M« t¶ hµng ho¸ T/s u Ký T/ ®·i hiÖu (%) 02 03 04 05 06 0406 Pho m¸t vµ s÷a ®«ng 0406.10.0 - Pho m¸t t¬i (kÓ c¶ pho m¸t tõ v¸ng 20 I 1 10 10 10 5 0 s÷a), cha lªn men vµ s÷a ®«ng dïng lµm 5 pho m¸t: 0901 Cµ phª, rang hoÆc cha rang, ®· hoÆc cha khö chÊt ca-phª-in; vá qu¶ vµ cá h¹t cµ phª; c¸c chÊt thay thÕ cµ phª cã cha cµ phª theo tû lÖ nµo ®ã - Cµ phª cha rang: 0901.11 - - Cha khö chÊt ca-phª-in 0901.11.1 - - -Arabica WIB hoÆc Robusta OIB 20 I 10 5 5 5 5 0 0901.11.9 - - -Lo¹i kh¸c 20 I 10 5 5 5 5 0 0901.12 - - §· khö chÊt ca-phª-in 0901.12.1 - - -Arabica WIB hoÆc Robusta OIB 20 I 10 5 5 5 5 0 0901.12.9 - - -Lo¹i kh¸c 20 I 10 5 5 5 5 0 - Cµ phª ®· rang 0901.21 - - Cha khö chÊt ca-phª-in 0901.21.1 - - -Cha t¸n 50 I 15 15 10 10 5 0 0901.21.2 - - -§· t¸n 50 I 15 15 10 10 5 0 0901.22 - - §· khö chÊt ca-phª-in 0901.22.1 - - -Cha t¸n 50 I 15 15 10 10 5 0 0901.22.2 - - -§· t¸n 50 I 15 15 10 10 5 0 0901.90.0 - Lo¹i kh¸c: 50 I 1 15 10 10 5 0 5 8407 §éng c¬ pÝt-t«ng (piston) ®èt trong hoÆc ®éng c¬ pÝt-t«ng måi b»ng tia löa ®iÖn 8407.10.0 - §éng c¬ m¸y bay 0 I 0 0 0 0 0 0 - §éng c¬ ®Èy thuû 8407.21 - - §éng c¬ g¾n ngoµi: 8407.21.1 - - -Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 20kW 30 I 10 5 5 5 5 0 (27CV)
  3. 3 8407.21.2 - - -Cã c«ng suÊt trªn 20kW (27CV) nh- 30 I 10 5 5 5 5 0 ng kh«ng qu¸ 22,38kW (30CV) 8407.21.9 - - -Cã c«ng suÊt trªn 22,38kW (30CV) 5 I 5 5 5 5 5 0 8407.29 - - Lo¹i kh¸c: 8407.29.1 - - -Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38kW 30 I 10 5 5 5 5 0 (30CV) 8407.29.2 - - -Cã c«ng suÊt trªn 22,38kW (30CV) 5 I 5 5 5 5 5 0 nhng kh«ng qu¸ 750kW (1006CV) 8407.29.9 - - -Cã c«ng suÊt trªn 750kW (1006CV) 5 I 5 5 5 5 5 0 - §éng c¬ pÝt-t«ng chuyÓn ®éng thuËn nghÞch, lo¹i sö dông cho xe thuéc ch¬ng 87: 8407.32 - - Cã dung tÝch xi lanh trªn 50 cc nhng kh«ng qu¸ 250cc: - - - Dïng cho nhãm kh¸c thuéc ch¬ng 87 : 8407.32.9 - - - - Cã dung tÝch xi lanh trªn 50cc nh- 30 I 2 20 15 10 5 1 ng kh«ng qu¸ 110cc 0 8407.32.9 - - - - Cã dung tÝch xi lanh trªn 110cc nh- 30 I 2 20 15 10 5 2 ng kh«ng qu¸ 125cc 0 8407.32.9 - - - - Cã dung tÝch xi lanh trªn 125cc nh- 30 I 2 20 15 10 5 9 ng kh«ng qu¸ 250cc 0 8407.33 - - Cã dung tÝch xi lanh tren 250cc nh- ng kh«ng qu¸ 1000cc: 8407.33.9 - - - Lo¹i kh¸c 30 I 1 15 15 10 5 0 5 8407.34 - - Cã dung tÝch xi lanh trªn 1000cc: 8407.34.9 - - - Lo¹i kh¸c 30 I 1 15 15 10 5 0 5 8407.90 - - §éng c¬ kh¸c: 8407.90.1 - - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 18,65kW 30 I 15 15 10 10 5 0 (25CV) 8407.90.2 - - - Cã c«ng suÊt trªn 18,65kW (25CV) 30 I 15 15 10 10 5 0 nhng kh«ng qu¸ 22,38kW (30CV) 8407.90.9 - - - Cã c«ng suÊt trªn 22,38kW (30CV) 5 I 5 5 5 5 5 0 8408 §éng c¬ ®èt trong khëi ®éng b»ng søc nÐn, ®éng c¬ ®i-ª-den (diesel) hoÆc ®éng c¬ b¸n ®i-ª-den (diesel) 8408.10 - §éng c¬ ®Èy thuû: 8408.10.1 - -Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 22,38kW 30 I 20 20 15 10 5 0 (30CV) 8408.10.2 - -Cã c«ng suÊt trªn 22,38kW (30CV) 0 I 0 0 0 0 0 0 nhng kh«ng qu¸ 40kW 8408.10.3 - -Cã c«ng suÊt trªn 40kW nhng kh«ng 0 I 0 0 0 0 0 0 qu¸ 100kW 8408.10.4 - -Cã c«ng suÊt trªn 100kW nhng kh«ng 0 I 0 0 0 0 0 0 qu¸ 750kW 8408.10.9 - -Cã c«ng suÊt trªn 750kW 0 I 0 0 0 0 0 0 8408.20 - §éng c¬ ®Èy dïng cho xe thuéc ch¬ng 87:
  4. 4 - - Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 20 kW 8408.20.1 - - - Dïng cho nhãm 8701 40 I 20 20 15 10 5 1 8408.20.1 - - - Lo¹i kh¸c 30 I 1 15 15 10 5 9 5 - - Cã c«ng suÊt trªn 20kW nhng kh«ng qu¸ 22,38kW 8408.20.2 - - - Dïng cho nhãm 8701 30 I 20 20 15 10 5 1 8408.20.2 - - - Lo¹i kh¸c 30 I 1 15 15 10 5 9 5 - - Cã c«ng suÊt trªn 22,38kW nhng kh«ng qu¸ 60kW 8408.20.3 - - - Dïng cho nhãm 8701 30 I 20 20 15 10 5 1 8408.20.3 - - - Lo¹i kh¸c 30 I 1 15 15 10 5 9 5 - - Lo¹i kh¸c 8408.20.9 - - - Dïng cho nhãm 8701 5 I 5 5 5 5 5 1 8408.20.9 - - - Lo¹i kh¸c 30 I 1 15 15 10 5 9 5 8408.90 - §éng c¬ kh¸c: 8408.90.1 - -Cã c«ng suÊt kh«ng qu¸ 18,65 kW 40 T 20 20 15 10 5 0 8408.90.2 - -Cã c«ng suÊt trªn 18,65 kW nhng 30 T 20 20 15 10 5 0 kh«ng qu¸ 22,38 kW 8408.90.3 - -Cã c«ng suÊt trªn 22,38 kW nhng 30 I 20 20 15 10 5 0 kh«ng qu¸ 60 kW 8408.90.4 - -Cã c«ng suÊt trªn 60 kW nhng kh«ng 5 I 5 5 5 5 5 0 qu¸ 100 kW 8408.90.5 - -Cã c«ng suÊt trªn 100 kW 5 I 5 5 5 5 5 0
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2