intTypePromotion=1

Nghị định 60/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
102
lượt xem
8
download

Nghị định 60/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 60/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xác định giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu theo nguyên tắc của Hiệp định thực hiện Điều 7 Hiệp định chung về thuế quan và thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 60/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ sè 60/2002/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2002 Quy ®Þnh vÒ viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; C¨n cø §iÒu 71 LuËt H¶i quan; Theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan, nghÞ ®Þnh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo nguyªn t¾c cña HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i (sau ®©y viÕt t¾t lµ trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo GATT). 2. Hµng ho¸ nhËp khÈu theo hîp ®ång th¬ng m¹i cã xuÊt xø tõ c¸c níc hoÆc tæ chøc quèc tÕ mµ ViÖt Nam cam kÕt thùc hiÖn trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo GATT lµ ®èi tîng ¸p dông trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 3. C¨n cø vµo cam kÕt cña Nhµ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam víi c¸c níc, c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña ViÖt Nam, Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan liªn quan tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh cô thÓ ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 4. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ngoµi ®èi tîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 1 vµ kho¶n 1 §iÒu 18 NghÞ ®Þnh nµy ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu hiÖn hµnh. §iÒu 2. Thêi ®iÓm vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ 1. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ ngµy ngêi khai h¶i quan ®¨ng ký tê khai h¶i quan hµng ho¸ nhËp khÈu.
 2. 2 2. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ¸p dông tuÇn tù mét trong c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh tõ §iÒu 5 ®Õn §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy vµ dõng ngay ë ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. Trêng hîp ngêi khai h¶i quan ®Ò nghÞ th× tr×nh tù ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy cã thÓ thay ®æi cho nhau. §iÒu 3. Tû gi¸ dïng ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ 1. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc tÝnh b»ng ®ång ViÖt Nam. 2. Tû gi¸ dïng ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ®¨ng ký tê khai hµng ho¸ nhËp khÈu. Trong trêng hîp Ng©n hµng kh«ng c«ng bè tû gi¸ hoÆc th«ng tin kh«ng ®Õn ®îc cöa khÈu trong ngµy th× ¸p dông theo tû gi¸ tÝnh thuÕ cña ngµy liÒn kÒ tríc ®ã. §iÒu 4. Gi¶i thÝch c¸c tõ ng÷ Trong NghÞ ®Þnh nµy nh÷ng tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. TrÞ gi¸ giao dÞch lµ gi¸ thùc tÕ ®· thanh to¸n hoÆc sÏ ph¶i thanh to¸n cho hµng ho¸ ®îc b¸n ®Ó xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam. 2. Hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt lµ nh÷ng hµng ho¸ gièng nhau vÒ mäi ph¬ng diÖn, kÓ c¶ ®Æc ®iÓm vËt lý, chÊt lîng vµ danh tiÕng; chóng ®îc s¶n xuÊt ë cïng mét níc, bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt hoÆc nhµ s¶n xuÊt kh¸c theo sù ñy quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt ®ã, ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. 3. Hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù lµ nh÷ng hµng ho¸ mÆc dï kh«ng gièng nhau vÒ mäi ph¬ng diÖn nhng cã c¸c ®Æc trng c¬ b¶n gièng nhau, ®îc lµm tõ c¸c nguyªn, vËt liÖu t¬ng ®¬ng; chóng cã cïng chøc n¨ng vµ cã thÓ ho¸n ®æi cho nhau trong giao dÞch th¬ng m¹i; chóng ®îc s¶n xuÊt ë cïng mét níc, bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt hoÆc nhµ s¶n xuÊt kh¸c theo sù ñy quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt ®ã, ®îc nhËp khÈu vµo ViÖt Nam. 4. Mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n lµ nh÷ng mèi quan hÖ sau ®©y: a) Hä cïng lµ thµnh viªn cña mét doanh nghiÖp kh¸c; b) Hä cïng lµ chñ cña mét doanh nghiÖp; c) Hä lµ chñ vµ ngêi lµm thuª; d) Ngêi b¸n cã quyÒn ®iÒu khiÓn ngêi mua hoÆc ngîc l¹i; ®) Hä ®Òu bÞ mét bªn thø ba ®iÒu khiÓn; e) Hä cïng ®iÒu khiÓn mét bªn thø ba; g) Hä cïng lµ thµnh viªn cña mét gia ®×nh trong c¸c mèi quan hÖ sau: - Vî chång; - Bè mÑ vµ con c¸i;
 3. 3 - Anh chÞ em ruét; - ¤ng bµ vµ ch¸u, cã quan hÖ huyÕt thèng víi nhau; - C« chó b¸c vµ ch¸u, cã quan hÖ huyÕt thèng víi nhau; - Bè mÑ vî vµ con rÓ, bè mÑ chång vµ con d©u; - Anh chÞ em d©u, rÓ. h) Mét ngêi thø ba së h÷u, kiÓm so¸t hoÆc n¾m gi÷ tõ 5% trë lªn sè cæ phiÕu cã quyÒn biÓu quyÕt cña mçi bªn. Ch¬ng II c¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu §iÒu 5. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo trÞ gi¸ giao dÞch ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu. 1. TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu lµ trÞ gi¸ giao dÞch, sau khi ®· ®îc ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh nµy. 2. §iÒu kiÖn ¸p dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo trÞ gi¸ giao dÞch: a) Ngêi mua cã ®Çy ®ñ quyÒn ®Þnh ®o¹t, sö dông hµng ho¸ sau khi nhËp khÈu. NÕu cã nh÷ng h¹n chÕ díi ®©y th× ®îc coi lµ tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nµy: - ViÖc mua b¸n, sö dông hµng ho¸ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. - Ngêi mua vµ ngêi b¸n cã tho¶ thuËn vÒ n¬i tiªu thô hµng ho¸ sau khi nhËp khÈu. - Nh÷ng h¹n chÕ kh¸c kh«ng ¶nh hëng ®Õn gi¸ trÞ hµng ho¸. b) ViÖc b¸n hµng hay gi¸ c¶ kh«ng phô thuéc vµo mét sè ®iÒu kiÖn dÉn ®Õn viÖc kh«ng x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ cña nh÷ng hµng ho¸ cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ; c) Sau khi b¸n l¹i hµng ho¸, ngêi nhËp khÈu kh«ng ph¶i tr¶ thªm bÊt kú kho¶n tiÒn nµo tõ sè tiÒn thu ®îc do viÖc ®Þnh ®o¹t, sö dông hµng ho¸ mang l¹i, kh«ng kÓ c¸c kho¶n ®iÒu chØnh quy ®Þnh t¹i §iÒu 11 NghÞ ®Þnh nµy; d) Ngêi mua vµ ngêi b¸n kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt hoÆc nÕu cã th× mèi quan hÖ ®ã kh«ng ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch. ViÖc x¸c ®Þnh ¶nh hëng cña mèi quan hÖ ®Æc biÖt ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. 3. X¸c ®Þnh ¶nh hëng cña mèi quan hÖ ®Æc biÖt ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch: a) Trêng hîp ngêi mua khai b¸o hä cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt víi ngêi b¸n nhng mèi quan hÖ ®Æc biÖt nµy kh«ng ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch th× ®îc coi lµ tho¶ m·n quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu nµy.
 4. 4 b) Trêng hîp c¬ quan h¶i quan cã c¨n cø cho r»ng mèi quan hÖ ®Æc biÖt cã ¶nh hëng ®Õn trÞ gi¸ giao dÞch th× ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n cho ngêi khai h¶i quan biÕt ®Ó chøng minh b»ng c¸ch chØ ra trÞ gi¸ giao dÞch xÊp xØ víi mét trong nh÷ng trÞ gi¸ díi ®©y cña l« hµng ®îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam trong cïng ngµy hoÆc trong vßng 30 ngµy tríc, hoÆc sau ngµy xuÊt khÈu l« hµng ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸: - TrÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hay t¬ng tù ®îc b¸n cho ngêi nhËp khÈu kh¸c kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt víi ngêi xuÊt khÈu (ngêi b¸n); - TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hay t¬ng tù ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy; - TrÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hay t¬ng tù ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. NÕu qu¸ 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o cña c¬ quan h¶i quan mµ ngêi khai h¶i quan kh«ng chøng minh ®îc th× c¬ quan h¶i quan thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 4 §iÒu 13 NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 6. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt 1. Hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt ®· ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) L« hµng nhËp khÈu gièng hÖt ®îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam vµo cïng ngµy hoÆc trong vßng 30 ngµy tríc, hoÆc sau ngµy xuÊt khÈu cña l« hµng ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ; b) L« hµng nhËp khÈu gièng hÖt cã giao dÞch mua b¸n ë cïng cÊp ®é hoÆc ®· ®îc ®iÒu chØnh vÒ cïng cÊp ®é b¸n bu«n hoÆc b¸n lÎ; cã cïng sè l- îng hoÆc ®· ®îc ®iÒu chØnh vÒ cïng sè lîng víi l« hµng ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ; c) L« hµng nhËp khÈu gièng hÖt cã cïng kho¶ng c¸ch vµ ph¬ng thøc vËn chuyÓn, hoÆc ®· ®îc ®iÒu chØnh vÒ cïng kho¶ng c¸ch vµ ph¬ng thøc vËn chuyÓn gièng nh l« hµng ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 3. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy, nÕu kh«ng cã l« hµng nhËp khÈu ®îc s¶n xuÊt bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt th× míi xÐt ®Õn hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt bëi nhµ s¶n xuÊt kh¸c, nhng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt. 4. Khi x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy mµ x¸c ®Þnh ®îc tõ hai trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt trë lªn th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ trÞ gi¸ giao dÞch thÊp nhÊt, sau khi ®· ®iÒu chØnh møc gi¸ vÒ cïng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
 5. 5 §iÒu 7. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù 1. Hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 vµ §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ®· ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) L« hµng nhËp khÈu t¬ng tù ®îc xuÊt khÈu ®Õn ViÖt Nam vµo cïng ngµy hoÆc trong vßng 30 ngµy tríc, hoÆc sau ngµy xuÊt khÈu cña l« hµng ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ; b) L« hµng nhËp khÈu t¬ng tù cã giao dÞch mua b¸n ë cïng cÊp ®é hoÆc ®· ®îc ®iÒu chØnh vÒ cïng cÊp ®é b¸n bu«n hoÆc b¸n lÎ; cã cïng sè l- îng hoÆc ®· ®îc ®iÒu chØnh vÒ cïng sè lîng víi l« hµng ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ; c) L« hµng nhËp khÈu t¬ng tù cã cïng kho¶ng c¸ch vµ ph¬ng thøc chuyÓn, hoÆc ®· ®îc ®iÒu chØnh vÒ cïng kho¶ng c¸ch vµ ph¬ng thøc vËn chuyÓn gièng nh l« hµng ®ang ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. 3. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy, nÕu kh«ng cã l« hµng nhËp khÈu ®îc s¶n xuÊt bëi cïng mét nhµ s¶n xuÊt th× míi xÐt ®Õn hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt bëi nhµ s¶n xuÊt kh¸c, nhng ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù. 4. Khi x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy mµ x¸c ®Þnh ®îc tõ hai trÞ gi¸ giao dÞch cña hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù trë lªn th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ trÞ gi¸ giao dÞch thÊp nhÊt, sau khi ®· ®iÒu chØnh møc gi¸ vÒ cïng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §iÒu 8. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo trÞ gi¸ khÊu trõ 1. Hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5, §iÒu 6 vµ §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ trÞ gi¸ khÊu trõ. TrÞ gi¸ khÊu trõ ®îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo gi¸ b¸n cña hµng ho¸ nhËp khÈu trªn thÞ trêng ViÖt Nam trõ (-) ®i c¸c chi phÝ hîp lý, lîi nhuËn b¸n hµng ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu. 2. Gi¸ b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu trªn thÞ trêng ViÖt Nam ®îc x¸c ®Þnh theo nh÷ng nguyªn t¾c sau: a) Gi¸ b¸n hµng ho¸ nhËp khÈu lµ gi¸ b¸n thùc tÕ, nÕu kh«ng cã gi¸ b¸n thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ th× lÊy gi¸ b¸n thùc tÕ cña hµng ho¸ nhËp khÈu gièng hÖt hay hµng ho¸ nhËp khÈu t¬ng tù cßn nguyªn tr¹ng nh khi nhËp khÈu ®îc b¸n trªn thÞ trêng trong níc ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n thùc tÕ; b) Ngêi nhËp khÈu vµ ngêi mua hµng trong níc kh«ng cã mèi quan hÖ ®Æc biÖt; c) Møc gi¸ b¸n tÝnh trªn sè lîng b¸n ra lín nhÊt;
 6. 6 d) Hµng ho¸ ®îc b¸n ra (b¸n bu«n hoÆc b¸n lÎ) ngay sau khi nhËp khÈu, nhng kh«ng chËm qu¸ 90 ngµy sau ngµy nhËp khÈu l« hµng ®ã. 3. C¸c chi phÝ hîp lý, lîi nhuËn b¸n hµng ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu hµng ho¸: a) Trêng hîp ngêi nhËp khÈu mua hµng theo ph¬ng thøc mua ®øt b¸n ®o¹n, c¸c kho¶n ®îc khÊu trõ gåm: - C¸c chi phÝ vÒ vËn t¶i vµ chi phÝ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ khi tiªu thô trªn thÞ trêng néi ®Þa; - C¸c kho¶n thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc khi nhËp khÈu vµ b¸n hµng nhËp khÈu mµ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®- îc h¹ch to¸n vµo doanh thu b¸n hµng, gi¸ vèn vµ chi phÝ b¸n hµng nhËp khÈu; - Chi phÝ qu¶n lý chung liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng nhËp khÈu; - Lîi nhuËn b¸n hµng sau khi nhËp khÈu. b) Trêng hîp ngêi nhËp khÈu lµ ®¹i lý b¸n hµng cho th¬ng nh©n níc ngoµi th× chi phÝ ®îc trõ lµ hoa hång b¸n hµng. Trêng hîp, ®¹i lý b¸n hµng ®îc th¬ng nh©n níc ngoµi ñy quyÒn thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng sau khi nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam ngoµi hîp ®ång ®¹i lý, th× nh÷ng chi phÝ cña c¸c ho¹t ®éng nµy ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam còng ®îc trõ trong ph¹m vi c¸c chi phÝ ®· ®îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång. 4. Hµng ho¸ nhËp khÈu qua qu¸ tr×nh gia c«ng, chÕ biÕn thªm ë trong níc th× còng cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo nguyªn t¾c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy vµ trõ thªm c¸c chi phÝ gia c«ng, chÕ biÕn lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Trêng hîp sau khi gia c«ng, chÕ biÕn hµng ho¸ nhËp khÈu bÞ thay ®æi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt, c«ng dông vµ kh«ng cßn nhËn biÕt ®îc nh hµng ho¸ nhËp khÈu ban ®Çu th× kh«ng ®îc ¸p dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. 5. ViÖc x¸c ®Þnh chi phÝ hîp lý, lîi nhuËn b¸n hµng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy ph¶i dùa vµo sè liÖu kh¸ch quan cã s½n, phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n cña ViÖt Nam. §iÒu 9. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo trÞ gi¸ tÝnh to¸n 1. Hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh tõ §iÒu 5 ®Õn §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ lµ trÞ gi¸ tÝnh to¸n. TrÞ gi¸ tÝnh to¸n ®îc x¸c ®Þnh bao gåm c¸c kho¶n sau: a) Chi phÝ, lîi nhuËn s¶n xuÊt hµng ho¸ nhËp khÈu; b) C¸c chi phÝ ®iÒu chØnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 11 NghÞ ®Þnh nµy. 2. ViÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh to¸n ph¶i dùa trªn c¸c sè liÖu cña nhµ s¶n xuÊt cung cÊp vµ phï hîp víi c¸c nguyªn t¾c kÕ to¸n cña níc s¶n xuÊt hµng ho¸.
 7. 7 §iÒu 10. Ph¬ng ph¸p suy luËn 1. Hµng ho¸ nhËp khÈu vµo ViÖt Nam nÕu kh«ng x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh tõ §iÒu 5 ®Õn §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy th× trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®îc x¸c ®Þnh b»ng ph¬ng ph¸p thÝch hîp, dùa vµo c¸c tµi liÖu, sè liÖu kh¸ch quan cã s½n t¹i thêi ®iÓm x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p suy luËn th× kh«ng ®îc sö dông c¸c trÞ gi¸ díi ®©y ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ: a) Gi¸ b¸n trªn thÞ trêng néi ®Þa cña mÆt hµng cïng lo¹i ®· ®îc s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam; b) Gi¸ b¸n hµng hãa ë thÞ trêng néi ®Þa níc xuÊt khÈu; c) Gi¸ b¸n hµng hãa ®Ó xuÊt khÈu ®Õn mét níc kh¸c; d) Chi phÝ s¶n xuÊt hµng hãa, trõ chi phÝ s¶n xuÊt cña hµng hãa nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy; ®) Gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu; e) C¸c lo¹i gi¸ gi¶ ®Þnh; g) TrÞ gi¸ giao dÞch cña hµng hãa nhËp khÈu gièng hÖt hay hµng hãa nhËp khÈu t¬ng tù cao h¬n khi x¸c ®Þnh ®îc tõ hai trÞ gi¸ kh¸c nhau trë lªn. §iÒu 11. C¸c kho¶n ®iÒu chØnh 1. C¸c kho¶n ph¶i céng vµo trÞ gi¸ giao dÞch ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ: a) C¸c chi phÝ díi ®©y do ngêi nhËp khÈu hµng hãa ph¶i chÞu nhng ch- a ®îc tÝnh vµo trÞ gi¸ giao dÞch: - Chi phÝ hoa hång vµ phÝ m«i giíi, trõ hoa hång mua hµng; - Chi phÝ bao b× g¾n liÒn víi hµng hãa; - Chi phÝ ®ãng gãi, bao gåm c¶ chi phÝ vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng. b) TrÞ gi¸ hµng ho¸, dÞch vô do ngêi mua cung cÊp cho ngêi b¸n miÔn phÝ hoÆc gi¶m gi¸, ®Ó s¶n xuÊt vµ tiªu thô chóng vµ ®îc ph©n bæ cho l« hµng nhËp khÈu, bao gåm: - Nguyªn vËt liÖu, bé phËn cÊu thµnh hµng hãa, c¸c phô tïng vµ c¸c chi tiÕt t¬ng tù hîp thµnh trong hµng hãa nhËp khÈu; - C¸c c«ng cô, khu«n mÉu, khu«n rËp vµ c¸c chi tiÕt t¬ng tù ®îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt hµng hãa nhËp khÈu; - Nhiªn liÖu, n¨ng lîng tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng hãa nhËp khÈu; - ThiÕt kÕ kü thuËt, thiÕt kÕ thi c«ng, thiÕt kÕ mü thuËt, thiÕt kÕ mÉu, s¬ ®å vµ ph¸c häa ®îc thùc hiÖn ë níc ngoµi dïng ®Ó s¶n xuÊt hµng hãa nhËp khÈu.
 8. 8 c) TiÒn b¶n quyÒn, phÝ giÊy phÐp sö dông c¸c quyÒn së h÷u trÝ tuÖ liªn quan ®Õn hµng hãa nhËp khÈu mµ ngêi mua ph¶i tr¶ nh ®iÒu kiÖn cña viÖc mua b¸n hµng hãa nhËp khÈu; d) C¸c kho¶n tiÒn mµ ngêi nhËp khÈu thu ®îc sau khi ®Þnh ®o¹t, sö dông hµng ho¸ nhËp khÈu ®îc chuyÓn díi mäi h×nh thøc cho ngêi b¸n hµng nhËp khÈu; ®) Chi phÝ vËn t¶i, bèc xÕp, chuyÓn hµng cã liªn quan ®Õn vËn chuyÓn hµng nhËp khÈu ®Õn cöa khÈu nhËp; e) Chi phÝ b¶o hiÓm hµng hãa ®Õn cöa khÈu nhËp. 2. C¸c kho¶n díi ®©y ®îc trõ ra khái trÞ gi¸ giao dÞch nÕu ®· ®îc tÝnh trong gi¸ mua hµng nhËp khÈu: a) Chi phÝ cho nh÷ng ho¹t ®éng ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu hµng hãa, bao gåm: chi phÝ vÒ x©y dùng, kiÕn tróc, l¾p ®Æt, b¶o dìng hoÆc trî gióp kü thuËt; b) Chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm trong néi ®Þa ph¸t sinh sau khi nhËp khÈu; c) C¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ níc tÝnh trong gi¸ mua hµng nhËp khÈu; d) TiÒn l·i ph¶i tr¶ liªn quan ®Õn viÖc thanh to¸n tiÒn mua hµng nhËp khÈu, víi ®iÒu kiÖn l·i suÊt ph¶i tr¶ ®îc quy ®Þnh cô thÓ trong hîp ®ång mua b¸n vµ phï hîp víi l·i suÊt tÝn dông th«ng thêng do c¸c tæ chøc tÝn dông cña níc xuÊt khÈu ¸p dông t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång; ®) C¸c kho¶n gi¶m gi¸ thùc hiÖn tríc khi xÕp hµng lªn ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ë níc xuÊt khÈu hµng hãa, ®îc lËp thµnh v¨n b¶n vµ nép cïng víi tê khai h¶i quan hµng ho¸ nhËp khÈu. 3. ViÖc céng thªm hoÆc trõ c¸c chi phÝ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy chØ ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c sè liÖu kh¸ch quan, cã s½n. 4. Kh«ng ®îc céng thªm hay trõ ra bÊt cø kho¶n nµo kh¸c ngoµi c¸c kho¶n quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy. Ch¬ng III quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi khai h¶i quan, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan h¶i quan §iÒu 12. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi khai h¶i quan 1. QuyÒn cña ngêi khai h¶i quan: a) §îc ®Ò nghÞ c¬ quan h¶i quan gi÷ bÝ mËt vÒ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®· cung cÊp; b) §îc ®Ò nghÞ c¬ quan h¶i quan híng dÉn, th«ng b¸o viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy; c) §îc quyÒn chøng minh tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®· khai b¸o vµ khiÕu n¹i c¸c quyÕt ®Þnh vÒ trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña c¬ quan h¶i quan theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 14 NghÞ ®Þnh nµy.
 9. 9 2. NghÜa vô cña ngêi khai h¶i quan: a) Tù kª khai ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c¸c néi dung theo mÉu tê khai trÞ gi¸ tÝnh thuÕ hµng hãa nhËp khÈu; tù x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh trung thùc cña c¸c néi dung kª khai vµ kÕt qu¶ x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ; b) Nép, xuÊt tr×nh c¸c tµi liÖu lµm c¨n cø kiÓm tra, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo yªu cÇu cña c¬ quan h¶i quan; c) ChÞu sù kiÓm tra cña c¬ quan h¶i quan vÒ trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 13. Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña c¬ quan h¶i quan 1. Tæng côc H¶i quan ph¸t hµnh tê khai trÞ gi¸ tÝnh thuÕ hµng hãa nhËp khÈu, quy ®Þnh cô thÓ néi dung kª khai phï hîp víi tõng ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. Côc H¶i quan tØnh, liªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng hoÆc Chi côc H¶i quan cöa khÈu cÊp tê khai trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cho ngêi khai h¶i quan; híng dÉn ngêi khai h¶i quan kª khai, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ hµng hãa nhËp khÈu theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 2. Yªu cÇu ngêi khai h¶i quan nép, xuÊt tr×nh c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc mua b¸n hµng hãa ®Ó chøng minh tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh trung thùc cña trÞ gi¸ tÝnh thuÕ hµng hãa nhËp khÈu ®· khai b¸o. Trêng hîp, ngêi khai h¶i quan kh«ng chøng minh ®îc tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh trung thùc cña trÞ gi¸ tÝnh thuÕ th× ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n cho ngêi khai h¶i quan biÕt. 3. Gi÷ bÝ mËt c¸c th«ng tin do ngêi khai h¶i quan cung cÊp cã liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo ®Ò nghÞ cña ngêi khai h¶i quan. 4. C¬ quan h¶i quan cã quyÒn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®èi víi c¸c tr- êng hîp sau ®©y: a) Ngêi khai h¶i quan kh«ng x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p quy ®Þnh tõ §iÒu 5 ®Õn §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy trong thêi h¹n lµm thñ tôc h¶i quan; b) Ngêi khai h¶i quan kh«ng cã v¨n b¶n chøng minh hoÆc kh«ng chøng minh ®îc tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh trung thùc cña trÞ gi¸ tÝnh thuÕ ®· khai b¸o trong thêi gian 30 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o cña c¬ quan h¶i quan; c) Ngêi khai h¶i quan x¸c ®Þnh sai trÞ gi¸ tÝnh thuÕ hay viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ kh«ng ®óng víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 5. KiÓm tra viÖc kª khai, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ lµm c¨n cø tÝnh thuÕ ®èi víi hµng hãa nhËp khÈu. Ch¬ng IV khiÕu n¹i vµ xö lý vi ph¹m
 10. 10 §iÒu 14. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i 1. Trêng hîp ngêi khai h¶i quan cã c¬ së cho r»ng quyÕt ®Þnh vÒ trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña c¬ quan h¶i quan kh«ng ®óng th× göi ®¬n khiÕu n¹i tíi Chi côc Trëng Chi côc H¶i quan n¬i ®· x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. Trong khi chê gi¶i quyÕt, ngêi khai h¶i quan vÉn ph¶i chÊp hµnh quyÕt ®Þnh vÒ trÞ gi¸ tÝnh thuÕ cña c¬ quan h¶i quan. 2. NÕu kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Chi côc Trëng Chi côc H¶i quan th× ngêi khai h¶i quan cã quyÒn khiÕu n¹i tiÕp ®Õn Côc trëng Côc H¶i quan tØnh, liªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. NÕu kh«ng ®ång ý víi quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña Côc trëng Côc H¶i quan tØnh, liªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng th× ngêi khai h¶i quan cã quyÒn khiÕu n¹i ®Õn c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngêi khai h¶i quan cã quyÒn khëi kiÖn ®Õn toµ ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Thêi h¹n, thñ tôc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, thÈm quyÒn gi¶i quyÕt khiÕu n¹i ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khiÕu n¹i vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan. §iÒu 15. Xö lý vi ph¹m Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy th× tïy theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C¸n bé, c«ng chøc h¶i quan vµ c¸c c¸ nh©n kh¸c thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, vi ph¹m quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy, g©y thiÖt h¹i cho ngêi khai h¶i quan th× ph¶i båi thêng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ tïy theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng V tæ chøc thùc hiÖn §iÒu 16. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc 1. Tæng côc H¶i quan chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan liªn quan ®Ó thu thËp, x©y dùng d÷ liÖu phôc vô viÖc x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ biÖn ph¸p chèng gian lËn th¬ng m¹i qua gi¸. 2. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chØ ®¹o, híng dÉn c¸c tæ chøc tÝn dông cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc thanh to¸n l« hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu phôc vô cho viÖc kiÓm tra, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ tÝnh thuÕ. §iÒu 17. §iÒu kho¶n b¶o lu 1. B¶o lu cha ¸p dông kho¶n 4 §iÒu 8, §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. C¨n cø vµo cam kÕt quèc tÕ vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam, Tæng côc H¶i
 11. 11 quan phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan liªn quan tr×nh ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. 2. B¶o lu ¸p dông h¹n chÕ gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu ®èi víi mét sè mÆt hµng nhËp khÈu ®Ó b¶o vÖ lîi Ých cña nhµ níc vµ s¶n xuÊt trong níc. C¨n cø vµo nguyªn t¾c trªn vµ c¬ chÕ ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu hµng hãa hiÖn hµnh, Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi c¸c Bé, c¬ quan liªn quan ban hµnh Danh môc hµng hãa nhËp khÈu ¸p dông gi¸ tÝnh thuÕ tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy. §iÒu 18. §iÒu kho¶n thi hµnh 1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2002. Hµng ho¸ nhËp khÈu trong Danh môc hµng hãa cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh vÒ u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN ®îc ¸p dông trÞ gi¸ tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 2. Trêng hîp, khi HiÖp ®Þnh thùc hiÖn §iÒu 7 HiÖp ®Þnh chung vÒ thuÕ quan vµ th¬ng m¹i cã söa ®æi, bæ sung mµ c¸c néi dung söa ®æi, bæ sung cña HiÖp ®Þnh kh«ng tr¸i víi nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ®iÒu íc quèc tÕ mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia, th× ¸p dông theo néi dung ®· ®îc söa ®æi, bæ sung cña HiÖp ®Þnh. Tæng côc H¶i quan tr×nh ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung NghÞ ®Þnh nµy cho phï hîp víi néi dung söa ®æi, bæ sung cña HiÖp ®Þnh. 3. Tæng côc H¶i quan nghiªn cøu, so¹n th¶o v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy ®Ó Bé trëng, Chñ nhiÖm V¨n phßng ChÝnh phñ ký ban hµnh theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 40/2002/Q§-TTg ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ thÈm quyÒn ký ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn qu¶n lý nhµ níc ®èi víi ngµnh, lÜnh vùc do c¬ quan thuéc ChÝnh phñ qu¶n lý. 4. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2