Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
235
lượt xem
12
download

Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định 77/2000/nđ-cp của chính phủ', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 77/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ Sè 77/2000/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2000 VÒ viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu, møc trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng, Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001 ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu, møc trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ nh sau: 1. N©ng møc l¬ng tèi thiÓu tõ 180.000 ®ång/th¸ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 175/1999/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1999 vµ NghÞ ®Þnh sè 10/2000/N§-CP ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ lªn 210.000 ®ång/th¸ng ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng l¬ng, phô cÊp tõ nguån kinh phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc vµ ngêi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp; 2. T¨ng møc sinh ho¹t phÝ hµng th¸ng ®èi víi c¸n bé x·, phêng, thÞ trÊn ®ang c«ng t¸c vµ ®· nghØ hu quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 175/1999/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ t¬ng øng víi møc n©ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu tõ 180.000 ®ång lªn 210.000 ®ång/th¸ng; 3. T¨ng møc l¬ng hu vµ møc trî cÊp hµng th¸ng theo chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 175/1999/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 234/1999/Q§-TTg ngµy 22 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¬ng øng víi møc n©ng tiÒn l¬ng tèi thiÓu tõ 180.000 ®ång lªn 210.000 ®ång/th¸ng; 4. T¨ng thªm 26,7% quü trî cÊp, phô cÊp ®èi víi ngêi cã c«ng so víi quü hiÖn hµnh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 175/1999/N§-CP ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ. §iÒu 2. 1. Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu vµ møc sinh ho¹t phÝ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan híng dÉn thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®èi víi doanh nghiÖp, møc l¬ng hu vµ møc trî cÊp ®èi víi c¸c ®èi tîng hëng trî
  2. 2 cÊp hµng th¸ng theo chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi vµ møc trî cÊp ®èi víi ngêi cã c«ng quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 3 vµ 4 §iÒu 1 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Bé Tµi chÝnh bè trÝ qòy tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ t¨ng thªm quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc c¸c cÊp theo ph©n cÊp hiÖn hµnh vµ thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng, phô cÊp, trî cÊp vµ sinh ho¹t phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh. §iÒu 3. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, sau khi cã tháa thuËn cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh vµ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, híng dÉn thi hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi c¸c lùc lîng vò trang thuéc ph¹m vi qu¶n lý. §iÒu 4. Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng khÈn tr¬ng nghiªn cøu x©y dùng §Ò ¸n c¶i c¸ch chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng vµ trî cÊp x· héi theo tinh thÇn NghÞ quyÕt Héi nghÞ lÇn thø 7 Ban ChÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng khãa VIII tr×nh ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh ®Ó triÓn khai thùc hiÖn vµo n¨m 2002. §iÒu 5. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2001. C¸c kho¶n trÝch vµ chÕ ®é ®îc hëng theo l¬ng hoÆc sinh ho¹t phÝ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc ®îc tÝnh l¹i t¬ng øng víi viÖc ®iÒu chØnh møc tiÒn l¬ng tèi thiÓu vµ møc sinh ho¹t phÝ quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 6. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản