intTypePromotion=1

Nghị định 78/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
63
lượt xem
3
download

Nghị định 78/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 78/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 78/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA nghÞ   Þ nh   ® cña  h Ý n h  p h ñ  S è  78/2001/N§­C P  n g µy  23 th¸ng  c 10 n¨ m  2001  Q u y  ® Þ n h  c hi tiÕt thi µ n h   h¸p lÖn h   h u Õ  thu n h Ë p    h P T ® èi   n g êi cã thu n h Ë p  cao víi ch Ýnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh ThuÕ  thu nhËp ®èi    víingêi cã    thu  nhËp cao sè  35/2001/PL­UBTVQH10  ngµy  th¸ng  n¨m   19  5  2001 cña  ban  ñy  Thêng vô  Quèc héi; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    nghÞ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I P h¹ m  vi ¸p d ô n g §iÒu    1. Theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  Ph¸p  1  lÖnh ThuÕ     thu nhËp      ®èi víi ngêicã      thu nhËp cao (sau ®©y          gäit¾tlµPh¸p  lÖnh  ThuÕ     thu nhËp),®èi t      îng ph¶inép    thuÕ    thu nhËp  gåm:  1. C«ng    d©n ViÖt Nam   trong      ë  níc hoÆc   c«ng      ®i  t¸c,lao ®éng  níc ë    ngoµicã      thu nhËp;  2.  nh©n   ngêi kh«ng  C¸  lµ    mang  quèc tÞch ViÖt Nam  nhng ®Þnh  c  kh«ng        thêih¹n t¹ ViÖtNam   thu nhËp; i   cã      3.Ngêinícngoµilµm          viÖc    t¹ ViÖtNam   c¶  i   kÓ  ngêinícngoµikh«ng        sinh  sèng  ViÖtNam   ë    nhng  thu nhËp    cã    ph¸tsinht¹ ViÖtNam.      i   §iÒu    2. Thu nhËp chÞu thuÕ bao  gåm     thu nhËp  êng  th xuyªn vµ      thu nhËp kh«ng  êng  th xuyªn,trõc¸c kho¶n  nhËp        thu  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  4  ®Þnh nµy.  1.Thu    nhËp  êng  th xuyªn gåm:    a) C¸c kho¶n  nhËp      thu  díic¸c h×nh thøc:tiÒn ¬ng, tiÒn    l   c«ng, tiÒn      thï lao;   b) C¸c    kho¶n  phô  cÊp;  c) C¸c    kho¶n    thu nhËp  îcchitr¶hé  tiÒn nhµ,®iÖn, níc.Riªng tiÒn ®       vÒ              nhµ tÝnh  theo  thùc chitr¶hé, nhng  sè          kh«ng    qu¸ 15%  tæng  thu nhËp  sè    vÒ  tiÒn l  ¬ng,tiÒn c«ng,tiÒn thïlao;             d) C¸c    kho¶n  ëng  th b»ng  tiÒn vµ    hiÖn        vËttõc¸cnguån  kh¸cnhau;    
  2. 2 ®) C¸c kho¶n  nhËp  thu  kh¸c do    tham      gia c¸c HiÖp    héi kinh doanh, Héi       ®ång qu¶n    trÞdoanh nghiÖp; e) C¸c  kho¶n  thu nhËp cña    c¸ nh©n  tham  do  gia  ho¹t®éng    s¶n  xuÊt  kinh doanh,dÞch  kh«ng      vô  thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp  nh:dÞch  tvÊn    vô   theo    hîp ®ång        dµi h¹n,d¹y nghÒ,    d¹y häc,luyÖn  ,   thi biÓu  diÔn      v¨n ho¸ nghÖ  thuËt.  2.Thu    nhËp  kh«ng  êng  th xuyªn gåm:    a) Thu nhËp    vÒ quµ biÕu, quµ    tÆng  b»ng hiÖn vËt  tæ  do  chøc, c¸     nh©n      tõnícngoµichuyÓn  cho      vÒ  c¸nh©n  ViÖtNam     ë    díimäi  h×nh  thøc; b) Thu    nhËp  chuyÓn  vÒ  giao c«ng    nghÖ  bao  gåm: ChuyÓn  giao quyÒn    së h÷u hoÆc  quyÒn  dông     îng së  sö  c¸c ®èi t   h÷u  c«ng nghiÖp;chuyÓn    giao  c«ng nghÖ  th«ng  qua viÖc mua     b¸n,cung  cÊp  quyÕt  thuËt,ph¬ng    bÝ  kü    ¸n c«ng nghÖ,  nh∙n hiÖu    hµng  hãa; thùc hiÖn        c¸c dÞch  hç    t vÊn  vô  trî  vµ  c«ng  nghÖ, chuyÓn  giao viÖc  dông  sö  hoÆc   quyÒn  dông    sö  c¸c thiÕtbÞ    c«ng  nghiÖp,th   ¬ng  nghiÖp  hoÆc  khoa häc,trõtr     êng   hîp biÕu tÆng; c) Thu    nhËp  thiÕtkÕ  thuËtx©y  vÒ    kü    dùng,thiÕtkÕ      c«ng nghiÖp,vÒ    tiÒn b¶n    quyÒn  dÞch  kh¸c; vµ  vô  d)Tróng  ëng  sè  tróngth   th xæ  vµ    ëng  khuyÕn    i   m¹idí  h×nh   kh¸c. c¸c thøc  §iÒu 3. T¹m    thêicha  thuÕ  nhËp  thu  thu  ®èi      víic¸c kho¶n  nhËp  thu  vÒ    l∙tiÒn göing©n  i     hµng,l∙tiÒn göitiÕtkiÖm,        i       l∙mua  i tÝn phiÕu,tr¸phiÕu,    i   kú phiÕu,cæ     phiÕu,thu    nhËp      tõ ho¹t®éng  ®Çu    t chøng kho¸n,chªnh    lÖch  mua    b¸n chøng  kho¸n.  §iÒu 4. C¸c kho¶n thu nhËp thuéc diÖn kh«ng chÞu thuÕ  îc quy  ®   ®Þnh  thÓ  sau: cô  nh    1. C¸c    kho¶n phô  cÊp    díi®©y   Nhµ    do  níc ViÖt Nam     quy ®Þnh ®èi    víi thu nhËp      ph¸tsinh t¹ ViÖtNam      i   gåm:  a) Phô    cÊp  lµm  ®ªm; b) Phô  cÊp ®éc    h¹i,nguy hiÓm   dông  ¸p  ®èi    víinghÒ  hoÆc  c«ng viÖc  cã  ®iÒu  kiÖn    lao®éng ®éc    h¹i,nguy hiÓm; c)Phô    cÊp  tr¸chnhiÖm;   d) Phô    cÊp  khu vùc,phô    cÊp      thu hót,phô  cÊp  Æc   ® biÖt®èi víi       mét  sè  ®¶o  vµ  xa  vïng biªngií ;     i ®) Phô cÊp th©m  niªn ®èi     îng  trang;phô    víilùc l vò    cÊp  ninh  an  quèc  phßng; e) Phô    cÊp  Æc         ® thï®èi víimét  ngµnh  sè  nghÒ  theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p  luËt; g) Phô    cÊp u  l ®éng;  h) Phô    cÊp  ®∙i®èi víi   ho¹t®éng  u        bé    c¸n c¸ch m¹ng  ícn¨m    tr   1945  c¸c vµ    kho¶n  phô cÊp  kh¸ctõng©n      s¸ch nhµ      níc. 2.C¸c    kho¶n    thu nhËp  kh¸cph¸tsinh t¹ ViÖtNam          i   gåm:
  3. 3 a) TiÒn    c«ng    t¸cphÝ;  b) TiÒn      ¨n ®Þnh îng ®èi víi l       mét  ngµnh  sè  nghÒ  Æc   ® biÖttheo chÕ      ®é  Nhµ    nícquy  ®Þnh; c) C¸c    kho¶n    trîcÊp      x∙ héi cña    c¸c ®èi  îng  t hëng chÝnh s¸ch      x∙ héi vµ  c¸ckho¶n      trîcÊp  kh¸ctõng©n      s¸ch nhµ      níc; d) TiÒn    êng    båith b¶o  hiÓm   tham    do  giab¶o  hiÓm  con  ngêivµ      tµis¶n;   ®)  TrîcÊp        th«iviÖc, trîcÊp      mÊt viÖc lµm theo chÕ     ®é Nhµ    níc quy  ®Þnh; e) TrîcÊp      ®iÒu  ®éng  c¬  s¶n  vÒ  së  xuÊtkinh doanh      bao  gåm   trî c¶   cÊp  chuyÓn vïng mét    lÇn; g) TiÒn  ëng      th vÒ c¶itiÕn  thuËt,s¸ng  kü    chÕ  ph¸tminh, c¸c gi¶ith         ëng  quèc        ëng  tÕ,c¸cgi¶i th quèc    Nhµ    giado  nícViÖtNam   chøc,c«ng    tæ    nhËn; h) TiÒn  ëng  th kÌm theo    c¸c danh hiÖu  Nhµ    phong  do  níc ta  tÆng nh  Gi¸o s,Nhµ        gi¸oNh©n  d©n, Anh hïng Lao ®éng, Anh    hïng Lùc îng vò  l   trang   nh©n  d©n;  i)TiÒn    nép b¶o  hiÓm       x∙héi,b¶o hiÓm   tÕ    y  tõ tiÒn l  ¬ng, tiÒn c«ng      cña  ngêilao®éng.     3. Thu    nhËp  cña  chñ  kinh doanh  hé    thuéc diÖn  chÞu    ®∙  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp; 4. Thu    nhËp  êng  th xuyªn cña    ngêinícngoµicã  Æt   i       m t¹  ViÖt Nam       díi30  ngµy  trong ph¹m    th¸ngli     tõngµy    vi12    ªntôckÓ    ®Çu     tiªn®Õn  ViÖtNam .   C h ¬ n g  II C¨ N  C ø  T Ý N H  T H U Õ  V µ  BI Ó U  T H U Õ §iÒu    5. C¨n  tÝnh  cø  thuÕ    thu nhËp      lµ thu nhËp chÞu thuÕ  thuÕ  vµ  suÊt. §iÒu    6. Thu nhËp  êng  th xuyªn chÞu    thuÕ    lµtæng    thu nhËp cña tõng  c¸nh©n    quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ    1  2  ®Þnh nµy,tÝnh    b×nh  qu©n th¸ng  trongn¨m, cô      thÓ  lµ: 1. §èi víic«ng        d©n  ViÖt Nam     lµm viÖc  trong níc hoÆc   ë      c«ng      t¸c,lao ®éng  níc ngoµi vµ    ë      c¸ nh©n  kh¸c ®Þnh  t¹    c  iViÖt Nam       lÊy tæng thu nhËp  ph¸tsinh trong n¨m        chia cho  th¸ng (theo n¨m    12      d¬ng lÞch).Trêng  c«ng    hîp  d©n ViÖt Nam   thêigian lµm    cã      viÖc  trong nícvµ  nícngoµith×    ë      ë      thu nhËp  chÞu thuÕ    lµtæng    thu nhËp    ph¸tsinh ë    trongnícvµ  nícngoµi.     ë    2.§èivíi       ngêinícngoµi:     a) NÕu   trót¹    c    i ViÖt Nam       tõ 183 ngµy        trëlªnlÊy tæng  thu nhËp    sè    ph¸t sinht¹ ViÖtNam   thu nhËp        i   vµ    ph¸tsinhngoµiViÖtNam         chiacho  th¸ng.Tr­   12    êng      hîp kª khaithu nhËp      b×nh  qu©n  th¸ng ë      nícngoµithÊp    h¬n  ViÖt Nam   ë    mµ   kh«ng  chøng  minh  îc,th×    vµo    ®   c¨n cø  thu nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng ë    ViÖt   Nam     ®Ó tÝnh  cho    thêigian ë      nícngoµi.  Th¸ng  tÝnh thuÕ quy      ngµy; íclµ30   
  4. 4 b) NÕu   ViÖt Nam     ngµy    ë    tõ 30  ®Õn  182 ngµy  thu nhËp  th×    chÞu thuÕ  lµ tæng  thu    sè  nhËp ph¸tsinh t¹      iViÖt Nam,    kh«ng ph©n biÖt n¬i nhËn        thu nhËp; c) Thêigian c          trócña ngêinícngoµit¹        iViÖt Nam   îctÝnh  th¸ng li     ®   12    ªn tôc cho    n¨m  tÝnh thuÕ ®Çu  tiªn,nh÷ng    n¨m sau  tÝnh theo n¨m d¬ng lÞch,   ngµy ®Õn   ngµy  ® îctÝnh    vµ  ®i    lµmét ngµy. §iÒu    7. ThuÕ   suÊt®èi víi         nhËp  êng  thu th xuyªn: 1. C«ng    d©n ViÖtNam   trong nícvµ      ë      c¸nh©n  kh¸c®Þnh  t¹ ViÖtNam     c  i     ¸p dông  BiÓu  thuÕ    lòy tiÕn tõng phÇn  quy ®Þnh   ikho¶n  §iÒu  cña  t¹  1  10  Ph¸p lÖnh  ThuÕ     thu nhËp,sau      khinép thuÕ    thu nhËp theo  biÓu nµy nÕu    thu nhËp  cßn  itrªn 15.000.000  l¹    ®ång/th¸ng th×    nép    bæ sung  30%   vîttrªn sè      15.000.000 ®ång;   2. C«ng    d©n  ViÖt Nam     nÕu trong n¨m    tÝnh thuÕ võa  thu nhËp    cã    ph¸t sinh ë    trong nícvõa          cã  thu nhËp    ph¸tsinh ë      nícngoµith×    phÇn    thu nhËp ë  trong níc ¸p dông        BiÓu thuÕ  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  1  10  lÖnh  ThuÕ   thu nhËp, phÇn        thu nhËp  nícngoµi    ë     ¸p dông  BiÓu thuÕ quy ®Þnh  i t¹ kho¶n    2 §iÒu  Ph¸p  10  lÖnh ThuÕ     thu nhËp. Thu    nhËp  chÞu thuÕ  îcx¸c®Þnh    ®     trªn c¬  lÊy thu nhËp  n¨m  së      c¶  chiacho  th¸ng®Ó       12    ¸p dông  theo biÓu    thuÕ ¬ng  t øng; 3.Ngêinícngoµic              trót¹ ViÖtNam     i   tõ183 ngµy      c«ng  trëlªnvµ  d©n  ViÖt  Nam     lao ®éng, c«ng    níc ngoµi ¸p    t¸cë      dông  BiÓu thuÕ    lòy tiÕn tõng phÇn  quy  ®Þnh   t¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  i 2  10  lÖnh  ThuÕ     thu nhËp; 4. Ngêi níc ngoµië          ViÖt Nam     ngµy    tõ 30  ®Õn  182 ngµy  dông  ¸p  thuÕ  suÊt25%       trªntæng    thu nhËp    ph¸tsinh t¹ ViÖtNam.    i   §iÒu 8. Thu  nhËp kh«ng  êng  th xuyªn chÞu thuÕ cña tõng    c¸ nh©n  ® îctÝnh    cho  tõng lÇn      ph¸tsinhthu nhËp,cô        thÓ   lµ: 1. §èi víithu        nhËp  quµ vÒ  biÕu, quµ    tÆng b»ng hiÖn        vËt tõ níc ngoµi   chuyÓn  ® îctÝnh  vÒ    cho ngêi®øng      tªnnhËn  quµ,kÓ  tr   c¶  êng    hîp ngêinhËn    lµchñ    doanh  nghiÖp; 2. §èi víithu        nhËp    vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ, thiÕtkÕ   thuËt x©y    kü    dùng, thiÕtkÕ      c«ng  nghiÖp, thu    nhËp  chÞu  thuÕ tÝnh theo      trÞ gi¸tõng    hîp ®ång, kh«ng    ph©n biÖtsè  chitr¶;   lÇn    3. §èivíithu nhËp  tróng th         vÒ    ëng      xæ sè,tróng th   ëng khuyÕn    m¹i tÝnh  cho  tõng lÇn    nhËn    ëng.   më vµ  gi¶ith §iÒu    9. ThuÕ   suÊt ®èi víi         nhËp  thu kh«ng  êng  th xuyªn ¸p dông      theo  biÓu thuÕ    luü tiÕn tõng    phÇn  quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p    1  12  lÖnh  ThuÕ   thu nhËp,trõc¸ctr         êng    hîp quy  ®Þnh    díi®©y: 1. ThuÕ     suÊt 5%       ¸p dông ®èi      víithu nhËp  chuyÓn  vÒ  giao c«ng nghÖ   trªn2.000.000®ång/lÇn;   2.ThuÕ     suÊt 10%       ¸p dông        ®èi víi nhËp  tróng th thu vÒ    ëng      xæ sè,tróng  thëng khuyÕn      m¹itrªn12.500.000 ®ång/lÇn;  
  5. 5 3.ThuÕ     suÊt5%       ¸p dông        ®èi víi nhËp  quµ  thu vÒ  biÕu,quµ    tÆng  b»ng  hiÖn        vËttõnícngoµichuyÓn  trªn2.000.000 ®ång/lÇn.   vÒ      §iÒu 10. C¸c    kho¶n  nhËp  thu  b»ng  ngo¹itÖ    ph¶iquy  æi  ®ång    ® ra  ViÖt Nam     theo      tû gi¸giao dÞch    b×nh  qu©n    trªnthÞ  êng  tr ngo¹itÖ  ªnNg©n    li   hµng  ithêi®iÓm   t¹    ph¸tsinh    thu nhËp    ®Ó tÝnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ. Thu  nhËp  b»ng  hiÖn    îctÝnh  vËt ®   theo    tr gi¸thÞ  êng  ®Þa  ph¬ng  i   t¹ thêi®iÓm       ph¸t sinh thu nhËp.§èivíi           quµ  biÕu,quµ    tÆng b»ng  hiÖn        vËttõnícngoµichuyÓn    vÒ,      gi¸®Ó tÝnh  thu nhËp  chÞu  thuÕ  dông  ¸p  theo quy ®Þnh       vÒ gi¸tÝnh  thuÕ  hµng  nhËp khÈu      t¹ thêi®iÓm   i nhËn quµ.   C h ¬ n g  III Kª K H A I, N é P  T H U Õ  v µ q u y Õt to¸n thu Õ §iÒu 11.  ViÖc  khai,nép  kª    thuÕ thu nhËp  thùc hiÖn theo nguyªn  t¾c khÊu      trõt¹ nguån.Tæ   i   chøc,c¸ nh©n            chitr¶thu nhËp  nghÜa  khÊu  cã  vô  trõtiÒn thuÕ  íckhichitr¶thu nhËp      tr           cho   îng nép  ®èi t   thuÕ. §iÒu  12.  ViÖc  ®¨ng    khai nép  ký, kª    thuÕ  ®èi    víithu nhËp  êng  th xuyªn  îc tÝnh  ®   cho  thu nhËp  b×nh  qu©n  th¸ng trong    n¨m tÝnh thuÕ, hµng  th¸ngkª khait¹m        nép  thuÕ  theo thu nhËp      thùc tÕ.   1. §èi t nép     îng  thuÕ  tr¸chnhiÖm   cã    ®¨ng    khai nép  ký, kª    thuÕ    c¬  víi  quan  thuÕ th«ng  qua  chøc, c¸ nh©n      tæ      chitr¶thu  nhËp  êng  (tr hîp  khai, kª    nép  thuÕ  theo nguyªn  t¾c khÊu    i trõt¹ nguån) hoÆc   quan  îc ñy    c¬  ®   quyÒn  thu thuÕ  nhËp. Trêng  c¸ nh©n  thu  thu    hîp    cã  nhËp  chÞu thuÕ    mµ cha  thùc  hiÖn  khÊu    i trõ t¹ nguån th× ph¶i kª    khainép    thuÕ thu nhËp    trùc tiÕp    víic¬  quan  thuÕ. 2. Tæ     chøc,c¸ nh©n            chitr¶thu nhËp hoÆc   quan  îcñy  c¬  ®   quyÒn    thu thuÕ    thu nhËp  (sau ®©y         quan        gäit¾t lµ c¬  chitr¶thu nhËp) thùc hiÖn    viÖc  kª khainép      thuÕ  theo quy    ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ  i 1  16  ®Þnh  nµy. §iÒu   13. ViÖc    kª khai,  nép  thuÕ        ®èi víi nhËp  thu kh«ng  êng  th xuyªn  ® îcthùc hiÖn          ®èi víitõng lÇn      ph¸tsinhthu nhËp.     C¬ quan        chitr¶thu nhËp  tr¸chnhiÖm   cã    khÊu    trõtiÒn thuÕ  íckhichi tr       tr¶ thu    nhËp  (kÓ  kho¶n  c¶  thu  nhËp cña    c¸ nh©n  níc ngoµi chuyÓn  ë      giao  c«ng  nghÖ  vµo ViÖtNam).C¸c        c¸nh©n  mang  quµ  hé  biÕu,quµ    tÆng ph¶ikª    khai, nép thuÕ    thu nhËp thay cho    ngêinhËn    quµ. §iÒu     îng nép  14. §èit   thuÕ  tr¸chnhiÖm     cã    kª khai®Çy  thu nhËp    ®ñ    chÞu  thuÕ;nép    thuÕ ®ñ, ®óng      thêih¹n;hµng n¨m thùc hiÖn    quyÕt    to¸nthuÕ  ®èi víi       nhËp  êng  thu th xuyªn theo quy      ®Þnh cña  TµichÝnh. Bé   
  6. 6 §iÒu    Tµi chÝnh  chøc  15. Bé    tæ  viÖc    thu thuÕ    thu nhËp, chÞu    tr¸ch   nhiÖm  chØ ®¹o, híng dÉn  kiÓm       chøc      vµ  trac¸c tæ  thùc hiÖn    viÖc  thuÕ  thu  thu nhËp    theo ph¬ng    thøc khÊu      trõthuÕ    thu nhËp    t¹ nguån  íckhichitr¶thu i tr           nhËp. C¬  quan        chitr¶thu nhËp thùc hiÖn    khÊu    trõthuÕ  îchëng  ®   kho¶n tiÒn  thïlao0,5%      tÝnh    tiÒn thuÕ        trªnsè    ®èi víi nhËp  êng  thu th xuyªn,1%     tÝnh   trªn sè tiÒn thuÕ ®èi    nhËp  víithu  kh«ng  êng  th xuyªn tr       íc khinép vµo ng©n s¸ch  nhµ níc. §iÒu    quan        16. C¬  chitr¶thu nhËp  tr¸chnhiÖm: cã    1. §¨ng    khai,khÊu    nép    ký, kª    trõ vµ  thuÕ ®Çy  ®ñ, ®óng    thêih¹n vµo  ng©n s¸ch nhµ    níc;lËp b¶n tæng hîp  khai,tÝnh  kª    thuÕ  chuyÓn  vµ  cho c¬  quan  thuÕ  danh s¸ch nh÷ng   îng ph¶inép    ®èi t     thuÕ    thu nhËp; 2. H íng dÉn   îng nép      ®èi t   thuÕ nhËn    tê khai,kª khainép        thuÕ  quyÕt vµ    to¸nthuÕ      thu nhËp    quan  víic¬  thuÕ;  3.Lu        gi÷sæ s¸ch,chøng    li     tõcã  ªnquan  ®Õn   viÖc    kª khai,  tÝnh  thuÕ  vµ  nép thuÕ  nhËp, thùc hiÖn  thu      chÕ     ®é b¸o  ®Þnh    c¸o  kú, b¸o  quyÕt    c¸o  to¸n thuÕ    quan  víic¬  thuÕ; 4. TÝnh    thuÕ, khÊu      trõtiÒn thuÕ, tÝnh  tiÒn thïlao ® îchëng  nép      sè          vµ  thuÕ  vµo ng©n s¸ch nhµ    níc; 5. CÊp         biªnlaicho ngêi nép    thuÕ, qu¶n    dông  quyÕt        lý,sö  vµ  to¸n biªn lai  thuÕ theo chÕ    ®é. §iÒu    tæ  17. C¸c  chøc  qu¶n          lý, tr¶thu nhËp  chi cho  ngêinícngoµicã        tr¸chnhiÖm     híng dÉn, hoµn              tÊtc¸cthñ tôcnép  thuÕ    thu nhËp  íckhilµm    tr     thñ tôcxuÊtc¶nh      cho ngêinícngoµi.       Ngêinícngoµithuéc ®èi t            îng nép  thuÕ    thu nhËp  tr¸chnhiÖm     cã    kª khai   víi quan         c¬  chitr¶thu nhËp hoÆc   quan  c¬  thuÕ  thu nhËp  vÒ    chÞu thuÕ, sè    ngµy  tróë  c    ViÖt Nam       ®Ó thùc hiÖn    quyÕt    to¸nthuÕ  nhËp  ph¶inép  thu  vµ    ®Çy  thuÕ    ®ñ  thu nhËp  íckhirêikháiViÖtNam. tr           C h ¬ n g  IV MI Ô N, gi¶ m   T H U Õ §iÒu        18. §îcxÐt gi¶m  thuÕ,miÔn    thuÕ    thu nhËp    : ®èi víi 1. Trêng  ®èi t nép    hîp   îng  thuÕ  thiªntai  bÞ    , ®Þch      ho¹,tain¹n lµm thiÖt   h¹i®Õn       tµis¶n, thu    nhËp  ®êi  vµ  sèng; møc     xÐt miÔn, gi¶m thuÕ ¬ng  t øng  víi  møc  thiÖth¹inhng  ®é      kh«ng      thuÕ  vîtqu¸ sè  ph¶inép;   2. Trêng  ® Æc     hîp  biÖt,nÕu    viÖc nép thuÕ cña    c¸ nh©n lµm ¶nh  hëng  ®Õn     lîÝch  i kinh tÕ,chÝnh            trÞ,x∙héicña quèc    TµichÝnh  gia,Bé    tr×nh Thñ ­   t íng ChÝnh    phñ quyÕt ®Þnh    miÔn, gi¶m    thuÕ      ®èi víitõng tr   êng    thÓ. hîp cô  Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh        thñ tôc xÐt miÔn, gi¶m    thuÕ    thu nhËp  i t¹ §iÒu  nµy.
  7. 7 C h ¬ n g  V §I Ò U  K H O ¶ N  T HI H µ N H §iÒu 19. C¸c hµnh      viviph¹m    c¸c quy ®Þnh cña ph¸p    thuÕ  luËtvÒ  thu nhËp  îc xö    ®   lý theo quy ®Þnh  i   t¹  §iÒu      vµ  c¸c 21, 22, 23  §iÒu  Ph¸p  24  lÖnh ThuÕ     thu nhËp. Ngêi cã    c«ng  ph¸thiÖn    nh÷ng hµnh      viviph¹m   c¸c quy ®Þnh  cña ph¸p  luËtvÒ    thuÕ   thu nhËp,hç    quan    trî c¬  thuÕ      truythu tiÒn thuÕ  îctrÝch th   ®     ëng  ®Õn     tiÒn  5% sè  thuÕ truy thu    thùc nép vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc theo quy  ®Þnh  cña  TµichÝnh. Bé    §iÒu   20. Trêng    hîp §iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  ViÖtNam   kÕt    ký  hoÆc   tham  gia cã    quy  ®Þnh  viÖc  vÒ  nép  thuÕ    thu nhËp  kh¸c víiNghÞ      ®Þnh nµy  ¸p  th×  dông  theo §iÒu      ícquèc  ®ã. tÕ  §iÒu 21.  NghÞ  ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh    tõ ngµy  th¸ng 7  01    n¨m 2001  thay thÕ    vµ    c¸c NghÞ ®Þnh  05/CP  sè  ngµy  th¸ng 01  20    n¨m  1995,  sè  30/CP  ngµy  th¸ng4  05    n¨m 1997  NghÞ  vµ  ®Þnh  170/1999/N§­   sè  CP ngµy  06 th¸ng12    n¨m 1999  cña  ChÝnh phñ.  §iÒu    tr Bé    22. Bé  ëng  TµichÝnh  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung  ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh NghÞ  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2