Nghị định 82/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
71
lượt xem
6
download

Nghị định 82/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 82/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 82/2003/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  82/2003/N§­C P  n g µ y   18 th¸ng 7 n¨ m   2003  Q u y   Þ n h  ch øc  n¨ng, n hi Ö m   ô, q u y Ò n  h ¹ n v µ   ® v c ¬  c Ê u  t æ  c h ø c c ñ a T h « n g  t Ê n x∙ Vi Ö t N a m   ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 30/2003/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 01    n¨m  2003  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc    v  h v c c tæ  cña  ¬  c quan  éc Ch Ýnh  ñ; thu   ph Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  gi¸m  c  ®è Th«ng  Ên    ÖtNam   µ  é  ëng  t x∙Vi   v B tr Bé  éi vô, N  Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    Þ   Ývµ  1. V tr   chøc  n¨ng  Th«ng  Ên    Öt  t x∙ Vi Nam   µ c¬  l   quan  ù  s nghiÖp  éc  Ýnh  ñ  ùc thu Ch ph th   hiÖn  chøc n¨ng th«ng  Ên  µ   íc trong viÖc    µnh    kiÖn  Ýnh  t Nh n     ph¸th tin,v¨n  ch thøc  ña  c §¶ng  µ  µ   íc,cung  Êp  v Nh n   c th«ng    ôc  ô  cÇu    o  ña  tinph v yªu  l∙nh®¹ c §¶ng  µ  v qu¶n  ýcña  µ   íc;thu thËp  l  Nh n     th«ng    tin,phæ   Õn  bi th«ng    tinb»ng    c¸c lo¹  ×nh  ih b¸o  Ý  ôc  ô    i îng  ã  ch ph v c¸c ®è t c nhu  Çu  c trong vµ  µi níc;thùc   ngo       hiÖn  ét  è  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ô  Ó  Ò   idiÖn  ñ  ë  ÷u  Çn  èn  m s nhi v  h c th v ®¹   ch s h ph v cña  µ   íc t¹  Nh n   i doanh nghiÖp  ã  èn  µ  íc thuéc  c v nh n   Th«ng  Ên    Öt Nam   t x∙ Vi   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Th«ng  Ên    ÖtNam   Þu  ù  t x∙Vi   ch s qu¶n  ýnhµ  íccña  é  l  n  B V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinvÒ   ¹t®éng    Ý.   ho   b¸o ch §i Ò u    Ö m   ô  µ  Òn  ¹n 2. Nhi v v quy h Th«ng  Ên    Öt Nam   ã  t x∙Vi   c tr¸chnhiÖm   ùc hiÖn  Ö m   ô,quyÒn  ¹n    th   nhi v  h cña  ¬  c quan  éc Ch Ýnh  ñ  ¹t®éng  ù  thu   ph ho   s nghiÖp  theo quy  nh  ¹ NghÞ   ®Þ ti  ®Þnh   è  s 30/2003/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 01  4  2003  ña  Ýnh   ñ     c Ch ph quy ®Þnh  chøc  n¨ng,nhiÖm  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  ¬    v  h   c c tæ  c c quan  éc thu   ChÝnh  ñ  µ  ÷ng  Öm  ô,quyÒn  ¹n cô  Ó  ph v nh nhi v  h   th sau  y ®© : 1.  ×nh  Ýnh   ñ,  ñ   íng  Ýnh   ñ   Õn îc,quy  ¹ch, kÕ   Tr Ch ph Th t Ch ph chi l   ho   ho¹ch  µi h¹n,n¨m  d    n¨m,  µng  h n¨m  µ    ù  quan  äng  v c¸c d ¸n  tr kh¸c cña    Th«ng  tÊn    ÖtNam;  chøc  ùc hiÖn  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch sau    ­ x∙Vi   tæ  th   chi l   ho   ho   khi® îcphª duyÖt.    2. Ph¸thµnh        tin,v¨n  Ön  Ýnh  ki ch thøc  ña  c §¶ng  µ  µ   íc;thu  Ëp, v Nh n   th   biªnso¹n tin,      ¶nh, tliÖu vµ  µiliÖu tham       t    kh¶o  ôc  ô  Þp  êiyªu  Çu    ph v k th   c l∙nh ®¹o  ña  c §¶ng  µ v qu¶n  ýcña  µ   íc. l  Nh n
  2. 2 3. Thu  Ëp, biªn so¹n  µ    th     v phæ   Õn  bi th«ng    in  µi,t Öu,tµiliÖu, tin(t ,    li     b   s¸ch,¶nh,s¶n  È m       ph nghe  ×n, s¶n  È m   a  ¬ng  Ön)phôc  ô  äi  i nh   ph ® ph ti   v m ®è   t ng  ã  î c nhu  Çu  c trong  µ  µi níc theo  v ngo     quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu B¸o  Ý, LuËt ch     XuÊt b¶n. 4. Khi ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ  û  Ö m,      t Ch ph u nhi Th«ng  Ên    Öt Nam   îc t x∙ Vi   ®  phÐp  c«ng  è  ÷ng  b nh quan  iÓ m   Ýnh  èng  ña  µ   íc vÒ     Ên    ® ch th c Nh n   c¸c v ®Ò thêisù,chØnh  íng nh÷ng     h  th«ng    tinkh«ng  ïhîp,c¶ichÝnh  ÷ng  ph       nh th«ng    tin sailÖch,b¸c bá  ÷ng        nh th«ng    ã  ông    tinc d ý xuyªn t¹c.   5. Tham     ùc hiÖn    gia th   c«ng    t¸cth«ng    i ngo¹icña  tin®è     §¶ng  µ  µ   íc v Nh n   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   6. Phèihîp víiBé           V¨n     ho¸ ­ Th«ng    tinqu¶n  ýc¸c nguån    chÝ  ña  l    tinb¸o  c c¸c h∙ng    th«ng  Ên  íc ngoµil hµnh      t n   u  trªnl∙nhthæ  Öt Nam   Vi   theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   7. Thùc  Ön u  ÷quèc    Ò    Öu th«ng    µng©n  µng  ÷  Ön      hi l tr   gia v tli   tin;   l h d ki ­ d÷  Öu vÒ    Öu th«ng    µ  li   tli   tinv qu¶n  ýtliÖu ¶nh  èc    l      qu gia theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   8. Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  ã  ªnquan  ùc hiÖn  Ö m   ô  c li   th   nhi v chung  Ò   v th«ng    µ  ÷ng  Ö m   ô  ªnquan  tinv nh nhi v li   kh¸cphôc  ô    v c«ng    èc  t¸cqu phßng     ­an ninh. 9. Tr×nh  é   ëng  îcThñ íng ChÝnh  ñ  ©n    B tr ®  t  ph ph c«ng  ý  k ban  µnh    h c¸c v¨n b¶n    quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ     Èn, quy  ×nh,quy  ¹m  lu   tiªuchu   tr   ph chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  µ  nh  v v ®Þ møc kinh tÕ  ü  ËtvÒ     k thu   th«ng  Ên  îc¸p dông  t ®    trong c¶    níc. 10. Tæ     chøc nghiªncøu  µ    v øng  ông  Õn bé  d ti   khoa  äc,c«ng  Ö   Ò   h  ngh v nghiÖp  ô  v th«ng  Ên,c«ng  Ö   t  ngh th«ng    ôc  ô  tinph v chøc n¨ng  th«ng  Ên,b¸o  t  chÝ. 11. Thùc  Ön  ét  è  Öm   ô,quyÒn  ¹n  ô  Ó  Ò   idiÖn  ñ  ë    hi m s nhi v  h c th v ®¹   ch s h÷u  Çn  èn  ña  µ   íct¹  ph v c Nh n   i doanh nghiÖp  ã  èn  µ  ícthuéc Th«ng  Ên  c v nh n     t x∙ViÖtNam       qu¶n  ýtheo quy  nh  ña  l    ®Þ c ph¸p luËt.   12.Thùc  Ön  îp t¸cquèc  Õ    hi h     t theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   13. Qu¶n  ýc¸c dù  ®Ç u    µ  ©y  ùng  éc  Èm   Òn    l     ¸n  tv x d thu th quy theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   14. Tham  gia  Èm   nh   th ®Þ c¸c      ù  quan  äng  éc  ®Ò ¸n, d ¸n  tr thu chuyªn  m«n,  nghiÖp  ô  v theo yªu cÇu  ña  Ýnh  ñ,Thñ íng ChÝnh  ñ.    c Ch ph   t  ph 15. Quy Õt  nh   µ  chØ  ®¹o  ùc hiÖn ch¬ng tr×nh c¶i ®Þ v th  c¸ch  µnh  h chÝnh  ña  c Th«ng  Ên    Öt Nam   t x∙Vi   theo  ôc    µ  éidung  ¬ng  ×nh c¶i m tiªuv n   ch tr     c¸ch hµnh  Ýnh  µ  íc®∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ    Öt.   ch nh n   ®   t  ph phª duy 16. Qu¶n  ýtæ    l   chøc  é  b m¸y, biªnchÕ;     chØ  o  ùc hiÖn  Õ     Òn ®¹ th   ch ®é ti   l ng  µ    Õ     Ýnh  ¬ v c¸c ch ®é ch s¸ch  ∙ingé, khen  ëng, kû  Ët®èi  íic¸n  é, ®    th   lu   v  b  c«ng chøc,viªnchøc  µ  êilao ®éng  éc ph¹m       v ng     thu   viqu¶n  ýcña  l  Th«ng  Ên  t x∙ViÖt Nam;  o  ¹o,båidìng vÒ       ®µ t       nghiÖp  ô  µ  ü  Ëtth«ng  Ên,b¸o  Ý  v v k thu   t   ch ®èi  íic¸n bé, c«ng  v      chøc,viªnchøc  éc  ¹m       thu ph viqu¶n  ýcña  l  Th«ng  Ên    t x∙ ViÖtNam.   17. Qu¶n  ý tµichÝnh,  µis¶n  îc giao  µ  chøc  ùc  Ön  Çn  l    t  ®  v tæ  th hi ph ng©n s¸ch nhµ  íccÊp  µ  Çn    îctheo quy  nh  ña    n  v ph thu ®     ®Þ c ph¸p luËt.  
  3. 3 18. Thùc  Ön  Õ       hi ch ®é b¸o  víiCh Ýnh  ñ, Thñ  íng  Ýnh  ñ  µ  c¸o    ph   t Ch ph v c¸cc¬    quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     §i Ò u    ¬   Êu  chøc  ña  3. C c tæ  c Th«ng  Ên    ÖtNam   t x∙Vi   a) C¸c  chøc  óp viÖc    tæ  gi   Tæng  gi¸m  c  ®è : 1.Ban    ý    Ëp;   Th k biªnt 2.Ban      Tæ chøc    é; c¸n b 3.Ban  Õ   ¹ch tµi ô;   K ho     v 4.Ban  Ó m     Ki tra; 5.V¨n    phßng. b) C¸c  chøc    Ëp    tæ  biªnt : 1.Ban    Ëp      Biªnt tintrong níc;   2.Ban    Ëp    Õ  í    Biªnt tinth gi i; 3.Ban    Ëp    i ngo¹i   Biªnt tin®è   ; 4.Ban    Ëp     Biªnt ­s¶n  Êt¶nh    Ý; xu   b¸o ch 5.Ban    Ëp      Biªnt tinkinh tÕ;   6.B¸o    ¶nh  ÖtNam; Vi   7.Trung  ©m  ÷   Ön    Öu.   t D ki ­tli c)C¸c  chøc    tæ  kh¸c:   1.Trung  ©m  ü  Ëtth«ng  Ên;   t K thu   t 2.Trung  ©m  îp    èc  Õ    t H t¸cqu t th«ng  Ên; t 3.Trung  ©m  åidìng nghiÖp  ô    t B    v th«ng  Ên; t 4.Trung  ©m    äc.   t Tin h 5. C¸c  ©n      ph x∙ Th«ng  Ên    Öt Nam     íc ngoµido  t x∙ Vi   ën     Tæng  Gi¸m  c  ®è Th«ng  Ên    Öt Nam   Õt  nh  µnh  Ëp  t x∙ Vi   quy ®Þ th l sau    îc Thñ íng  Ýnh  khi®   t Ch phñ  cho  Ðp. ph ­ V¨n    phßng  idiÖn  ®¹   Th«ng  Ên    ÖtNam   ¹ thµnh  è  å   Ý   t x∙Vi   t i ph H Ch Minh  vµ  µ  ½ ng,    ©n    §N c¸cph x∙Th«ng  Ên    Öt Nam     t x∙Vi   ë trong níc,c¸ctoµ so¹n b¸o         chÝ, c¬  ë  Êt b¶n,ph¸thµnh, nghe  ×n  µ    n  Þ    s xu        nh v c¸c ®¬ v kh¸c hiÖn  ã    c giao  Tæng  gi¸m  c  ®è Th«ng  Ên    Öt Nam   chøc  µ  ¾p  Õp  t x∙Vi   tæ  vs x theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 4. Hi l     NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  15    t ng ® C«ng    b¸o,thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 66/1998/N§­   µy  th¸ng8  CP ng 24    n¨m 1998  cña  Ýnh  ñ  Ò   Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  c Th«ng  Ên    ÖtNam. t x∙Vi  
  4. 4 §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm    µnh   thih Tæng  gi¸m  c  ®è Th«ng  Ên    Öt  t x∙ Vi Nam,  c¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  b  tr c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û     thu Ch ph v Ch t U ban nh©n  ©n    d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh  NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản