Nghị định 88/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
64
lượt xem
5
download

Nghị định 88/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 88/2003/NĐ-CP về việc quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 88/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88/2003/N -CP Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2003 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 88/2003/N -CP NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2003 QUY NNH V T CH C, HO T NG VÀ QU N LÝ H I CHÍNH PH Căn c S c l nh s 102/SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Lu t quy nh quy n l p h i; Căn c B Lu t dân s ngày 28 tháng 10 năm 1995; Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B N i v , NGHN NNH: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này quy nh v t ch c, ho t ng, qu n lý nhà nư c i v i h i. 2. Ngh nh này không áp d ng v i các t ch c: a) M t tr n T qu c Vi t Nam, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh, H i Nông dân Vi t Nam, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Liên hi p Ph n Vi t Nam; b) Các t ch c giáo h i. i u 2. H i 1. H i ư c quy nh trong Ngh nh này ư c hi u là t ch c t nguy n c a công dân, t ch c Vi t Nam cùng ngành ngh , cùng s thích, cùng gi i, có chung m c ích t p h p, oàn k t h i viên, ho t ng thư ng xuyên, không v l i nh m b o v quy n, l i ích h p pháp c a h i viên; h tr nhau ho t ng có hi u qu , góp ph n vào vi c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, ư c t ch c và ho t ng theo Ngh nh này và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan.
 2. 2. H i có các tên g i khác nhau: Liên hi p h i, T ng h i, Liên oàn, Hi p h i, Câu l c b có tư cách pháp nhân và các tên g i khác theo quy nh c a pháp lu t (sau ây g i chung là h i). 3. Ph m vi ho t ng c a h i (theo lãnh th ) g m: a) H i có ph m vi ho t ng c nư c ho c liên t nh; b) H i có ph m vi ho t ng trong t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh); c) H i có ph m vi ho t ng trong huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n); d) H i có ph m vi ho t ng trong xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã). i u 3. Thành l p h i và nguyên t c t ch c, ho t ng c a h i 1. Thành l p h i ph i xin phép cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 2. H i ư c t ch c, ho t ng theo i u l h i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t và không trái v i pháp lu t; h i t ch c và ho t ng theo nguyên t c t nguy n, t qu n, t trang tr i kinh phí và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. i u 4. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c iv ih i 1. Cơ quan nhà nư c, trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m t o i u ki n thu n l i h i ho t ng theo i u l , có hi u qu . 2. H i ư c công nh n là t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, h i có ho t ng g n v i nhi m v c a Nhà nư c ư c ngân sách Nhà nư c h tr theo quy nh c a Th tư ng Chính ph . i u 5. Tư cách pháp nhân, con d u, tên và bi u tư ng c a h i 1. H i có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng. 2. H i ư c ch n tên và bi u tư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 2: I U KI N, TH T C THÀNH L P H I i u 6. i u ki n thành l p h i 1. Có m c ích ho t ng không trái v i pháp lu t; không trùng l p v tên g i và lĩnh v c ho t ng chính v i h i ã ư c thành l p h p pháp trư c ó trên cùng a bàn lãnh th .
 3. 2. Có i u l . 3. Có tr s . 4. Có s h i viên ăng ký tham gia. B trư ng B N i v quy nh s lư ng h i viên ăng ký tham gia h i. i u 7. Ban v n ng thành l p h i 1. Mu n thành l p h i nh ng ngư i sáng l p ph i thành l p Ban v n ng thành l p h i. Ban v n ng thành l p h i ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c mà h i d ki n ho t ng công nh n. B trư ng B N i v quy nh s lư ng thành viên Ban v n ng thành l p h i. 2. Sau khi ư c công nh n, Ban v n ng thành l p h i th c hi n các công vi c sau: a) V n ng công dân, t ch c vào h i, hoàn ch nh h sơ xin phép thành l p h i; b) Ngư i ng u Ban v n ng thành l p h i g i h sơ xin phép thành l p h i n cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này. i u 8. H sơ xin phép thành l p h i 1. ơn xin phép thành l p h i. 2. D th o i u l . 3. D ki n phương hư ng ho t ng. 4. Danh sách nh ng ngư i trong Ban v n ng thành l p h i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n công nh n. 5. Sơ y u lý l ch ngư i ng u Ban v n ng thành l p h i có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 6. Các văn b n xác nh v tr s và tài s n c a h i. i u 9. N i dung chính c a i u l h i 1. Tên g i c a h i. 2. Tôn ch m c ích, lĩnh v c và ph m vi ho t ng c a h i. 3. Nhi m v , quy n h n c a h i. 4. Nguyên t c t ch c và ho t ng. 5. Th th c vào h i, ra h i.
 4. 6. Tiêu chuNn h i viên. 7. Quy n, nghĩa v c a h i viên. 8. Cơ c u, t ch c, th th c b u và mi n nhi m; nhi m v , quy n h n c a Ban lãnh o, Ban ki m tra, các ch c v lãnh o khác c a h i. 9. Tài s n, tài chính và phương th c qu n lý tài s n, tài chính c a h i. 10. i u ki n gi i th và thanh quy t toán tài s n, tài chính. 11. Khen thư ng, x lý vi ph m. 12. Th th c s a i, b sung i u l . 13. Hi u l c thi hành. i u 10. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép thành l p h i khi nh n h sơ xin phép thành l p h i Cơ quan nhà nư c có thNm quy n qui nh t i i u 15 Ngh nh này khi nh n h sơ xin phép thành l p h i ph i có gi y biên nh n. N u h sơ xin phép y và h p pháp thì trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n h sơ, cơ quan nhà nư c có thNm quy n có trách nhi m tr l i Ban v n ng thành l p h i; trư ng h p không ng ý ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. i u 11. Th i gian ti n hành i h i thành l p h i 1. Trong th i h n 90 ngày k t ngày quy t nh cho phép thành l p h i có hi u l c, Ban v n ng thành l p h i ph i t ch c i h i. 2. N u quá th i h n trên không t ch c i h i, Ban v n ng thành l p h i có văn b n g i cơ quan nhà nư c ã quy t nh cho phép thành l p h i ngh gia h n. Th i gian gia h n không quá 30 ngày, n u quá th i gian ư c gia h n mà không t ch c i h i thì quy t nh cho phép thành l p h i h t hi u l c. i u 12. N i dung ch y u trong i h i thành l p h i 1. Công b quy t nh cho phép thành l p h i. 2. Th o lu n và bi u quy t i u l . 3. B u Ban lãnh o và Ban ki m tra theo quy nh c a i u l h i. 4. Thông qua chương trình ho t ng c a h i. 5. Thông qua ngh quy t i h i. i u 13. Báo cáo k t qu ih i
 5. Trong th i h n 30 ngày k t ngày i h i, Ban lãnh o h i g i tài li u ih i n cơ quan nhà nư c ã quy t nh cho phép thành l p h i, g m: 1. i u l và biên b n thông qua i u l h i; 2. Biên b n b u Ban lãnh o, Ban ki m tra (có danh sách kèm theo) và lý l ch c a ngư i ng u h i; 3. Chương trình ho t ng c a h i; 4. Ngh quy t i h i. i u 14. Phê duy t i u l h i và hi u l c c a i u l h i 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này quy t nh phê duy t i u l h i khi i u l h i ã ư c i h i thông qua. Trư ng h p quy nh c a i u l h i trái v i pháp lu t thì cơ quan nhà nư c có thNm quy n t ch i phê duy t và yêu c u h i s a i. 2. i u l h i có hi u l c k t ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh phê duy t. i u 15. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép thành l p; chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và phê duy t i u l h i 1. B trư ng B N i v cho phép thành l p; chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và phê duy t i u l i v i h i có ph m vi ho t ng trong c nư c ho c liên t nh. 2. Ch t ch U ban nhân dân c p t nh cho phép thành l p; chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và phê duy t i u l i v i h i có ph m vi ho t ng trong t nh. Chương 3: H I VIÊN i u 16. i u ki n tr thành h i viên Công dân, t ch c c a Vi t nam tiêu chuNn là h i viên theo quy nh c a i u l h i, t nguy n xin gia nh p h i, u có th tr thành h i viên c a h i. ThNm quy n và th t c k t n p h i viên do i u l h i quy nh. i u 17. Quy n và nghĩa v c a h i viên Quy n và nghĩa v c a h i viên do i u l h i quy nh. i u 18. H i viên liên k t và h i viên danh d 1. Các doanh nghi p liên doanh và doanh nghi p có 100% v n u tư nư c ngoài (sau ây g i chung là doanh nghi p có y u t nư c ngoài) ho t ng t i Vi t Nam, có
 6. óng góp cho s phát tri n c a hi p h i, tán thành i u l hi p h i, thì ư c hi p h i c a các t ch c kinh t xem xét công nh n là h i viên liên k t. H i viên liên k t ư c tham gia các ho t ng và tham d i h i c a hi p h i. H i viên liên k t không tham gia b u c và ng c Ban lãnh o hi p h i, không bi u quy t các v n c a hi p h i. Th t c k t n p h i viên liên k t do i u l hi p h i quy nh. 2. Công dân, t ch c Vi t Nam không có i u ki n tr thành h i viên c a h i nhưng có óng góp v i h i, có th ư c h i công nh n là h i viên liên k t ho c h i viên danh d . Quy n và nghĩa v c a h i viên liên k t và h i viên danh d do i u l h i quy nh. Chương 4: T CH C, HO T NG, QUY N VÀ NGHĨA V C A H I i u 19. i h i nhi m kỳ và i h i b t thư ng 1. Cơ quan lãnh o cao nh t c a h i là i h i toàn th ho c ih i i bi u. 2. Nhi m kỳ i h i do i u l h i quy nh nhưng không quá 5 năm. 3. i h i b t thư ng ư c tri u t p khi ít nh t có 2/3 (hai ph n ba) t ng s u viên Ban ch p hành ho c có ít nh t 1/2 (m t ph n hai) t ng s h i viên chính th c ngh . i u 20. N i dung ch y u quy t nh t i ih i 1. Phương hư ng ho t ng c a h i. 2. B u Ban lãnh o, Ban ki m tra h i. 3. i tên h i, s a i i u l (n u có). 4. Gia nh p Liên hi p các h i cùng lĩnh v c ho t ng. 5. Chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th h i. 6. Tài chính c a h i. i u 21. Nguyên t c bi u quy t t i ih i 1. i h i có th bi u quy t b ng hình th c giơ tay ho c b phi u kín. Vi c quy nh hình th c bi u quy t do i h i quy t nh. 2. Vi c bi u quy t thông qua các quy t nh c a i h i ph i ư c quá 1/2 (m t ph n hai) i bi u chính th c có m t tán thành. i u 22. Quy n c a h i
 7. 1.Tuyên truy n m c ích c a h i. 2. i di n cho h i viên trong m i quan h i n i, i ngo i có liên quan n ch c năng, nhi m v c a h i. 3. B o v quy n, l i ích h p pháp c a h i và h i viên. 4. T ch c, ph i h p ho t ng gi a các h i viên vì l i ích chung c a h i; hoà gi i tranh ch p trong n i b h i. 5. Ph bi n, hu n luy n ki n th c cho h i viên; cung c p thông tin c n thi t cho h i viên theo quy nh c a pháp lu t. 6. Tư v n, ph n bi n các v n thu c ph m vi ho t ng c a h i theo ngh c a các t ch c, cá nhân. 7. Tham gia ý ki n vào các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n n i dung ho t ng c a h i theo qui nh c a pháp lu t. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i các v n liên quan t i s phát tri n h i và lĩnh v c h i ho t ng. 8. Ph i h p v i cơ quan, t ch c có liên quan th c hi n nhi m v c a h i. 9. ư c gây qu h i trên cơ s h i phí c a h i viên và các ngu n thu t ho t ng kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t t trang tr i v kinh phí ho t ng. 10. ư c nh n các ngu n tài tr h p pháp c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 11. H i có ph m vi ho t ng c nư c ho c liên t nh ư c gia nh p làm h i viên c a các h i qu c t và khu v c theo quy nh t i Ngh nh s 20/2002/N -CP ngày 20/02/2002 c a Chính ph v ký k t và th c hi n tho thu n qu c t c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i và t ch c xã h i - ngh nghi p c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 23. Nghĩa v c a h i 1. Ho t ng c a h i ph i theo úng i u l ã ư c phê duy t. 2. H i ho t ng thu c lĩnh v c nào ph i ch u s qu n lý nhà nư c c a cơ quan qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c ó. 3. Trư c khi t ch c i h i nhi m kỳ 30 ngày, Ban lãnh o h i ph i có văn b n báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này và B qu n lý ngành, lĩnh v c h i ho t ng. 4. Vi c l p Văn phòng i di n c a h i a phương khác ph i xin phép U ban Nhân dân c p t nh nơi t Văn phòng i di n và báo cáo b ng văn b n v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này.
 8. 5. Khi thay i Ch t ch, Phó Ch t ch, T ng thư ký c a h i, thay i tr s , s a i b sung i u l , h i ph i báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 6. Vi c l p các pháp nhân thu c h i ph i theo úng quy nh c a pháp lu t và báo cáo cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 7. Hàng năm h i ph i báo cáo tình hình t ch c, ho t ng c a h i v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n và cơ quan qu n lý nhà nư c ngành, lĩnh v c mà h i ho t ng, ch m nh t vào ngày 01 tháng 12 hàng năm. 8. Ch p hành s hư ng d n, ki m tra, thanh tra c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n trong vi c tuân th pháp lu t. 9. Danh sách h i viên, chi h i, các ơn v tr c thu c h i, các ch ng t v tài chính c a h i, biên b n các cu c h p Ban lãnh o h i ư c l p thành h sơ và lưu gi t i tr s h i. 10. Kinh phí thu ư c theo quy nh t i kho n 9 và kho n 10 i u 22 Ngh nh này ph i dành cho ho t ng h i theo quy nh c a i u l h i, không ư c chia cho h i viên. 11. Vi c s d ng kinh phí c a h i ph i ch p hành quy nh c a pháp lu t. Hàng năm h i ph i báo cáo quy t toán tài chính theo quy nh c a Nhà nư c và g i cơ quan tài chính cùng c p. Chương 5: CHIA, TÁCH; SÁP NH P; H P NH T VÀ GI I TH H I i u 24. Chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th 1. Tuỳ theo yêu c u và kh năng ho t ng c a h i, Ban lãnh o h i ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này cho phép chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th h i. Vi c chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th h i ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. H i gi i th trong các trư ng h p sau: a) T gi i th ; b) Do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này quy t nh gi i th . i u 25. H i t gi i th H i t gi i th trong các trư ng h p sau: 1. H t th i h n ho t ng;
 9. 2. Theo ngh c a quá 1/2 t ng s h i viên chính th c; 3. M c tiêu ã hoàn thành. i u 26. Trách nhi m c a Ban lãnh o h i khi h i t gi i th 1. G i n cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này các văn b n sau: a) ơn ngh gi i th h i; b) Ngh quy t gi i th h i; c) B n kê tài s n, tài chính; d) D ki n phương th c x lý tài s n, tài chính và th i h n thanh toán các kho n n . 2. Thông báo th i h n thanh toán n (n u có) cho các t ch c và cá nhân có liên quan theo quy nh c a pháp lu t trên 5 s báo liên ti p Trung ương i v i h i có ph m vi ho t ng trong c nư c và liên t nh; báo a phương i v i h i có ph m vi ho t ng trong t nh. i u 27. Quy t nh vi c gi i th h i Cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này quy t nh gi i th h i sau 15 ngày k t ngày k t thúc th i h n thanh toán n và thanh lý tài s n, tài chính ghi trong thông báo c a h i khi xin gi i th mà không có ơn khi u n i. H i ch m d t ho t ng k t ngày quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i th h i có hi u l c. i u 28. H i b gi i th H i b gi i th theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này trong các trư ng h p sau: 1. H i không ho t ng liên t c 12 tháng; 2. Khi có ngh quy t c a i h i v vi c gi i th mà Ban lãnh o h i không ch p hành; 3. Ho t ng c a h i vi ph m pháp lu t nghiêm tr ng. i u 29. Trách nhi m c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n khi h i b gi i th Khi h i b gi i th , cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy nh t i i u 15 Ngh nh này ph i: a) Ra quy t nh gi i th h i;
 10. b) Thông báo quy t nh gi i th h i trên các phương ti n thông tin i chúng. i u 30. Gi i quy t tài s n, tài chính khi h i gi i th ; h p nh t; sáp nh p; chia, tách 1. H i t gi i th , b gi i th , tài s n c a h i ư c gi i quy t như sau: a) Tài s n, tài chính do các t ch c trong và ngoài nư c tài tr ; tài s n, tài chính do Nhà nư c h tr , mà h i ã th c hi n y nghĩa v v tài s n và thanh toán các kho n n thì s tài s n, s dư tài chính còn l i do cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh; b) i v i ngu n tài s n, tài chính t có c a h i, mà h i ã th c hi n y nghĩa v v tài s n và thanh toán các kho n n sau khi h i gi i th thì s tài s n, s dư tài chính còn l i do h i quy t nh theo quy nh c a i u l h i. 2. Gi i quy t tài s n, tài chính c a h i khi h i h p nh t: a) Sau khi h p nh t h i thành h i m i, các h i cũ ch m d t t n t i, h i m i ư c hư ng các quy n, l i ích h p pháp, ch u trách nhi m v các kho n n chưa thanh toán, các h p ng d ch v mà các h i cũ ang th c hi n; b) Tài s n, tài chính c a các h i h p nh t không ư c phân chia, chuy n d ch mà ư c chuy n giao toàn b cho h i m i. 3. Gi i quy t tài s n, tài chính c a h i khi sáp nh p: a) H i ư c sáp nh p vào h i khác, thì tài s n, tài chính c a h i ư c sáp nh p chuy n giao cho h i sáp nh p; b) H i sáp nh p ư c hư ng các quy n, l i ích h p pháp v tài s n, tài chính hi n có c a h i ư c sáp nh p, ch u trách nhi m v các kho n n chưa thanh toán v tài s n, tài chính và các h p ng d ch v ang th c hi n. 4. Gi i quy t tài s n, tài chính c a h i khi chia, tách: a) Sau khi chia h i, h i b chia ch m d t ho t ng, quy n, nghĩa v v tài s n, tài chính ư c chuy n giao cho h i m i theo quy t nh chia h i; b) Sau khi tách, các h i th c hi n quy n, nghĩa v v tài s n, tài chính c a mình phù h p v i m c ích ho t ng c a h i ó. i u 31. Quy n khi u n i Trư ng h p h i b gi i th mà không ng ý v i quy t nh gi i th , thì h i có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t. Trong th i gian ch gi i quy t khi u n i, h i không ư c ho t ng. Chương 6: QU N LÝ NHÀ NƯ C IV IH I
 11. i u 32. Qu n lý nhà nư c iv ih i 1. Xây d ng trình ho c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t v h i. 2. Hư ng d n các B , ngành, a phương, các h i và công dân thi hành pháp lu t v h i. 3. Cho phép thành l p; chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và phê duy t i u l h i theo quy nh t i i u 15 Ngh nh này. 4. Hư ng d n nghi p v cho cán b , công ch c làm công tác qu n lý h i. 5. Tuyên truy n ph bi n pháp lu t v h i. 6. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v h i; ki m tra vi c th c hi n i u l h i i v i các h i. 7. Qu n lý vi c ký k t h p tác qu c t v h i theo quy nh c a pháp lu t. 8. Gi i quy t khi u n i, t cáo, x lý vi ph m pháp lu t v h i. 9. T ng h p báo cáo tình hình t ch c, ho t ng và qu n lý h i. B N i v giúp Chính ph th ng nh t qu n lý nhà nư c v h i trong ph m vi c nư c. i u 33. Nhi m v qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B i v i h i ho t ng thu c lĩnh v c do B qu n lý trong ph m vi c nư c 1. Tham gia b ng văn b n v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n t i i u 15 Ngh nh này v vi c cho phép thành l p; chia, tách; sáp nh p; h p nh t; gi i th và phê duy t i u l h i; công nh n Ban v n ng thành l p h i. 2. Hư ng d n, t o i u ki n cho h i tham gia các ho t ng thu c ngành, lĩnh v c qu n lý c a B theo quy nh c a pháp lu t; t ch c l y ý ki n c a h i hoàn thi n các quy nh qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c. 3. Ki m tra vi c th c hi n các quy nh qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c i v i h i, x lý ho c ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. i u 34. Nhi m v qu n lý nhà nư c c a U ban nhân dân c p t nh i v i h i ho t ng trong ph m vi t nh 1. Th c hi n thNm quy n theo quy nh t i kho n 2 i u 15 Ngh nh này và qu n lý nhà nư c v t ch c, ho t ng c a h i. 2. Thanh tra, ki m tra vi c ch p hành pháp lu t v h i. 3. Gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m pháp lu t v h i.
 12. 4. Xem xét h tr i v i các h i có ph m vi ho t ng t i a phương. 5. Xem xét và cho phép h i có ph m vi ho t ng t i a phương nh n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Ch o các S , ban, ngành, U ban nhân dân c p huy n, c p xã trong vi c qu n lý h i. 7. Hàng năm t ng h p, báo cáo B N i v v tình hình t ch c, ho t ng và qu n lý h i a phương. Chương 7: KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M i u 35. Khen thư ng 1. H i ho t ng có nhi u óng góp vào s phát tri n kinh t - xã h i thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. 2. H i viên có nhi u thành tích thì ư c khen thư ng theo quy nh c a h i và c a Nhà nư c. i u 36. X lý vi ph m 1. Ngư i nào vi ph m quy n l p h i, l i d ng danh nghĩa h i ho t ng trái pháp lu t thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ngư i nào l i d ng ch c v , quy n h n cho phép thành l p h i trái v i quy nh c a Ngh nh này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; trư ng h p gây thi t h i v v t ch t thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ban lãnh o h i, ngư i i di n h i c tình kéo dài th i h n i h i nhi m kỳ do i u l h i quy nh ho c không ch p hành quy nh v nghĩa v c a h i thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 37. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. Ngh nh này thay th Ngh nh 258/TTg ngày 14/6/1957 c a Th tư ng Chính ph v vi c quy nh chi ti t thi hành Lu t s 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 v quy n l p h i.
 13. 3. H i ư c B N i v và U ban hành chính t nh trư c ây cho phép thành l p theo S c l nh s 102/SL/L004 ngày 20/5/1957 và ư c Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) ho c B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph (nay là B trư ng B N i v ), Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cho phép thành l p theo Ch th 01/CT ngày 05/01/1989 v vi c qu n lý, t ch c và ho t ng c a các h i qu n chúng, không ph i xin phép thành l p l i. 4. Hi p h i c a các t ch c kinh t ư c thành l p theo Quy t nh 38/H BT ngày 10/4/1989 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v liên k t kinh t trong s n xu t, lưu thông, d ch v , không ph i xin phép thành l p l i. i u 38. T ch c th c hi n B trư ng B N i v hư ng d n th c hi n Ngh nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản