intTypePromotion=1

Nghị định 95/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
83
lượt xem
5
download

Nghị định 95/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 95/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 95/2002/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA nghÞ   Þ nh   ® c ña ch Ý n h  p h ñ  S è  95/2002/N§­C P  n g µ y   11 th¸ng 11 n¨ m  2002 S ö a   æ i, b æ  s u n g  k h o ¶ n  3 §iÒu  1 N g h Þ  ® Þ n h  sè 76/2002/N§­C P   ® n g µy  13 th¸ng 9 n¨ m  2002 c ña C h Ý n h  p h ñ  v Ò  viÖc  s öa ® æ i,  æ   u n g  m ét sè ®i Ò u  cña  g h Þ  ® Þ n h   b s N sè 79/2000/N§­C P   n g µ y 29  th¸ng 12 n¨ m   2000 c ña C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h   c hi tiÕt   h µ n h  L u Ët T h u Õ  gi¸ thi  trÞ gia t¨ng ch Ýnh phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n  LuËtThuÕ          02/1997/QH9  cø    gi¸ giat¨ngsè  trÞ ngµy  th¸ng5  1997; 10    n¨m  C¨n  ®iÓm   môc    cø  1  IINghÞ  quyÕt  50/2001/QH10  sè  ngµy  th¸ng 11  29    n¨m  2001  cña  Quèc    héikho¸X,  häp  10  Dù      kú  thø  vÒ  to¸nng©n  s¸ch Nhµ      níc n¨m  2002; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    nghÞ   Þ nh   ® : §iÒu    1. Söa  æi, bæ   ®   sung  kho¶n  §iÒu  NghÞ  3  1  ®Þnh  76/2002/ sè  N§­CP   ngµy  th¸ng9  13    n¨m 2002 cña ChÝnh phñ  viÖc  vÒ  söa ®æi,bæ     sung  mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ ®Þnh  79/2000/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng 12  29    n¨m  2000  cña  ChÝnh phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt ThuÕ           sau:   gi¸trÞgiat¨ngnh  "3.Söa  æi    ® ®iÓm   kho¶n  §iÒu  quy  d  1  9  ®Þnh  khÊu    vÒ  trõthuÕ      gi¸trÞ giat¨ng®Çu       vµo  sau: nh  d) C¸c  së    c¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      nép thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ  îctÝnh  ®   khÊu    trõthuÕ          gi¸trÞgiat¨ng®Çu   vµo theo tûlÖ      1%   tÝnh      trªngi¸hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo  kh«ng  ho¸ ®¬n          cã    gi¸trÞgiat¨ng ®èi víi   : ­ Hµng        ho¸ lµ n«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n cha  qua chÕ  biÕn  c¬  do  së  s¶n  xuÊt,kinh doanh      mua  vµo    ®Ó s¶n  xuÊt,chÕ     biÕn; ®Êt; ®¸; c¸t;sáivµ            c¸c lo¹    i phÕ  liÖu mua     vµo kh«ng  ho¸ ®¬n.  cã    ViÖc khÊu    trõthuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu     vµo  tÝnh      trªngi¸hµng ho¸ n«ng s¶n, l©m    s¶n, thuû    s¶n mua  vµo  cha  qua  chÕ   biÕn quy  ®Þnh    trªn®©y  kh«ng  dông  ¸p  ®èi    êng  víitr hîp kinh  doanh  ¬ng    th m¹i,xuÊtkhÈu.   C¬  thu mua    Æt   së    c¸c m hµng    trªnph¶ilËp    chøng      tõ thu mua  b¶ng    vµ  kª theo híng dÉn      cña  quan  c¬  ThuÕ. ­ Hµng      ho¸,dÞch  thuéc  vô  ®èi îng  t chÞu  thuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng mua  cña  c¬  s¶n  së  xuÊt,kinh doanh      nép thuÕ  theo ph¬ng  ph¸p tÝnh    trùctiÕp      trªngi¸ trÞ gia t¨ng cã        ho¸  ®¬n  b¸n hµng; hµng    ho¸    lµ n«ng s¶n, l©m    s¶n, thuû    s¶n  cha  qua  chÕ  biÕn  mua  cña    së  c¸cc¬  s¶n  xuÊt cã      ho¸ ®¬n          gi¸trÞgia t¨ngnh­ ng thuéc  diÖn  kh«ng chÞu  thuÕ    gia  gi¸trÞ  t¨ng kh©u    s¶n  xuÊt;hµng      ho¸
  2. 2 chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtc¬  kinh doanh  ¬ng      së    th m¹i mua   cña  së  c¬  s¶n  xuÊt®Ó       b¸n;tiÒn båith     êng  cña    ho¹t®éng kinhdoanh    b¶o  hiÓm". §iÒu    2. NghÞ  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    ký. §iÒu    tr Bé    3. Bé  ëng  TµichÝnh  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. §iÒu 4. C¸c  tr   Bé  ëng, Thñ  ëng  quan  tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  tr c¬  quan thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n  d©n    c¸c tØnh,thµnh    phè    trùc thuéc Trung    ¬ng  chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh  NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2