intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:57

204
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  24/2000/N§­C P  n g µ y   31 th¸ng 7 n¨ m   2000  Q u y   Þ n h  chi ti Õt ®  thi h µ n h  L u Ë t  Ç u  t n íc n g o µ i    § t¹i Ö t N a m    Vi ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam   µy  th¸ng 11  cø    tn    i Vi   ng 12    n¨m  1996;  LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   m s® c Lu   tn    i Vi   ngµy  th¸ng6  09    n¨m 2000; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông 1. Ph vi¸p d NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh    Õtthihµnh  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖt ®Þ chiti     Lu   tn    i    Nam   µy  th¸ng 11  ng 12    n¨m  1996, LuËt söa  æi, bæ       ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c LuËt  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam   µy  th¸ng 6  § tn    i Vi   ng 09    n¨m  2000 (sau  y   äi ®© g   chung  µLuËt §Çu   ícngoµi). l    tn   §Çu   íc ngoµi vµo  tn     Khu c«ng  nghiÖp, Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  nghÖ   cao; ®Ç u    íc ngoµi theo  îp  ng  ©y  ùng      tn     H ®å x d ­ kinh doanh    ­ chuyÓn  giao  (viÕtt¾t theo  Õng     ti Anh  µ BOT), Hîp  ng  ©y  ùng    l    ®å x d ­ chuyÓn  giao    ­ kinh  doanh  Õtt¾t theo  Õng  (vi     ti Anh  µ BTO), Hîp  ng  ©y  ùng    l    ®å xd ­ chuyÓn  giao  (viÕtt¾t theo  Õng     ti Anh  µ BT); ®Ç u    íc ngoµi trong lÜnh  ùc  l    tn       v kh¸m  ÷a ch bÖnh,    ôc, ®µo  ¹o,nghiªn cøu  gi¸od   t    khoa  äc thùc  Ön  h hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ    ®Þ n v c¸cquy  nh ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   C¸c  ¹t®éng  Ýn  ông  èc  Õ,ho¹t®éng  ¬ng  ¹i vµ    ×nh  ho   td qu t     th m   c¸c h thøc  ®Ç u      Õp kh¸ckh«ng  éc ph¹m    iÒu  tgi¸nti     thu   vi® chØnh  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    èit ng tham    îp t¸c®Ç u   2. §  î   giah     t §èit ng tham    îp t¸c®Ç u     î   gia h     ttheo  quy  nh  ña  Ët §Çu   ícngoµi ®Þ c Lu   tn     gå m: 1.Doanh    nghiÖp  ÖtNam: Vi   a)Doanh    nghiÖp  µ  íc® îcthµnh lËptheoLuËtDoanh  Nh n            nghiÖp  µ  íc; Nh n
 2. 2 b) Hîp      îcthµnh  Ëp theo LuËt Hîp      t¸cx∙®   l      t¸cx∙; c)Doanh    nghiÖp  éc tæ  thu   chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi; ch tr      d) C«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,C«ng      Çn,    hh  ty cæ ph C«ng    îp  ty h danh,  Doanh nghiÖp   ©n  îcthµnh  Ëp theo LuËt Doanh  tnh ®  l      nghiÖp. 2. C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh, gi¸odôc  o  ¹o  ch b     ®µ t , nghiªncøu    khoa  äc  ¸p    h ® øng c¸c®iÒu  Ön  ChÝnh  ñ    ki do  ph quy  nh. ®Þ 3.Nhµ   u    ícngoµi.   ®Ç tn   4.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi. c v ®Ç tn   5.Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi.       ®Þ cë n   6.C¬     quan  µ   íccã  Èm  Òn  ý  Õt  îp ®ång  Nh n   th quy k k h   BOT,  BTO   µ  v BT. §i Ò u    3. Danh  ôc  µ  ùachän  ù    u   m vl  d ¸n ®Ç t 1.Ban  µnh  Ìm    h k theo NghÞ   nh  µy:   ®Þ n a) Danh  ôc  ù    Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u  ;   m d ¸n ® bi   kh ®Ç t b) Danh  ôc  ù      m d ¸n khuyÕn  Ých  u  ; kh ®Ç t c)Danh  ôc  a  µn    m ®Þ b khuyÕn  Ých  u  ; kh ®Ç t d) Danh  ôc  Ünh  ùc  u    ã  iÒu  Ön;   m l v ®Ç tc ® ki ®)  Danh  ôc  Ünh  ùc  m l v kh«ng  Êp  Ðp  u  . c ph ®Ç t C¨n  vµo  cø  quy  ¹ch,®Þnh  íng ph¸ttr ÓnkinhtÕ     éitrong tõng thêi ho   h     i     ­x∙h        kú,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   èihîp víi   é, ngµnh  µ  y    K ho   § tph       B   c¸c v ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äilµ ñy  ®© g     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh)   tr×nhThñ íngChÝnh  ñ    t  ph xem  Ðt,®iÒu  x  chØnh danh  ôc  ãitrªn. m n  2.Nhµ  u    îcchñ  ng  ùachän  ù    u  ,®èi t¸c®Çu  ,h×nh    ®Ç t®   ®é l   d ¸n ®Ç t      t  thøc  ®Çu  ,®Þa  µn,thêih¹n ®Çu  ,thÞ  êng  ªuthô s¶n  È m,  ûlÖ  ãp  èn  t  b    t  tr ti     ph t   g v ph¸p  ®Þnh  ïhîpvíi ph       ®Þnh  ña  Ët§Çu   ícngoµivµ  Þ   nh  µy. quy  c Lu   tn     Ngh ®Þ n §i Ò u    Ët ®iÒu  4. Lu   chØnh 1. C¸c  i îng    ®è t tham    îp t¸c®Ç u    gia h     t quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti §i 2  ®Þ nµy ph¶itu©n  ñ quy  nh  ña  Ët §Çu   íc ngoµi,quy  nh  ña    th   ®Þ c Lu   tn     ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy  µ    n v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccã  ªnquan  ña    li   c ph¸p luËtViÖtNam.      2. Trong  êng  îp cô  Ó  µo    Ò   ¹t®éng  u    ícngoµit¹ ViÖt   tr h   th n ®ã v ho   ®Ç tn    i     Nam   µ   m ph¸p  ËtViÖt Nam   a  ã  lu     ch c quy  nh  × c¸c bªn  ã  Ó  ®Þ th     c th tho¶ thuËn    tronghîp ®ång  Öc    ông  Ëtcña  ícngoµin Õu  Öc    ông  Ëtcña  íc    vi ¸p d lu   n    vi ¸p d lu   n  ngoµikh«ng    íi ÷ng    tr¸v   i nh nguyªn t¾c  ¬    c b¶n  ña  c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u  Ng«n  ÷  ö  ông 5.  ng s d Hå   ¬  ù  ®Ç u    µ    b¶n  Ýnh  s d ¸n  tv c¸c v¨n  ch thøc  öic¸c C¬   g     quan  µ   íc Nh n   ViÖt Nam   îc lµm  ®  b»ng  Õng  Öt  ti Vi Nam  hoÆc  b»ng  Õng  Öt  ti Vi Nam   µ  v tiÕng  ícngoµith«ng  ông. n    d
 3. 3 C h ¬ n g  II H × n h  thøc ® Ç u  t §i Ò u    ×nh  6. H thøc Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh   ®å h       Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh  µv¨n b¶n  ý  Õt  ÷a haibªn  ®å h       l    k k gi     hoÆc   Òu  nhi bªn    Õn  µnh  u  , kinh doanh    Öt Nam,  ®Ó ti h ®Ç t    ë Vi   trong ®ã     quy  nh  ®Þ tr¸ch   nhiÖ m   µ  ©n  v ph chia kÕt    qu¶ kinh doanh cho  çi  m bªn  µ   m kh«ng  µnh  Ëp  th l ph¸p nh©n  íi.   m  Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh  ®å h     trong lÜnh  ùc  ×m  Õm,    v t ki th¨m  vµ  dß  khai  th¸cdÇu  Ý  µ  ét  è  µinguyªn    kh v m s t   kh¸c theo  ×nh    h thøc  îp  ng  ©n  h ®å ph chia  s¶n  È m   îc thùc hiÖn  ph ®    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtcã  ªnquan  µ  Ët lu   li   v Lu   §Çu   ícngoµi. tn   §i Ò u    éi dung  îp  ng  îp t¸ckinhdoanh 7. N   H ®å h       Hîp  ng  îp t¸ckinhdoanh  ®å h       ph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu    nh n  ch y sau  y: ®© 1.Tªn,®Þa      chØ,  êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    tham    îp  ng     c th quy c c¸cbªn  giaH ®ång  îp t¸ckinh doanh  h     (sau  y   äilµ c¸c Bªn  îp doanh);  a   ®© g       h    ®Þ chØ giao  dÞch  hoÆc   a  ®Þ chØ  ¬ithùc hiÖn  ù  n    d ¸n; 2.M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinh doanh;   3.§ãng  ãp  ña      g c c¸cBªn  îp doanh,viÖc  ©n  h    ph chiakÕt    qu¶  kinh doanh,     tiÕn ®é   ùc hiÖn  îp ®ång;   th   h  4.S¶n  È m   ñ  Õu, tûlÖ  ÊtkhÈu  µ    ô trong níc;   ph ch y     xu   v tiªuth     5.Thêih¹n  îp ®ång;     h  6.Quy Òn,  Üa  ô  ña      ngh v c c¸cBªn  îp doanh; h  7.C¸c    nguyªn t¾c  µichÝnh;   t  8.Th Ó     thøc söa  æi,chÊ m     îp ®ång, ®iÒu  Ön    ®   døt h     ki chuyÓn  îng; nh 9.Tr¸chnhiÖ m  viph¹m  îp ®ång, ph¬ng      do    h    thøc gi¶i     Õt tranh chÊp. quy       Ngoµic¸c néidung      trªn,     Bªn  îp doanh  ã  Ó  áa  Ën  ÷ng  éi c¸c h  c th th thu nh n  dung  kh¸ctrongHîp  ng  îp t¸ckinhdoanh.     ®å h       Hîp  ng  îp    ®å h t¸ckinh doanh    ph¶i do  i diÖn  ã  Èm   Òn  ña      ®¹   c th quy c c¸c Bªn  îp doanh  ý  µo  õng  h  kv t trang vµ  ý  y    µo  èihîp ®ång. Hîp  ng    k ®Ç ®ñ v cu       ®å hîp t¸ckinh doanh  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  îccÊp  Êy  Ðp  u  .      c hi l   t   ®  Gi ph ®Ç t §i Ò u    8. Ban  iÒu  èi ® ph Trong    ×nh kinh doanh,n Õu  Ðt thÊy  Çn  Õt,   qu¸ tr       x  c thi   Bªn  îp doanh  c¸c h  cã  Ó  th tho¶  Ën  µnh  Ëp  thu th l Ban  iÒu  èi®Ó   ùc hiÖn  îp  ng  îp    ® ph   th   H ®å h t¸c kinhdoanh.     Ban  iÒu  èi kh«ng  ® ph   ph¶ilµ c¬      quan    o  ña    l∙nh®¹ c c¸c Bªn  îp  h doanh.  Chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  ña    v  h c Ban  iÒu  èi do    ® ph   c¸c Bªn  îp  h doanh  tháa thuËn.  
 4. 4 §i Ò u    phßng  iÒu  µnh 9. V¨n  ® h Bªn  îp  h doanh  íc ngoµi ® îc thµnh  Ëp  n     l V¨n  phßng  iÒu  µnh  ¹  Öt ® h ti Vi   Nam     µm  idiÖn  ®Ó l ®¹   cho  × nh  m trong viÖc  ùc hiÖn  îp  ng  îp t¸ckinh   th   H ®å h     doanh  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m  Ò   ¹t®éng  ña    v ho   c V¨n  phßng  iÒu  µnh. ® h V¨n phßng  iÒu  µnh  ña  ® h c Bªn  îp doanh  ícngoµicã  h  n    con  Êu, ® îcm ë   d   tµikho¶n, ® îc tuyÓn  ông    ng, ® îc ký  îp  ng  µ  Õn  µnh    ¹t      d lao ®é     h ®å v ti h c¸c ho   ®éng  kinh doanh  trong  ¹m      Òn  µ  ph vi c¸c quy v nghÜa  ô  v quy  nh  ¹  Êy  ®Þ ti Gi phÐp  u    µ  îp  ng  îp t¸ckinhdoanh. ®Ç tv H ®å h       V¨n phßng  iÒu  µnh  ña  ® h c Bªn  îp doanh  ícngoµiph¶i®¨ng  ý  ¹  ¬   h  n      k ti C quan  Êp  Êy  Ðp  u  . c Gi ph ®Ç t §i Ò u    Üa  ô  ép  Õ  ña    hîp doanh 10. Ngh v n thu c c¸cBªn    1. Bªn  îp    h doanh  íc ngoµi thùc hiÖn  Üa  ô  Õ  µ    Üa  ô  n      ngh v thu v c¸c ngh v tµichÝnh    kh¸c theo  Ët §Çu   ícngoµi;Bªn  îp doanh  Öt Nam   ùc hiÖn    Lu   tn     h  Vi   th   nghÜa  ô  Õ  µ    Üa  ô  µichÝnh  v thu v c¸c ngh v t  kh¸c theo      c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt¸p dông  i víi    ®è     doanh nghiÖp trong níc.   2. Thu Õ     thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  µ    v c¸c nghÜa  ô  µichÝnh  v t  kh¸c cña    c¸c Bªn  îp doanh  åm  tiÒn thuª®Êt,thuÕ  µinguyªn..   ã  Ó  îctÝnh    h  (g c¶       t  .c th ®   ) gép  µo  Çn  v ph s¶n  È m   îc chia cho  ph ®    Bªn  îp  h doanh  Öt Nam   µ  Vi   v Bªn  îp h  doanh  ÖtNam   ã  Vi   c tr¸chnhiÖ m  ép    n cho  µ   íc. Nh n §i Ò u    ×nh  11. H thøc Doanh    nghiÖp  ªndoanh li   1.Doanh    nghiÖp  ªndoanh  µdoanh  li   l  nghiÖp  îcthµnh  Ëp t¹ ViÖtNam   ®  l  i     trªnc¬  ë  îp  ng  ªndoanh  ý  ÷a haibªn    s H ®å li   k gi     hoÆc   Òu  ®Ó   Õn hµnh  nhi bªn  ti   ®Ç u  ,kinh doanh  ¹ ViÖtNam. t    t i   Trong  êng  îp  Æc   Öt,Doanh  tr h® bi   nghiÖp  ªndoanh  ã  Ó  îc thµnh  li   c th ®   lËp    ¬  ë  Öp  nh  ý  Õt  ÷a Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   íi Ýnh  ñ  ­ trªnc s Hi ®Þ k k gi   ph Vi   v Ch ph n íckh¸c.   2. Doanh nghiÖp  ªndoanh  íi lµ doanh  li   m   nghiÖp  îc thµnh  Ëp  ÷a ®  l gi   Doanh nghiÖp  ªndoanh  ∙  îcthµnh  Ëp t¹ ViÖtNam   íi li   ®®   l    i   v: a) Nhµ   u    ícngoµi;   ®Ç tn   b) Doanh    nghiÖp  ÖtNam; Vi   c) C¬   ë    s kh¸m  ÷a  Önh,    ôc  o  ¹o,nghiªn cøu  ch b gi¸o d ®µ t     khoa  äc  ¸p  h® øng    iÒu  Ön  Ch Ýnh  ñ  c¸c® ki do  ph quy  nh; ®Þ d) Ng êiViÖtNam   nh      ícngoµi;       ®Þ cë n   ®) Doanh  nghiÖp  ªndoanh,Doanh  li     nghiÖp  100%   èn  ícngoµi®∙  îc v n   ®  thµnh  Ëp t¹ ViÖtNam. l    i   3. Doanh    nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  Ëp  li   ®  l theo  ×nh  h thøc c«ng    tytr¸ch   nhiÖ m   ÷u  ¹n.M çi  hh  Bªn  ªndoanh  Þu  li   ch tr¸chnhiÖ m     trong ph¹m    Çn  èn    viph v cam   Õt  ãp  µo  èn  kg v v ph¸p  nh   ña  ®Þ c doanh  nghiÖp. Doanh    nghiÖp  ªn li   doanh  ã   c t c¸ch  ph¸p  ©n  nh theo ph¸p  ËtViÖt Nam,  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t lu     ®  l v ho   ®éng  Ó   õngµy  îccÊp  Êy  Ðp  u  . k t  ®  Gi ph ®Ç t
 5. 5 §i Ò u    éi dung  îp  ng  ªndoanh 12. N   H ®å li   Hîp  ng  ªndoanh  ®å li   ph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu    nh n  ch y sau  y: ®© 1. Tªn,®Þa       chØ,  êi®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    ng     c th quy c c¸c Bªn  ªndoanh; li     tªn, a   ®Þ chØ  ña  c Doanh  nghiÖp  ªndoanh; li   2.M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinh doanh;   3. Vèn  u  , vèn    ®Ç t  ph¸p  nh,  û lÖ  ãp  èn  ®Þ t   g v ph¸p  nh,  ¬ng  ®Þ ph thøc,   tiÕn ®é   ãp  èn  µ  Õn ®é   ©y  ùng;   g v v ti   x d 4.S¶n  È m   ñ  Õu, tûlÖ  ÊtkhÈu  µ    ô trong níc;   ph ch y     xu   v tiªuth     5.Thêih¹n  ¹t®éng  ña      ho   c doanh  nghiÖp; 6.§¹idiÖn     theo ph¸p luËtcña       doanh  nghiÖp; 7.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña      v ngh v c c¸cBªn  ªndoanh; li   8.C¸c    nguyªn t¾c  µichÝnh;   t  9. Th Ó     thøc  öa  æi  µ  Ê m     îp ®ång, ®iÒu  Ön  s® v ch døt h     ki chuyÓn  îng, nh   ®iÒu  Ön  Ê m     ¹t®éng, gi¶i Ó  ki ch døt ho      th doanh nghiÖp; 10. Tr¸ch  Ö m   vi ph¹m   îp  ng,  ¬ng  nhi do    h ®å ph thøc    gi¶iquyÕt tranh  chÊp. Ngoµic¸c néidung      trªn,     Bªn  ªndoanh  ã  Ó  áa  Ën  ÷ng  éi c¸c li   c th th thu nh n  dung  kh¸ctrongHîp  ng  ªndoanh.     ®å li   Hîp  ng  ªndoanh  ®å li   ph¶i do  i diÖn  ã  Èm   Òn  ña      ®¹   c th quy c c¸c Bªn  ªn li   doanh  ý  µo  õng  kv t trang  µ  ý  y     µo  èi hîp  ng.  îp  ng  ªn v k ®Ç ®ñ v cu   ®å H ®å li   doanh  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  îccÊp  Êy  Ðp  u  . c hi l   t   ®  Gi ph ®Ç t §i Ò u    Òu  Ö  13. §i l Doanh  nghiÖp  ªndoanh li   §iÒu  Ö  ña  l c Doanh nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶icã  ÷ng  éidung  ñ  Õu     nh n  ch y sau  y: ®© 1. Tªn,®Þa       chØ  ña  c doanh nghiÖp;tªn,quèc  Þch,®Þa      t   chØ  ña  êi c ng   ®¹idiÖn  ã  Èm  Òn  ña      c th quy c c¸cBªn  ªndoanh; li   2.M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinh doanh;   3. Vèn  u  ,vèn    ®Ç t  ph¸p  nh, tû lÖ  ãp  èn  ®Þ     g v ph¸p  nh, ph¬ng  ®Þ   thøc vµ    tiÕn ®é   ãp  èn    g v ph¸p ®Þnh;   4.C¬   Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp; 5. Th Ó     thøc th«ng  qua  Õt  nh  ña  quy ®Þ c doanh  nghiÖp;nguyªn t¾c        gi¶i quyÕt tranh chÊp;     6.§¹idiÖn     theo ph¸p luËtcña       doanh  nghiÖp; 7.C¸c    nguyªn t¾c  µichÝnh;   t  8.Tû  Ö  ©n    l ph chial∙vµ  çcho        l  i c¸cBªn  ªndoanh; li   9. Quan  Ö     ng    h lao ®é trong doanh    nghiÖp,c¸c vÊn    Ò   ö  ông  µ     ®Ò v s d v ®µo  ¹olao®éng; t    10. Thêi h¹n  ¹t®éng,  iÒu  Ön  Êm     ¹t®éng  µ  ithÓ      ho   ® ki ch døt ho   v gi¶  doanh  nghiÖp;
 6. 6 11.Th Ó     thøc söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  §i l doanh  nghiÖp. Ngoµic¸c néidung      trªn,     Bªn  ªndoanh  ã  Ó  áa  Ën  ÷ng  éi c¸c li   c th th thu nh n  dung  kh¸ctrong§iÒu  Ö      l Doanh  nghiÖp  ªndoanh. li   §iÒu  Ö  l Doanh nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶ido  idiÖn  ã  Èm  Òn  ña    ®¹   c th quy c c¸c Bªn  ªndoanh  ý  µo  õng    li   kv t trang vµ  ý  y    µo  èi§iÒu  Ö.§iÒu  Ö    k ®Ç ®ñ v cu   l  l Doanh  nghiÖp  ªndoanh  îc®¨ng  ý  ¹ C¬   li   ®  k t   quan  Êp  Êy  Ðp  u  . i c Gi ph ®Ç t §i Ò u    èn  14. V ph¸p  nh  ña  ®Þ c Doanh  nghiÖp  ªndoanh li   1. Vèn    ph¸p  nh  ña  ®Þ c Doanh  nghiÖp  ªndoanh  t  Êt ph¶ib»ng  li   Ý nh     30%   vèn  u  .§èivíi   ù    ©y  ùng  ®Ç t      d ¸n x d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng,dù    u   tr   c h    ¸n ®Ç tvµo  a  µn    ®Þ b khuyÕn  Ých  u  ,dù    ång rõng,dù    ã  kh ®Ç t  ¸n tr     ¸n c quy    ín, û m« l     t lÖ  µy  ã  Ó  Êp  ¬n,nhng  n c th th h   kh«ng  íi d  20%   èn  u    µ  v ®Ç tv ph¶i® îcC¬       quan  cÊp  Êy  Ðp  u    Êp  Ën. Gi ph ®Ç tch thu 2. Tû  Ö  ãp  èn  ña    l g v c Bªn  hoÆc     c¸c Bªn  ªndoanh  ícngoµido      li   n    c¸c Bªn li   ªndoanh  tho¶  Ën, nhng  thu   kh«ng  îc thÊp  ¬n  ®  h 30%   èn  v ph¸p  nh   ña  ®Þ c Doanh  nghiÖp  ªndoanh. C¨n  vµo  Ünh  ùc  li     cø  l v kinh doanh, c«ng  Ö,  Þ      ngh th tr ng, hiÖu  ê  qu¶ kinh doanh  µ    î Ých    v c¸c l   i kinh tÕ      éikh¸c cña  ù    ¬     ­ x∙ h     d ¸n,C quan  Êp  Êy  Ðp  u    cã  Ó  c Gi ph ®Ç t th xem   Ðt  x cho  Ðp  ph Bªn  ªndoanh  íc li   n  ngoµicã  ûlÖ  ãp  èn  Êp  ¬n,nhng    t   g v th h   kh«ng  íi d  20%   èn  v ph¸p ®Þnh.   Trêng  îp  µnh  Ëp  h th l Doanh nghiÖp  ªndoanh  íi,tû lÖ  ãp  èn  li   m     g v ph¸p  ®Þnh  ña    µ   u    ícngoµiph¶ib¶o  ¶m   iÒu  Ön  trªn. c c¸cNh ®Ç tn       ® ® ki nªu  3. §èivíi ÷ng  ù         nh d ¸n quan  äng theo  tr   quy  nh  ña  Ýnh  ñ,khiký  ®Þ c Ch ph     kÕt  îp  ng  ªndoanh, c¸c Bªn  ªndoanh  H ®å li      li   tho¶  Ën  Öc  thu vi t¨ng tû lÖ  ãp     g vèn  ña  c Bªn  ÖtNam   Vi   trongvèn    ph¸p ®Þnh  ña    c Doanh  nghiÖp  ªndoanh. li   §i Ò u    Õn    ãp  èn  15. Ti ®é g v ph¸p  nh ®Þ 1. Vèn    ph¸p  nh  ã  Ó  îcgãp  ét  Çn    µnh  Ëp  ®Þ c th ®   m l khith l Doanh nghiÖp  li   ªndoanh hoÆc   ãp  õng  Çn  gt ph theo  ¬ng  ph thøc  µ  Õn    ãp  èn  v ti ®é g v ph¸p   ®Þnh  quy  nh  ¹ Hîp  ng  ªndoanh. ®Þ t i ®å li   2. Trêng  îp c¸c Bªn  ªndoanh    h   li   kh«ng  ùc hiÖn  Öc  ãp  èn  th   vi g v theo  Õn ti   ®é   ∙  ® cam   Õt  µ   k m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng,th×  ¬   c l   ch ®   C quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph ®Ç u    ã  Òn    åiGiÊy  Ðp  u  . tc quy thu h   ph ®Ç t §i Ò u    ãp  èn  16. G v ph¸p  nh  ®Þ b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê ViÖc  ãp  èn  g v ph¸p  nh  ®Þ b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  ña  gi¸tr   sd ®Ê c Bªn  Öt Vi   Nam   c¸cBªn  ªndoanh  áa thuËn    ¬  ë  do    li   th   trªnc s møc    Òn thuª®Êt  îcñy  gi¸ti     ®  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  quy ®Þ trong khung    Bé   µi chÝnh      gi¸do  T   ban hµnh. §i Ò u    éi ®ång  17. H   qu¶n  ÞDoanh  tr   nghiÖp  ªndoanh li   1. Héi ®ång     qu¶n  Þ lµc¬  tr     quan    o  ña  l∙nh®¹ c Doanh  nghiÖp  ªndoanh. li     Héi ®ång    qu¶n  Þgå m   ñ  Þch,Phã  ñ  Þch  µ    µnh    tr   Ch t   Ch t v c¸cth viªnkh¸c.
 7. 7 ViÖc quyÕt  nh   è îng  µnh  ®Þ s l th viªn cña  éi  ng    H ®å qu¶n  Þ,sè îng tr   l   thµnh    ña  çi  viªnc m Bªn  ªndoanh, viÖc  ö  ñ   Þch  éi ®ång  li     c Ch t H  qu¶n  Þ,bæ   tr   nhiÖ m   Tæng Gi¸m  c  µ  ã  ®è v Ph Tæng  Gi¸m  c  nhÊt thùc hiÖn  ®è thø      theo    quy ®Þnh  ña  Ët §Çu   ícngoµi c Lu   tn   . Chñ   Þch,Phã  ñ   Þch  µ    µnh    t   Ch t v c¸c th viªnkh¸c cña  éi ®ång    H  qu¶n  Þ tr   cã  Ó  th kiªm  Ö m  nhi Tæng Gi¸m  c,Phã  ®è   Tæng Gi¸m  c  µ    ®è v c¸cchøc  ô  v kh¸c   cña  Doanh  nghiÖp  ªndoanh. li   2. NhiÖ m   ú  éi ®ång    kH  qu¶n  Þ do    tr   c¸c Bªn  ªndoanh  li   tho¶ thuËn,nhng      kh«ng    n¨m. qu¸ 5  3. Trong  êng  îp  µnh  Ëp    tr h th l Doanh  nghiÖp  ªndoanh  íi,Bªn  li   m  Doanh  nghiÖp  ªndoanh  ang  ¹t®éng  ã  t  Êt  thµnh    li   ® ho   c Ý nh 2  viªn trong  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   trong ®ã   ã  t  Êt 1  µnh    µc«ng  ©n  Öt Nam   idiÖn    c Ý nh   th viªnl   d Vi   ®¹   cho  Bªn  ªndoanh  ÖtNam.  li   Vi   4. C¸c  µnh    éi ®ång    th viªnH   qu¶n  Þ kh«ng  ëng ¬ng, nhng  ã  Ó  îc tr   h l   c th ®   hëng  ô  Êp  ªnquan  í  ¹t®éng  ña  éi  ng  ph c li   tiho   c H ®å qu¶n  Þ do  éi  ng  tr   H ®å qu¶n  ÞquyÕt  nh. C¸c  tr   ®Þ   kho¶n    Ý  µy  îch¹ch to¸nvµo    Ý  chiph n ®      chiph qu¶n  lýcña    Doanh nghiÖp  ªndoanh. li     §i Ò u    ¬ng  18. Ph thøc häp  ña  éi ®ång    c H  qu¶n  Þ Doanh  tr   nghiÖp  ªn li   doanh 1. Héi ®ång     qu¶n  Þ häp  nh  ú  çi  tr   ®Þ k m n¨m  t  Êt m ét  Çn.Héi ®ång   Ý nh   l   qu¶n  Þcã  Ó  äp  Êt th ng  tr   th h b   ê theo yªu cÇu  ña  ñ  Þch  éi ®ång     c Ch t H  qu¶n  Þ tr   hoÆc   ña  t  Êt 2/3 sè  µnh    éi ®ång  c Ý nh     th viªnH   qu¶n  ÞhoÆc   ña  tr   c Tæng  Gi¸m  ®èc hoÆc   ña  ã   c Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt.C¸c  éc  äp  ña  éi  ng  nh   cu h c H ®å qu¶n  Þ do  ñ   Þch  éi ®ång  tr   Ch t H  qu¶n  Þ tr Öu tËp  µ  ñ  ×.Chñ   Þch  éi tr   i   v ch tr   t H  ®ång  qu¶n  Þ cã  Ó  y  Òn  tr   th ñ quy cho  ã  ñ   Þch  éi ®ång  Ph Ch t H  qu¶n  Þ tr Öu tr   i   tËp  µ  ñ  ×cuéc  äp  ña  éi ®ång  v ch tr   h c H  qu¶n  Þ. tr 2. Cuéc  äp  ña  éi ®ång    h c H  qu¶n  Þ ph¶icã  t  Êt 2/3  µnh    éi tr     Ý nh   th viªnH   ®ång  qu¶n  Þ ®¹idiÖn  ña    tr     c c¸c Bªn  ªndoanh  li   tham    gia.C¸c  µnh    ña  th viªnc Héi ®ång    qu¶n  Þcã  Ó  y  Òn  tr   th ñ quy b»ng    v¨n b¶n cho  êi®¹idiÖn  ng     tham    gia cuéc  äp  µ  Óu  Õt thay vÒ     Ên    îcñy  Òn. h v bi quy     c¸cv ®Ò ®   quy   3.  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  tr th«ng qua c¸c quyÕt  nh   éc  Èm   ®Þ thu th quyÒn  theo h×nh    thøc biÓu  Õt t¹ cuéc  äp    quy    i h hoÆc   Êyý  Õn  l   ki b»ng    v¨n b¶n. §i Ò u 19. Quy Òn   ¹n  µ    h v tr¸chnhiÖ m   ña  ñ   Þch  éi  ng    c Ch t H ®å qu¶n  trÞ Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þcã  Òn  ¹n vµ  tr   quy h   tr¸chnhiÖ m:   1.TriÖu  Ëp  µ  ñ  ×c¸ccuéc  äp  ña  éi ®ång    t v ch tr     h c H  qu¶n  Þ; tr 2. Gi÷      ñ  èttrong viÖc    vaitrßch ch     gi¸m    «n  c  ùc hiÖn    Õt  s¸t,® ®è th   c¸cquy ®Þnh  ña Héi ®ång  c   qu¶n  Þ. tr
 8. 8 §i Ò u    Òn  ¹n  µ  20. Quy h v tr¸chnhiÖ m  ña    c Tæng  Gi¸m  c, Phã  ®è   Tæng   Gi¸m  c ®è 1.Tæng    Gi¸m  c  µ    ã  ®è v c¸cPh Tæng  Gi¸m  c  ®è Doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh  l  ® h c«ng  Öc  µng  µy  ña  vi h ng c Doanh  nghiÖp  ªndoanh. li     Tæng  Gi¸m  c  µ ngêi®¹idiÖn  ®è l      theo ph¸p  Ëtcho  lu   doanh  nghiÖp,trõtr ng     ê hîp  Òu  Ö  §i l Doanh  nghiÖp  ã  c quy  nh   ®Þ kh¸c.Tæng     Gi¸m  c  ®è hoÆc   ã   Ph Tæng  Gi¸m  c  nhÊt do  ®è thø    Bªn  ªndoanh  Öt Nam     ö  µ  µc«ng  ©n   li   Vi   ®Ò c v l   d ViÖt Nam   êng  ó t¹  Öt Nam.    th tr   iVi   Trong  êng  îp  tr h Doanh  nghiÖp  ªndoanh  li   chØ   ã  ét  ã   cm Ph Tæng   Gi¸m  c  ×  êi ®ã   µ Phã   ®è th ng   l   Tæng  Gi¸m  c    ®è thø nhÊt. 2. Héi  ng    ®å qu¶n  Þ ph©n  nh  Òn  ¹n  µ  Öm   ô  ÷a  tr   ®Þ quy h v nhi v gi Tæng   Gi¸m  c  µ  ã   ®è v Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt. Tæng   nh   Gi¸m  c  Þu  ®è ch tr¸ch  nhiÖ m   íc Héi  ng  tr   ®å qu¶n  Þ vÒ   ¹t®éng  ña  tr   ho   c Doanh  nghiÖp  ªndoanh. li     Tæng  Gi¸m  c  Çn    æi  íi ã  ®è c trao® v  Ph Tæng  Gi¸m  c  nhÊt vÒ   Öc  ùc ®è thø    vi th   hiÖn  Þ  Õt  ña  éi ®ång  ngh quy c H   qu¶n  Þ vÒ   ét  è  Ên    tr   m s v ®Ò quan  äng nh: tr     bé m¸y  chøc; bæ   Ö m,  Ôn  Ö m   ©n  ù  ñ  èt;quyÕt  tæ    nhi mi nhi nh s ch ch   to¸n tµi    chÝnh  µng  h n¨m, quyÕt to¸nc«ng  ×nh;ký  Õt    îp ®ång       tr   k c¸ch   kinhtÕ.   Trong  êng  îp cã    Õn  tr h   ý ki kh¸cnhau  ÷a Tæng    gi   Gi¸m  c  µ  ã  ®è v Ph Tæng   Gi¸m  c  nhÊt trong ®iÒu  µnh  ¹t®éng  ña  ®è thø      h ho   c doanh  nghiÖp  × ý  Õn  th   ki cña Tæng  Gi¸m  c  µ quyÕt  nh,  ng  ã  ®è l   ®Þ nh Ph Tæng   Gi¸m  c  ®è thø  Êt cã  nh   quyÒn  b¶o u    Õn  ña  × nh    a    éi ®ång  l ý ki c m ®Ó ® ra H   qu¶n  Þ xem   Ðt,quyÕt tr   x    ®Þnh  ¹ phiªnhäp  Çn  Êt. t i   g nh 3.Trêng  îpTæng    h  Gi¸m  c  ¾ng  Æt,  ã  ®è v m Ph Tæng Gi¸m  c    Êt® ­ ®è thø nh   îcñy  Òn    quy thay m Æt     Tæng  Gi¸m  c  iÒu  µnh  ®è ® h doanh  nghiÖp  µ  Þu  v ch tr¸ch  nhiÖm  ícHéi®ång  tr     qu¶n  Þvµ  tr   Tæng Gi¸m  c  Ò   ®è v c«ng  Öc  ña  ×nh. vi c m §i Ò u    ×nh  21. H thøc Doanh    nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµi v ®Ç tn   Doanh nghiÖp 100%   èn  u    ícngoµilµdoanh  v ®Ç tn      nghiÖp  éc së  ÷u  thu   h cña  µ   u    ícngoµi,do  µ   u    ícngoµithµnh  Ëp  ¹  Öt Nam,  ù Nh ®Ç tn     Nh ®Ç tn     l ti Vi   t  qu¶n  ývµ  ùchÞu  l  t   tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt    v k qu¶  kinh doanh.     Doanh  nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµi® îcthµnh  Ëp  v ®Ç tn      l theo  ×nh  h thøc  c«ng    tytr¸chnhiÖm  ÷u  ¹n,cã     h h   tc¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam,  ­        ® îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  Ó   õngµy  îccÊp  Êy  Ðp  u  .   l   ho   k t  ®  Gi ph ®Ç t §i Ò u    Òu  Ö  22. §i l Doanh  nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµi v ®Ç tn   §iÒu  Ö  ña  l c Doanh  Þªp  ngh 100%   èn  u    ícngoµiph¶icã  ÷ng  éi v ®Ç tn       nh n  dung  ñ  Õu  ch y sau  y: ®© 1. Tªn, ®Þa     chØ   ña  c doanh nghiÖp; tªn,®Þa      chØ,  êi ®¹i diÖn  ã  ng     c thÈm  Òn  ña  µ   u    ícngoµi; quy c Nh ®Ç tn   2.M ôc    µ  ¹m      tiªuv ph vikinh doanh;   3. Vèn  u  , vèn    ®Ç t  ph¸p  nh;  ¬ng  ®Þ ph thøc,tiÕn    ùc  Ön  èn  µ    ®é th hi v v tiÕn ®é   ©y  ùng;  xd 4.Ng êi®¹idiÖn       theo ph¸p luËtcña       doanh  nghiÖp;
 9. 9 5.C¸c    nguyªn t¾c  µichÝnh;   t  6. Quan  Ö     ng    h lao ®é trong doanh    nghiÖp,c¸c vÊn    Ò   ö  ông  µ     ®Ò v s d v ®µo  ¹olao®éng; t    7. Thêi h¹n  ¹t®éng,  iÒu  Ön  Êm     ¹t®éng  µ  ithÓ      ho   ® ki ch døt ho   v gi¶  doanh  nghiÖp; 8.Th Ó     thøc söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  §i l doanh  nghiÖp. Ngoµic¸c néidung  , Òu  Ö      trªn  §i l doanh  nghiÖp  ã  Ó  c th bao  åm   ÷ng  éi g nh n  dung  kh¸c. §iÒu  Ö  l Doanh nghiÖp 100%   èn  u    íc ngoµi ph¶ido  idiÖn  ã  v ®Ç t n       ®¹   c thÈm  Òn  ña  µ   u    ý  µo  õng  quy c Nh ®Ç t k v t trang vµ  ý  y     µo  èi§iÒu    k ®Ç ®ñ v cu   lÖ.§iÒu  Ö    l Doanh nghiÖp 100%   èn  u    ícngoµi® îc®¨ng  ý  ¹ C¬   v ®Ç tn      k t   quan  i cÊp  Êy  Ðp  u  . Gi ph ®Ç t §i Ò u    èn    nh  ña  23.V ph¸p®Þ c Doanh  nghiÖp  100%   èn  u   ícngoµi v ®Ç tn   1. Vèn    ph¸p  nh  ña  ®Þ c Doanh  nghiÖp 100%   èn  ícngoµiÝt  Êt ph¶i v n    nh     b»ng  30%   èn  u  .§èivíi   ù    ©y  ùng  v ®Ç t      d ¸n x d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng, tr   c h    dù  ®Ç u    µo  a   µn  ¸n  t v ®Þ b khuyÕn  Ých  u  , dù  trång rõng,dù  cã  kh ®Ç t  ¸n      ¸n  quy    ín, û lÖ  µy  ã  Ó  Êp  ¬n  ng  m« l     n c th th h nh kh«ng  íi t d  20%   èn  u    µ  v ®Ç tv ph¶i   ® îcC¬     quan  Êp  Êy  Ðp  u    Êp  Ën. c Gi ph ®Ç tch thu 2. Ph¬ng    thøc  µ  Õn    ùc  Ön  èn  v ti ®é th hi v ph¸p  nh  îc quy  nh  ¹ ®Þ ®  ®Þ ti   §iÒu  Ö  l doanh  nghiÖp.Trêng  îp Nhµ   u    ícngoµikh«ng  ùc hiÖn  èn    h  ®Ç t n     th   v ph¸p ®Þnh    theo tiÕn ®é   ∙      ® quy  nh  µ   ®Þ m kh«ng  ã  ýdo  Ýnh  ¸ng,th× C¬   c l   ch ®    quan  Êp  Êy  Ðp  u    ã  Òn    åiGiÊy  Ðp  u  . c Gi ph ®Ç tc quy thu h   ph ®Ç t 3. ViÖc  iÒu    ® chØnh  èn  u  ,vèn  v ®Ç t  ph¸p ®Þnh  Nhµ   u    ícngoµi   do  ®Ç tn     quyÕt ®Þnh  µ  îcC¬     v ®   quan  Êp  Êy  Ðp  u    Êp  Ën. c Gi ph ®Ç tch thu §i Ò u    êi®¹idiÖn  24. Ng     theo  ph¸p  Ëtcña  lu   Doanh  nghiÖp  100%   èn  v ®Ç u    ícngoµi tn   Ng êi®¹idiÖn     theo ph¸p luËtcña       Doanh nghiÖp 100%   èn  u    ícngoµi v ®Ç tn     lµTæng    Gi¸m  c,trõtr ng  îp§iÒu  Ö  ®è     ê h   l doanh nghiÖp  ã  ®Þnh  c quy  kh¸c.  C h ¬ n g  III   Tri Ó n k h ai d ù  ¸n v µ  t æ  c h ø c kinh d o a n h §i Ò u  25. ©n   ù  µ   Nh s v phiªn häp  u     ña  éi  ng    ®Ç tiªnc H ®å qu¶n  Þ tr   Doanh  nghiÖp  ªndoanh li   Sau    îccÊp  Êy  Ðp  u  ,Doanh  khi®   Gi ph ®Ç t  nghiÖp  ªndoanh  li   ph¶itr Ón  i   khainh÷ng    c«ng  Öc  vi sau: 1. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õngµy  îccÊp  Êy  Ðp  u  ,c¸cBªn    th   30  k t  ®  Gi ph ®Ç t    li   ªndoanh  th«ng b¸o cho nhau danh s¸ch  µnh    éi  ng  th viªn H ®å qu¶n  Þ,cö  tr   Chñ  Þch  µ  ã  ñ  Þch  éi ®ång  t v Ph Ch t H  qu¶n  Þ. tr  
 10. 10 2. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  u   , Héi   th   60  k t  ®  Gi ph ®Ç t     ®ång qu¶n  Þ tæ  tr   chøc  phiªnhäp  u       ùc hiÖn      ®Ç tiªn®Ó th   c¸c c«ng  Öc  ñ  vi ch yÕu  sau: a) Th«ng    qua  Quy  Õ   ¹t®éng  ña  éi ®ång  ch ho   c H  qu¶n  Þ; tr   b)    Öm   Bæ nhi Tæng  Gi¸m  c, c¸c Phã  ®è     Tæng  Gi¸m  c, K Õ     ëng  ®è   to¸ntr (hoÆc Gi¸m  c  µichÝnh); ®è t   c) X¸c  nh  ô  Ó  Õn ®é   ãp  èn    ®Þ c th ti   g v ph¸p  nh  ña    ®Þ c c¸c Bªn  ªndoanh, li     kÕ   ¹ch vµ  Õn ®é   ©y  ùng. ho   ti   x d 3. Biªn b¶n      phiªnhäp  u     ña  éi ®ång    ®Ç tiªnc H   qu¶n  Þ ® îcgöití Së   Õ   tr         K i ho¹ch vµ  Çu   ¬iDoanh   § tn   nghiÖp  ªndoanh  Æt  ôsë  Ýnh.§èivíi li   ® tr   ch      doanh  nghiÖp  trong Khu    c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao,biªnb¶n     ® îc göi ®Õ n      Ban qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp, Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  nghÖ   cao  (sau  y   äi chung  µ Ban  ®© g   l  qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp) n¬i thùc hiÖn  ù       d ¸n. 4. Danh    s¸ch Héi ®ång     qu¶n  Þ,Tæng   tr   Gi¸m  c, c¸c Phã  ®è     Tæng  Gi¸m  ®èc Doanh  nghiÖp  ªndoanh  îc ®¨ng  ý  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu ; ®èi  íi li   ®  k t i K ho S v§ t  v  doanh nghiÖp  trong Khu    c«ng  nghiÖp, Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng nghÖ  cao,  danh s¸ch trªn® îc®¨ng  ý  ¹ Ban      k t i qu¶n  ýKhu  l  c«ng nghiÖp. §i Ò u 26. Thµnh  Ëp  µ  ¨ng  ý  é    l v® k b m¸y  qu¶n  ýcña  l  Doanh nghiÖp  100%   èn  u    ícngoµivµ  îp  ng  îp t¸ckinh doanh v ®Ç tn     H ®å h       ViÖc  µnh  Ëp  é  th l b m¸y  qu¶n  ývµ  ö  ©n  ù  ña  l   c nh s c Doanh  nghiÖp  100%   vèn  u    ícngoµido  µ   u    ícngoµiquyÕt ®Þnh. ®Ç tn     Nh ®Ç tn       ViÖc  ¨ng  ý  ® k danh  s¸ch  ©n   ù  ña  nh sc Doanh  nghiÖp  100%   èn  íc v n  ngoµi,®¹i diÖn     c¸c Bªn  îp  h doanh  µ  v V¨n phßng  iÒu  µnh  ña  ® h c Bªn  îp h  doanh  ícngoµi(®èivíi îp  ng  îp t¸ckinhdoanh)® îcthùc hiÖn    i víi n       H ®å h            nh ®è     Doanh nghiÖp  ªndoanh  îcquy  nh  ¹ §iÒu  cña  li   ®  ®Þ t i 25  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    è    Ò   Öc  µnh  Ëp 27. B c¸o v vi th l Sau    îcbæ   Ö m,  khi®   nhi Tæng  Gi¸m  c  ®è Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç tn íc ngoµi,®¹idiÖn         c¸c Bªn  îp  h doanh  ùc hiÖn  ¨ng  è  trªnb¸o  th   ® b c¸o    Trung ­ ¬ng  hoÆc   hµng  µy  ña  a  ¬ng  b¸o  ng c ®Þ ph trong ba  è  ªntiÕp vÒ   ÷ng  éi   s li     nh n  dung  ñ  Õu    ch y nh sau: 1. Tªn, ®Þa     chØ   ña  c doanh nghiÖp  hoÆc   a   iÓ m   ùc  Ön  îp  ®Þ ® th hi H ®ång  îp    h t¸ckinh doanh; tªn,®Þa        chØ   ña  c Chi  nh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn, ®¹     V¨n  phßng  iÒu  µnh  Õu  ã); ® h (n c 2. Tªn,®Þa       chØ  ña    c c¸c Bªn  ªndoanh, c¸c Bªn  îp  li      h doanh hoÆc   µ   Nh ®Ç u    ícngoµi; tn   3.  ¹i diÖn  §  theo ph¸p  Ët cña  lu   doanh nghiÖp hoÆc   ña  c c¸c Bªn  îp h  doanh; 4. Sè   µ  µy  Êp  Êy  Ðp  u  , C¬     v ng c Gi ph ®Ç t  quan  Êp  Êy  Ðp  u  , c Gi ph ®Ç t  thêih¹n  ¹t®éng  ña    ho   c doanh  nghiÖp hoÆc   êih¹n  ùc hiÖn  îp  ng  îp th   th   H ®å h  t¸ckinhdoanh;    
 11. 11 5. Vèn  u  ,vèn    ®Ç t  ph¸p  nh  ña  ®Þ c doanh  nghiÖp;tû lÖ  ãp  èn  ña  çi     g v c m Bªn  ªndoanh  µ  èn  c¸cBªn  îp doanh  li   v v do    h  cam   Õt  ùc hiÖn; k th   6.M ôc    µ  ¹m    ¹t®éng.   tiªuv ph viho   §i Ò u    28. §¨ng  ý    k kinhdoanh,Chøng    chØ  µnh  Ò h ngh 1.GiÊy  Ðp  u    ng  êilµGiÊy    ph ®Ç t®å th     chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   2. §èi víinh÷ng  Ünh  ùc,ngµnh       l v  nghÒ  kinh doanh    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët ph¶i cã  Êy  Ðp  lu     Gi ph kinh doanh, Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµi,c¸c    Bªn  îp  h doanh  chØ   Çn  ¨ng  ý  íiC¬   c ® k v  quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn    iÓn  ®Ó tr khai ho¹t ®éng      kinh doanh  theo  quy  nh   ¹  Êy  Ðp  ®Þ t iGi ph ®Ç u    µ   tm kh«ng  ph¶ixinGiÊy  Ðp     ph kinhdoanh.   3. §èivíinh÷ng  Ünh  ùc,ngµnh  Ò        l v  ngh kinh doanh    theo quy  nh  ®Þ ph¶i  cã chøng  chØ   µnh  h nghÒ,  ×  íc khi ®i  µo  ¹t®éng,  th tr     v ho   Doanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    íc ngoµi,c¸c Bªn  îp doanh  ®Ç tn      h  ph¶icã    chøng chØ  µnh  Ò   h ngh theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      29. Chi nh¸nh,V¨n    phßng  idiÖn ®¹   1. Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ    c v ®Ç t n     c¸c Bªn  îp  h doanh  îc m ë   ®  Chi nh¸nh,V¨n      phßng  idiÖn  µitØnh,thµnh  è  ¬idoanh  ®¹   ngo     ph n   nghiÖp  Æt   ® trôsë  Ýnh    ch hoÆc   a   iÓ m   ¹t®éng  Ýnh  ña  îp  ng  îp    ®Þ ® ho   ch c H ®å h t¸ckinh   doanh    ùc hiÖn    ¹t®éng  ®Ó th   c¸c ho   kinh doanh    theo quy  nh  ¹  Êy  Ðp   ®Þ tiGi ph ®Ç u  . t Trêng  îp  Çn  Õt®Ó   y   ¹nh  Êt  Èu, Doanh  hc thi   ®È m xu kh   nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµicã  Ó  ë     tn     th m Chi nh¸nh  hoÆc  V¨n phßng  idiÖn  ña  ×nh    ®¹   cm ë nícngoµi®Ó   ùc hiÖn    ¹t®éng      th   c¸cho   giao dÞch,tiÕp thÞ,tiªuthô s¶n  È m.            ph ViÖc  ë   m Chi  nh¸nh hoÆc  V¨n phßng  i diÖn    íc ngoµi ph¶i ® îc Bé   Õ   ®¹   ën       K ho¹ch vµ  Çu    § txem  Ðt,chuÈn    x  y. 2. Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi chÞu  c v ®Ç t     tr¸ch nhiÖ m   Ò   ¹t   v ho   ®éng  ña  c Chi  nh¸nh,V¨n    phßng  i diÖn  ña  × nh    íc ngoµi.Thu  Ëp  ®¹   cm ën     nh cña    Chi nh¸nh  îctÝnh  µo    Ëp  ña  ®  v thu nh c doanh  nghiÖp,hµng    n¨m  ph¶i® îc    chuyÓn  Ò   v c«ng    Ñ   ¹  Öt Nam   µ  Þu  Õ  nhËp  ty m t i Vi   v ch thu thu  doanh  nghiÖp  theo møc  quy  nh  ¹  Êy  Ðp  u  . Trêng  îp  ®Þ tiGi ph ®Ç t  h Doanh  nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    íc ngoµi m ë   tn     Chi nh¸nh  ¹  íc ®∙  ý  Õt  Öp  nh  t i   k k Hi n ®Þ tr¸nh ®¸nh  Õ    thu trïngvíi ÖtNam,  × thùc hiÖn     Vi   th     theo quy  nh  ña  Öp  nh.   ®Þ c Hi ®Þ 3. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng  Én  ×nh tù,thñ  ôc m ë     K ho v§ th d tr     t   Chi  nh¸nh,V¨n    phßng  i diÖn  ña  ®¹   c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi vµ    c v ®Ç t     c¸c Bªn  îp h  doanh. §i Ò u    30. Thuª  chøc  tæ  qu¶n  ý l 1. §èi víic¸c lÜnh  ùc         v kh¸ch  ¹n,v¨n  s  phßng cho thuª,c¨n  é    h cho thuª,   s©n  golf thÓ    , thao,vuich¬igi¶i Ý,kh¸m  ÷a  Önh, gi¸odôc  o  ¹ovµ  ét         tr ch b    ®µ t   m sè  Ünh  ùc  l v kh¸c cÇn  ã  ü    c k n¨ng  qu¶n  ýchuyªn s©u, Doanh  l      nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    ícngoµi,c¸c Bªn  îp doanh  îcthuªtæ  tn      h  ®     chøc  qu¶n  ý®Ó   l  qu¶n  ýho¹t l    ®éng  kinhdoanh.  
 12. 12 2. ViÖc    thuª qu¶n  ý kh«ng  îc lµm    l  ®  thay  æi  ® hoÆc     ng    ùc  t¸c®é tiªuc ®Õ n   ôc    ¹t®éng  ña  ù  vµ  î Ých  ña  µ   íc ViÖt Nam   ∙  îc m tiªuho   c d ¸n  l   i c Nh n     ®®  quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  . ®Þ t i ph ®Ç t 3. ViÖc    thuªqu¶n  ý® îcthùc hiÖn    l      th«ng qua  îp ®ång  h  qu¶n  ýký  ÷a l   gi   Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,   c v ®Ç tn     Bªn  îp doanh  íi chøc  c¸c h  v  tæ  qu¶n  ý. l  PhÝ  qu¶n  ýdo    l   c¸c Bªn  áa  Ën  th thu trong hîp ®ång     qu¶n  ý,® îctÝnh  µo    l    v chi phÝ qu¶n  ýcña  l  doanh  nghiÖp  hoÆc   ña    c c¸cBªn  îp doanh. h  Hîp  ng  ®å qu¶n  ýchØ  ã  Öu  ùcsau    îcC¬   l  c hi l   khi®   quan  Êp  Êy  Ðp  c Gi ph ®Ç u    Êp  Ën. tch thu   4. Tæ     chøc qu¶n  ýho¹t®éng  íidanh  Üa  µ  ö  ông  l    d  ngh vsd con  Êu, tµi d    kho¶n  ña  c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,cña  ét  c v ®Ç tn     m hoÆc     c¸c Bªn  îp h  doanh. Tæ     chøc qu¶n  ýchÞu  l  tr¸chnhiÖ m   íc Doanh    tr   nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t nícngoµi,c¸c Bªn  îp doanh  µ  ©n  ñ ph¸p  ËtViÖt Nam        h  v tu th   lu     trong qu¸ tr×nh      thùc hiÖn  Òn  µ  Üa  ô  ña  × nh    quy v ngh v c m quy  nh  ¹ hîp ®ång  ®Þ t    i qu¶n  ý. l Tæ  chøc qu¶n  ý ph¶i nép  Õ  µ  ùc  Ön    Üa  ô  µichÝnh  l    thu v th hi c¸c ngh v t  kh¸c theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Doanh  lu   nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi c v ®Ç t     hoÆc     c¸c Bªn  îp doanh  ã  h  c tr¸chnhiÖm   ép    n thay tæ    chøc  qu¶n  ýc¸c kho¶n  l    nµy cho  µ   ícViÖtNam. Nh n     Trong  äi  êng  îp,Doanh  m tr h  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c Bªn  îp c v ®Ç tn      h  doanh  µ ngêi chÞu  l    tr¸chnhiÖ m   Ò   µn  é  ¹t®éng  ña  chøc    v to b ho   c tæ  qu¶n  ý l  tr cph¸p  ËtViÖt Nam   i víi ÷ng  Ên    ªnquan  n   ¹t®éng  í  lu     ®è    nh v ®Ò li   ®Õ ho   qu¶n  lýnªu  ¹  îp ®ång    ti   h qu¶n  ý.Tæ   l  chøc  qu¶n  ýph¶itrùctiÕp chÞu  l       tr¸chnhiÖ m     tr c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   ÷ng  ¹t®éng  ña  × nh  í  lu     v nh ho   cm n»m   µi ph¹m    ngo   vi hîp ®ång    qu¶n  ý. l §i Ò u      31. Tæ chøc  ¹doanh  l  i nghiÖp 1. ViÖc    chia,t¸ch,s¸p nhËp, hîp nhÊt doanh            nghiÖp,chuyÓn  æi  ×nh    ® h thøc  u    (sau  y   äi chung  µ tæ  ®Ç t ®© g   l   chøc  ¹ lidoanh nghiÖp) ph¶i ® îc C¬        quan  Êp  Êy  Ðp  u    Èn    c Gi ph ®Ç tchu y. Hå   ¬    Þ  chøc  ¹doanh  s ®Ò ngh tæ  l  i nghiÖp  å m: g a) §¬n    chøc  ¹doanh    xintæ  l  i nghiÖp; b) Hå   ¬    s chuyÓn  îng vèn  ®èivíi êng  îp chuyÓn  îng vèn); nh   (    tr h  nh   c) NghÞ   Õt  ña  éi ®ång    quy c H   qu¶n  Þ Doanh  tr   nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   tháa thuËn  ña      c c¸cBªn  îp doanh; h  d) §iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp  íi(trõtr ng  îp chuyÓn  µnh  m    ê h   th doanh  nghiÖp  ViÖtNam);   ®) B¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng  µichÝnh  ña    c¸o t h ho   t  c c¸cdoanh  nghiÖp  íckhi tr     ® îctæ    chøc  ¹ ; li e) Gi¶itr×nh vÒ   Öc  chøc  ¹doanh       vi tæ  l  i nghiÖp; g) C¸c  µiliÖu li     t     ªnquan  n   Òn  ö  ông  t; ®Õ quy sd ®Ê h) C¸c  µiliÖu kh¸ckhiC¬     t        quan  Êp  Êy  Ðp  u      Çu. c Gi ph ®Ç tyªu c 2.Gi¶itr×nh vÒ   Öc  chøc  ¹doanh       vi tæ  l  i nghiÖp  ã    éidung  ñ  Õu    c c¸cn   ch y nh sau:
 13. 13 a) Tªn,®Þa     chØ  êi ®¹idiÖn  ng     theo ph¸p  Ët;tªn,®Þa   lu     chØ    c¸c doanh  nghiÖp  ícvµ  tr   sau    chøc  ¹doanh  khitæ  l i nghiÖp; b) M ôc      tiªus¶n  Êt,kinhdoanh; xu     c)Ph¬ng    ö  ông    ng;   ¸n s d lao®é d)  ¬ng  gi¶iquyÕt    Òn  µ  Üa  ô  ña    Ph ¸n    c¸c quy v ngh v c c¸c doanh nghiÖp  li   ªnquan  n   Öc  chøc  ¹doanh  ®Õ vi tæ  l i nghiÖp; ®)  êih¹n thùc hiÖn  Öc  chøc  ¹doanh  Th       vi tæ  l  i nghiÖp. 3. Trong    vßng  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ,C¬   30  l vi k t   nh ®ñ h s h     quan  Êp  Êy  Ðp   u    ra  c Gi ph ®Ç t quyÕt  nh   Êp  Ën  Öc  chøc  ¹ ®Þ ch thu vi tæ  l  i doanh  nghiÖp  íih×nh  d  thøc  Êp  Êy  Ðp  u   . Trêng  îp  c Gi ph ®Ç t   h kh«ng  Êp  ch thuËn,C¬     quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç tph¶icã      v¨n b¶n    Ých  â lýdo. gi¶ith r    §i Ò u 32. Õ   õa  Òn  µ  Üa  ô   K th quy v ngh v sau    chøc  ¹  khi tæ  li doanh  nghiÖp Sau    îc cÊp  Êy  Ðp  u    khi®   Gi ph ®Ç t cho  Öc  chøc  ¹ doanh  vi tæ  li   nghiÖp,  doanh  nghiÖp  íikÕ   õa c¸cquyÒn  µ  Üa  ô  ña  m   th     v ngh v c doanh  nghiÖp  ò  c theo  nh ph¬ng  gi¶iquyÕt    Òn  µ  ¸n    c¸c quy v nghÜa  ô  ña    v c c¸c doanh  nghiÖp    nªu trong gi¶itr×nh vÒ   Öc  chøc  ¹ doanh       vi tæ  l i nghiÖp  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  2  31 NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    33. ChuyÓn  îng vèn nh   1.    Khi chuyÓn  îng  èn, Doanh  nh v  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,c¸c c v ®Ç t      Bªn  îp doanh  ¨ng  ý  h  ® k chuyÓn  îng vèn  íi ¬   nh   v   quan  Êp  Êy  Ðp  u  . C c Gi ph ®Ç t  2.Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k chuyÓn  îng vèn  å m: nh   g a) §¬n  ¨ng  ý    ® k chuyÓn  îng vèn; nh   b) Hîp  ng    ®å chuyÓn  îng vèn; nh   c) NghÞ   Õt  ña  éi ®ång    quy c H   qu¶n  Þ Doanh  tr   nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   tháa thuËn  ña      c c¸cBªn  îp doanh; h  d) Söa  æi,bæ     ®   sung  îp  ng  ªndoanh,Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh, H ®å li     ®å h         §iÒu  Ö  l doanh  nghiÖp; ®)  B¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  c¸o t h ho   c doanh  nghiÖp; e)   c¸ch  T ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µichÝnh  ña  l  h t  c Bªn  Ën  nh chuyÓn  îng nh   trongtr ng  îp chuyÓn  îng cho  ngoµidoanh   ê h   nh   bªn    nghiÖp. 3. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  ¨ng  ý    th   15  l vi k t   nh ®   s ® k chuyÓn  îng vèn,C¬   nh     quan  Êp  Êy  Ðp  u    Õt  nh  iÒu  c Gi ph ®Ç tquy ®Þ ® chØnh  GiÊy  Ðp  u  . ph ®Ç t §i Ò u    ¬   Êu  ¹vèn  u  ,vèn  34. C c l   ®Ç t  ph¸p  nh i ®Þ 1. Trong    ×nh ho¹t®éng, Doanh    qu¸ tr       nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµicã  c v ®Ç tn     thÓ  ¬  Êu  ¹ vèn  u  ,vèn  c c l  i ®Ç t  ph¸p  nh    ã  ÷ng  ®Þ khic nh thay ® æi  Ò   ôc      vm tiªu, quy    ù    i t¸c, ¬ng  m« d ¸n,®è     ph thøc gãp  èn  µ    êng  îp kh¸c.   v v c¸ctr h 
 14. 14 2. ViÖc  ¬  Êu  ¹ vèn  u  , vèn    c c li   ®Ç t  ph¸p  nh  ®Þ nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy  1  n kh«ng  îclµm  ®  gi¶m  ûlÖ  èn  t   v ph¸p ®Þnh  èng  íi   xu d  møc  quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t i 14 vµ  Òu  NghÞ   nh  µy. §i 23  ®Þ n 3. ViÖc  ¬  Êu  ¹ vèn  u  , vèn    cc li  ®Ç t  ph¸p  nh,  ®Þ thay  æi  û lÖ  ãp  èn  ® t  g v cña    c¸c Bªn  ªndoanh  Héi ®ång  li   do    qu¶n  Þ doanh  tr   nghiÖp  Õt  nh  µ  quy ®Þ v ® îcC¬     quan  Êp  Êy  Ðp  u    Èn  c Gi ph ®Ç tchu y. §i Ò u    35. ChuyÓn    giao kh«ng  åihoµn b  Trêng  îp Nhµ   u    ícngoµicam  Õt  h  ®Ç tn     k chuyÓn  giao kh«ng  åihoµn  µi   b  t  s¶n  éc së  ÷u  ña  ×nh  thu   h c m cho  µ   ícViÖt Nam   Nh n     hoÆc  cho Bªn  Öt Nam   Vi   khih Õt  êih¹n  ¹t®éng    th   ho   theo quy  nh  ¹  Êy  Ðp  u   , th×  tµis¶n  ®Þ tiGi ph ®Ç t      chuyÓn  giao ph¶ib¶o  ¶m       ® trong t×nh  ¹ngho¹t®éng  ×nh  êng.   tr     b th   Trêng  îp Doanh  h  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,Hîp  ng  îp t¸ckinh c v ®Ç tn     ®å h     doanh  Ê m     ¹t®éng  ícthêih¹n do    ch døt ho   tr       c¸cnguyªn nh©n    kh«ng  ph¶ilµbÊt     kh¶ kh¸ng  µ  Õu   Öc  Ê m   vn vi ch døt  µy  µm  n l thay  æi ® cam   Õt  k chuyÓn  giao  kh«ng  åihoµn,th× Nhµ   u    ícngoµicã  b     ®Ç tn     tr¸chnhiÖ m   µn  ¹ nh÷ng  ®∙i   ho l   i u    ®∙  îchëng  cam  Õt  ®  do  k chuyÓn  giao kh«ng  åihoµn  µ   ã.   b  mc §i Ò u    ¹m  õng  ¹t®éng  36. T ng ho   hoÆc     Õn ®é   ùc hiÖn  ù  gi∙nti   th   d ¸n Khi cã  ýdo    ¸ng  Çn    l   x¸c ® c ph¶it¹m  õng  ¹t®éng    ng ho   hoÆc     Õn ®é   gi∙nti   thùc  Ön  ù    hi d ¸n,Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi,c¸c Bªn  îp  c v ®Ç t n      h doanh  ph¶i b¸o    c¸o  ¬   C quan  Êp  Êy  Ðp  u   . Trõ  êng  îp  Êt  c Gi ph ®Ç t   tr h b kh¶  kh¸ng,   viÖc  ¹m  õng  ¹t®éng  t ng ho   hoÆc     Õn    ùc hiÖn  ù  chØ   îc thùc gi∙nti ®é th   d ¸n  ®    hiÖn sau    îcC¬   khi®   quan  Êp  Êy  Ðp  u    Êp  Ën. c Gi ph ®Ç tch thu Khi t¹m  õng    ng hoÆc     Õn ®é   ùc hiÖn  ù    ïytõng  êng  îp cô  gi∙nti   th   d ¸n,t   tr h  thÓ, Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,c¸c Bªn  îp  c v ®Ç t      h doanh  ã  Ó  îc c th ®   miÔn, gi¶m    Üa  ô  µichÝnh.   c¸cngh v t   §i Ò u    Ê m     ¹t®éng,thanh  ý,   Ó  37. Ch døt ho     l   th doanh  gi¶i nghiÖp  ViÖc  Ê m     ¹t®éng, thanh  ý,   Ó  ch døt ho     l  gi¶ith Doanh nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç tnícngoµi, îp  ng  îp t¸ckinhdoanh  îcthùc hiÖn      H ®å h       ®    theo tr×nh tùsau:      1. C¬     quan  Êp  Êy  Ðp  u    quyÕt  nh  Ê m     ¹t®éng  c Gi ph ®Ç t ra  ®Þ ch døt ho   cña  Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi, îp  ng  îp t¸ckinh doanh  c v ®Ç tn    H ®å h       trong  nh÷ng  êng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt §Çu   ícngoµi. tr h  ®Þ t  i 52    tn   2.  Doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,c¸c Bªn  îp  c v ®Ç t      h doanh  ã  c tr¸ch  nhiÖ m   µnh  Ëp  th l Ban  thanh  ý ®Ó   l  thanh  ý tµis¶n  l    doanh nghiÖp, thanh  ý   l  Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh. ®å h       3. Sau    Õt  óc thanh  ý,Doanh    khik th   l  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,c¸c c v ®Ç tn      Bªn  îp  h doanh  Ëp  l b¸o  c¸o  µ  öi hå  ¬  v g   s thanh  ý tr×nh  ¬   l  C quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  u    ®Ç txem   Ðt,ra quyÕt  nh    Ó  x    ®Þ gi¶ith doanh  nghiÖp  hoÆc   Ê m     ch døt hiÖu  ùcHîp  ng  îp t¸ckinh doanh. l  ®å h      
 15. 15 §i Ò u    è    Ò   Öc  Ê m     ¹t®éng  38. B c¸o v vi ch døtho   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  ¬   th   15  k t  C quan  Êp  Êy  Ðp  u      c Gi ph ®Ç t ra quyÕt  nh  Ê m     ¹t®éng, Doanh  ®Þ ch døt ho     nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi,    c v ®Ç tn    c¸c Bªn  îp  h doanh  ph¶i®¨ng      trªnb¸o Trung  ng  ¬ hoÆc   b¸o  µng  µy  ña  a   h ng c ®Þ ph¬ng trong ba  è  ªntiÕp  Ò   Öc  Ê m     ¹t®éng  µ    s li   v vi ch døt ho   v thanh  ýtµis¶n  l    cña  doanh  nghiÖp,thanh  ýHîp  ng  îp t¸ckinhdoanh.   l  ®å h       §i Ò u    µnh  Ëp  39. Th l Ban  thanh  ý l 1. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Õt  êih¹n  ¹t®éng    th   30  k t  h th   ho   hoÆc   Ó   k tõ ngµy  Õt  nh  Ê m     ¹t®éng  ícthêih¹n  ã  Öu  ùc,Héi ®ång    quy ®Þ ch døt ho   tr     c hi l     qu¶n  Þ Doanh  tr   nghiÖp  ªndoanh  li   hoÆc   µ   u    ícngoµi(®èivíi Nh ®Ç tn        Doanh  nghiÖp  100%   íc ngoµi)hoÆc     n    c¸c Bªn  îp  h doanh  ã  c tr¸chnhiÖ m   µnh  Ëp   th l  Ban  thanh  ý®Ó   Õn hµnh  l  ti   thanh  ýtµis¶n  ña  l    c doanh  nghiÖp  hoÆc   thanh  ý l  Hîp  ng  îp t¸ckinh doanh.Thµnh  Çn  ®å h         ph Ban thanh  ýdo  éi ®ång  l  H   qu¶n  Þ tr   Doanh  nghiÖp  ªndoanh, Nhµ   u    níc ngoµi,c¸c  li     ®Ç t     Bªn  îp  h doanh  quyÕt  ®Þnh. 2. Qu¸  êih¹n    th   nªu  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy, n Õu   1  n  Ban thanh  ýkh«ng  îc l  ®  thµnh  Ëp, C¬   l  quan  Êp  Êy  Ðp  u    ra  c Gi ph ®Ç t quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l Ban  thanh  ý®Ó   ùc hiÖn  Öc  l  th   vi thanh  ýdoanh  l  nghiÖp,thanh  ýHîp  ng  îp t¸c   l  ®å h     kinh doanh. C¬       quan  Êp  Êy  Ðp  u    ã  Ó  êi  idiÖn  ña    ¬  c Gi ph ®Ç t c th m ®¹   c c¸c c quan, tæ    chøc  ã  ªnquan  c li   hoÆc  chuyªn    i diÖn  êi lao  ng,  i gia,®¹   ng   ®é ®¹   diÖn  ñ  îtham    ch n   giaBan thanh  ý. l 3.Quy Õt  nh  µnh  Ëp Ban    ®Þ th l  thanh  ýnªu  ¹ c¸ckho¶n  vµ  §iÒu  µy  l  t     i 1  2  n ph¶i quy  nh  â  µnh  Çn,    ®Þ r th ph chøc  n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n,kinh  Ý    v  h  ph ho¹t®éng  ña    c Ban  thanh  ývµ  îcgöicho    l  ®     c¸c Bªn  ªndoanh,c¸c thµnh    li      viªn Héi  ng  ®å qu¶n  Þ Doanh  tr   nghiÖp  ªndoanh, Nhµ   u     íc ngoµi,c¸c Bªn  li     ®Ç t n      hîp doanh.   §i Ò u    Òn  ¹n  µ  Öm  ô  ña  40. Quy h v nhi v c Ban  thanh  ý l 1. Ban    thanh  ýlµ tæ  l     chøc  óp  éi  ng  gi H ®å qu¶n  Þ Doanh  tr   nghiÖp  ªn li   doanh, Nhµ   u    níc ngoµi,c¸c Bªn  îp    ®Ç t      h doanh trong  Öc  vi thanh  ý doanh  l  nghiÖp,thanh  ýHîp  ng  îp t¸ckinh doanh.Ban    l  ®å h       thanh  ý® îcsö  ông    l    d con dÊu  ña  c doanh  nghiÖp  hoÆc   ña  c Bªn  Öt Nam   Vi   tham    îp  ng  îp    gia H ®å h t¸c kinhdoanh    ôc  ô  Öc    ®Ó ph v vi thanh  ý; l 2.Trong    ×nh thanh  ý,   qu¸ tr   l  Ban  thanh  ýcã  Òn: l   quy a) Yªu  Çu    c Tæng  Gi¸m  c, c¸cPhã  ®è     Tæng gi¸m  c, K Õ     ëng  ña  ®è   to¸ntr c doanh  nghiÖp, ®¹i diÖn       c¸c Bªn  îp  h doanh, vµ    Þ   chøc, c¸ nh©n     ®Ò ngh tæ     kh¸ccung  Êp  å  ¬,tµiliÖu,chøng  õ..li     c hs     t   ªnquan  n   ¹t®éng  . ®Õ ho   thanh  ý; l b)Trong  êng  îpcÇn  Õt mêi c¸ctæ    tr h   thi ,     chøc,chuyªngiaViÖtNam            hoÆc  íc n  ngoµit Õn hµnh  Óm   i   ki to¸n, gi¸m  nh  ®Þ m¸y  ãc, th ÕtbÞ, nhµ  ëng,x¸c®Þnh    m  i    x    gi¸ trÞcßn  ¹cña    l   doanh  i nghiÖp hoÆc  ña  îp  ng  îpt¸ckinhdoanh. c H ®å h       3.Ban    thanh  ýcã  Ö m  ô: l   nhi v a) Th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n cho    ñ  î,c¸c tæ  c¸c ch n     chøc  ã  ªnquan  Ò   c li   v viÖc  thanh  ýdoanh  l  nghiÖp,thanh  ýHîp  ng  îp t¸ckinh doanh;   l  ®å h      
 16. 16 b) X¸c  nh     Þ tµis¶n  éc  ë  ÷u  îp  ®Þ gi¸tr     thu s h h ph¸p  ña  c doanh nghiÖp  hoÆc   ña  îp  ng  îp t¸ckinh doanh; c H ®å h       c)X¸c  nh    Üa  ô  µi Ýnh  ∙  ùc hiÖn  i víi µ   íc;   ®Þ c¸cngh v t   ch ® th   ®è     Nh n d) X¸c  nh      ®Þ c¸ckho¶n  cßn  ph¶ithu,ph¶itr¶;      ®)  Ëp  ¬ng  thanh  ý ®Ó   éi  ng  L ph ¸n  l  H ®å qu¶n  Þ  tr Doanh nghiÖp  ªn li   doanh,Nhµ   u    ícngoµi,     ®Ç tn     Bªn  îp doanh  Èn  c¸c h  chu y; e) Thùc  Ön  ¬ng      hi ph ¸n thanh  ý®∙  îcchuÈn  l  ®   y; g) LËp  c¸o kÕt    b¸o    qu¶  thanh  ýtr×nh Héi ®ång  l     qu¶n  ÞDoanh  tr   nghiÖp  li   ªndoanh,Nhµ   u    ícngoµi,     ®Ç tn     Bªn  îp doanh. c¸c h  §i Ò u    41. Thø  ùu    t   tiªnthanh      Üa  ô to¸nc¸cngh v Trong    ×nh thanh  ý,Doanh  qu¸ tr   l  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi  c v ®Ç t n     hoÆc   c¸cBªn  îp doanh    h  thanh      Üa  ô  to¸nc¸cngh v theo thø  ùu        t   tiªnnh sau: 1.Chi phÝ  ªnquan  n   ¹t®éng     li   ®Õ ho   thanh  ý; l 2. L¬ng, chiphÝ        b¶o  Ó m     éi m µ   hi x∙ h   doanh nghiÖp hoÆc     c¸c Bªn  îp h  doanh  cßn  î; n 3. C¸c    kho¶n  Õ  µ    Üa  ô  µichÝnh  thu v c¸c ngh v t  kh¸c cña    doanh nghiÖp,  cña    c¸cBªn  îp doanh  i víi µ   ícViÖtNam; h  ®è    Nh n     4.C¸c    kho¶n  î; n 5.C¸c  Üa  ô    ngh v kh¸ccña    doanh  nghiÖp,cña      c¸cBªn  îp doanh. h  §i Ò u    êih¹n  ¹t®éng  ña  42. Th   ho   c Ban thanh  ý l 1. Thêi h¹n  ¹t®éng  ña      ho   c Ban thanh  ýkh«ng    th¸ng kÓ   õ ngµy  l  qu¸ 12    t  thµnh  Ëp. l  2. Khi h Õt  êih¹n,n Õu  Öc     th     vi thanh  ýcha  Õt  óc,Ban  l  k th   thanh  ývÉn  l  chÊ m     ¹t®éng; trong tr ng  îp  ,    døt ho       ê h ®ã c¸c Bªn  ªndoanh, Nhµ   u     íc li     ®Ç t n   ngoµi,     Bªn  îp doanh  ùgi¶i c¸c h  t     Õt c¸cvÊn    a  îcxö  ý. êng  îp cã  quy     ®Ò ch ®   l   Tr h  tranh chÊp  ×  Öc  ö  ýtranh chÊp  îc thùc hiÖn    th vi x l     ®    theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 122  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    ¬ng  43. Ph thøc thanh  ýtµi   l    s¶n  Tµi s¶n  ña    c Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    níc ngoµi,tµis¶n    ùc c v ®Ç t      ®Ó th   hiÖn  îp  ng  îp t¸ckinh doanh    H ®å h       khithanh  ý® îcthùc hiÖn  l      theo  ¬ng  ph thøc  do    tho¶ thuËn. c¸cbªn    Trong  êng  îp Bªn  ÖtNam   ãp  èn  tr h  Vi   g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t, gi¸tr   sd ®Ê   khichÊ m     ¹t®éng, gi¸trÞquyÒn  ö  ông  t  ña  êigian cßn  ¹thuéc   døt ho       sd ®Ê c th     l  i   tµis¶n    thanh  ýcña  l  doanh nghiÖp.
 17. 17 §i Ò u    ñ  ôcgi¶iquyÕt    ©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n 44. Th t     khil v t tr     Trong    ×nh thanh  ý, Õu  ã    Õu  è®Ó     nh  qu¸ tr   l n c ®ñ y t   x¸c®Þ doanh  nghiÖp  l©m  µo  ×nh  ¹ngph¸ s¶n,th×  vt tr       Ban  thanh  ýph¶ib¸o    ¬   l    c¸o C quan  Êp  Êy  c Gi phÐp  u      Ê m     Öc  ®Ç t®Ó ch døt vi thanh  ývµ  l   chuyÓn  sang    Õt  gi¶iquy theo  ñ th   tôcph¸ s¶n     quy  nh  ®Þ trongph¸p luËtvÒ           ph¸ s¶n  doanh nghiÖp. C h ¬ n g  IV c¸c v Ê n  ® Ò  v Ò  thu Õ  ­ t µi h Ý n h  c §i Ò u    Õ   ÊtthuÕ    Ëp  45. Thu su   thu nh doanh  nghiÖp Doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµivµ  c v ®Ç t n     Bªn  îp doanh  íc ngoµinép  h  n    thuÕ  thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  íithuÕ   Êt  µ 25%   î nhuËn  v  su l   li  thu  îc,trõ ®    nh÷ng  êng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  cña  tr h  ®Þ t i 46  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §èi víilÜnh  ùc  ×m  Õm      vt ki th¨m dß, khai th¸c dÇu  Ý   µ  ét  è  µi     kh v m s t  nguyªn quý  Õ m     hi kh¸c th×    møc  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  ña  Ët D Ç u   Ý  µ  ®Þ c Lu   kh v ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u 46. ThuÕ   nhËp    thu  doanh nghiÖp trong c¸c tr ng  îp      ê h khuyÕn  khÝch  u   ®Ç t Thu Õ   ÊtthuÕ thu nhËp  su      doanh  nghiÖp  ®∙i® îc¸p dông    u        nh sau: 1.20%   i víi ù    ã  ét    ®è     ¸n c m trong c¸ctiªuchuÈn  d     sau: a) Doanh    nghiÖp  khu  c«ng  nghiÖp  ¹t®éng  ho   trong lÜnh  ùc  Þch  ô;   vd v b) Dù       ¸n s¶n  Êtkh«ng  éc lo¹ c¸cdù    t¹ §iÒu  vµ    xu   thu   i   ¸n nªu      i 45  c¸ckho¶n  2  µ  §iÒu  µy. v 3  n 2.15%   i víi ù    ã m ét    ®è     ¸n c   d trong c¸ctiªuchuÈn      sau:   a) Thuéc    danh  ôc  ù    m d ¸n khuyÕn  Ých  u  ; kh ®Ç t b) §Çu   µo  a  µn  ã  iÒu  Ön    tv ®Þ b c ® ki kinh tÕ     éikhã    ­x∙h   kh¨n; c)Doanh    nghiÖp  Þch  ô  d v trongKhu  Õ   Êt;   ch xu d) Doanh    nghiÖp  khu  c«ng  nghiÖp  ÊtkhÈu    xu   trªn50%   s¶n  È m; ph ®) Chuy Ón  giao kh«ng  åihoµn  µis¶n    b  t  cho  µ   ícViÖt Nam   Nh n     sau    khi kÕt  óc thêih¹n ho¹t®éng. th         3.10%   i víi ù    ã  ét    ®è     ¸n c m trong c¸ctiªuchuÈn  d     sau:   a) Cã   trongc¸ctiªuchuÈn  t¹ kho¶n  §iÒu  µy;   2      nªu    i 2  n b) Thuéc    danh  ôc  ù    Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u  ; m d ¸n ® bi   kh ®Ç t c) §Çu   µo  a  µn  ã  iÒu  Ön    tv ®Þ b c ® ki kinh tÕ      éi® Æc   Ötkhã    ­ x∙h   bi   kh¨n  thuéc danh  ôc  a  µn    m ®Þ b khuyÕn  Ých  u  ; kh ®Ç t d) Doanh nghiÖp ph¸ttr Ón h¹  Çng   i   t Khu c«ng nghiÖp, Khu  Õ   Êt,   ch xu   Khu  c«ng  Ö   ngh cao;Doanh    nghiÖp  Õ   Êt; ch xu ®)  éc  Ünh  ùc  Thu l v kh¸m  ÷a  Önh, gi¸odôc  o  ¹ovµ  ch b    ®µ t   nghiªncøu    khoa  häc;  
 18. 18 4. Thêi h¹n  dông  Õ  Êt thuÕ      ¸p  thu su   thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  ®∙i® îc u      quy  nh    ®Þ nh sau: a) Thu Õ   Êt thuÕ    Ëp    su   thu nh doanh  nghiÖp  ®∙inªu  ¹ §iÒu  µy  îc¸p u    t   i n ®    dông  trong  èt thêih¹n  ùc  Ön  ù  ®Ç u    ®èi  íidù  ®¸p  su     th hi d ¸n  t v   ¸n  øng  ét  m trongc¸ctiªuchuÈn      sau: ­Thuéc    danh  ôc  ù    Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u  ; m d ¸n ® bi   kh ®Ç t ­ Thuéc  a  µn  ã  iÒu  Ön    ®Þ b c ® ki kinh tÕ      éi® Æc   Ötkhã    ­x∙h   bi   kh¨n trong     danh  ôc  a  µn  m ®Þ b khuyÕn  Ých  u  ; kh ®Ç t ­ Ph¸ttr Ón h¹  Çng     i   t Khu c«ng nghiÖp, Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng nghÖ   cao; ­§Çu   µo    tv Khu c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao; ­ Thuéc  Ünh  ùc    l v kh¸m  ÷a  Önh,    ôc  o  ¹o,nghiªn cøu  ch b gi¸o d ®µ t     khoa  häc. b) Møc  Õ  Êt thuÕ    Ëp    thu su   thu nh doanh nghiÖp 10%   îc¸p dông  ®    trong  15 n¨m  Ó   õ khidù    ¾t  u   ¹t®éng  k t     ¸n b ®Ç ho   s¶n  Êt kinh doanh,trõc¸cdù    xu           ¸n ® îcquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t  i a  4  n c) Møc  Õ  Êt thuÕ    Ëp    thu su   thu nh doanh  nghiÖp 15%   îc¸p dông  ®    trong  12 n¨m, kÓ   õkhidù    ¾t  u   ¹t®éng    t     ¸n b ®Ç ho   s¶n  Êtkinh doanh,trõc¸cdù    xu           ¸n ® îcquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t i a  4  n d) Møc  Õ  Êt thuÕ    Ëp    thu su   thu nh doanh  nghiÖp 20%   îc¸p dông  ®    trong  10 n¨m, kÓ   õkhidù    ¾t  u   ¹t®éng    t     ¸n b ®Ç ho   s¶n  Êtkinh doanh,trõc¸cdù    xu           ¸n ® îcquy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t i a  4  n 5. Sau  êigian  îc hëng    th   ®  møc   Õ  Êt  ®∙inªu  ¹    iÓ m         thu su u    ti ® c¸c b, c, d kho¶n  §iÒu  µy, c¸c dù  ph¶inép  Õ  nhËp  4  n     ¸n    thu thu  doanh  nghiÖp  íimøc   v  thuÕ  Êtlµ25%. su     6. Ng êiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    Ò   íctheo  Ët ®Ç u    íc       ®Þ cë n     tv n   Lu   tn   ngoµi ® îc gi¶m     20%   Õ  nhËp  thu thu  doanh nghiÖp  víic¸c dù  cïng  ¹   so      ¸n  lo i, trõtr ng  îp ® îchëng   ê h     møc  Õ  µ10%. thu l   §i Ò u 47. C¸c  ù  kh«ng  îc hëng  Õ  Êt  ®∙ithuÕ  nhËp    d ¸n  ®  thu su u    thu  doanh  nghiÖp C¸c  møc   Õ  Êt nªu  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  thu su   ti§i 46  ®Þ n kh«ng  dông  íi ¸p  v  c¸c dù      ¸n kh¸ch s¹n,v¨n phßng, c¨n hé          cho    õtr ng  îp ®Ç u    µo  a   thuª(tr   ê h   tv ®Þ bµn  khuyÕn  Ých  u    hoÆc   kh ®Ç t chuyÓn giao  kh«ng  åi hoµn  µis¶n    b  t  cho Nhµ   íc ViÖt Nam   n    sau    Õt  óc thêih¹n  ¹t®éng),c¸c dù  tµichÝnh, khik th     ho       ¸n      ng©n  µng, b¶o  Ó m,  ¬ng  ¹i,cung  Êp  Þch  ô  õ dù  trong  h   hi th m  c d v (tr   ¸n  Khu  c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao). §i Ò u    Ôn, gi¶m  Õ    Ëp  48. Mi   thu thu nh doanh  nghiÖp ViÖc  Ôn, gi¶m  Õ thu nhËp  mi   thu     doanh  nghiÖp    ông    ¸p d nh sau:   1. C¸c  ù    t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  îcmiÔn  Õ      d ¸n nªu  i  1  46  ®Þ n ®  thu thu nhËp  doanh  nghiÖp trong  n¨m  Ó   õ    1  k t khi kinh doanh  ã  i µ  c l∙ v gi¶m    50%   trong02    n¨m  Õp theo. ti  
 19. 19 2.C¸c  ù    t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  îcmiÔn  Õ thu   d ¸n nªu    i 2  46  ®Þ n ®  thu     nhËp  doanh nghiÖp trong  n¨m  Ó   õ khi kinh  02  k t    doanh  ã    µ  c l∙ v gi¶m  i 50%   trong3    n¨m  Õp theo. ti   3. C¸c  ù      d ¸n nªu  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  µ    ù    u    ti   3  46  ®Þ n v c¸c d ¸n ®Ç t vµo  a   µn  ®Þ b khuyÕn  Ých  u    îc miÔn  Õ  kh ®Ç t ®   thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  trong 04  kÓ   õkhikinh doanh  ã    µ    ¨m  t       c l∙v gi¶m  i 50%   trong 4    n¨m  Õp theo,trõ ti      nh÷ng  ù    îcmiÔn  Õ    Ëp  d ¸n ®   thu thu nh doanh  nghiÖp  n¨m. 8  4. C¸c    Doanh nghiÖp BOT,  BTO,    u    vµo  a   µn  éc  BT ®Ç t ®Þ b thu danh  m ôc   a   µn  ®Þ b khuyÕn  Ých  u   ; Doanh  kh ®Ç t   nghiÖp  c«ng nghiÖp  ü  Ët k thu   cao;doanh    nghiÖp  Þch  ô  d v c«ng  Ö   ngh cao  trong Khu    c«ng  Ö   ngh cao;c¸cdù     ¸n trång rõng  µ    ù    ©y  ùng        v c¸c d ¸n x d ­ kinh doanh    c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  t¹  i¹bµn  ã  iÒu  Ön  i  ® c® ki kinh tÕ      éi® Æc   Ötkhã    ­ x∙h   bi   kh¨n;c¸c dù    ã        ¸n c quy m«   ínvµ  ã    ng  ín®èi  íikinh tÕ      éithuéc  l   c t¸c®é l  v    ­ x∙ h   danh  ôc  ù  ® Æc   m d ¸n  biÖt khuyÕn  Ých  u    ® îc miÔn  Õ     kh ®Ç t   thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp trong    8 n¨m  Ó   õkhikinhdoanh  ã  i k t      c l∙  . 5. Thêi h¹n  Ôn,      mi gi¶m  Õ  îc tÝnh  ªntôc kÓ   õ n¨m  u     thu ®   li     t   ®Ç tiªnkinh  doanh  ã  i c l∙  . 6.  Öc  Ôn,  Vi mi gi¶m  Õ   thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp    y   trªn ®© kh«ng    ¸p dông  i  íic¸c dù  kh¸ch  ¹n,v¨n  ®è v     ¸n  s  phßng, c¨n  é    h cho  thuª (trõtr ng  îp    ê h   ®Ç u    µo  a  µn  tv ®Þ b khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç thoÆc   chuyÓn giao kh«ng  åihoµn    b  tµis¶n    cho  µ   ícViÖt Nam   Nh n     sau    Õt  óc thêih¹n  ¹t®éng),c¸c dù    khik th     ho       ¸n ®Ç u    µo  Ünh  ùc  µichÝnh, ng©n  µng, b¶o  Ó m,  ¬ng  ¹i,cung  Êp  tv l v t    h   hi th m  c dÞch  ô  õdù  trong  v (tr   ¸n  Khu  c«ng nghiÖp, Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  nghÖ   cao). §i Ò u 49. §iÒu    chØnh  Õ  Êt  ®∙ivµ  êih¹n  Ôn,  thu su u    th   mi gi¶m  Õ  thu thu nhËp    doanh  nghiÖp 1.  Trong qu¸  ×nh  tr kinh doanh, n Õu     Doanh nghiÖp  ã  èn  u    níc c v ®Ç t   ngoµivµ    Bªn  îp doanh  ícngoµikh«ng  tc¸ctiªuchuÈn    îchëng  Õ  h  n    ®¹       ®Ó ®   thu suÊt  Õ   thu thu  Ëp  nh doanh nghiÖp  ®∙i vµ  êih¹n  Ôn,  u    th   mi gi¶m  Õ     thu quy ®Þnh  ¹    Òu  vµ  NghÞ   nh  µy,C¬   t i §i 46  48  c¸c ®Þ n   quan  Êp  Êy  Ðp  u    c Gi ph ®Ç t sÏ ®iÒu    chØnh  møc   Õ  Êt,thêih¹n  Ôn,  thu su     mi gi¶m  Õ  ∙  îc quy  nh   thu ® ®   ®Þ trongGiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t  2.  é   µi  Ýnh  B T ch quyÕt  nh   Öc  Ôn,  ®Þ vi mi gi¶m  Õ   thu theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  i víic¸c tr ng  îp gÆp   ã  h ®è       ê h   kh kh¨n trong qu¸ tr×nh kinh doanh             do thiªntai ho¶  ¹n vµ    iÒu  Ön  Êt kh¶   ,   ho   c¸c® ki b   kh¸ng kh¸c.   §i Ò u    Õ   50. Thu chuyÓn  înhuËn    ícngoµi l  i ra n   1. LîinhuËn  µ   µ   u    ícngoµithu ® îcdo  u    ¹ ViÖt Nam   Ó     m Nh ®Ç tn         ®Ç tt i     (k c¶  Õ    Ëp  thu thu nh doanh  nghiÖp  îchoµn  ¹ do  i u    µ  înhuËn    îc ®  l   t¸ ®Ç tv l   i   i thu ®   do chuyÓn  îng vèn),n Õu  nh     chuyÓn    ícngoµihoÆc   îcgi÷ l¹ ngoµiViÖt ra n     ®      i     Nam   u   ®Ò ph¶ichÞu  Õ    thu chuyÓn  înhuËn    ícngoµi. l i ra n   2.Thu Õ   ÊtthuÕ    su   chuyÓn  înhuËn    ícngoµi¸p dông    l  i ra n      nh sau: a) 3%   înhuËn    l  i chuyÓn    ícngoµi®èi víi ra n     :
 20. 20 ­ Ng êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi®Ç u    Ò   íc theo        ®Þ cën     tv n   quy  nh  ña  ®Þ c LuËt §Çu   ícngoµi;   tn   ­ Nhµ   u    ícngoµi®Ç u   vµo    ®Ç tn     t  Khu  c«ng  nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao; ­ Nhµ   u    ícngoµigãp  èn    ®Ç tn     v ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   èn    ùc hiÖn  îp  v ®Ó th   H ®ång  îp t¸ckinh doanh  õ10  iÖuUSD   ëlªn; h     t   tr   tr   ­ Nhµ   u    ícngoµi®Ç u    µo  a  µn  ã  iÒu  Ön    ®Ç tn     tv ®Þ b c ® ki kinh tÕ      éi   ­ x∙h   ® Æc   Ötkhã  bi   kh¨n thuéc danh  ôc  a  µn      m ®Þ b khuyÕn  Ých  u  . kh ®Ç t b)    î nhuËn  5% l   i chuyÓn  níc ngoµi ®èi  íiNhµ   u    íc ngoµi gãp  ra      v  ®Ç t n     vèn  ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   èn    ùc  Ön  îp  ng  îp    v ®Ó th hi H ®å h t¸ckinh doanh  õ 5  t  tr Öu USD   n   íi10  iÖu USD   µ  i  íiNhµ   u    íc ngoµi ®Ç u    µo  i  ®Õ d   tr   v ®è v   ®Ç t n     tv c¸c dù    éc lÜnh  ùc    ¸n thu   v kh¸m  ÷a  Önh, gi¸odôc  o  ¹o,nghiªncøu  ch b    ®µ t     khoa  häc. c) 7%   î nhuËn    l i chuyÓn  níc ngoµi ®èi  íiNhµ   u     íc ngoµi gãp  ra      v  ®Ç t n     vèn ph¸p  nh  ®Þ hoÆc   èn    ùc hiÖn  îp  ng  îp t¸ckinh doanh  v ®Ó th   H ®å h     kh«ng  thuéc c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ ®iÓ m   vµ  kho¶n  §iÒu  µy.    ê h   ®Þ t i a  b  2  n 3.Thu Õ     chuyÓn  înhuËn  îcthu theo tõng lÇn  l  i ®       chuyÓn  înhuËn. l  i 4. Trêng  îp  µ   u    íc ngoµi®∙  ép  Õ    h Nh ®Ç tn     n thu chuyÓn  î nhuËn  níc l  i ra    ngoµi,nhng    sau    ®ã kh«ng chuyÓn  níc ngoµi,th×  è  Õ  ∙  ép  Ï ® îc ra      s thu ® n s     hoµn  ¹ . li §i Ò u    µn  Õ    Ëp  51. Ho thu thu nh doanh  nghiÖp  trong tr ng  îp t¸ ®Ç u    ê h   i   t 1. Nhµ   u    ícngoµidïng  înhuËn  µ      ®Ç tn     l i v c¸c kho¶n    îp ph¸p  thu h   kh¸c tõ    ho¹t®éng  u      Öt Nam     i u     µo  ù  ®ang  ùc hiÖn    ®Ç t ë Vi   ®Ó t¸ ®Ç t v d ¸n  th   hoÆc   ®Ç u    µo  ù  míi theo  Ët §Çu   íc ngoµi® îc hoµn  ¹ m ét  Çn  t v d ¸n    Lu   tn      li   ph hoÆc   toµn  é  è  Õ    Ëp  b s thu thu nh doanh  nghiÖp  ∙  ép  ña  è  înhuËn    u    õ ® n c s l  i t¸ ®Ç t(tr   i nh÷ng  êng  îp ® îcquy  nh  ¹ LuËt D Ç u   Ý) n Õu  ¸p  tr h    ®Þ ti     kh   ® øng    iÒu  Ön  c¸c® ki sau: a)    u    vµo  ÷ng  ù   ® îc hëng  T¸i ®Ç t nh d ¸n    c¸c  ®∙i vÒ   Õ   u    thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp  t¹ §iÒu  cña  nªu    i 46  NghÞ   nh  µy; ®Þ n b) Vèn    u    îcsö  ông  õ3    t¸ ®Ç t®   d i t   n¨m  ëlªn; tr   c) §∙ gãp    èn     ®ñ v ph¸p  nh,  èn    ùc hiÖn  îp  ng  îp    ®Þ v ®Ó th   H ®å h t¸ckinh  doanh    ghitrongGiÊy  Ðp  u  .   ph ®Ç t 2. Møc  µn  Õ    Ëp    ho thu thu nh doanh nghiÖp  i víisè  înhuËn  i u   ®è     l   i t¸ ®Ç t t¹ ViÖtNam   îcquy  nh      i   ®  ®Þ nh sau: a) 100%   Õu   i®Ç u    vµo    ù  thuéc  Ön  îc hëng  n t¸  t c¸c d ¸n  di ®   møc   Õ  thu suÊtthuÕ    Ëp    thu nh doanh  nghiÖp  10%; b) 75%   Õu    u    µo    ù    éc diÖn  îchëng    n t¸ ®Ç tv c¸cd ¸n thu   i ®  møc  Õ  Êt thu su   thuÕ    Ëp  thu nh doanh  nghiÖp  15%; c) 50%   Õu  i u    µo    ù    éc diÖn  îchëng    n t¸ ®Ç tv c¸cd ¸n thu     ®  møc  Õ  Êt thu su   thuÕ    Ëp  thu nh doanh  nghiÖp  20%.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2