intTypePromotion=1

Nghị định số 07/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
109
lượt xem
6
download

Nghị định số 07/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 07/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 07/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 07/N -CP Hà N i, ngày 23 tháng 12 năm 2008 NGHN NNH V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH XÃ THU C HUY N KRÔNG BÚK, I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH HUY N KRÔNG BÚK THÀNH L P THN XÃ BUÔN H VÀ THÀNH L P CÁC PHƯ NG TR C THU C THN XÃ BUÔN H , T NH KL K CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân t nh k L k, NGHN NNH i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã thu c huy n Krông Búk; i u ch nh a gi i hành chính huy n Krông Búk thành l p th xã Buôn H , thành l p các phư ng tr c thu c th xã Buôn H , t nh k L k như sau: 1. i u ch nh a gi i hành chính xã thu c huy n Krông Búk: a. i u ch nh 813,2 ha di n tích t nhiên c a xã Th ng Nh t v xã Ea Blang qu n lý; b. i u ch nh 312,2 ha di n tích t nhiên c a xã Th ng Nh t v xã Bình Thu n qu n lý; c. i u ch nh 383,5 ha di n tích t nhiên c a xã Th ng Nh t v xã Cư Bao qu n lý; d. i u ch nh 194,2 ha di n tích t nhiên c a xã Ea Blang v xã Ea ê qu n lý. 2. i u ch nh a gi i hành chính huy n Krông Búk thành l p th xã Buôn H thu c t nh k L k: Thành l p th xã Buôn H thu c t nh k L k trên cơ s i u ch nh 28.205,89 ha di n tích t nhiên và 101.554 nhân khNu c a huy n Krông Búk (bao g m toàn b di n tích t nhiên và nhân khNu c a các xã: oàn K t, Th ng Nh t, Ea Siên, Bình Thu n, Ea Drông, Cư Bao, th tr n Buôn H ; 2.950,44 ha di n tích t nhiên và 6.666 nhân khNu c a xã Ea Blang; 1.336,9 ha di n tích t nhiên và 7.109 nhân khNu c a xã Ea ê). Th xã Buôn H có 28.205,89 ha di n tích t nhiên và 101.554 nhân khNu, có 8 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: oàn K t, Th ng Nh t, Ea Siên, Bình Thu n,
  2. Ea Drông, Cư Bao, th tr n Buôn H và 2.950,44 ha di n tích t nhiên, 6.666 nhân khNu c a xã Ea Blang; 1.336,9 ha di n tích t nhiên và 7.109 nhân khNu c a xã Ea ê. a gi i hành chính th xã Buôn H : ông giáp huy n Krông Năng; Tây giáp huy n Cư M’Gar; Nam giáp huy n Krông P c; B c giáp huy n Krông Búk. 3. Thành l p các phư ng thu c th xã Buôn H : a. Thành l p phư ng t Hi u thu c th xã Buôn H trên cơ s i u ch nh 1.048 ha di n tích t nhiên và 7.109 c a xã Ea ê (ph n di n tích và nhân khNu c a xã Ea ê i u ch nh thành l p th xã Buôn H ). Phư ng t Hi u có 1.048 ha di n tích t nhiên và 109 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng t Hi u: ông giáp xã Tân L p, huy n Krông Búk; Tây giáp xã Ea Ngai, huy n Krông Búk; Nam giáp các phư ng: An Bình và An L c, th xã Buôn H ; B c giáp xã Pơng Drang, huy n Krông Búk. b. Thành l p phư ng An L c thu c th xã Buôn H trên cơ s i u ch nh 235 ha di n tích t nhiên và 7.263 nhân khNu c a th tr n Buôn H ; 344 ha di n tích t nhiên và 3.118 nhân khNu c a xã Ea Blang. Phư ng An L c có 579 ha di n tích t nhiên và 10.381 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng An L c: ông giáp xã Ea Blang, th xã Buôn H ; Tây giáp phư ng An Bình, th xã Buôn H ; Nam giáp phư ng Thi n An và xã Ea Blang, th xã Buôn H ; B c giáp phư ng t Hi u, th xã Buôn H . c. Thành l p phư ng An Bình thu c th xã Buôn H trên cơ s i u ch nh 267 ha di n tích t nhiên và 9.302 nhân khNu c a th tr n Buôn H ; 274,7 ha di n tích t nhiên và 927 nhân khNu c a xã oàn K t; 288,9 ha di n tích t nhiên c a xã Ea ê (ph n di n tích còn l i c a xã Ea ê i u ch nh thành l p th xã Buôn H ). Phư ng An Bình có 830,60 ha di n tích t nhiên và 10.229 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng An Bình: ông giáp phư ng An L c, th xã Buôn H ; Tây giáp xã Ea Ngai, huy n Krông Búk; Nam giáp phư ng oàn K t, phư ng Thi n An, th xã Buôn H ; B c giáp phư ng t Hi u, th xã Buôn H . d. Thành l p phư ng Thi n An thu c th xã Buôn H trên cơ s i u ch nh 488,38 ha di n tích t nhiên và 4.686 nhân khNu còn l i c a th tr n Buôn H ; 380 ha di n tích t nhiên và 728 nhân khNu c a xã Ea Blang. Phư ng Thi n An có 868,38 ha di n tích t nhiên và 5.414 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Thi n An: ông giáp xã Ea Blang, phư ng An L c, th xã Buôn H ; Tây giáp phư ng oàn K t, th xã Buôn H ; Nam giáp phư ng Th ng Nh t, xã Ea Blang, th xã Buôn H ; B c giáp phư ng An L c, An Bình, th xã Buôn H .
  3. . Thành l p phư ng oàn K t thu c th xã Buôn H trên cơ s 1.506,43 ha di n tích t nhiên và 4.106 nhân khNu còn l i c a xã oàn K t. Phư ng oàn K t có 1.506,43 ha di n tích t nhiên và 4.106 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng oàn K t: ông giáp phư ng Thi n An, th xã Buôn H ; Tây giáp xã Ea Tul, huy n Cư M’Gar; Nam giáp phư ng Th ng Nh t, th xã Buôn H ; B c giáp phư ng An Bình, th xã Buôn H và xã Ea Ngai, huy n Krông Búk. e. Thành l p phư ng Th ng nh t trên cơ s i u ch nh 1.691 ha di n tích t nhiên và 10.968 nhân khNu c a xã Th ng Nh t; 94 ha di n tích t nhiên và 1.847 nhân khNu c a xã Ea Siên. Phư ng Th ng Nh t có 1.785 ha di n tích t nhiên và 12.815 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th ng Nh t: ông giáp các xã: Ea Blang và Ea Siên, th xã Buôn H ; Tây giáp xã Cư Bao, th xã Buôn H ; Nam giáp phư ng Bình Tân và xã Ea Siên, th xã Buôn H ; B c giáp các phư ng: oàn K t, Thi n An, th xã Buôn H . g. Thành l p phư ng Bình Tân trên cơ s 1.601,79 ha di n tích t nhiên và 7.397 nhân khNu còn l i c a xã Th ng Nh t. Phư ng Bình Tân có 1.601,79 ha di n tích t nhiên và 7.397 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Bình Tân: ông giáp các xã: Bình Thu n và Ea Siên, th xã Buôn H ; Tây giáp xã Cư Bao, th xã Buôn H ; Nam giáp các xã: Bình Thu n và Cư Bao, th xã Buôn H ; B c giáp các phư ng Th ng Nh t, th xã Buôn H . Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Ea Siên còn l i 3.277,32 ha di n tích t nhiên và 6.932 nhân khNu. - Xã Ea Drông có 4.801,55 ha di n tích t nhiên và 10.059 nhân khNu. - Xã Ea Blang có 3.039,64 ha di n tích t nhiên và 2.820 nhân khNu. - Xã Bình Thu n có 4.463,57 ha di n tích t nhiên và 13.415 nhân khNu. - Xã Cư Bao có 4.404,61 ha di n tích t nhiên và 10.877 nhân khNu. Th xã Buôn H có 28.205,89 ha di n tích t nhiên và 101.554 nhân khNu, có 12 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các phư ng: t Hi u, An L c, An Bình, Thi n An, oàn K t, Th ng Nh t, Bình Tân và các xã: Ea Siên, Ea Drông, Ea Blang, Bình Thu n, Cư Bao. - Xã Ea ê còn l i 1.827,3 ha di n tích t nhiên và 4.126 nhân khNu (và ư c i tên thành xã Tân L p).
  4. Huy n Krông Búk còn l i 35.867,71 ha di n tích t nhiên và 55.733 nhân khNu, có 7 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các xã: Cư Né, Cư Pơng, Ea Sin, Ch KBô, Ea Ngai, Pơng Drang và xã Tân L p. T nh k L k có 1.313.917,27 ha di n tích t nhiên và 1.750.463 nhân khNu, có 15 ơn v hành chính tr c thu c, bao g m các huy n: Cư M’Gar, Krông Búk, Ea H’Leo, Krông Năng, Krông P c, Ea Kar, M’Dr k, Krông Bông, L k, Cư Kuin, Krông Ana, Buôn ôn, Ea Súp, th xã Buôn H và thành ph Buôn Ma Thu t. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân t nh k L k và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2