Nghị định số 10/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
86
lượt xem
4
download

Nghị định số 10/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 10/1999/NĐ-CP về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi do Chính phủ ban hành, để bổ sung Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 10/1999/NĐ-CP

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/1999/NĐ-CP Hà N i, ngày 01 tháng 3 năm 1999 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 10/1999/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 03 NĂM 1999 V VI C B SUNG NGH Đ NH S 195/CP, NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1994 C A CHÍNH PH QUY Đ NH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH M T S ĐI U C A B LU T LAO Đ NG V TH I GI LÀM VI C, TH I GI NGH NGƠI CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c B Lu t Lao đ ng ngày 23 tháng 6 năm 1994; Theo đ ngh c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, NGH Đ NH: Đi u 1. B sung vào Đi u 12, Ngh đ nh s 195/CP, ngày 31 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a B lu t Lao đ ng v th i gi làm vi c, th i gi ngh ngơi như sau: ''Các công vi c s n xu t có tính th i v và các công vi c gia công hàng xu t kh u theo đơn đ t hàng là các công vi c có tính ch t đ c bi t''. Đi u 2. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i các B , ngành liên quan quy đ nh th i gi làm vi c và th i gi ngh ngơi c a ngư i lao đ ng làm các công vi c nêu t i Đi u 1 c a Ngh đ nh này. Đi u 3. Ngh đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 4. B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan nêu trên ch u trách nhi m thi hành Ngh đ nh này. Ph m Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản