Nghị định số 102/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
2
download

Nghị định số 102/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 102/2005/NĐ-CP về việc thành lập phường, xã thuộc quận thanh khê và huyện Hoà Vang thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 102/2005/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 102/2005/N -CP Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2005 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 102/2005/N -CP NGÀY 05 THÁNG 8 NĂM 2005 V VI C THÀNH L P PHƯ NG, XÃ THU C QU N THANH KHÊ VÀ HUY N HOÀ VANG THÀNH L P QU N C M L , THÀNH PH À N NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và U ban nhân dân thành ph à N ng, NGHN NNH: i u 1. i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng, xã thu c qu n Thanh Khê và huy n Hoà Vang; thành l p qu n CNm L , thành ph à N ng như sau: 1. i u ch nh 19,20 ha di n tích t nhiên và 2.815 nhân khNu c a phư ng An Khê thu c qu n Thanh Khê v phư ng Thanh L c án qu n lý. 2. i u ch nh 32 ha di n tích t nhiên và 5.742 nhân khNu c a phư ng Thanh L c án thu c qu n Thanh Khê v phư ng An Khê qu n lý. 3. Thành l p phư ng Hoà Khê thu c qu n Thanh Khê trên cơ s 161,80 ha di n tích t nhiên và 14.454 nhân khNu c a phư ng An Khê. Phư ng Hoà Khê có 161,80 ha di n tích t nhiên và 14.454 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà Khê: ông giáp qu n H i Châu; Tây giáp phư ng An Khê; Nam giáp phư ng An Khê và qu n H i Châu; B c giáp các phư ng Thanh Khê ông, Chính Gián. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính, thành l p phư ng Hoà Khê, phư ng An Khê còn l i 213 ha di n tích t nhiên và 19.415 nhân khNu. 4. Chia phư ng Thanh L c án thu c qu n Thanh Khê thành phư ng thanh Khê ông và phư ng Thanh Khê Tây. - Phư ng Thanh Khê ông có 82,40 ha di n tích t nhiên và 12.754 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính phư ng Thanh Khê ông: ông giáp phư ng Chính Gián; Tây giáp phư ng Thanh Khê Tây; Nam giáp các phư ng An Khê, Hoà Khê; B c giáp phư ng Xuân Hà và bi n ông. - Phư ng Thanh Khê Tây có 121,80 ha di n tích t nhiên và 11.941 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Thanh Khê Tây: ông giáp phư ng Thanh Khê ông; Tây giáp qu n Liên Chi u; Nam giáp phư ng An Khê và huy n Hoà Vang; B c giáp bi n ông. 5. Thành l p xã Hoà An thu c huy n Hoà Vang trên cơ s 381,66 ha di n tích t nhiên và 12.890 nhân khNu c a xã Hoà Phát. Xã Hoà An có 381,66 ha di n tích t nhiên và 12.890 nhân khNu. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p xã Hoà An, xã Hoà Phát còn l i 538,34 ha di n tích t nhiên và 9.261 nhân khNu. 6. Chia xã Hoà Th thu c huy n Hoà Vang thành xã Hoà Th ông và xã Hoà Th Tây. - Xã Hoà Th ông có 234,84 ha di n tích t nhiên và 11.151 nhân khNu. - Xã Hoà Th Tây có 871,16 ha di n tích t nhiên và 8.758 nhân khNu. 7. Thành l p qu n CNm L trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a các xã Hoà Th ông, Hoà Th Tây, Hoà Phát, Hoà An, Hoà Xuân thu c huy n Hoà Vang, toàn b di n tích t nhiên và dân s c a phư ng Khuê Trung thu c qu n H i Châu. Qu n CNm L có 3.330 ha di n tích t nhiên và 71.429 nhân khNu. a gi i hành chính qu n CNm L : ông giáp qu n Ngũ Hành Sơn; Tây và Nam giáp huy n Hoà Vang; B c giáp các qu n Liên Chi u, Thanh Khê, H i Châu. 8. Thành l p các phư ng thu c qu n CNm L : a) Thành l p phư ng Hoà Th ông trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hoà Th ông. Phư ng Hoà Th ông có 234,84 ha di n tích t nhiên và 11.151 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà Th ông: ông giáp phư ng Khuê Trung; Tây giáp phư ng Hoà Th Tây; Nam giáp huy n Hoà Vang; B c giáp phư ng Hoà Phát và qu n H i châu. b) Thành l p phư ng Hoà Th Tây trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hoà Th Tây. Phư ng Hoà Th Tây có 871,16 ha di n tích t nhiên và 8.758 nhân khNu.
  3. a gi i hành chính phư ng Hoà Th Tây: ông giáp phư ng Hoà Th ông; Tây và Nam giáp huy n Hoà Vang; B c giáp phư ng Hoà Phát. c) Thành l p phư ng Hoà An trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hoà An. Phư ng Hoà An có 381,66 ha di n tích t nhiên và 12.890 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà An: ông giáp qu n Thanh Khê; Tây giáp qu n Liên Chi u; Nam giáp phư ng Hoà Phát; B c giáp các qu n Liên Chi u, Thanh Khê. d) Thành l p phư ng Hoà Phát trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hoà Phát. Phư ng hoà Phát có 538,34 ha di n tích t nhiên và 9.261 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà Phát: ông giáp qu n Thanh Khê; Tây giáp huy n Hoà Vang; Nam giáp các phư ng Hoà Th Tây, Hoà Th ông và qu n H i Châu; B c giáp phư ng Hoà An. ) Thành l p phư ng Hoà Xuân trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a xã Hoà Xuân. Phư ng Hoà Xuân có 990 ha di n tích t nhiên và 12.605 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Hoà Xuân: ông giáp qu n Ngũ Hành Sơn; Tây giáp huy n Hoà Vang; Nam giáp qu n Ngũ Hành Sơn và huy n Hoà Vang; B c giáp qu n H i Châu. Sau khi thành l p các phư ng thu c qu n CNm L : - Qu n CNm L có 3.330 ha di n tích t nhiên và 71.429 nhân khNu, có 6 ơn v hành chính tr c thu c là các phư ng Khuê Trung, Hoà Th ông, Hoà Th Tây, Hoà An, Hoà Phát, Hoà Xuân. - Huy n Hoà Vang còn l i 70.733 ha di n tích t nhiên và 106.746 nhân khNu, có 11 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã Hoà Ti n, Hoà Châu, Hoà Phư c, Hoà Nhơn, Hoà Khương, Hoà Phong, Hoà Phú, Hoà Ninh, Hoà Liên, Hoà Sơn, Hoà B c. - Qu n H i Châu còn l i 2.059 ha di n tích t nhiên và 198.829 nhân khNu, có 13 ơn v hành chính tr c thu c là các phư ng Hoà Cư ng Nam, Hoà Cư ng B c, Hoà Thu n ông, Hoà Thu n Tây, Bình Thu n, Bình Hiên, Nam Dương, Phư c Ninh, H i Châu 1, H i Châu 2, Th ch Thang, Thanh Bình, Thu n Phư c. Sau khi thành l p qu n CNm L , thành ph à N ng có 8 ơn v hành chính tr c thu c là các qu n Liên Chi u, Thanh Khê, H i Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, CNm L và các huy n Hoà Vang, Hoàng Sa. i u 2.Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b .
  4. i u 3.U ban nhân dân thành ph à N ng, B trư ng B N i v và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản