Nghị định số 11/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
1
download

Nghị định số 11/2007/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 11/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 11/2007/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2007/N -CP Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2007 NGH Đ NH S 11/2007/NĐ-CP C A CHÍNH PH V VI C ĐI U CH NH Đ A GI I HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯ NG; THÀNH L P PHƯ NG, TH TR N THU C CÁC QU N NINH KI U, Ô MÔN VÀ CÁC HUY N PHONG ĐI N, VĨNH TH NH, THÀNH PH C N THƠ CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ, NGHN NNH : i u 1. i u ch nh a gi i hành chính xã, phư ng; thành l p phư ng, th tr n thu c các qu n Ninh Ki u, Ô Môn và các huy n Phong i n, Vĩnh Th nh, thành ph C n Thơ như sau: 1. Thành l p phư ng An Khánh thu c qu n Ninh Ki u trên cơ s i u ch nh 441 ha di n tích t nhiên và 7.731 nhân khNu c a phư ng An Bình. Phư ng An Khánh có 441 ha di n tích t nhiên và 7.731 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng An Khánh: ông giáp phư ng Xuân Khánh, phư ng Hưng L i; Tây giáp phư ng Long Hoà, phư ng Long Tuy n, qu n Bình Thu ; Nam giáp phư ng An Bình; B c giáp phư ng An Hoà, qu n Ninh Ki u, phư ng Long Hoà, qu n Bình Thu . 2. Thành l p phư ng Th i Hoà thu c qu n Ô Môn trên cơ s i u ch nh 702,84 ha di n tích t nhiên và 7.766 nhân khNu c a phư ng Châu Văn Liêm. Phư ng Th i Hoà có 702,84 ha di n tích t nhiên và 7.766 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Th i Hoà: ông giáp phư ng Th i An, Tây giáp xã Th i Th nh, huy n C ; Nam giáp phư ng Châu Văn Liêm; B c giáp phư ng Th i Long. 3. Thành l p th tr n Phong i n thu c huy n Phong i n trên cơ s i u ch nh 753,82 ha di n tích t nhiên và 11.852 nhân khNu c a xã Nhơn Ái. Th tr n Phong i n có 753,82 ha di n tích t nhiên và 11.852 nhân khNu.
  2. a gi i hành chính th tr n Phong i n: ông giáp xã M Khánh, xã Giai Xuân; Tây giáp xã Nhơn Ái; Nam giáp xã Nhơn Ái; B c giáp xã Tân Th i, xã Giai Xuân. 4. Thành l p th tr n Vĩnh Th nh thu c huy n Vĩnh Th nh trên cơ s i u ch nh 367,79 ha di n tích t nhiên và 1.695 nhân khNu c a xã Th nh Qu i; 369,78 ha di n tích t nhiên và 3.126 nhân khNu c a xã Th nh M . Th tr n Vĩnh Th nh có 737,57 ha di n tích t nhiên và 4.821 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Vĩnh Th nh: ông giáp xã Th nh M ; Tây giáp xã Th nh Qu i; Nam giáp xã Th nh L c, xã Th nh Qu i; B c giáp xã Th nh M . Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Phư ng An Bình còn l i 752,7 ha di n tích t nhiên và 12.721 nhân khNu. Qu n Ninh Ki u có 2.922,57 ha di n tích t nhiên và 209.274 nhân khNu, có 13 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Cái Kh , An H i, An Cư, Th i Bình, An Hoà, An Nghi p, An Phú, Tân An, An L c, Xuân Khánh, Hưng L i, An Bình và An Khánh. - Phư ng Châu Văn Liêm còn l i 955,58 ha di n tích t nhiên và 22.719 nhân khNu. Qu n Ô Môn có 12.557,26 ha di n tích t nhiên và 127.889 nhân khNu, có 6 ơn v hành chính tr c thu c g m các phư ng: Châu Văn Liêm, Th i Hoà, Phư c Th i, Trư ng L c, Th i An và Th i Long. - Xã Nhơn Ái còn l i 1.559,5 ha di n tích t nhiên và 15.031 nhân khNu. Huy n Phong i n có 11.948,24 ha di n tích t nhiên và 102.699 nhân khNu, có 7 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Nhơn Ái, Nhơn Nghĩa, Tân Th i, Giai Xuân, M Khánh, Trư ng Long và th tr n Phong i n. - Xã Th nh Qu i còn l i 3.337,84 ha di n tích t nhiên và 12.358 nhân khNu. - Xã Th nh M còn l i 2.140,84 ha di n tích t nhiên và 10.925 nhân khNu. Huy n Vĩnh Th nh có 41.036,22 ha di n tích t nhiên và 156.067 nhân khNu, có 10 ơn v hành chính tr c thu c g m các xã: Th nh Qu i, Th nh M , Th nh An, Th nh Th ng, Vĩnh Trinh, Th nh Phú, Trung Hưng, Th nh L c và th tr n Th nh An, th tr n Vĩnh Th nh. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B N i v , Ch t ch y ban nhân dân thành ph C n Thơ và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
  3. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - H i ng Dân t c c a Qu c h i; - y ban Pháp lu t c a Qu c h i; - H ND, UBND thành ph C n Thơ; - Ban T ch c Trung ương; - Các B : N i v , Công an, Qu c phòng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Nguy n T n Dũng Giao thông v n t i, K ho ch và u tư; - T ng c c Th ng kê; - C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : P, TCCB, TH, CN, NN, XDPL, Công báo; - Lưu: Văn thư, NC (5b).
Đồng bộ tài khoản